Celoživotní vzdělávání

     
                       
     
           

Nabízené akce CŽV - Ostravská univerzita

Rozšiřující studium geografie - rozšíření o další předmět
Aferézy v praxi transfuzního oddělení
Andragogika, bakalářské studium
Aplikovaná informatika - studium vybraných předmětů
Aplikovaná matematika - studium vybraných předmětů
Auuu to pálí aneb jak se nespálit…
Badatelsky orientovaná výuka
Certifikovaný kurz – Domácí umělá plícní ventilace, oxygenoterapie
Certifikovaný kurz – Sestra v intenzivní péči se zaměřením na anesteziologii
Čeština pro cizince (26 hodin) / Czech for Foreigners (26 Hours)
Čeština pro cizince (300 hodin) / Czech for Foreigners (300 Hours)
Člověk a jeho proměny během 3 miliónů let
Diagnostika anaerobních patogenních bakterií
Dobrodružství kriminalistiky
Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace v oblasti speciální pedagogiky se zaměřením na poradenství
Doškolovací kurz základního školního snowboardingu - pro pedagogické pracovníky
Elektronické informační zdroje pro nelékařské zdravotnické profese
Environmentální toxicita a aktuální přístupy její detekce
Ergoterapie - bakalářské studium
Etudy první pomoci
Extrémní projevy počasí a možnosti jejich předpovědi
Fyzioterapie
Fyzioterapie - bakalářské studium
Gamifikace a game-based learning ve výuce matematiky a přírodovědných předmětů
Geoinformační technologie
GNSS a moderní metody navigace
Gynekologická cytodiagnostika
Hejného metody ve vyučování matematice 1. stupně ZŠ
Hodnocení zdravotních rizik v životním prostředí
Hojení chronických ran v intenzivní péči
HR-personální konzultant (dvousemestrální kurz)
Chirurgie ruky
Imobilizace a transport traumatologických nemocných
Informační systémy - studium vybraných předmětů
Inovační kurz pro zájemce s tématikou Forenzních věd
Intenzivní péče
Kardiopulmonální resuscitace v postupech
Koordinace v oblasti ICT – studium k výkonu specializovaných činností
Korýši známí, neznámí
Kurz Basic handball - pro pedagogické pracovníky
Kurz praktických výtvarných činností zaměřených na malbu 1 až 4
Kurz základního školního lyžování - mimo pedagogické pracovníky
Kurz základního školního lyžování - pro pedagogické pracovníky
Kurz základního školního snowboardingu - pro pedagogické pracovníky
Latina I (on-line)
Léčba bolesti
Letní škola českého jazyka (on-line) / Ostrava Czech Language Summer School (on-line)
Magnetická rezonance kloubů - normální nález a základní patologie
Medicína založená na důkazu (evidence based medicine)
Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence - certifikovaný kurz
Měření a hodnocení expozic hluku v pracovním a komunálním prostředí
Meteorologická měření včera a dnes
Moderní vývoj moderních aplikací
Na velikosti záleží aneb jak změřit nanočástice
Nenecháme se otrávit (aneb káva od Maryši)
Neuropaliativní a rehabilitační péče o pacienty s progresivním neurologickým onemocněním
Normální CT a MR obrazy mozku, hlavy, páteře a páteřního kanálu
Nutriční terapie – kombinovaná forma
Odborná angličtina
Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání, bakalářské studium
Odborné semináře
Orientace v prostoru a čase z pohledu astronomie
Ošetřovatelská péče v geriatrii - program CŽV v rámci akreditovaného studijního programu
Ošetřovatelská péče v pediatrii, dětská sestra - specializační vzdělávání
Ošetřovatelská péče v psychiatrii - specializační vzdělávání
Pedagogické studium pro učitele středních škol a 2. stupně základních škol
Pedagogické studium pro vychovatele a pedagogy volného času
Pedagogické studium speciální pedagogiky pro učitele praktického vyučování, odborného výcviku, mateřských škol a pro vychovatele
Pedagogika předškolního věku, navazující magisterské studium
Popáleninové trauma – aneb jak se nespálit…
Popáleniny aneb hlavně jak se nespálit…
Portugalština: jazyk, reálie, kultura
Portugalština: jazyk, reálie, kultura 2
Povodně a sucho a možnosti jejich předpovídání
Poznávání výtvarného umění prostřednictvím aktivních výtvarných činností I.
Poznávání výtvarného umění prostřednictvím aktivních výtvarných činností II.
Práce s nadanými žáky a vhodné edukační strategie pro nadané žáky na všech stupních škol
Pracovně lékařská péče a posuzování zdravotní způsobilosti k práci
Prevence sociálně patologických jevů
