Informace o zpracování a ochraně osobních údajů (GDPR)

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále bude označováno také zkratkou „GDPR“) poskytuje Ostravská univerzita následující informace o zpracování a ochraně osobních údajů:

1. Informace o zpracování osobních údajů

Ostravská univerzita zveřejňuje všechny základní informace týkající se zpracování a ochrany osobních údajů na svých webových stránkách dostupných na adrese https://www.osu.cz.

Ostravská univerzita zveřejňuje další podrobnější informace týkající se zpracování a ochrany osobních údajů prostřednictvím svých jednotlivých součástí (fakult, ústavů, pracovišť, zařízení) a jejich jednotlivých specializovaných pracovišť (kateder, center, útvarů, jednotek apod.).

2. Správce osobních údajů

Ostravská univerzita je správcem kdykoliv, když zpracovává jakýkoliv osobní údaj a zároveň sama určuje účely a prostředky pro toto konkrétní zpracování.

Ostravská univerzita je právnická osoba, konkrétně veřejná vysoká škola univerzitního typu, která má sídlo na adrese Dvořákova 7, 701 03, Ostrava, má přiděleno identifikační číslo (IČ) 61988987 a která byla zřízena zákonem č. 314/1991 Sb., není zapsána do veřejného rejstříku a je zapsána do registru vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky pod RID školy 17000.

3. Kontaktní údaje správce

Kontaktními údaji Ostravské univerzity jsou:

 1. Adresa sídla: Dvořákova 7, 701 03, Ostrava
 2. Datová schránka: 37gj9fm
 3. Telefon: +420 553 461 111, +420 597 091 111
 4. E-mail: , ,

4. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ostravská univerzita má vlastního pověřence pro ochranu osobních údajů. Tímto pověřencem je Mgr. Bc. Jan Humpolík.

Jakýkoliv člověk, jemuž jakýkoliv jeho osobní údaj zpracovává Ostravská univerzita, se může obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním svých osobních údajů a výkonem svých práv k těmto osobním údajům.

5. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Kontaktními údaji pověřence pro ochranu osobních údajů jsou:

 1. Pracoviště: Ostravská univerzita, rektorát, referát právní služby
 2. Adresa pracoviště: Dvořákova 7, 701 03, Ostrava
 3. Datová schránka: 37gj9fm
 4. Telefon: +420 553 461 042
 5. E-mail:

6. Kategorie osobních údajů

Ostravská univerzita získává a zpracovává tyto kategorie osobních údajů:

Osobní identifikační údaje
Jméno, další jméno, příjmení, rodné příjmení, dřívější příjmení, firma, pohlaví, rodinný stav, titul, akademický titul, akademicko-vědecký titul, vědecko-pedagogický titul, umělecko-pedagogický titul, vědecká hodnost, datum narození, místo narození, rodné číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, číslo identifikačního dokladu (zejména občanský průkaz, řidičský průkaz, průkaz osoby se zdravotním postižením, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu), státní občanství, číslo bankovního účtu, identifikační číslo přidělené Ostravskou univerzitou (kmenové ID a osobní číslo zaměstnance, osobní studijní číslo), funkce, pracovní zařazení, pracovní pozice, vlastnoruční podpis, fotografie s podobiznou člověka, fotografie zachycující člověka, videozáznam.

Kontaktní údaje
Adresa místa trvalého pobytu, adresa místa přechodného pobytu, adresa místa hlášeného pobytu, adresa pro doručování, fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresy profilů na sociálních sítích (zejména označení účtu na sociálních sítích Facebook, Twitter a LinkedIn), číslo bankovního účtu.

Studijní údaje
Údaje o zápisu do studia, údaje o předchozím vzdělání, údaje o studijním programu a formě studia, údaje o zápisu do vyššího ročníku nebo dalšího bloku, údaje o složené státní zkoušce a uděleném akademickém titulu, údaje o přerušení studia, údaje o ukončení studia, údaje o čísle vysokoškolského diplomu a dodatku k diplomu.

Údaje vznikající při vzájemné komunikaci
Telefonní číslo, IP adresa, datum a čas uskutečněného spojení, údaje ukládané do souborů cookies.

Kamerové záznamy
Ostravská univerzita provozuje kamerový systém, prostřednictvím něhož zpracovává osobní údaje o blíže neurčeném okruhu lidí. Ostravská univerzita uvedený kamerový systém provozuje, protože je to nezbytné pro dosažení jejích oprávněných zájmů, jimiž jsou zejména:

 1. ochrana života, zdraví, svobody, bezpečnosti, cti a důstojnosti svých pracovníků, studentů i široké veřejnosti
 2. ochrana nejen vlastních majetkových práv, nýbrž i majetkových práv svých pracovníků, studentů i široké veřejnosti
 3. předcházejí nejen vlastním majetkovým škodám a nemajetkovým újmám, nýbrž i škodám a újmám svých pracovníků, studentů i široké veřejnosti
 4. předcházení, odhalování a prokazování protiprávní činnosti, zejména páchání trestných činů, nejen vůči univerzitě samé, nýbrž vůči jejím pracovníkům, studentům i vůči široké veřejnosti

