Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech

Studijní program
Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech
Fakulta
Lékařská fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
kombinované
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Studijní program v kostce

Navazující magisterský studijní program zahrnuje specializaci Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech. Jeho cílem je poskytnout úplné vysokoškolské vzdělání zdravotnickým pracovníkům s ukončených bakalářským studiem ve studijním programu Všeobecná sestra / Všeobecné ošetřovatelství. Studijní program je obsahově profilován k prohloubení a získání odborných znalostí a praktických dovedností v poskytování specializované ošetřovatelské péče v chirurgických oborech, k jejímu organizačnímu a metodickému vedení. Cílem specializačního vzdělávání ve studijním programu je získání specializované způsobilosti (Sestra pro péči v chirurgických oborech), osvojením si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti stanovené platnými právními předpisy. Studium je zaměřeno především na samostatnou, koordinační a interdisciplinární práci v systému zdravotní péče. Absolventi získají znalosti, dovednosti a způsobilosti v oblasti specializované péče v chirurgických oborech o osoby všech věkových kategorií v souvislosti s jejich aktuálními potřebami ve zdraví a nemoci. Specializovanou způsobilost v oboru získává absolvent po splnění minimálně 1 roku výkonu povolání v průběhu posledních 6 let v oboru specializace.

Co od vás očekáváme?

Předpokladem pro zahájení studia je absolutorium bakalářského studijního programu Všeobecná sestra/Všeobecné ošetřovatelství a úspěšné splnění podmínek přijímacího řízení. Podmínkou přijetí je také lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání nelékařského zdravotnického pracovníka. K přistoupení k SZZ je nutné mít splněny podmínky délky praxe dle zákona 96/2004 Sb. v platném zněni - § 56 odst. 6 („Podmínkou přihlášení se ke státní závěrečné zkoušce je získání počtu kreditů stanoveného vzdělávacím programem a absolvování modulů, které jsou ve vzdělávacím programu označeny jako povinné a prokázání výkonu povolání v příslušném oboru specializačního vzdělávání v délce minimálně 1 roku z období posledních 6 let v rozsahu minimálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby nebo minimálně 2 let z období posledních 6 let v rozsahu minimálně pětiny stanovené týdenní pracovní doby.“)

Co se naučíte?

Jako absolventi oboru Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech budete schopni:

 • vykonávat činnosti specializované a vysoce specializované ošetřovatelské péče u pacientů s chirurgickým onemocněním, včetně přípravy na návrat do vlastního sociálního prostředí
 • vykonávat činnosti specializované a vysoce specializované ošetřovatelské péče u pacientů s chirurgickým onemocněním zaměřené na posílení a udržení soběstačnosti se zohledněním věku prostřednictvím cílených aktivit
 • sledovat, posuzovat a vyhodnocovat stav pacientů s chirurgickou léčbou z hlediska předcházení vzniku komplikací a náhlých příhod a podílet se na jejich řešení
 • provádět přípravu pacientů s chirurgickou léčbou na specializované diagnostické a léčebné postupy s ohledem na aktuální trendy a postupy, doprovázet je a asistovat během výkonů, sledovat a ošetřovat po výkonu
 • edukovat pacienty s chirurgickou léčbou a jím určené osoby ve specializovaných postupech, připravovat pro ně edukační materiál, přitom spolupracovat zejména s fyzioterapeutem, nutričním terapeutem a zdravotně-sociálním pracovníkem
 • hodnotit a ošetřovat nehojící se rány, doporučovat vhodné krycí materiály
 • provádět katetrizaci a rekatetrizaci močového měchýře u muže včetně edukace
 • provádět ošetřovatelský výzkum, zejména identifikovat oblasti výzkumné činnosti dle významu u pacientů s chirurgickou léčbou, realizovat výzkumnou činnost a vytvářet podmínky pro aplikaci výsledků výzkumu do klinické praxe v chirurgických oborech
 • koordinovat práci členů ošetřovatelského týmu v oblasti ošetřovatelské péče o pacienty s chirurgickou léčbou
 • podílet se a vést teoretickou i praktickou výuku účastníků specializačního vzdělávání v oboru ošetřovatelská péče v chirurgických oborech
 • bez odborného dohledu na základě indikace lékaře poskytovat preventivní, diagnostickou, léčebnou, rehabilitační, neodkladnou a dispenzární péči u pacienta s chirurgickým onemocněním.

Kde a jak se uplatníte?