Prohloubení odborných, didaktických a jazykových kompetencí pro učitele německého jazyka I (webinář)
Prohloubení odborných, didaktických a jazykových kompetencí pro učitele německého jazyka II (webinář)
Prohloubení odborných, didaktických a jazykových kompetencí pro učitele německého jazyka III (webinář)
Prohlubující metodicko-jazykové studium anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ
Předpověď počasí
Přípravný kurz pro uchazeče o studium historie
Přípravný kurz pro uchazeče o studium na LF OU
Psychologie
Radiologický asistent
Relaxační a experimentální výtvarné činnosti 1 až 4
Rozšiřující studium biologie - rozšíření na jiný druh nebo stupeň školy
Rozšiřující studium biologie - rozšíření o další předmět
Rozšiřující studium fyziky pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
Rozšiřující studium geografie - rozšíření na jiný druh nebo stupeň školy
Rozšiřující studium chemie - rozšíření na jiný druh nebo stupeň školy
Rozšiřující studium chemie – rozšíření o další předmět
Rozšiřující studium infomatiky - rozšíření o jiný druh nebo stupeň školy
Rozšiřující studium informatiky – rozšíření o další předmět – distanční forma studia
Rozšiřující studium matematiky - rozšíření o další předmět
Rozšiřující studium matematiky - rozšíření pro jiný druh nebo stupeň školy
Rozšiřující studium učitelství 1. stupně ZŠ
Rozšiřující studium Učitelství pro mateřské školy
Rusko – hledání identity a geopolitika
Seminář matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol
Sociální pedagogika, bakalářské studium
Sociální pedagogika, navazující magisterské studium
Specializační studium pro vedoucí pedagogické pracovníky - školský management
Speciální pedagogika pro absolventy vysokýchškol učitelského směru nebo jiné VŠ spedagogickým studiem
Speciální pedagogika, bakalářské studium
Speciální pedagogika, navazující magisterské studium
Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací
Správná výrobní praxe v Zařízeních transfuzní služby
Studium k rozšíření odborné kvalifikace vyučovat další předměty - ČESKÝ JAZYK – způsobilost k výuce dalšího předmětu na 2. stupni ZŠ
Studium k rozšíření odborné kvalifikace vyučovat na 2. stupni ZŠ - ČESKÝ JAZYK - učitelství pro 2. stupeň ZŠ
Studium pedagogiky pro učitele praktického vyučování a učitele odborného výcviku
Studium pro ředitele škol a školských zařízení
Studium pro výchovné poradce ZŠ a SŠ
Studium vybraného předmětu (především cizí jazyky)
Školní pokusy z pohledu fyzikální chemie
Tvorba předpovědí počasí
U3V - Anglický jazyk pro mírně pokročilé I a II
U3V - Anglický jazyk pro středně pokročilé I a II
U3V - Anglický jazyk pro věčné začátečníky I a II
U3V - Konverzace v anglickém jazyce pro pokročilé I a II (English Club)
U3V - Německý jazyk pro mírně pokročilé I a II
U3V - Německý jazyk pro středně pokročilé I a II
U3V - Německý jazyk pro věčné začátečníky I a II
U3V - Poznávání výtvarného umění prostřednictvím praktických výtvarných činností zaměřených na kresbu a grafiku
U3V - Přednáškový cyklus I, II
U3V – Kalokagathia I, II
U3V – Latinský jazyk I, II
Učitelství odborných předmětů, navazující magisterské studium
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, magisterské studium
Učitelství pro mateřské školy, bakalářské studium
Univerzita třetího věku – francouzština pro začátečníky
Univerzita třetího věku – španělština pro začátečníky
Univerzita třetího věku na Filozofické fakultě
Úvod do studia na FF OU
Virtuální Univerzita třetího věku (Virt U3V)
Všeobecné lékařství - program CŽV v rámci akreditovaného studijního programu
Všeobecné ošetřovatelství - program CŽV v rámci akreditovaného studijního programu
Využití statistických metod při hodnocení epidemiologických studií
Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Všeobecná sestra – intenzivní péče
Zajištění vstupu do krevního oběhu
Základní kurz snowboardingu - mimo pedagogické pracovníky
Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky
Základy informatiky
Základy latinské lékařské terminologie (on-line)
Závratě - diagnostika a rehabilitace
Zdravotnický záchranář - program CŽV v rámci akreditovaného studijního programu
Zdravotník zotavovacích akcí
Zjišťování a hodnocení expozic neionizujícímu záření v pracovním prostředí
Změna klimatu
Žít zdravěji a aktivněji