Všechny kamerové záznamy jsou uchovávány po dobu nepřesahující týden ode dne, kdy byly pořízeny. Jakýkoliv kamerový záznam je zpřístupněn (vydán) výhradně orgánům činným v trestním řízení výhradně za podmínek, způsobem a v rozsahu stanoveném právními předpisy, zejména zákonem č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zvláštní kategorie osobních údajů
osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby

Ostravská univerzita zpracovává osobní údaje o zdravotním stavu výhradně v několika málo případech, vždy tak činí pouze v nezbytném rozsahu a pouze pro dosažení specifického a oprávněného cíle. Ostravská univerzita zpracovává osobní údaje o zdravotním stavu zejména v těchto případech:

 1. Vznik pracovního úrazu. Uvedené zpracování osobních údajů o zdravotním stavu se týká pouze zaměstnanců univerzity. Ostravská univerzita si tímto zpracováním osobních údajů o zdravotním stavu plní svoji povinnost, kterou jí ukládá zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Studium studentů se specifickými potřebami. Uvedené zpracování osobních údajů o zdravotním stavu se týká pouze velmi omezeného okruhu studentů univerzity. Ostravská univerzita si tímto zpracováním osobních údajů o zdravotním stavu plní svoji povinnost, kterou jí ukládá zejména zákon č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, a další právní předpisy.
 3. Provádění klinických studií a výzkumných projektů. Uvedené zpracování osobních údajů se týká pouze velmi omezeného okruhu osob z řad veřejnosti. Ostravská univerzita tímto zpracováním osobních údajů o zdravotním stavu naplňuje svůj oprávněný zájem na uskutečňování vědecké, výzkumné a vývojové činnosti. Ostravská univerzita zpracovává osobní údaje o zdravotním stavu účastníků klinických studií a výzkumných projektů pouze na základě jejich svobodného a informovaného souhlasu.

7. Rozsah zpracování osobních údajů

Ostravská univerzita zpracovává všechny osobní údaje pouze v takovém rozsahu, který je nezbytný pro dosažení konkrétního účelu zpracování. Ostravská univerzita nezpracovává žádný osobní údaj, který je zjevně nadbytečný pro dosažení konkrétního účelu zpracování. Ostravská univerzita dále nezpracovává jakýkoliv osobní údaj, který se dodatečně ukázal být nadbytečným pro dosažení konkrétního účelu zpracování.

8. Účely zpracování osobních údajů

Ostravská univerzita zpracovává osobní údaje, které jí byly poskytnuty, pro tyto obecné účely:

 1. Plnění povinností, které Ostravské univerzitě ukládají právní předpisy. Jedná se o povinnosti, které Ostravské univerzitě ukládá zejména zákon č. 111/1998 Sb., vyhláška č. 278/2016 Sb., vyhláška č. 277/2016 Sb., vyhláška č. 276/2016 Sb., zákon č. 262/2006 Sb., nařízení vlády č. 201/2010 Sb., nařízení vlády č. 590/2006 Sb., zákon č. 435/2004 Sb. a další.
 2. Uzavírání, měnění a rušení smluv a dohod a jejich jednotlivých ujednání. Jedná se o uzavírání smluv a dohod zakládajících, měnících a rušících základní pracovně právní vztahy, dále uzavírání smluv a dohod zakládajících, měnících a rušících majetkové vztahy – zejména smluv o koupi, darování, nájmu, výpůjčce, licenci, přepravě, dotaci a dalších.
 3. Uskutečňování nezbytných právních jednání, která předcházejí uzavírání, měnění a rušení smluv a dohod a jejich jednotlivých ujednání. Jedná se zejména o komunikaci s potencionálními smluvními stranami, včetně vyjednávání o náležitostech formy a obsahu jednotlivých smluv, dohod a jejich dílčích ujednání, a to různorodými formami, především prostřednictvím ústního nebo telefonického rozhovoru, nebo prostřednictvím písemné komunikace ve fyzické (papírové) nebo elektronické podobě.
 4. Plnění úkolů, které jsou prováděny ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci a jejichž prováděním je Ostravská univerzita pověřena. Jedná se zejména o rozhodování o právech a povinnostech studentů a zajišťování transparentního vedení, řízení, rozhodování a také hospodaření univerzity.

9. Oprávněný zájem pro zpracování osobních údajů

Ostravská univerzita zpracovává osobní údaje nejen kvůli účelům uvedeným výše, ale rovněž proto, že má pro konkrétní zpracování osobních údajů své vlastní oprávněné zájmy. Těmito oprávněnými zájmy jsou zejména:

