Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Zpěv
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:MgA.
Jazyk výuky:
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta umění
Katedra:Katedra sólového zpěvu
Anotace:Studium je zaměřeno na rozvíjení individuálního hudebního projevu studenta s důrazem na jeho vlastní uměleckou tvořivost podpořenou bezchybně zvládnutou vokální technikou a teoretickou erudicí. Student je obeznámen se širokou škálou různých interpretačních přístupů a vokálních technik, přičemž nadále rozvíjí znalosti a zkušenosti ze specializovaných hudebních oblastí. Výuka podporuje komplexní rozvoj osobnosti studenta po stránce umělecké a intelektuální; student je veden k syntetickému propojení tvůrčí praxe s nabytými znalostmi o dějinách, stylech, žánrech, formách, syntaktických principech, kulturně-historických kontextech a problémech provozovací praxe hudebního umění. Student získává pokročilou schopnost zvolit optimální interpretační přístup k danému repertoáru a své rozhodnutí podložit relevantními argumenty. Výsledkem studia je všestranně vyspělá umělecká osobnost schopná suverénního, originálního a přesvědčivého hudebního projevu při interpretaci vysoce náročného, rozsáhlého a stylově různorodého repertoáru. Podporovány jsou rovněž obecné předpoklady pro úspěšné uplatnění v profesionální praxi: samostatnost, sebevědomí, cílevědomost, disciplína, schopnost efektivního plánování a strukturování vlastní práce a schopnost kritické sebereflexe.
Profil absolventa:1) Odborné znalosti
- rozsáhlá znalost repertoáru vokální hudby a souvisejících hudebních oblastí podpořená vlastní interpretační zkušeností
- detailní orientace v hudebních stylech, žánrech a formách a jejich historickém vývoji
- široký přehled o interpretačních stylech a tradicích spojených s různými typy repertoáru
- detailní porozumění stylovým specifikům různých typů repertoáru s ohledem na konkrétní historické období, kulturně-geografický region a žánrový okruh
- rozsáhlá znalost vokálních technik spojených s různými typy repertoáru
- detailní porozumění problematice autentické interpretace hudby různých stylových období
- rozsáhlá znalost tradic, historických kontextů a současných vývojových tendencí zpěvu a souvisejících hudebních oblastí
- pokročilá znalost konceptů a metod z oblasti hudební analýzy, hudební historiografie a studia provozovací praxe hudby ve vztahu k různým možnostem hudební interpretace
- rozvinuté povědomí o kulturně-historických kontextech hudby a souvislostech s ostatními uměleckými obory
- znalosti z oblasti hudební estetiky
- znalosti z oblasti hudební dramaturgie, publicistiky, managementu a autorského práva


2) Odborné dovednosti
- schopnost provozovat hudbu na takové technické a interpretační úrovni, která umožňuje vstup do hudební profese nebo do doktorského studia
- bezpečné zvládnutí běžných vokálních technik a specializovaných technik souvisejících s hudbou různých stylových období
- schopnost technicky suverénního, stylově adekvátního a výrazově přesvědčivého hudebního projevu při interpretaci vysoce náročného, rozsáhlého a stylově různorodého repertoáru
- bezpečné zvládnutí zdravých fyziologických a psychologických návyků spojených se studiem a veřejným provozováním hudby
- pokročilá schopnost samostatné a efektivní práce při studiu skladeb
- rozvinutá schopnost analyticky a kriticky reflektovat vlastní interpretační přístup a přístupy jiných interpretů či interpretačních tradic
- schopnost zvolit optimální interpretační přístup ke zvolenému repertoáru na základě kritického úsudku opírajícího se o relevantní kritéria (zejména o znalosti stylových specifik souvisejících s konkrétním historickým obdobím, kulturně-geografickým regionem a žánrovým okruhem)
- schopnost veřejné prezentace kvalitního uměleckého výkonu v roli sólisty, případně pěvce v komorním tělese
- schopnost zařadit stěžejní hudební díla oboru z hlediska kulturně-historického kontextu, kompozičního stylu, hudebního žánru a použitých vokálních technik ve vztahu k dobovým interpretačním konvencím
- rozvinutá schopnost artikulovat odborné poznatky o hudbě a její interpretaci ústní i písemnou formou za použití relevantní odborné terminologie
- schopnost zformování originálního uměleckého záměru a jeho přesvědčivé realizace
- schopnost sestavit, nastudovat a provést program koncertu, který bude dramaturgicky, interpretačně a technicky přesvědčivý
- schopnost provádět základní administrativní úkony umožňující úspěšné rozvíjení profesionální hudební činnost
- schopnost syntetického propojení vlastní tvůrčí praxe s teoretickou erudicí
- dovednosti z oblasti hudební dramaturgie, publicistiky a managementu

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:talentová
Obsah přijímací zkoušky: Požadavky k talentové (praktické) zkoušce:
Program v délce cca 60 minut obsahuje dvě barokní árie, dvě operní árie a písňový cyklus. Zbytek programu do určeného časového rozsahu doplní uchazeč dle vlastní volby písněmi a áriemi různého slohového i kompozičního zaměření. Přijímací komise posoudí mj. také vhodnost tohoto výběru.
Přednes zpaměti je podmínkou.

Požadavky k ústnímu pohovoru:
  • všeobecný kulturní přehled
  • dějiny hudby
Kritéria přijímací zkoušky: Bodové hodnocení:
počet bodů, potřebných ke splnění podmínek PZ: 55 – 85
z toho:
hra na nástroj nebo zpěv (praktická talentová zkouška): 50 – 70 bodů
všeobecný kulturně společenský přehled a vynikající znalost oboru (ústní zkouška): 5 – 15 bodů

Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů v každé disciplíně přijímací zkoušky, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:15. dubna 2019
náhradní termín 30. dubna 2019
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email:
telefon: +420 553 46 1234
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.