Celoživotní vzdělávání

     
                       
     
           

Nabízené akce CŽV - Ostravská univerzita

ABAKU
Aferézy v praxi transfuzního oddělení
Andragogika, bakalářské studium
Auuu to pálí aneb jak se nespálit…
Badatelsky orientovaná výuka
Certifikovaný kurz - Zajištění vstupu do krevního oběhu
Certifikovaný kurz – Sestra v intenzivní péči se zaměřením na anesteziologii
Člověk a jeho proměny během 3 miliónů let
Diagnostika anaerobních patogenních bakterií
Diagnostika postojů, zájmů a vztahů prostřednictvím interaktivních metafor
Domácí umělá plicní ventilace, oxygenoterapie
Elektronické informační zdroje pro nelékařské zdravotnické profese
Environmentální toxicita a aktuální přístupy její detekce
Ergoterapie - bakalářské studium
Etudy první pomoci
Exkurze do zoo pro pedagogy
Extrémní projevy počasí a možnosti jejich předpovědi
Fyzioterapie
Fyzioterapie - bakalářské studium
Gamifikace a game-based learning ve výuce matematiky a přírodovědných předmětů
Geoinformační technologie
GNSS a moderní metody navigace
Gynekologická cytodiagnostika
Herní vývojář
Hodnocení zdravotních rizik v životním prostředí
Hojení chronických ran v intenzivní péči
HR-personální konzultant (dvousemestrální kurz)
Hudební kreativita jako nástroj psychohygieny a osobnostního rozvoje
Chirurgie ruky
Imobilizace a transport traumatologických nemocných
Intenzivní péče
Kardiopulmonální resuscitace v postupech
Kariérové poradenství prakticky
Koordinace v oblasti ICT – studium k výkonu specializovaných činností
Korýši známí, neznámí
Kurz Basic handball – pro pedagogické i nepedagogické pracovníky – Karviná a Polanka nad Odrou
Kurz Basic handball – pro pedagogické pracovníky – Brno
Kurz Hejného edukační metody v matematice
Kurz Instruktor / instruktorka lezení na umělých stěnách 74-031-M
Kurz pro zájemce o studium psychologie
Kurz šití porodního poranění
Kurz základního snowboardingu - pro pedagogické i nepedagogické pracovníky
Kurz základního školního lyžování - mimo pedagogické pracovníky
Kurz základního školního lyžování - pro pedagogické pracovníky
Magnetická rezonance kloubů - normální nález a základní patologie
Medicína založená na důkazu (evidence based medicine)
Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence - certifikovaný kurz
Měření a hodnocení expozic hluku v pracovním a komunálním prostředí
Meteorologická měření včera a dnes
Metody efektivní přípravy organismu na fyzickou zátěž
Moderní vývoj moderních aplikací
Na velikosti záleží aneb jak změřit nanočástice
Normální CT a MR obrazy mozku, hlavy, páteře a páteřního kanálu
Nutriční terapie – kombinovaná forma
Odborná angličtina
Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání, bakalářské studium
Odborné semináře
Online vyučování na ZŠ a SŠ
Orientace v prostoru a čase z pohledu astronomie
Ošetřovatelská péče v psychiatrii - specializační vzdělávání
Péče o pacienta s bolestí
Pedagogika předškolního věku, navazující magisterské studium
Popáleninové trauma – aneb jak se nespálit…
Popáleniny aneb hlavně jak se nespálit…
Povodně a sucho a možnosti jejich předpovídání
Práce nutričních terapeutů a terapeutek s klienty s vybranými psychickými poruchami
Práce s nadanými žáky a vhodné edukační strategie pro nadané žáky na všech stupních škol
Pracovně lékařská péče a posuzování zdravotní způsobilosti k práci
Předpověď počasí
Přenositelné pracovní kompetence pro trh práce I.
Přenositelné pracovní kompetence pro trh práce II.
Přípravný kurz pro uchazeče o studium historie
Přípravný kurz pro uchazeče o studium na LF OU
Psychologie
Radiologický asistent
Robotika na ZŠ a SŠ
Rozdílové studium speciální pedagogiky
Rozšiřující studium biologie - rozšíření na jiný druh nebo stupeň školy
Rozšiřující studium biologie - rozšíření o další předmět
Rozšiřující studium chemie - rozšíření na jiný druh nebo stupeň školy
Rozšiřující studium chemie – rozšíření o další předmět
Rozšiřující studium informatiky - rozšíření o jiný druh nebo stupeň školy
Rozšiřující studium informatiky – rozšíření o další předmět – distanční forma studia
Rozšiřující studium matematiky - rozšíření o další předmět
Rozšiřující studium matematiky - rozšíření pro jiný druh nebo stupeň školy