 1. ochrana života, zdraví, svobody, bezpečnosti, cti, důstojnosti a soukromí každého člověka, který se nachází kdekoliv v prostorách, součástech nebo zařízeních Ostravské univerzity, či se účastní jakékoliv činnosti, kterou plánuje, organizuje, zajišťuje, nebo pořádá Ostravská univerzita, počítaje v to především výuku, školení, kurzy, vědeckou, výzkumnou a vývojovou činnost, pobyty, soutěže, hry, akce a společenské události,
 2. ochrana majetkových práv, které náležejí Ostravské univerzitě nebo jejím zaměstnancům, studentům, spolupracovníkům, návštěvníkům a veřejnosti,
 3. předcházejí majetkovým škodám i nemajetkovým újmám, které by mohly vzniknout Ostravské univerzitě nebo jejím zaměstnancům, studentům, spolupracovníkům, návštěvníkům a veřejnosti,
 4. předcházení páchání protiprávní činnosti, počítaje v to především porušování právních předpisů formou trestných činů, přestupků, deliktů a disciplinárních provinění,
 5. hájení práv a zájmů Ostravské univerzity v řízeních před orgány veřejné moci, počítaje v to především řízení před úřady a jinými správními orgány a řízení před soudy,
 6. uskutečňování vzdělávání ve vysokoškolském stupni, počítaje v to především vytváření podmínek, plánování, organizování, zajišťování, provádění a pořádání výuky, školení, kurzů a workshopů,
 7. uskutečňování vědecké, výzkumné, vývojové a inovační činnosti, počítaje v to především vytváření podmínek, plánování, organizování, zajišťování, provádění a pořádání vědeckého bádání, pokusů, projektů, studií a jiných výstupů,
 8. uskutečňování umělecké a tvůrčí činnosti, počítaje v to především vytváření podmínek, plánování, organizování, zajišťování, provádění a pořádání uměleckých děl, vystoupení, představení, performancí, ukázek a jiných výstupů,
 9. uskutečňování vlastní přiměřené propagace a zviditelňování prováděné vždy s ohledem a úctou k oprávněným zájmům ostatních osob.

10. Doba uchovávání osobních údajů

Ostravská univerzita zpracovává všechny osobní údaje, které jí byly poskytnuty, výhradně po níže uvedenou dobu:

 1. Trvání povinnosti uchovávat osobní údaje zaměstnance podle právních předpisů s významem pro účetnictví, zejména podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Trvání povinnosti uchovávat osobní údaje zaměstnance podle právních předpisů s významem pro archivování údajů, zejména podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Trvání povinnosti uchovávat osobní údaje zaměstnance podle právních předpisů s významem pro pracovněprávní vztahy, zejména podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Trvání povinnosti uchovávat osobní údaje zaměstnance podle právních předpisů s významem pro provádění sociálního zabezpečení, zejména podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Trvání povinnosti uchovávat osobní údaje zaměstnance podle právních předpisů s významem pro plnění daňových a poplatkových povinností, zejména podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Ostravská univerzita uchovává většinu osobních údajů o svým zaměstnancích po dobu 50 let od konce kalendářního roku, ve kterém dotyčná osoba přestala být jejím zaměstnancem. Mezi osobní údaje, které jsou po uvedenou dobu uchovávány, patří zejména jméno, další jméno, příjmení, rodné příjmení, dřívější příjmení, rodné číslo, datum narození, bydliště, ale také jméno a rodné číslo osob, na které bývalý zaměstnanec uplatňoval slevu na daních, jimiž jsou zejména děti zaměstnance. Ostravská univerzita si uchováváním těchto osobních údajů plní svoji povinnost, kterou jí ukládá zejména zákon č. 582/1991 Sb. zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a zároveň naplňuje svůj oprávněný zájem na ochraně práv sebe i svých zaměstnanců a oprávněný zájem na hájení svých práv i práv svých zaměstnanců.

Ostravská univerzita zpracovává všechny osobní údaje, které jí byly poskytnuty, taktéž po níže uvedenou dobu:

 1. Trvání výběrového řízení na obsazení pracovního místa
 2. Trvání oprávněného zájmu na uchovávání kamerových záznamů
 3. Trvání oprávněného zájmu na uchovávání záznamů o vzájemné komunikaci

11. Příjemci osobních údajů

Ostravská univerzita zpřístupňuje, zasílá, vydává, nebo oznamuje vybrané osobní údaje těmto kategoriím příjemců:

 1. Orgány veřejné moci, zejména ministerstva, úřady, soudy a policie
 2. Vysoké školy v České republice i v zahraničí
 3. Zdravotní pojišťovny
 4. Smluvní partneři

Ostravská univerzita zpřístupňuje, zasílá, vydává, nebo oznamuje vybrané osobní údaje každému jednotlivému příjemci výhradně za splnění podmínek, způsobem a v rozsahu, který je stanoven příslušnými právními předpisy, případně v rozsahu, který je nezbytný pro dosažení účelu nebo oprávněného zájmu uvedeného způsobu zpracování osobních údajů.

Ostravská univerzita zpřístupňuje, zasílá, vydává, nebo oznamuje vybrané osobní údaje orgánům veřejné moci, ostatním vysokým školám a zdravotním pojišťovnám výhradně pro účel, jímž je plnění povinností, které ukládají právní předpisy. Příkladem tohoto zpracování osobních údajů je poskytnutí osobních údajů obviněného Policii České republiky, aby mohla objasnit skutečnosti důležité pro trestní řízení dle zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Ostravská univerzita zpřístupňuje, zasílá, vydává, nebo oznamuje vybrané osobní údaje ostatním vysokým školám také pro účel, jímž je oprávněný zájem na realizaci spolupráce mezi vysokými školami a uskutečňování výměnných pobytů studentů. Příkladem tohoto zpracování osobních údajů je poskytnutí osobních údajů studenta zahraniční vysoké škole, aby mu mohla zajistit jeho výměnný studijní pobyt.

