OU > Univerzita PRO > Ochrana osobních údajů – GDPR

Informace o ochraně osobních údajů (GDPR)

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále bude označováno také zkratkou „GDPR“) poskytuje Ostravská univerzita následující informace o zpracování osobních údajů a jejich ochraně:

1. Informace o zpracování osobních údajů

Ostravská univerzita zveřejňuje všechny informace týkající se zpracování osobních údajů včetně informací týkajících se jejich ochrany na svých webových stránkách dostupných na adrese www.osu.cz.

2. Správce osobních údajů

Správcem všech osobních údajů, které byly Ostravské univerzitě poskytnuty, je Ostravská univerzita se sídlem Dvořákova 7, 701 03, Ostrava, IČ 61988987, která byla zřízena zákonem č. 314/1991 Sb., není zapsána se do veřejného rejstříku a je zapsána do registru vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky pod RID školy 17000.

3. Kontaktní údaje správce

Kontaktními údaji Ostravské univerzity jsou:

 1. Adresa sídla: Dvořákova 7, 701 03, Ostrava
 2. Datová schránka: 37gj9fm
 3. Telefon: +420 597 09 1111, +420 553 46 1111
 4. E-mail: , ,

4. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ostravská univerzita má svého vlastního pověřence pro ochranu osobních údajů. Tímto pověřencem je Mgr. Bc. Jan Humpolík.

Jakýkoliv člověk, jehož osobní údaje zpracovává Ostravská univerzita, se může obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jeho osobních údajů a výkonem jeho práv k těmto osobním údajům.

5. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Kontaktními údaji pověřence pro ochranu osobních údajů jsou:

 1. Pracoviště: Ostravská univerzita, rektorát, referát právní služby
 2. Adresa pracoviště: Dvořákova 138/7, 701 03, Ostrava
 3. Datová schránka: 37gj9fm
 4. Telefon: +420 553 46 1042
 5. E-mail:

6. Kategorie osobních údajů

Ostravská univerzita získává a zpracovává tyto kategorie osobních údajů:

Osobní identifikační údaje
Jméno, další jméno, příjmení, rodné příjmení, dřívější příjmení, firma, pohlaví, rodinný stav, titul, akademický titul, akademicko-vědecký titul, vědecko-pedagogický titul, umělecko-pedagogický titul, vědecká hodnost, datum narození, místo narození, rodné číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, číslo identifikačního dokladu (zejména občanský průkaz, řidičský průkaz, průkaz osoby se zdravotním postižením, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu), státní občanství, číslo bankovního účtu, identifikační číslo přidělené Ostravskou univerzitou (kmenové ID a osobní číslo zaměstnance, osobní studijní číslo), funkce, pracovní zařazení, pracovní pozice, vlastnoruční podpis, fotografie s podobiznou člověka, fotografie zachycující člověka, videozáznam.

Kontaktní údaje
Adresa místa trvalého pobytu, adresa místa přechodného pobytu, adresa místa hlášeného pobytu, adresa pro doručování, fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresy profilů na sociálních sítích (zejména označení účtu na sociálních sítích Facebook, Twitter a LinkedIn), číslo bankovního účtu.

Studijní údaje
Údaje o zápisu do studia, údaje o předchozím vzdělání, údaje o studijním programu a formě studia, údaje o zápisu do vyššího ročníku nebo dalšího bloku, údaje o složené státní zkoušce a uděleném akademickém titulu, údaje o přerušení studia, údaje o ukončení studia, údaje o čísle vysokoškolského diplomu a dodatku k diplomu.

