Etická komise pro výzkum na OU

Etická komise pro výzkum na OU se ustavuje pro potřeby posuzování etických aspektů výzkumu prováděného na OU, který se dotýká zejména lidských a zvířecích subjektů. Posuzuje, zda metodika výzkumu v navrhovaném projektu není v rozporu s etickými normami a obecnými právními předpisy (ochrana osobních údajů, zacházení s biologickým materiálem zejména lidských subjektů včetně zacházení s biologickým materiálem lidského původu).

Etická komise pro výzkum na OU posuzuje návrhy výzkumných projektů připravovaných na celouniverzitní úrovni nebo na dvou a více součástech OU, nebo v případě neexistence etické komise pro výzkum na příslušné fakultě OU.

Etická komise pro výzkum na OU má sedm členů a sedm náhradníků. Členy a náhradníky Etické komise pro výzkum na OU jmenuje rektor formou opatření na návrh prorektora, do jehož kompetence patří řízení tvůrčí činnosti na OU a po projednání ve Vědecké radě OU tak, aby z každé fakulty byl jmenován jeden člen a jeden náhradník.

Etická komise pro výzkum na OU je vymezena v Etickém kodexu zaměstnanců a studentů Ostravské univerzity čl. 8.

Dokumenty

Stanoviska a zápisy Etické komise pro výzkum na OU naleznete po přihlášení na Portále OU v dokumentech Ostravské univerzity, Věda a výzkum.

Termíny zasedání Etické komise pro výzkum na OU

  • Zasedání bude svoláno na základě předložených projektů.

Složení Etické komise pro výzkum na OU


Kontaktní osoba:

Kontaktní osoba pro zasílání žádostí o etické schválení:
Mgr. Michaela Volná
Rektorát, Referát vědy a umělecké činnosti
553 46 4008


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2024