Ostravská univerzita zpřístupňuje, zasílá, vydává, nebo oznamuje vybrané osobní údaje svým smluvním partnerům výhradně, pokud je to zcela nezbytné pro dosažení oprávněného zájmu. Ostravská univerzita při tomto zpracování osobních údajů postupuje vždy v souladu s právními předpisy a osobní údaje zpřístupňuje, zasílá, vydává, či oznamuje v rozsahu nezbytném pro dosažení konkrétního oprávněného zájmu. Příkladem tohoto zpracování osobních údajů je poskytnutí osobních údajů studenta smluvnímu partneru, aby mu mohl vyhotovit studentskou identifikační kartu.

12. Ochrana osobních údajů

Ostravská univerzita provedla vhodná technická a organizační opatření k tomu, aby zajistila náležitou úroveň ochrany zpracovávaných osobních údajů. Uvedenými obecnými opatřeními jsou zejména:

 1. Uchovávání osobních údajů na fyzických (papírových) nosičích v prostorách s omezeným přístupem a s možností uzamčení,
 2. Uchovávání osobních údajů na elektronických nosičích (databáze a informační systémy) s omezeným přístupem a s příslušným zabezpečením,
 3. Umožnění přístupu k osobním údajům výhradně těm zaměstnancům Ostravské univerzity, kteří jsou oprávněni konkrétní osobní údaje zpracovávat,
 4. Zamezení přístupu k osobním údajům ostatním zaměstnancům Ostravské univerzity, kteří nejsou oprávněni konkrétní osobní údaje zpracovávat,
 5. Předávání osobních údajů příjemcům a třetím stranám výlučně z důvodu plnění povinností uložených právními předpisy a jen v nezbytném rozsahu,
 6. Předávání osobních údajů příjemcům a třetím stranám pro naplnění účelů zpracování nebo oprávněných zájmů teprve poté, co je zajištěno zákonné a bezpečné zpracování těchto osobních údajů příjemci a třetími stranami, a jen v nezbytném rozsahu.

13. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Ostravská univerzita zpracovává všechny osobní údaje, které jí byly poskytnuty, na základě právních předpisů Evropské unie a České republiky, zejména:

 1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
 2. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 

14. Právo na odvolání souhlasu

Každý člověk, jemuž Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv jeho osobní údaj a jenž k tomuto zpracování udělil svůj předchozí souhlas, má právo svůj poskytnutý souhlas kdykoliv odvolat. Toto právo však má člověk pouze v případě, že uvedený předchozí souhlas, který udělil Ostravské univerzitě ke zpracování svých osobních údajů, byl jediným právním důvodem pro dané zpracování osobních údajů. Odvolání souhlasu se nedotýká zákonnosti zpracování osobních údajů, ke kterému došlo na základě souhlasu před jeho odvoláním.

15. Právo na přístup k osobním údajům

Každý člověk, jemuž Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv jeho osobní údaj, má právo na přístup ke svým osobním údajům. Toto právo znamená, že každý člověk může požádat Ostravskou univerzitu, aby mu vystavila potvrzení. Obsahem tohoto potvrzení pak bude:

 1. Údaj o tom, zdali Ostravská univerzita zpracovává, nebo naopak nezpracovává osobní údaje, které by se mohly žadatele týkat.
 2. Údaje o účelech zpracování osobních údajů; o kategoriích dotčených osobních údajů; o příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích mimo Evropskou unii nebo v mezinárodních organizacích; o plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; o existenci práva požadovat od Ostravské univerzity opravu nebo výmaz osobních údajů, které se žadatele týkají; o existenci práva požadovat po Ostravské univerzitě omezení zpracování osobních údajů, které se žadatele týkají; o existenci práva vznést námitku proti tomu, jaké osobní údaje žadatele a jakým způsobem Ostravská univerzita zpracovává; o existenci práva podat stížnost u dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů; o veškerých dostupných informacích ohledně zdroje osobních údajů v případě, že tyto osobní údaje nezískala Ostravská univerzita přímo od žadatele; o zpracování osobních údajů způsobem automatizovaného rozhodování a profilování včetně údajů o použitém postupu, významu a důsledcích tohoto zpracování pro žadatele, o zárukách, které existují při předání osobních údajů do třetích zemí mimo Evropskou unii nebo mezinárodní organizaci.

Každý člověk, jemuž Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv jeho osobní údaj, má právo na přístup ke svým osobním údajům. Toto právo taktéž znamená, že každý člověk může požádat Ostravskou univerzitu, aby mu vydala kopii všech osobních údajů, které ho týkají a které Ostravská univerzita zpracovala. Toto právo se však nesmí nepříznivě dotknout práv a svobod ostatních osob.

Ostravská univerzita vydává potvrzení o zpracování osobních údajů bezplatně.