Absolventi navazujícího magisterského studijního programu se uplatní na pozicích vyžadujících řídící dovednosti, expertní znalosti, komplexní rozhodovací dovednosti a klinické zkušenosti v chirurgickém ošetřovatelství - v zařízeních poskytujících zdravotní péči (ambulantní, jednodenní, lůžkovou; preventivní, diagnostickou; dispenzární, léčebnou, ošetřovatelskou); v ambulantních provozech přednemocniční a nemocniční péče; v zařízeních komunitní péče; v ošetřovatelském výzkumu; ve vzdělávacích institucích poskytujících pregraduální a postgraduální vzdělávání.

Konkrétní pracovní pozice

Možné pracovní pozice:

 • sestra specialistka
 • edukační sestra
 • výzkumná sestra
 • vedoucí ošetřovatelské péče
 • metodik ošetřovatelské péče
 • koordinátor ošetřovatelské péče

Specifika kombinované/distanční formy studia

Kombinované studium spojuje prvky prezenčního a distančního (dálkového) studia a klade důraz především na samostudium. Obsah prezenční a kombinované formy studia je totožný, stejně tak jsou shodné i nároky na výstupní znalosti a dovednosti studentů obou forem studia.

 • Kontaktní výuka bude probíhat v šesti až sedmi tutoriálech (výukových dnech) za semestr v 1. ročníku studia a ve třech až čtyřech tutoriálech za semestr ve 2. ročníku studia.
 • Teoretická výuka bude zajištěna akademickými pracovníky a odborníky z praxe.
 • Praktická výuka bude realizována vždy po ukončení teoretické výuky v zařízeních poskytujících lůžkovou a ambulantní péči (např. FN Ostrava, MN Ostrava). Bude probíhat v rozsahu 360 hodin s požadavkem 100% účasti, kdy 240 hodin bude realizováno v 1. ročníku a 120 hodin ve 2. ročníku studia.

Pro podporu studia budou studentům k dispozici distanční texty a e-learningové kurzy v informačním systému Moodle. Pro kontakt s vyučujícími slouží pravidelné či individuálně dohodnuté konzultační hodiny, konzultovat lze osobně, telefonicky, e-mailem nebo virtuálně prioritně přes platformu MS Teams.

Přijímací řízení

25
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

1.1. Dosažení vysokoškolského vzdělání

1.2.1. Dosažení vysokoškolského vzdělání v České republice

[1] Podmínka pro navazující magisterské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání: Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský).

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysokoškolský diplom.

1.2.2. Dosažení vysokoškolského vzdělání mimo Českou republiku

[1] Podmínka pro navazující magisterské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání: Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský).

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Způsob splnění podmínky: Absolvování studia ve vysokoškolském studijním programu.

[1.3] Místo (instituce) splnění podmínky: Zahraniční vysoká škola.

[1.4] Doklad prokazující splnění podmínky: Rozhodnutí veřejné vysoké školy v České republice o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (neboli rozhodnutí o nostrifikaci), zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání.

[1.5] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky: Každá vysoká škola s institucionální akreditací je povinna ověřovat splnění podmínky vlastním posuzováním výlučně pro účely přijímacího řízení do studijních programů uskutečňovaných jí samotnou, či uskutečňovaných kteroukoliv její fakultou.

[1.6] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky na Ostravské univerzitě: Postup ověřování splnění podmínky je vymezen (definován) v interním řídicím aktu Ostravské univerzity, kterým je Opatření rektora č. 118/2020 s účinností od 12. listopadu 2020. Za úkony spojené s posouzením získaného vzdělání bude stanoven poplatek rektorem OU, přičemž maximální výše poplatku činí nejvýše 20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona.

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech – kombinovaná forma

[1] Studium je určeno pro nelékařské zdravotnické pracovníky, kteří mají ukončené bakalářské vzdělání v oboru/programu Všeobecná sestra/Všeobecné ošetřovatelství. Absolvent příslušného Bc. programu/oboru – ANO = 1, NE = 0. Dílčí limit z těchto částí přijímací zkoušky není stanoven. Nedodá-li uchazeč požadované dokumenty týkající se typu bakalářského studijního programu v termínu, bude uchazeči přiděleno 0 bodů.

[2] Písemná část přijímací zkoušky má podobu písemného znalostního elektronického testu vyplňovaného uchazeči na počítačích umístěných v prostorách fakulty/univerzity s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Pouze ve výjimečném případě lze konat přijímací zkoušku mimo sídlo fakulty/univerzity a to pouze na základě schválené žádosti podané děkanu fakulty o náhradní termín přijímací zkoušky a pouze na základě vážných a řádně doložených důvodů. Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku.

[3] Obsah písemného testu: odborný test z oblasti všeobecných znalostí zdravotních věd a znalosti z oboru ošetřovatelská péče v chirurgii rozsahu bakalářského stupně vzdělávání. Písemný odborný test bude mít 20 otázek. Za každou správnou odpověď bude přidělen 1 bod.

