Strategie řízení lidských zdrojů v oblasti vědy – HRS4R

Projekt: HR Excellence in Research na Ostravské univerzitě

Reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006225

logo

Ostravská univerzita získala jedno z nejvýznamnějších ocenění za práci s lidskými zdroji. Podařilo se jí splnit přísné podmínky Evropské komise, která jí udělila HR Excellence in Research Award. Zařadila se tak po bok institucí jako švýcarský CERN nebo Oxfordská univerzita.


PROCES ZÍSKÁNÍ OCENĚNÍ

Evropská komise v roce 2005 vytvořila Chartu pro výzkumné pracovníky a Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků s cílem přispět rozvoji přitažlivého, otevřeného a trvalého evropského trhu práce pro výzkumné pracovníky, kde rámcové podmínky umožní zaměstnat a udržet vysoce kvalitní výzkumné pracovníky v prostředí, které podpoří efektivní práci a produktivitu.

Evropskou politiku řízení lidských zdrojů v oblasti vědy a výzkumu podpořilo i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačních programů Výzkum, vývoj a vzdělávání. Do tohoto programu se zapojila i Ostravská univerzita, a stala se tak úspěšným žadatelem podpory MŠMT s projektem „HR Excellence in Research na Ostravské univerzitě“.

V listopadu 2017 Ostravská univerzita stvrdila dopisem, že se k dané Chartě a Kodexu připojuje a učiní potřebné kroky k tomu, abychom nastavili svou HR strategii v souladu s principy Charty a Kodexu, a získali tak ocenění „HR Excellence in Research Award“. Tímto aktem jsme se zavázali k tomu, že do konce listopadu 2018 Evropské komisi předložíme výsledky provedené GAP analýzy a Akční plán.

Do projektu nové HR strategie jsme zapojili zaměstnance univerzity, a to prostřednictvím dotazníku, který byl distribuován napříč univerzitou v druhé polovině května 2018.

Pro dosažení maximálních výsledků a korektních postupů při zpracovávání žádosti o logo HR Excellence in Research jsme spolupracovali a budeme i nadále spolupracovat s ostatními univerzitami, a to jak s českými, tak zahraničními, formou workshopů a zahraničních výjezdů.

V květnu 2019 nám Evropská komise udělila ocenění „HR Excellence in Research Award“.

V červnu 2021 jsme provedli interim vyhodnocení našeho pokroku, které teď posuzuje Evropská komise. Posléze budou naše pokroky a nové cíle hodnoceny cyklicky každé tři roky.

Informace o EURAXESS: https://euraxess.ec.europa.eu/

Tisková zpráva k získání ocenění: https://www.osu.cz/23601/ostravska-univerzita-se-zaradila-mezi-nejprestiznejsi-vedecke-instituce-v-evrope/

Logo Logo


Detaily projektu

Zahájení
Přihlášení se k principům Evropské charty a Kodexu1. 12. 2017
Provedení interní analýzy procesů (Gap Analysis) a příprava akčního plánu (Action Plan)leden – listopad 2018
Odevzdání analýzy a akčního plánu Evropské komisi a publikování těchto dokumentů na webu univerzity28. 11. 2018
Schválení zaslaných dokumentů (GAP analýza, Akční plán, OTM-R politika) po administrativní stránce Evropskou komisí3. 12. 2018
Přijetí požadavku Evropské komise na revizi dokumentů23. 1. 2019
Odevzdání revidovaných dokumentů Evropské komisi15. 3. 2019
Schválení zaslaných revidovaných dokumentů po administrativní stránce Evropskou komisí12. 4. 2019
Vyhodnocení zaslaných dokumentů a udělení ocenění6. 5. 2019
Vnitřní hodnocení implementace HRS4R4. 6. 2021
Implementace
Implementace akčního plánuod prosince 2018
Předběžné interní zhodnocení původního akčního plánu a revize akčního plánu na dalších 36 měsíců24 měsíců po prvotním získání HR Award
Implementace akčního plánu zrevidovaného v rámci předběžného vnitřního hodnocení a externí hodnocení provedené zástupci Evropské komise na pracovištích univerzity36 měsíců po předběžném zhodnocení

Výstupy projektu


Členové týmu

Řídící výbor:
Garant projektudoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. prorektor pro vědu a tvůrčí činnost
SupervizeMgr. Monika Šumberová, MBAkancléřka
HR ManagerJUDr. Jana Pająk, LL.M., MBAvedoucí Centra pro řízení lidských zdrojů
Pracovní skupiny:
Strategie a etika: doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA
doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Janošcová Veronika
doc. MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc., MBA
Ing. Martin Richter
doc. PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.
Mgr. Jiří Skýpala, Ph.D.
Mgr. Martin Svitanek
doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.
prof. Mgr. Soňa Kalenda Vávrová, Ph.D.
Mgr. Denisa Hařovská, Ph.D.
Personalistika Mgr. Libor Běhounek, Ph.D.
Ing. Mgr. Vítězslav Bican, Ph.D.
Ing. Lucie Dvořáková
Ing. Jan Fux, MBA
Bc. Lucie Holubová
Ing. Pavel Mauryc
Ing. Ladislava Petrů
Mgr. Martin Sieber, LL.M., MBA
Jana Šomková
Mgr. Monika Šumberová, MBA
Popularizace Ing. Lucie Fremrová
Ing. Petra Čubíková
Ing. Viktor Fišera
Mgr. Jan Fric
Projektové oddělení:
Vedoucí projektuMgr. Helena Repaňová
Finanční manažer projektuMgr. Jiřina Hladká
Administrátor projektuAnna Frydrychová

Zveřejněno / aktualizováno: 23. 09. 2022