Ostravská univerzita vydává první kopii osobních údajů člověka bezplatně.

Ostravská univerzita však bude požadovat platbu za vydání druhé a dalších kopií osobních údajů člověka, a to podle administrativní náročnosti.

16. Právo na opravu osobních údajů

Každý člověk, jemuž Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv jeho osobní údaj, má právo na opravu a doplnění každého osobního údaje, který se ho týká. Toto právo znamená, že každý člověk může požádat Ostravskou univerzitu, aby opravila nebo doplnila jakýkoliv osobní údaj, který se žadatele týká.

Pokud Ostravská univerzita opraví nebo doplní jakýkoliv osobní údaj, protože ji o takovou opravu nebo doplnění požádal člověk, jehož se osobní údaje týkaly, oznámí ji všem příjemcům, kterým již dříve takové osobní údaje zpřístupnila. Příjemcem osobních údajů jsou všechny osoby a orgány veřejné moci, zejména soudy, úřady a policie. Ostravská univerzita však příjemcům opravu či doplnění osobních údajů neoznámí, pokud se oznámení ukáže jako nemožné, nebo vyžaduje nepřiměřené úsilí.

17. Právo na výmaz osobních údajů

Každý člověk, jemuž Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv jeho osobní údaj, má právo na výmaz každého osobního údaje, který se ho týká. Toto právo znamená, že Ostravská univerzita sice v minulosti získala kterýkoliv osobní údaj konkrétního člověka, avšak nastala skutečnost, která nutí Ostravskou univerzitu takový údaj vymazat. Skutečnost, která nutí Ostravskou univerzitu jakýkoliv osobní údaj vymazat, nastává když:

 1. Konkrétní osobní údaj již není potřebný pro žádný účel, pro něž byl shromážděn nebo jinak zpracován.
 2. Ostravská univerzita získala osobní údaj na základě souhlasu konkrétního člověka, avšak tento člověk svůj souhlas později odvolal a zároveň již neexistuje jiný právní důvod, proč by Ostravská univerzita tento osobní údaj konkrétního člověka zpracovávala.
 3. Ostravská univerzita zpracovala osobní údaj konkrétního člověka, protože pro to měla oprávněný (legitimní) důvod, avšak konkrétní člověk vznesl námitku proti zpracování tohoto osobního údaje ve smyslu čl. 21 odst. 1 GDPR, tedy námitku zpochybňující nebo popírající oprávněnost zpracování osobního údaje Ostravskou univerzitou, a následně se ukázalo, že Ostravská univerzita nemá takové oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů, které by převážily nad oprávněnými důvody člověka proti zpracování jeho osobních údajů.
 4. Ostravská univerzita zpracovávala jakýkoliv osobní údaj konkrétního člověka protiprávně.
 5. Ostravská univerzita zpracovávala jakýkoliv osobní údaj konkrétního člověka, avšak musela tento osobní údaj vymazat, aby splnila právní povinnost, kterou jí ukládá právo Evropské unie, nebo právo jejího členského státu.

Jestliže Ostravská univerzita zveřejnila jakýkoliv osobní údaj, který zpracovávala ohledně konkrétního člověka, a následně ji vznikla právní povinnost tento osobní údaj vymazat, informuje další osoby, které dotčený osobní údaj dále zpracovávaly, aby tento dotčený osobní údaj, veškeré jeho kopie nebo replikace a veškeré odkazy na něj vymazali. Uvedená opatření Ostravská univerzita provede v přiměřeném rozsahu s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení.

Ostravská univerzita však osobní údaj konkrétního člověka nevymaže, přestože je splněna alespoň jedna z výše uvedených podmínek, pokud nastane některá z níže uvedených situací:

 1. Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv osobní údaj konkrétního člověka a toto zpracování je nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace.
 2. Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv osobní údaj konkrétního člověka a toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, jíž jí ukládá právo Evropské unie, nebo právo jejího členského státu.
 3. Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv osobní údaj konkrétního člověka a toto zpracování je nezbytné pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Ostravská univerzita pověřena.
 4. Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv osobní údaj konkrétního člověka a toto zpracování je nezbytné kvůli veřejnému zájmu v oblasti veřejného zdraví, zejména kvůli poskytování pracovnělékařských služeb a ochraně před vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami nebo zajištění přísných norem kvality a bezpečnosti zdravotní péče.
 5. Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv osobní údaj konkrétního člověka a toto zpracování je nezbytné pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování.
 6. Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv osobní údaj konkrétního člověka a toto zpracování je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

18. Právo na omezení zpracování osobních údajů

Každý člověk, jemuž Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv jeho osobní údaj, má právo na omezení zpracování každého osobního údaje, který se ho týká. Toto právo znamená, že Ostravská univerzita sice může osobní údaje konkrétního člověka uchovávat, avšak nemůže je jiným způsobem zpracovávat.