[4] Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 20 bodů.

[5] Každý uchazeč, který získá méně než 5 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

[6] Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky - písemný test a vyhodnocením splnění kritéria - absolvent daného SP/SO. Celkově může získat uchazeč 21 bodů.

[7] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, včetně dalších podrobných informačních pokynů, jež bude odeslána v aplikaci e-přihlášky a termíny budou zavěšeny i na webu pod jedinečným oborovým číslem každého uchazeče. Pozvánku v tištěné podobě univerzita nezasílá. Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným a neměnným.

[8] Náhradní termín pro všechny části přijímací zkoušky, kromě talentové zkoušky: není stanoven.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Ošetřovatelství jako vědní disciplína. Zdraví a nemoc. Konceptuální modely a teorie (terminologie, modely Nightingale, Henderson, Orem). Koncept funkčního typu zdraví v ošetřovatelské péči a porodní asistenci (Gordon). Rezoluce, doporučení a dokumenty WHO a EU. Regulace, registrace. Profesní organizace. Koncepce českého ošetřovatelství. Organizace ošetřovatelské péče. Potřeby pacientů/klientů v ošetřovatelství. Ošetřovatelský proces. Ošetřovatelská diagnostika. Systémy poskytování ošetřovatelské péče. Výzkum v ošetřovatelství - základní pojmy. Charakteristika kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Výzkumný proces. Etika - základní etické pojmy. Etické principy ve zdravotnictví. Etické normy v ošetřovatelství, právní normy v ošetřovatelské etice. Informovaný souhlas. Autonomie pacienta. Etické aspekty začátku a konce života. Psychologická problematika nemocného. Subjektivní prožívání nemoci. Psychologie zdravotníka. Profesionální deformace, syndrom vyhoření. Veřejné zdravotnictví - základní pojmy. Determinanty zdravotního stavu. Organizace a řízení zdravotní péče. Český systém zdravotní péče. Zdravotní pojištění, financování zdravotní péče. WHO - programy podpory zdraví, aplikace v ČR.

Předoperační a pooperační péče. Chirurgická onemocnění, léčba a ošetřovatelská péče o pacienty v urologii, gynekologii a porodnictví, neurochirurgii, kardiochirurgii, cévní chirurgii, v dětské chirurgii, ORL, s traumaty a popáleninami, po transplantacích. Chirurgická léčba a ošetřovatelská péče u chirurgických onemocnění hrudníku a břicha. Ošetřovatelská péče o nehojící se rány, defekty a dekubity.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Učivo v rozsahu bakalářského studijního programu Všeobecné ošetřovatelství / Všeobecná sestra.

HOLUBEC, L. Chirurgie pro nelékařské zdravotnické obory. Plzeň: ZU Plzeň, 2017. ISBN 978-80-261-0723-1.
ZEMAN, M. et al. Chirurgická propedeutika. Praha: Grada Publishing a.s., 2011. ISBN 978-80-247-3770-6.
FERKO, A., ŠUBRT, Z., DĚDEK, T. a kol. Chirurgie v kostce. Praha, Grada, 2015. ISBN 978-80-247-1005-1.
HLINKOVÁ, E. a kol. Management chronických ran. 1. vyd. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0620-2.
JANÍKOVÁ, E., ZELENÍKOVÁ, R. Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013. ISBN 978-80-247-4412-4.
WENDSCHE, P., POKORNÁ, A., ŠTEFKOVÁ, I. Perioperační ošetřovatelská péče. Praha: Galén, 2012. ISBN 978-80-726-2894-0.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Uchazeč k podané přihlášce na všechny studijní programy/obory na LF OU s výjimkou doktorských studijních programů / oborů připojí přílohu – Potvrzení příslušného praktického lékaře, že uchazeč je schopen studia a výkonu povolání v uvedeném programu/oboru! V potvrzení musí být uveden konkrétní studijní program/obor, pro který je vydáno. Na jednu přihlášku je možné uvést pouze jeden ze zvolených studijních programů/oborů, tzn. při zájmu o dva programy/obory podává uchazeč dvě elektronické přihlášky a dodá dvě lékařská potvrzení – vždy pro konkrétní zvolený program/obor.

Žádné jiné přílohy na fakultu předem nezasílejte, není-li u konkrétního studijního programu/oboru stanoveno jinak - pokud to bude nutné, budete o jejich doručení vždy požádáni.

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu / oboru není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů / oborů, obraťte se na kontaktní osobu Centra Pyramida pro Lékařkou fakultu OU. V dotazu primárně specifikujte vaše zdravotní postižení a studijní obor, kterého se váš dotaz týká.
email: ;
telefon: +420 553 46 1746.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení Lékařské fakulty OU.