Údaje vznikající při vzájemné komunikaci
Telefonní číslo, IP adresa, datum a čas uskutečněného spojení, údaje ukládané do souborů cookies

Kamerové záznamy
Ostravská univerzita provozuje kamerový systém, prostřednictvím něhož zpracovává osobní údaje o blíže neurčeném okruhu lidí. Ostravská univerzita uvedený kamerový systém provozuje, protože je to nezbytné pro dosažení jejích oprávněných zájmů, jimiž jsou především:

 1. ochrana života, zdraví, svobody, bezpečnosti, cti a důstojnosti svých pracovníků, studentů i široké veřejnosti
 2. ochrana nejen vlastních majetkových práv, nýbrž i majetkových práv svých pracovníků, studentů i široké veřejnosti
 3. předcházejí nejen vlastním majetkovým škodám a nemajetkovým újmám, nýbrž i škodám a újmám svých pracovníků, studentů i široké veřejnosti
 4. předcházení, odhalování a prokazování protiprávní činnosti, zejména páchání trestných činů, nejen vůči univerzitě samé, nýbrž vůči jejím pracovníkům, studentům i široké veřejnosti

Všechny kamerové záznamy jsou uchovávány po dobu přibližně 30 dnů ode dne, kdy byly pořízeny. Jakýkoliv kamerový záznam je zpřístupněn (vydán) výhradně orgánům činným v trestním řízení jen za podmínek, způsobem a v rozsahu stanoveným právními předpisy, zejména zákonem č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zvláštní kategorie osobních údajů
osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby

Ostravská univerzita zpracovává osobní údaje o zdravotním stavu výhradně v několika případech, vždy tak činí pouze v nezbytném rozsahu a pouze pro dosažení specifického a oprávněného cíle. Ostravská univerzita zpracovává osobní údaje o zdravotním stavu zejména v těchto případech:

 1. Vznik pracovního úrazu. Uvedené zpracování osobních údajů o zdravotním stavu se týká pouze zaměstnanců univerzity. Ostravská univerzita si tímto zpracováním osobních údajů o zdravotním stavu plní svoji povinnost, kterou jí ukládá zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Studium studentů se specifickými potřebami. Uvedené zpracování osobních údajů o zdravotním stavu se týká pouze omezeného okruhu studentů univerzity. Ostravská univerzita si tímto zpracováním osobních údajů o zdravotním stavu plní svoji povinnost, kterou jí ukládá zejména zákon č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, a další právní předpisy.

7. Rozsah zpracování osobních údajů

Ostravská univerzita zpracovává všechny osobní údaje pouze v takovém rozsahu, který je nezbytný pro dosažení konkrétního účelu zpracování. Ostravská univerzita nezpracovává žádný osobní údaj, který je zjevně nadbytečný pro dosažení konkrétního účelu zpracování. Ostravská univerzita dále nezpracovává jakýkoliv osobní údaj, který se dodatečně ukázal být nadbytečným pro dosažení konkrétního účelu zpracování.

8. Účely zpracování osobních údajů

Ostravská univerzita zpracovává osobní údaje, které jí byly poskytnuty, pro tyto účely:

 1. Plnění povinností, které Ostravské univerzitě ukládají právní předpisy. Jedná se o povinnosti, které Ostravské univerzitě ukládá zejména zákon č. 111/1998 Sb., vyhláška č. 278/2016 Sb., vyhláška č. 277/2016 Sb., vyhláška č. 276/2016 Sb., zákon č. 262/2006 Sb., nařízení vlády č. 201/2010 Sb., nařízení vlády č. 590/2006 Sb., zákon č. 435/2004 Sb. a další
 2. Uzavírání, měnění a rušení smluv a dohod a jejich jednotlivých ujednání. Jedná se o uzavírání smluv a dohod zakládajících, měnících a rušících základní pracovně právní vztahy, dále uzavírání smluv a dohod zakládajících, měnících a rušících majetkové vztahy – zejména smluv o koupi, darování, nájmu, výpůjčce, licenci, přepravě, dotaci a dalších.
 3. Uskutečňování nezbytných právních jednání, která předcházejí uzavírání, měnění a rušení smluv a dohod a jejich jednotlivých ujednání. Jedná se zejména o komunikaci s potencionálními smluvními stranami, včetně vyjednávání o náležitostech formy a obsahu jednotlivých smluv, dohod a ujednání, a to různorodými formami, především prostřednictvím ústního nebo telefonického rozhovoru, nebo prostřednictvím písemné komunikace v listinné či elektronické formě.