Ostravská univerzita ale může zpracovávat jakýkoliv osobní údaj, jehož zpracování bylo omezeno, i jiným způsobem než jeho prostým uchováváním, z těchto důvodů:

 1. Zpracování jakéhokoliv osobního údaje konkrétního člověka bylo sice omezeno, ale tento konkrétní člověk, jehož se osobní údaj týká, dal Ostravské univerzitě souhlas s jeho zpracováním.
 2. Zpracování jakéhokoliv osobního údaje konkrétního člověka bylo sice omezeno, ale jeho zpracování je nutné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 3. Zpracování jakéhokoliv osobního údaje konkrétního člověka bylo sice omezeno, ale jeho zpracování je nutné pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby.
 4. Zpracování jakéhokoliv osobního údaje konkrétního člověka bylo sice omezeno, ale jeho zpracování je nutné kvůli důležitému veřejnému zájmu Evropské unie nebo jejího členského státu.

Právo na omezení zpracování osobních údajů však má člověk, kterého se osobní údaje týkají, pouze v těchto případech:

 1. Člověk, jemuž Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv jeho osobní údaj, popírá jeho přesnost. V takovém případě trvá omezení zpracování osobního údaje jen po dobu potřebnou k tomu, aby Ostravská univerzita mohla přesnost osobních údajů ověřit.
 2. Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv osobní údaj konkrétního člověka protiprávně, avšak tento konkrétní člověk, který Ostravské univerzitě poskytl jakýkoliv svůj osobní údaj, nežádá výmaz osobního údaje, nýbrž žádá omezení jeho zpracování.
 3. Ostravská univerzita sice získala jakýkoliv osobní údaj konkrétního člověka a nadále jej již nepotřebuje, avšak tento konkrétní člověk Ostravskou univerzitu požádá, aby mu popsaný osobní údaj vydala pro určení, výkon nebo obhajobu jeho právních nároků.
 4. Člověk, jemuž Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv jeho osobní údaj, vznesl námitku proti zpracování tohoto osobního údaje ve smyslu čl. 21 odst. 1 GDPR, tedy námitku zpochybňující nebo popírající oprávněnost zpracování osobního údaje Ostravskou univerzitou. V takovém případě trvá omezení zpracování osobního údaje jen po dobu potřebnou k tomu, aby bylo ověřeno, že oprávněné důvody pro zpracování osobního údaje Ostravskou univerzitou převažují nad oprávněnými důvody konkrétního člověka, jemuž Ostravská univerzita jakýkoliv jeho osobní údaj zpracovává.

Ostravská univerzita předem upozorní člověka, který dosáhl omezení zpracování jakéhokoliv svého osobního údaje, na skutečnost, že toto omezení bude zrušeno.

19. Právo na informace o příjemcích osobních údajů

Každý člověk může požádat Ostravskou univerzitu, aby ho informovala o takových příjemcích, kterým žadatelovy osobní údaje zpřístupnila a zároveň kterým později oznámila opravu, doplnění, výmaz či omezení zpracování jakéhokoliv žadatelova osobního údaje. Příjemcem osobních údajů jsou všechny osoby a orgány veřejné moci, zejména soudy, úřady a policie.

20. Právo na přenositelnost osobních údajů

Každý člověk, jemuž Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv jeho osobní údaj, má právo na přenositelnost svých osobních údajů. Toto právo znamená, že každý člověk, který poskytl svůj osobní údaj Ostravské univerzitě, může žádat získání tohoto poskytnutého osobního údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a dále má právo tento získaný osobní údaj předat (přenést) k jinému správci, aniž by tomu Ostravská univerzita mohla bránit. Toto právo též znamená, že každý člověk, který poskytl svůj osobní údaj Ostravské univerzitě, může žádat, aby Ostravská univerzita přímo předala (přenesla) získaný osobní údaj k jinému správci, pokud je to technicky proveditelné.

Právo na přenositelnost osobních údajů však má člověk, kterého se osobní údaje týkají, pouze v těchto případech:

 1. Ostravská univerzita zpracovává konkrétní osobní údaj pouze automatizovaně a zároveň pouze kvůli jedinému právnímu důvodu, jímž je souhlas se zpracováním osobních údajů.
 2. Ostravská univerzita zpracovává konkrétní osobní údaj pouze automatizovaně a zároveň pouze pro účel uzavírání, měnění a rušení smluv a dohod a jejich jednotlivých ujednání.

Právem na přenositelnost osobních údajů však nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na přenositelnost osobních údajů se neuplatní na zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění úkolu, který je prováděn ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci a kterým je Ostravská univerzita pověřena.

21. Právo vznést námitku

Každý člověk, jemuž Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv jeho osobní údaj, má právo vznést námitku proti zpracovávání jakéhokoliv svého osobního údaje. Toto právo však člověk má pouze v těchto případech:

 1. Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv osobní údaj konkrétního člověka a činí tak proto, že je to nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, která byla Ostravské univerzitě svěřena.
 2. Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv osobní údaj konkrétního člověka a činí tak proto, že je to nezbytné pro účely jejích oprávněných zájmů.
 3. Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv osobní údaj konkrétního člověka a činí tak proto, že je to nezbytné pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
 4. Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv osobní údaj konkrétního člověka a činí tak pro účely přímého marketingu.

