Uznávání zahraničního vzdělání

Uznání vzdělání a kvalifikace získané studiem na zahraniční vysoké škole je upraveno právními předpisy:

  • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
    (zákon o vysokých školách v platném znění), §89, §90, §90a, §90b, §106;
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění;
  • Mezinárodní smlouvy, kterými je ČR vázána, a které jsou publikovány ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv;
  • Směrnice rektora.

S novelou vysokoškolského zákona účinnou od 01. 09. 2016 je žádost zpoplatněna částkou 3000,- Kč. (dle §90a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách v platném znění)).

Postup při uznávání vzdělání a kvalifikace vychází z mezinárodních smluv, kterými je ČR vázána a které jsou publikovány ve Sbírce zákonů nebo Sbírce mezinárodních smluv, případně na webových stránkách MŠMT (Seznam mezinárodních smluv v působnosti MŠMT – Smlouvy o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladu o vzdělání). Bilaterální mezinárodní smlouvy o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o dosaženém vzdělání a dokladů o udělení vědeckých hodností a titulů a postup uznávání vzdělání podle těchto dohod najdete zde.

Postup v případě žádosti o uznání zahraničního vzdělání a kvalifikace v České republice, tzv. „nostrifikace", můžete nalézt na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/nostrifikace.

Orgány, které rozhodují o uznávání

Veřejné vysoké školy rozhodují o uznávání vysokoškolského vzdělání získaného v zahraničí v 1. instanci. Pouze ve sporných případech odvolání rozhoduje MŠMT (s výjimkou vzdělání v oblasti vojenství a bezpečnostních služeb, kde rozhoduje Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra.)

Procesní postup uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělávání na Ostravské univerzitě je stanoven Nostrifikačním řádem univerzity – Směrnicí rektora včetně dodatku.


Zveřejněno / aktualizováno: 23. 03. 2017