Strategie řízení lidských zdrojů v oblasti vědy – HRS4R

Projekt: HR Excellence in Research na Ostravské univerzitě

Reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006225

logo

Evropská komise v roce 2005 vytvořila Chartu pro výzkumné pracovníky a Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků s cílem přispět rozvoji přitažlivého, otevřeného a trvalého evropského trhu práce pro výzkumné pracovníky, kde rámcové podmínky umožní zaměstnat a udržet vysoce kvalitní výzkumné pracovníky v prostředí, které podpoří efektivní práci a produktivitu.

Evropskou politiku řízení lidských zdrojů v oblasti vědy a výzkumu podpořilo i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačních programů Výzkum, vývoj a vzdělávání. Do tohoto programu se zapojila i Ostravská univerzita, a stala se tak úspěšným žadatelem podpory MŠMT s projektem „HR Excellence in Research na Ostravské univerzitě“.

V listopadu 2017 Ostravská univerzita stvrdila dopisem, že se k dané Chartě a Kodexu připojuje a učiní potřebné kroky k tomu, abychom nastavili svou HR strategii v souladu s principy Charty a Kodexu, a získali tak ocenění „HR Excellence in Research Award“. Tímto aktem jsme se zavázali k tomu, že do konce listopadu 2018 Evropské komisi předložíme výsledky provedené GAP analýzy a Akční plán.

Základem pro zpracování GAP analýzy je porovnání našich procesů s principy Charty a Kodexu a identifikace mezer. Dalším krokem je sestavení Akčního plánu, jehož cílem bude zejména:

  • vytvořit nový etický kodex v souladu s principy Charty
  • sestavit koncept transparentního řádu výběrových řízení pro nábor zaměstnanců v souladu s OTM-R (otevřený, transparentní proces přijímání pracovníků založený na zásluhách)
  • vytvořit adaptační plán pro nové zaměstnance (nejen) v oblasti vědy a výzkumu
  • vypracovat kariérní řád OU
  • sestavit školící systém a komunikační platformu pro postdoktorandy
  • zavést hodnocení akademických, neakademických, vědeckých a výzkumných pracovníků
  • zdokonalit systém školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců v oblasti HR.

Do projektu nové HR strategie jsme zapojili také naše zaměstnance, a to prostřednictvím dotazníku, který byl distribuován napříč univerzitou v druhé polovině května 2018.

Pro dosažení maximálních výsledků a korektních postupů při zpracovávání žádosti o logo HR Excellence in Research spolupracujeme také s ostatními univerzitami, a to jak s českými, tak zahraničními, formou workshopů a zahraničních výjezdů.

Jakmile obdržíme logo HR Excellence in Research, což se předpokládá na rok 2019, začneme implementovat jednotlivé body Akčního plánu. O 24 měsíců později provedeme interim vyhodnocení našeho pokroku a posléze budou naše pokroky a nové cíle hodnoceny cyklicky každé tři roky.

Informace o EURAXESS: https://euraxess.ec.europa.eu/


Detaily projektu

Zahájení
Přihlášení se k principům Evropské charty a Kodexu1. 12. 2017
Provedení interní analýzy procesů (Gap Analysis) a příprava akčního plánu (Action Plan)leden – listopad 2018
Odevzdání analýzy a akčního plánu Evropské komisi a publikování těchto dokumentů na webu univerzity28. 11. 2018
Schválení zaslaných dokumentů (GAP analýza, Akční plán, OTM-R politika) po administrativní stránce Evropskou komisí3. 12. 2018
Vyhodnocení zaslaných dokumentů a udělení oceněnív očekávání
Implementace
Implementace akčního plánuod prosince 2018
Předběžné interní zhodnocení původního akčního plánu a revize akčního plánu na dalších 36 měsíců24 měsíců po prvotním získání HR Award
Implementace akčního plánu zrevidovaného v rámci předběžného vnitřního hodnocení a externí hodnocení provedené zástupci Evropské komise na pracovištích univerzity36 měsíců po předběžném zhodnocení

Výstupy projektu


Členové týmu

Řídící výbor:
Garant projektudoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. prorektor pro vědu a tvůrčí činnost
SupervizeMgr. Monika Šumberovákancléřka
HR ManagerBc. Jana Kuchařovávedoucí oddělení řízení lidských zdrojů/HR manažer
Koordinátor skupiny PersonalistikaIng. Iveta Nevludovákvestorka
Pracovní skupiny:
Koordinátor skupiny Strategie a etikadoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
 doc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
RNDr. Tomáš Drobík, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA
doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.
prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Ing. Gabriela Cieslarová, Ph.D.
Koordinátor skupiny PersonalistikaIng. Iveta Nevludová
 Mgr. Libor Běhounek, Ph.D.
PhDr. Ilona Plevová, PhD.
Mgr. Martin Sieber
Jana Šomková
Bc. Lucie Holubová
Mgr. Jana Bartonová
Koordinátor skupiny PopularizaceMgr. Adam Soustružník
 Mgr. Martina Hoňková
Ing. Andrea Wantulová
Mgr. Jan Fric
Ing. Petra Čubíková
Projektové oddělení:
Vedoucí projektuMgr. Helena Repaňová
Finanční manažer projektuBc. Jiřina Hladká
Administrátor projektuBc. Adriana Kaštovská

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 12. 2018