Námitka, kterou člověk uplatňuje v případech uvedených v předchozím odstavci pod číslem 1, 2, nebo 3, musí vycházet z důvodů týkajících se konkrétní situace člověka, který ji uplatňuje. Ostravská univerzita dále nezpracovává osobní údaje, kterých se námitka týkala. Uvedené omezení dalšího zpracování trvá od okamžiku, kdy Ostravské univerzitě došla námitka do okamžiku, kdy Ostravská univerzita námitku vyřídila. Ostravská univerzita může osobní údaje, jejichž zpracování bylo napadeno námitkou, dále zpracovávat pouze tehdy, pokud prokáže alespoň jednu z níže uvedených skutečností:

 1. Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv osobní údaj, proti jehož zpracování byla podána námitka, avšak pro uvedené zpracování má závažné oprávněné důvody, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami toho člověka, který námitku podal.
 2. Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv osobní údaj, proti jehož zpracování byla podána námitka, avšak pro uvedené zpracování má závažné oprávněné důvody pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Námitka, kterou člověk uplatňuje v případě uvedeném v předchozím odstavci pod číslem 4, nemusí vycházet z důvodů týkajících se konkrétní situace člověka, který ji uplatňuje. Uvedenou námitku může vznést člověk zásadně kdykoliv. Ostravská univerzita dále nezpracovává osobní údaje, kterých se námitka týkala a které zpracovávala výlučně pro účely přímého marketingu. Uvedené omezení dalšího zpracování pak trvá napořád.

22. Forma vyřízení žádosti

Ostravská univerzita vyřizuje každou žádost, jež se týká ochrany osobních údajů, těmito formami:

 1. písemně ve fyzické (papírové) podobě
 2. písemně v elektronické podobě
 3. ústně

Ostravská univerzita vyřizuje každou žádost, jež se týká ochrany osobních údajů, ústně pouze tehdy, pokud o tuto formu vyřízení výslovně žadatel požádá a zároveň prokáže svoji totožnost.

23. Lhůty pro vyřízení žádostí

Ostravská univerzita vyřizuje každou žádost, jež se týká ochrany osobních údajů, v těchto lhůtách:

 1. bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti a pokud to není možné,
 2. do jednoho měsíce od obdržení žádosti a pokud to není možné,
 3. do tří měsíců od obdržení žádosti

Ostravská univerzita oznámí žadateli každý případ, kdy jeho žádost nelze vyřídit ve lhůtě do jednoho měsíce od obdržení. Obsahem tohoto oznámení jsou též důvody, proč nebylo možné žádost vyřídit ve lhůtě do jednoho měsíce od obdržení. Tímto oznámením informuje Ostravská univerzita žadatele ve lhůtě do jednoho měsíce od obdržení jeho žádosti.

24. Poplatky za vyřízení žádosti

Ostravská univerzita vyřizuje každou žádost, jež se týká ochrany osobních údajů, zcela bezplatně.

Ostravská univerzita však může každou žádost, jež se týká ochrany osobních údajů a současně je zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje:

 1. Vyřídit tím, že jí odmítne vyhovět, nebo
 2. Vyřídit tím, že jí vyhoví, avšak žadateli uloží povinnost zaplatit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s vyřízením žádosti.

25. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Každý člověk, jemuž Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv jeho osobní údaj, má právo podat stížnost u dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.

26. Soubory cookies

Cookies jsou drobné soubory, které internetový prohlížeč (například Microsoft Edge, Microsoft Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome) ukládá na pevný disk (HDD, SDD), či do flash paměti každého zařízení (počítač, notebook, tablet, mobil), prostřednictvím něhož pak konkrétní člověk navštíví webové stránky Ostravské univerzity.

Uvedené drobné soubory obsahují velmi omezené množství osobních údajů, hlavně IP adresu konkrétního zařízení (počítač, notebook, tablet, mobil), s jehož pomocí člověk navštívil webové stránky Ostravské univerzity. Soubory cookies zpravidla obsahují údaje o chování návštěvníka webových stránek Ostravské univerzity na těchto webových stránkách, především informace o konkrétních navštívených stránkách včetně přesného času těchto návštěv.

Vybrané údaje ukládané do souborů cookies potom internetový prohlížeč zasílá buď Ostravské univerzitě, nebo jiné osobě (třetí straně), jež Ostravské univerzitě obstarává analytické služby, jejichž předmětem je popis a vyhodnocování chování návštěvníků webových stránek.

Výchozím nastavením webových stránek Ostravské univerzity je povolení ukládání pouze souborů cookies nezbytných k provozu stránek (viz níže "Nezbytné cookies"). Každý návštěvník těchto stránek však může uvedené pravidlo změnit tím, že dá souhlas s ukládáním i dalších souborů cookies v cookies liště (zobrazí se také po kliknutí na plovoucí ikonu sušenky na okraji webu). V cookies liště lze souhlas s ukládáním jiných než nezbytně nutných cookies kdykoliv odvolat.


Nastavení cookies v jednotlivých prohlížečích

 1. Pro Microsoft Edge
 2. Pro Microsoft Explorer
 3. Pro Mozilla Firefox
 4. Pro Apple Safari - MAC
 5. iPhone, iPad, iPod touch
 6. Pro Google Chrome

Nezbytně nutné cookies

Stránky využivají pro svůj provoz nezbytně nutné cookies s názvy "souhlas" a "zobrazensouhlas" s expirací 3 měsíce. Ukládá se do nich informace o tom, zda byl souhlas udělen a zda se zobrazilo okno s možností volby. Cookie s názvem "__cf_bm" je funkční cookie sloužící jako počítadlo načtení placeného fontu.


