Uznávání zahraničního vzdělání

a) Uznávání zahraničního vzdělání pro uchazeče o studium na OU

Uznávání zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení – pouze pro uchazeče o studium na OU:

OU je oprávněna požadovat úhradu poplatku za úkony spojené s posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu dle § 48 odst. 4 a odst. 5 zákona o vysokých školách, který činí 800 Kč. Bližší informace k platbě tohoto poplatku obdrží uchazeči emailem.


b) Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání (obecná „nostrifikace“)

Uznání vzdělání a kvalifikace získané studiem na zahraniční vysoké škole je upraveno právními předpisy:

  • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
    (zákon o vysokých školách v platném znění), §89, §90, §90a, §90b, §106;
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění;
  • Mezinárodní smlouvy, kterými je ČR vázána, a které jsou publikovány ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv;
  • Opatření rektora.

S novelou vysokoškolského zákona účinnou od 1. září 2016 je žádost zpoplatněna částkou 3000,- Kč. (dle §90a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách v platném znění)).

Postup při uznávání vzdělání a kvalifikace vychází z mezinárodních smluv, kterými je ČR vázána a které jsou publikovány ve Sbírce zákonů nebo Sbírce mezinárodních smluv, případně na webových stránkách MŠMT (Seznam mezinárodních smluv v působnosti MŠMT – Smlouvy o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladu o vzdělání). Bilaterální mezinárodní smlouvy o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o dosaženém vzdělání a dokladů o udělení vědeckých hodností a titulů a postup uznávání vzdělání podle těchto dohod najdete zde.

Postup v případě žádosti o uznání zahraničního vzdělání a kvalifikace v České republice, tzv. „nostrifikace", můžete nalézt na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/nostrifikace.


Orgány, které rozhodují o uznávání

Veřejné vysoké školy rozhodují o uznávání vysokoškolského vzdělání získaného v zahraničí v 1. instanci. Pouze ve sporných případech odvolání rozhoduje MŠMT (s výjimkou vzdělání v oblasti vojenství a bezpečnostních služeb, kde rozhoduje Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra.)

Procesní postup uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělávání na Ostravské univerzitě je stanoven Nostrifikačním řádem univerzity – Směrnicí rektora včetně dodatku.


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 04. 2021