Věda a umělecká činnost

Výzkumné aktivity pracovníků Ostravské univerzity pokrývají témata v oblasti humanitních, společenských i přírodních věd (včetně medicínského výzkumu). Hlavními výstupy vědecké činnosti pracovníků jsou především vědecké publikace (články v odborných periodikách a sbornících, monografie a kapitoly v monografiích), menší část potom tvoří výsledky aplikovaného výzkumu (metodiky, patenty, software, odborné mapy apod.). Další tvůrčí aktivity jsou realizovány především na Fakultě umění OU a to jak v oblasti hudebního (interpretace, skladby, atd.), tak také výtvarného umění (autorské výstavy, instalace nebo návrhy uměleckého díla). Údaje o těchto aktivitách jsou registrovány interním databázovým systémem PUBL (odkaz), ze kterého jsou následně předávány do celostátního registru RIV (Registr informací o výsledcích) a RUV (Registr uměleckých výsledků). Kvalita vědeckých výsledků na Ostravské univerzitě je hodnocena zejména pomocí některých scientometrických parametrů získaných z databází Web of Science a Scopus (počty citací, impact factor, pořadí časopisu v dané kategorii). Vědecká témata, ve kterých pracovníci (týmy na pracovištích) vykazují stabilně mimořádně kvalitní výsledky s vazbou na pedagogickou činnost (doktorské studium) jsou řazena mezi hlavní směry výzkumu Ostravské univerzity, případně hlavní směry výzkumu jednotlivých fakult.

OUvěda

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies
Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 03. 2023