9. Oprávněný zájem pro zpracování osobních údajů

Ostravská univerzita zpracovává osobní údaje nejen kvůli účelům uvedeným výše, ale rovněž proto, že má pro konkrétní zpracování osobních údajů své vlastní oprávněné zájmy. Těmito oprávněnými zájmy jsou zejména:

 1. ochrana života, zdraví, svobody, bezpečnosti, cti, důstojnosti a soukromí každého člověka, který se nachází kdekoliv v prostorách, součástech nebo zařízeních Ostravské univerzity, či se účastní jakékoliv činnosti, kterou plánuje, organizuje, zajišťuje, nebo pořádá Ostravská univerzita, počítaje v to především výuku, školení, kurzy, vědeckou, výzkumnou a vývojovou činnost, pobyty, soutěže, hry, akce a společenské události,
 2. ochrana majetkových práv, které náležejí Ostravské univerzitě nebo jejím zaměstnancům, studentům, spolupracovníkům, návštěvníkům a veřejnosti,
 3. předcházejí majetkovým škodám i nemajetkovým újmám, které by mohly vzniknout Ostravské univerzitě nebo jejím zaměstnancům, studentům, spolupracovníkům, návštěvníkům a veřejnosti,
 4. předcházení páchání protiprávní činnosti, počítaje v to především porušování právních předpisů formou trestných činů, přestupků, deliktů a disciplinárních provinění,
 5. hájení práv a zájmů Ostravské univerzity v řízeních před orgány veřejné moci, počítaje v to především řízení před úřady a jinými správními orgány a řízení před soudy,
 6. uskutečňování vzdělávání ve vysokoškolském stupni, počítaje v to především vytváření podmínek, plánování, organizování, zajišťování, provádění a pořádání výuky, školení, kurzů a workshopů,
 7. uskutečňování vědecké, výzkumné a vývojové činnosti, počítaje v to především vytváření podmínek, plánování, organizování, zajišťování, provádění a pořádání vědeckého bádání a pokusů,
 8. uskutečňování vlastní přiměřené propagace a zviditelňování prováděné vždy s ohledem a úctou k oprávněným zájmům ostatních osob,

10. Doba uchovávání osobních údajů

Ostravská univerzita zpracovává všechny osobní údaje, které jí byly poskytnuty, výhradně po níže uvedenou dobu:

 1. Trvání povinnosti uchovávat osobní údaje zaměstnance podle právních předpisů s významem pro účetnictví, zejména podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Trvání povinnosti uchovávat osobní údaje zaměstnance podle právních předpisů s významem pro archivování údajů, zejména podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Trvání povinnosti uchovávat osobní údaje zaměstnance podle právních předpisů s významem pro pracovněprávní vztahy, zejména podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Trvání povinnosti uchovávat osobní údaje zaměstnance podle právních předpisů s významem pro provádění sociálního zabezpečení, zejména podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Trvání povinnosti uchovávat osobní údaje zaměstnance podle právních předpisů s významem pro plnění daňových a poplatkových povinností, zejména podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Ostravská univerzita uchovává většinu osobních údajů o svým zaměstnancích po dobu 50 let od konce kalendářního roku, ve kterém dotyčná osoba přestala být jejím zaměstnancem. Mezi osobní údaje, které jsou po uvedenou dobu uchovávány, patří zejména jméno, další jméno, příjmení, rodné příjmení, dřívější příjmení, rodné číslo, datum narození, bydliště, ale také jméno a rodné číslo osob, na které bývalý zaměstnanec uplatňoval slevu na daních, jimiž jsou zejména děti zaměstnance. Ostravská univerzita si uchováváním těchto osobních údajů plní svoji povinnost, kterou jí ukládá zejména zákon č. 582/1991 Sb. zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a zároveň naplňuje svůj oprávněný zájem na ochraně práv sebe i svých zaměstnanců a oprávněný zájem na hájení svých práv i práv svých zaměstnanců.

