Strategie řízení lidských zdrojů v oblasti vědy – HRS4R

Projekt: HR Excellence in Research na Ostravské univerzitě

Reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006225

Evropská komise v roce 2005 vytvořila Chartu pro výzkumné pracovníky a Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků s cílem přispět rozvoji přitažlivého, otevřeného a trvalého evropského trhu práce pro výzkumné pracovníky, kde rámcové podmínky umožní zaměstnat a udržet vysoce kvalitní výzkumné pracovníky v prostředí, které podpoří efektivní práci a produktivitu.

Evropskou politiku řízení lidských zdrojů v oblasti vědy a výzkumu podpořilo i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačních programů Výzkum, vývoj a vzdělávání. Do tohoto programu se zapojila i Ostravská univerzita, a stala se tak úspěšným žadatelem podpory MŠMT s projektem „HR Excellence in Research na Ostravské univerzitě“.

V listopadu 2017 Ostravská univerzita stvrdila dopisem, že se k dané Chartě a Kodexu připojuje a učiní potřebné kroky k tomu, abychom nastavili svou HR strategii v souladu s principy Charty a Kodexu, a získali tak ocenění „HR Excellence in Research Award“. Tímto aktem jsme se zavázali k tomu, že do konce listopadu 2018 Evropské komisi předložíme výsledky provedené GAP analýzy a Akční plán.

Základem pro zpracování GAP analýzy je porovnání našich procesů s principy Charty a Kodexu a identifikace mezer. Dalším krokem je sestavení Akčního plánu, jehož cílem bude zejména:

  • vytvořit nový etický kodex v souladu s principy Charty
  • sestavit koncept transparentního řádu výběrových řízení pro nábor zaměstnanců v souladu s OTM-R (otevřený, transparentní proces přijímání pracovníků založený na zásluhách)
  • vytvořit adaptační plán pro nové zaměstnance (nejen) v oblasti vědy a výzkumu
  • vypracovat kariérní řád OU
  • sestavit školící systém a komunikační platformu pro postdoktorandy
  • zavést hodnocení akademických, neakademických, vědeckých a výzkumných pracovníků
  • zdokonalit systém školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců v oblasti HR.

Do projektu nové HR strategie jsme zapojili také naše zaměstnance, a to prostřednictvím dotazníku, který byl distribuován napříč univerzitou v druhé polovině května 2018.

Pro dosažení maximálních výsledků a korektních postupů při zpracovávání žádosti o logo HR Excellence in Research spolupracujeme také s ostatními univerzitami, a to jak s českými, tak zahraničními, formou workshopů a zahraničních výjezdů.

Jakmile obdržíme logo HR Excellence in Research, což se předpokládá na rok 2019, začneme implementovat jednotlivé body Akčního plánu. O 24 měsíců později provedeme interim vyhodnocení našeho pokroku a posléze budou naše pokroky a nové cíle hodnoceny cyklicky každé tři roky.

Informace o EURAXESS: https://www.euraxess.cz/