Rusko – hledání identity a geopolitika
Seminář o výuce matematiky pro učitele SŠ a 2. st. ZŠ
Simulace urgentních stavů pro praktické lékaře
Sociální pedagogika, bakalářské studium
Sociální pedagogika, navazující magisterské studium
Speciální pedagogika, bakalářské studium
Speciální pedagogika, navazující magisterské studium
Správná výrobní praxe v Zařízeních transfuzní služby
Stručné seznámení s metodami molekulární biologie, aneb co znamená PCR, antigen a mRNA
Studium k rozšíření odb. kvalifikace zaměřené na speciálně pedagog., výchov. a vzděl. čin. ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a stud. se spec. vzděl. potřebami (pro kvalifikované uč. prakt. vyučování, uč. odbor. výcviku, uč. MŠ a vychovatele)
Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů 1. stupně ZŠ
Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy
Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na speciálněpedagogickou, výchovnou a vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami v komb. formě vzděl. – (pro absolventy VŠ s ped. zam.)
Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku ČESKÉHO JAZYKA – způsobilost k výuce na 2. stupni ZŠ
Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku ČESKÉHO JAZYKA– způsobilost k výuce dalšího předmětu na 2. stupni ZŠ
Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku fyziky
Studium k výkonu specializované činnosti – koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií
Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost
Studium pedagogiky pro učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ, pro učitele praktického vyučování SŠ, pro učitele odb. výcviku SŠ, pro učitele uměleckých odb. předmětů v ZUŠ, SŠ a konzervatoři a pro učitele jazykové školy
Studium pedagogiky pro učitele praktického vyučování střední školy a učitele odborného výcviku střední školy
Studium pedagogiky pro vychovatele
Studium pro ředitele škol a školských zařízení
Studium pro výchovné poradce
Studium vybraného předmětu (především cizí jazyky)
Školní pokusy z pohledu fyzikální chemie
Tvorba předpovědí počasí
U3V – Anglický jazyk pro mírně pokročilé II
U3V – Anglický jazyk pro středně pokročilé I a II
U3V – Anglický jazyk pro věčné začátečníky I a II
U3V – Anglický jazyk pro věčné začátečníky II
U3V – Kalokagathia I a II
U3V – Konverzace v anglickém jazyce I a II
U3V – Konverzace v anglickém jazyce II
U3V – Kurz praktických výtvarných činností zaměřených na kresbu II
U3V – Kurz praktických výtvarných činností zaměřených na malbu II
U3V – Německý jazyk – věční začátečníci II
U3V – Německý jazyk komunikativně II
U3V – Pokročilá konverzace v anglickém jazyce – English Club I a II
U3V – Pokročilá konverzace v anglickém jazyce – English Club II
U3V – Přednáškový cyklus II
Učitelství odborných předmětů, navazující magisterské studium
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, magisterské studium
Učitelství pro mateřské školy, bakalářské studium
Univerzita třetího věku - Španělština pro seniory
Univerzita třetího věku – Dějiny a kultura španělsky mluvících zemí
Univerzita třetího věku – Dějiny a kultura Velké Británie
Univerzita třetího věku – Francouzština pro seniory
Univerzita třetího věku – Místa paměti a paměť míst regionu severovýchodní Moravy a českého Slezska
Univerzita třetího věku – Psychologie v našich životech
Univerzita třetího věku – Umění pro elity a společnost
Virtuální Univerzita třetího věku (Virt U3V)
Všeobecné lékařství - program CŽV v rámci akreditovaného studijního programu
Všeobecné ošetřovatelství - program CŽV v rámci akreditovaného studijního programu
Využití statistických metod při hodnocení epidemiologických studií
Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Všeobecná sestra – intenzivní péče
Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky
Základy žurnalistiky
Závratě - diagnostika a rehabilitace
Zdravotnický záchranář - program CŽV v rámci akreditovaného studijního programu
Zdravotník zotavovacích akcí
Zjišťování a hodnocení expozic neionizujícímu záření v pracovním prostředí
Změna klimatu
Žít zdravěji a aktivněji
Životní cykly z pohledu evoluce aneb mýty a fakta o buněčném dělení