Ostravská univerzita zpracovává všechny osobní údaje, které jí byly poskytnuty, taktéž výhradně po níže uvedenou dobu:

 1. Trvání výběrového řízení na obsazení pracovního místa
 2. Trvání oprávněného zájmu na uchovávání kamerových záznamů
 3. Trvání oprávněného zájmu na uchovávání záznamů o vzájemné komunikaci

11. Příjemci osobních údajů

Ostravská univerzita zpřístupňuje, zasílá, vydává, nebo oznamuje vybrané osobní údaje těmto kategoriím příjemců:

 1. Orgány veřejné moci, zejména ministerstva, úřady, soudy a policie
 2. Vysoké školy v České republice i v zahraničí
 3. Zdravotní pojišťovny
 4. Smluvní partneři

Ostravská univerzita zpřístupňuje, zasílá, vydává, nebo oznamuje vybrané osobní údaje každému jednotlivému příjemci výhradně za splnění podmínek, způsobem a v rozsahu, který je stanoven příslušnými právními předpisy, případně v rozsahu, který je nezbytný pro dosažení účelu uvedeného způsobu zpracování osobních údajů.

Ostravská univerzita zpřístupňuje, zasílá, vydává, nebo oznamuje vybrané osobní údaje orgánům veřejné moci, ostatním vysokým školám a zdravotním pojišťovnám výhradně pro účel, jímž je plnění povinností, které ukládají právní předpisy.

Ostravská univerzita zpřístupňuje, zasílá, vydává, nebo oznamuje vybrané osobní údaje ostatním vysokým školám také pro účel, jímž je oprávněný zájem na realizaci spolupráce mezi vysokými školami a uskutečňování výměnných pobytů studentů.

Ostravská univerzita zpřístupňuje, zasílá, vydává, nebo oznamuje vybrané osobní údaje vybraným smluvním partnerům výhradně pro účel, jímž je oprávněný zájem na poskytování vysokoškolského vzdělávání. Ostravská univerzita při uvedeném způsobu zpracování osobních údajů postupuje vždy v souladu s právními předpisy a osobní údaje zpřístupňuje, zasílá, vydává, nebo oznamuje v rozsahu nezbytném pro dosažení konkrétního účelu. Příklad popsaného způsobu zpracování osobních údajů je poskytování studentských identifikačních karet studentům.

12. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Ostravská univerzita zpracovává všechny osobní údaje, které jí byly poskytnuty, na základě právních předpisů Evropské unie a České republiky, zejména:

 1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
 2. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

13. Právo na odvolání souhlasu

Každý člověk, jemuž Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv jeho osobní údaj a jenž k tomuto zpracování udělil svůj předchozí souhlas, má právo svůj poskytnutý souhlas kdykoliv odvolat. Toto právo však má člověk pouze v případě, že uvedený předchozí souhlas, který udělil Ostravské univerzitě ke zpracování svých osobních údajů, byl jediným právním důvodem pro dané zpracování osobních údajů. Odvolání souhlasu se nedotýká zákonnosti zpracování osobních údajů, ke kterému došlo na základě souhlasu před jeho odvoláním.

14. Právo na přístup k osobním údajům

Každý člověk, jemuž Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv jeho osobní údaj, má právo na přístup ke svým osobním údajům. Toto právo znamená, že každý člověk může požádat Ostravskou univerzitu, aby mu vystavila potvrzení. Obsahem tohoto potvrzení pak bude:

 1. Údaj o tom, zdali Ostravská univerzita zpracovává, nebo naopak nezpracovává osobní údaje, které by se mohly žadatele týkat.
 2. Údaje o účelech zpracování osobních údajů; o kategoriích dotčených osobních údajů; o příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích mimo Evropskou unii nebo v mezinárodních organizacích; o plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; o existenci práva požadovat od Ostravské univerzity opravu nebo výmaz osobních údajů, které se žadatele týkají; o existenci práva požadovat po Ostravské univerzitě omezení zpracování osobních údajů, které se žadatele týkají; o existenci práva vznést námitku proti tomu, jaké osobní údaje žadatele a jakým způsobem Ostravská univerzita zpracovává; o existenci práva podat stížnost u dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů; o veškerých dostupných informacích ohledně zdroje osobních údajů v případě, že tyto osobní údaje nezískala Ostravská univerzita přímo od žadatele; o zpracování osobních údajů způsobem automatizovaného rozhodování a profilování včetně údajů o použitém postupu, významu a důsledcích tohoto zpracování pro žadatele, o zárukách, které existují při předání osobních údajů do třetích zemí mimo Evropskou unii nebo mezinárodní organizaci.