Analytické nástroje

Analytické nástroje představují právě takové prvky webové stránky, zejména jejího zdrojového kódu, jsou běžnému uživateli (návštěvníku stránek) zpravidla neviditelné, které však umožňují sledovat, zkoumat a vyhodnocovat jeho chování, například četnost a přesný čas návštěv dané webové stránky, nebo četnost a přesný čas kliknutí na konkrétní odkaz.

Uvedené analytické nástroje užívají silně omezené množství osobních údajů, hlavně IP adresu konkrétního zařízení (počítač, notebook, tablet, mobil), s jehož pomocí člověk navštívil webové stránky Ostravské univerzity. Toto vybrané množství osobních údajů je automaticky předáváno jiným osobám (třetím stranám), jež Ostravské univerzitě obstarávají analytické služby, přičemž přímo zpracovávají ono velmi omezené množství předaných osobních údajů.

Ostravská univerzita využívá na svých webových stránkách řadu analytických nástrojů, hlavně Google Analytics a Facebook Pixel. Výchozí nastavení webových stránek Ostravské univerzity povoluje analytickým nástrojům sbírat výše popsané omezené množství osobních údajů a dále je předávat poskytovatelům analytických nástrojů, především společnosti Google a Facebook, ke zpracování, které obnáší zejména třídění získaných dat a vytváření jejich statistik.

Každý návštěvník webových stránek Ostravské univerzity ale může jejich představené výchozí chování alespoň částečně ovlivnit změnou nastavení svého internetového prohlížeče ohledně zacházení se soubory cookies. Analytické nástroje společnosti Google lze též zakázat instalací doplňku webového prohlížeče „Google Analytics Opt-out Browser Add-on“, který je poskytován přímo společností Google na adrese: https://support.google.com/analytics/answer/181881.

Informace o způsobu, jakým společnost Google zpracovává výše zmíněné omezené množství osobních údajů, jsou podány na těchto níže uvedených odkazech (informace pocházejí přímo od společnosti Google):

 1. Smluvní podmínky služby Google Analytics
 2. Jak Google používá informace z webu nebo aplikací, které používají naše služby
 3. Ochrana dat

Informace o způsobu, jímž společnost Facebook zpracovává ono zmíněné omezené množství osobních údajů, jsou uvedeny na těchto níže uvedených odkazech (informace pocházejí přímo od společnosti Facebook):

 1. Společnost FACEBOOK INC. A štít na ochranu soukromí EU-USA A Švýcarsko-USA
 2. Zásady používání dat

Ostravská univerzita předává vybrané osobní údaje získané prostřednictvím souborů cookies, nebo skrze používání analytických nástrojů mimo území Evropské unie. Zmíněné osobní údaje jsou předávány na území Spojených států amerických. Prováděcí rozhodnutí Evropské komise (EU) 2016/1250 ze dne 12. 7. 2016 tomuto zpracovávání osobních údajů přiznává odpovídající úroveň ochrany jako na území Evropské unie, protože obě společnosti Google i Facebook mají platnou certifikaci Štítu EU-USA na ochranu soukromí.


Ostatní cookies

Na některých stránkách webu jsou používány cookies služby Google. O pravidlech jejich fungování si můžete přečíst na stránkách google.com.

Na některých stránkách webu jsou používány cookies služby Facebook. O pravidlech jejich fungování si můžete přečíst na stránkách facebook.com.

Na některých stránkách webu jsou používány cookies služby Twitter. O pravidlech jejich fungování si můžete přečíst na stránkách twitter.com.

Na některých stránkách webu jsou používány cookies služby Instagram. O pravidlech jejich fungování si můžete přečíst na stránkách instagram.com.

Na některých stránkách webu jsou používány cookies služby SoundCloud. O pravidlech jejich fungování si můžete přečíst na stránkách soundcloud.com.

Na některých stránkách webu jsou používány cookies služby společnosti Microsoft. O pravidlech jejich fungování si můžete přečíst na stránkách microsoft.com.

Na některých stránkách webu jsou používány cookies služby Smartsupp.com. O pravidlech jejich fungování si můžete přečíst na stránkách smartsupp.com.

Na některých stránkách webu mohou být používány cookies služby Matterport. O pravidlech jejich fungování si můžete přečíst na stránkách matterport.com/privacy-policy.

Na některých stránkách webu mohou být používány cookies služby ArcGIS. O pravidlech jejich fungování si můžete přečíst na stránkách arcgis.com/cs/privacy/.

Na některých stránkách webu jsou používány cookies služby Českého rozhlasu. O pravidlech jejich fungování si můžete přečíst na stránkách rozhlas.cz.

Na některých stránkách webu jsou používány cookies služby Spotify. O pravidlech jejich fungování si můžete přečíst na stránkách spotify.com.


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 06. 2022