Každý člověk, jemuž Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv jeho osobní údaj, má právo na přístup ke svým osobním údajům. Toto právo taktéž znamená, že každý člověk může požádat Ostravskou univerzitu, aby mu vydala kopii všech osobních údajů, které ho týkají a které Ostravská univerzita zpracovala. Toto právo se však nesmí nepříznivě dotknout práv a svobod ostatních osob.

Ostravská univerzita vydává potvrzení o zpracování osobních údajů bezplatně.

Ostravská univerzita vydává první kopii osobních údajů člověka bezplatně.

Ostravská univerzita však bude požadovat platbu za vydání druhé a dalších kopií osobních údajů člověka, a to podle administrativní náročnosti.

15. Právo na opravu osobních údajů

Každý člověk, jemuž Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv jeho osobní údaj, má právo na opravu a doplnění každého osobního údaje, který se ho týká. Toto právo znamená, že každý člověk může požádat Ostravskou univerzitu, aby opravila nebo doplnila jakýkoliv osobní údaj, který se žadatele týká.

Pokud Ostravská univerzita opraví nebo doplní jakýkoliv osobní údaj, protože ji o takovou opravu nebo doplnění požádal člověk, jehož se osobní údaje týkaly, oznámí ji všem příjemcům, kterým již dříve takové osobní údaje zpřístupnila. Příjemcem osobních údajů jsou všechny osoby a orgány veřejné moci, zejména soudy, úřady a policie. Ostravská univerzita však příjemcům opravu či doplnění osobních údajů neoznámí, pokud se oznámení ukáže jako nemožné, nebo vyžaduje nepřiměřené úsilí.

16. Právo na výmaz osobních údajů

Každý člověk, jemuž Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv jeho osobní údaj, má právo na výmaz každého osobního údaje, který se ho týká. Toto právo znamená, že Ostravská univerzita sice v minulosti získala kterýkoliv osobní údaj konkrétního člověka, avšak nastala skutečnost, která nutí Ostravskou univerzitu takový údaj vymazat. Skutečnost, která nutí Ostravskou univerzitu jakýkoliv osobní údaj vymazat, nastává když:

 1. Konkrétní osobní údaj již není potřebný pro žádný účel, pro něž byl shromážděn nebo jinak zpracován.
 2. Ostravská univerzita získala osobní údaj na základě souhlasu konkrétního člověka, avšak tento člověk svůj souhlas později odvolal a zároveň již neexistuje jiný právní důvod, proč by Ostravská univerzita tento osobní údaj konkrétního člověka zpracovávala.
 3. Ostravská univerzita zpracovala osobní údaj konkrétního člověka, protože pro to měla oprávněný (legitimní) důvod, avšak konkrétní člověk vznesl námitku proti zpracování tohoto osobního údaje ve smyslu čl. 21 odst. 1 GDPR, tedy námitku zpochybňující nebo popírající oprávněnost zpracování osobního údaje Ostravskou univerzitou, a následně se ukázalo, že Ostravská univerzita nemá takové oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů, které by převážily nad oprávněnými důvody člověka proti zpracování jeho osobních údajů.
 4. Ostravská univerzita zpracovávala jakýkoliv osobní údaj konkrétního člověka protiprávně.
 5. Ostravská univerzita zpracovávala jakýkoliv osobní údaj konkrétního člověka, avšak musela tento osobní údaj vymazat, aby splnila právní povinnost, kterou jí ukládá právo Evropské unie, nebo právo jejího členského státu.

Jestliže Ostravská univerzita zveřejnila jakýkoliv osobní údaj, který zpracovávala ohledně konkrétního člověka, a následně ji vznikla právní povinnost tento osobní údaj vymazat, informuje další osoby, které dotčený osobní údaj dále zpracovávaly, aby tento dotčený osobní údaj, veškeré jeho kopie nebo replikace a veškeré odkazy na něj vymazali. Uvedená opatření Ostravská univerzita provede v přiměřeném rozsahu s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení.

Ostravská univerzita však osobní údaj konkrétního člověka nevymaže, přestože je splněna alespoň jedna z výše uvedených podmínek, pokud nastane některá z níže uvedených situací:

 1. Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv osobní údaj konkrétního člověka a toto zpracování je nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace.
 2. Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv osobní údaj konkrétního člověka a toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, jíž jí ukládá právo Evropské unie, nebo právo jejího členského státu.
 3. Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv osobní údaj konkrétního člověka a toto zpracování je nezbytné pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Ostravská univerzita pověřena.
 4. Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv osobní údaj konkrétního člověka a toto zpracování je nezbytné kvůli veřejnému zájmu v oblasti veřejného zdraví, zejména kvůli poskytování pracovnělékařských služeb a ochraně před vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami nebo zajištění přísných norem kvality a bezpečnosti zdravotní péče.
 5. Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv osobní údaj konkrétního člověka a toto zpracování je nezbytné pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování.
 6. Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv osobní údaj konkrétního člověka a toto zpracování je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

17. Právo na omezení zpracování osobních údajů

Každý člověk, jemuž Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv jeho osobní údaj, má právo na omezení zpracování každého osobního údaje, který se ho týká. Toto právo znamená, že Ostravská univerzita sice může osobní údaje konkrétního člověka uchovávat, avšak nemůže je jiným způsobem zpracovávat.

Ostravská univerzita ale může zpracovávat jakýkoliv osobní údaj, jehož zpracování bylo omezeno, i jiným způsobem než jeho prostým uchováváním, z těchto důvodů:

 1. Zpracování jakéhokoliv osobního údaje konkrétního člověka bylo sice omezeno, ale tento konkrétní člověk, jehož se osobní údaj týká, dal Ostravské univerzitě souhlas s jeho zpracováním.
 2. Zpracování jakéhokoliv osobního údaje konkrétního člověka bylo sice omezeno, ale jeho zpracování je nutné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 3. Zpracování jakéhokoliv osobního údaje konkrétního člověka bylo sice omezeno, ale jeho zpracování je nutné pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby.
 4. Zpracování jakéhokoliv osobního údaje konkrétního člověka bylo sice omezeno, ale jeho zpracování je nutné kvůli důležitému veřejnému zájmu Evropské unie nebo jejího členského státu.

Právo na omezení zpracování osobních údajů však má člověk, kterého se osobní údaje týkají, pouze v těchto případech:

 1. Člověk, jemuž Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv jeho osobní údaj, popírá jeho přesnost. V takovém případě trvá omezení zpracování osobního údaje jen po dobu potřebnou k tomu, aby Ostravská univerzita mohla přesnost osobních údajů ověřit.
 2. Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv osobní údaj konkrétního člověka protiprávně, avšak tento konkrétní člověk, který Ostravské univerzitě poskytl jakýkoliv svůj osobní údaj, nežádá výmaz osobního údaje, nýbrž žádá omezení jeho zpracování.
 3. Ostravská univerzita sice získala jakýkoliv osobní údaj konkrétního člověka a nadále jej již nepotřebuje, avšak tento konkrétní člověk Ostravskou univerzitu požádá, aby mu popsaný osobní údaj vydala pro určení, výkon nebo obhajobu jeho právních nároků.
 4. Člověk, jemuž Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv jeho osobní údaj, vznesl námitku proti zpracování tohoto osobního údaje ve smyslu čl. 21 odst. 1 GDPR, tedy námitku zpochybňující nebo popírající oprávněnost zpracování osobního údaje Ostravskou univerzitou. V takovém případě trvá omezení zpracování osobního údaje jen po dobu potřebnou k tomu, aby bylo ověřeno, že oprávněné důvody pro zpracování osobního údaje Ostravskou univerzitou převažují nad oprávněnými důvody konkrétního člověka, jemuž Ostravská univerzita jakýkoliv jeho osobní údaj zpracovává.

Ostravská univerzita předem upozorní člověka, který dosáhl omezení zpracování jakéhokoliv svého osobního údaje, na skutečnost, že toto omezení bude zrušeno.

18. Právo na informace o příjemcích osobních údajů

Každý člověk může požádat Ostravskou univerzitu, aby ho informovala o takových příjemcích, kterým žadatelovy osobní údaje zpřístupnila a zároveň kterým později oznámila opravu, doplnění, výmaz či omezení zpracování jakéhokoliv žadatelova osobního údaje. Příjemcem osobních údajů jsou všechny osoby a orgány veřejné moci, zejména soudy, úřady a policie.

19. Právo vznést námitku

Každý člověk, jemuž Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv jeho osobní údaj, má právo vznést námitku proti zpracovávání jakéhokoliv svého osobního údaje. Toto právo však člověk má pouze v těchto případech:

 1. Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv osobní údaj konkrétního člověka a činí tak proto, že je to nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, která byla Ostravské univerzitě svěřena.
 2. Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv osobní údaj konkrétního člověka a činí tak proto, že je to nezbytné pro účely jejích oprávněných zájmů.
 3. Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv osobní údaj konkrétního člověka a činí tak proto, že je to nezbytné pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
 4. Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv osobní údaj konkrétního člověka a činí tak pro účely přímého marketingu.

Námitka, kterou člověk uplatňuje v případech uvedených v předchozím odstavci pod číslem 1, 2, nebo 3, musí vycházet z důvodů týkajících se konkrétní situace člověka, který ji uplatňuje. Ostravská univerzita dále nezpracovává osobní údaje, kterých se námitka týkala. Uvedené omezení dalšího zpracování trvá od okamžiku, kdy Ostravské univerzitě došla námitka do okamžiku, kdy Ostravská univerzita námitku vyřídila. Ostravská univerzita může osobní údaje, jejichž zpracování bylo napadeno námitkou, dále zpracovávat pouze tehdy, pokud prokáže alespoň jednu z níže uvedených skutečností:

 1. Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv osobní údaj, proti jehož zpracování byla podána námitka, avšak pro uvedené zpracování má závažné oprávněné důvody, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami toho člověka, který námitku podal.
 2. Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv osobní údaj, proti jehož zpracování byla podána námitka, avšak pro uvedené zpracování má závažné oprávněné důvody pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Námitka, kterou člověk uplatňuje v případě uvedeném v předchozím odstavci pod číslem 4, nemusí vycházet z důvodů týkajících se konkrétní situace člověka, který ji uplatňuje. Uvedenou námitku může vznést člověk zásadně kdykoliv. Ostravská univerzita dále nezpracovává osobní údaje, kterých se námitka týkala a které zpracovávala výlučně pro účely přímého marketingu. Uvedené omezení dalšího zpracování pak trvá napořád.

20. Forma vyřízení žádosti

Ostravská univerzita vyřizuje každou žádost, jež se týká ochrany osobních údajů, těmito formami:

 1. písemně ve fyzické (papírové) podobě
 2. písemně v elektronické podobě
 3. ústně

Ostravská univerzita vyřizuje každou žádost, jež se týká ochrany osobních údajů, ústně pouze tehdy, pokud o tuto formu vyřízení výslovně žadatel požádá a zároveň prokáže svoji totožnost.

21. Lhůty pro vyřízení žádostí

Ostravská univerzita vyřizuje každou žádost, jež se týká ochrany osobních údajů, v těchto lhůtách:

 1. bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti a pokud to není možné,
 2. do jednoho měsíce od obdržení žádosti a pokud to není možné,
 3. do tří měsíců od obdržení žádosti

Ostravská univerzita oznámí žadateli každý případ, kdy jeho žádost nelze vyřídit ve lhůtě do jednoho měsíce od obdržení. Obsahem tohoto oznámení jsou též důvody, proč nebylo možné žádost vyřídit ve lhůtě do jednoho měsíce od obdržení. Tímto oznámením informuje Ostravská univerzita žadatele ve lhůtě do jednoho měsíce od obdržení jeho žádosti.

22. Poplatky za vyřízení žádosti

Ostravská univerzita vyřizuje každou žádost, jež se týká ochrany osobních údajů, zcela bezplatně.

Ostravská univerzita však může každou žádost, jež se týká ochrany osobních údajů a současně je zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje:

 1. Vyřídit tím, že jí odmítne vyhovět, nebo
 2. Vyřídit tím, že jí vyhoví, avšak žadateli uloží povinnost zaplatit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s vyřízením žádosti.

23. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Každý člověk, jemuž Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv jeho osobní údaj, má právo podat stížnost u dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub