Celoživotní vzdělávání

Filtrovat podle:
textu
v názvu  |   v anotaci  |   v klíčových slovech
typu studia Rozšiřující studium pro učitele (20)
Specializační studium (1)
Studium v oblasti pedagogických věd a studium pedagogiky (6)
CŽV v rámci akreditovaných studijních programů podle § 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. (26)
Studium pro seniory - Univerzita 3. věku (17)
Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) (19)
Krátkodobé programy a kurzy (19)
Přípravné kurzy pro přijímací řízení - krátkodobé (1)
Kurzy pro přijaté studenty (1)
Moduly (4)
Vzdělávání zdravotnických pracovníků (31)
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů - specializační studium (6)
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
fakult FSS  |   FU  |   FF  |   LF  |   PdF  |  PřF
 

Nabízené akce CŽV - Ostravská univerzita

Rozšiřující studium geografie - rozšíření o další předmět
Aferézy v praxi transfuzního oddělení
Andragogika, bakalářské studium
Aplikovaná informatika - studium vybraných předmětů
Aplikovaná matematika - studium vybraných předmětů
Certifikovaný kurs – Sestra v intenzivní péči se zaměřením na anesteziologii
Čeština pro cizince (26 hodin) / Czech for Foreigners (26 Hours)
Čeština pro cizince (260 hodin) / Czech for Foreigners (260 Hours)
Čeština pro rusky mluvící cizince (640 hodin) / Czech for Russian-speaking Foreigners (640 Hours) / Чешский язык для русскоговорящих иностранцев (640 часов)
Člověk a jeho proměny během 3 miliónů let
Diagnostika anaerobních patogenních bakterií
Dobrodružství kriminalistiky
Domácí umělá plicní ventilace, oxygenoterapie
Doplňující didaktické studium německého jazyka
Doškolovací kurz základního školního lyžování - pro pedagogické pracovníky
Doškolovací kurz základního školního snowboardingu - pro pedagogické pracovníky
Elektronické informační zdroje pro nelékařské zdravotnické profese
Environmentální toxicita a aktuální přístupy její detekce
Ergoterapie - bakalářské studium
Etudy první pomoci
Extrémní projevy počasí a možnosti jejich předpovědi
Fyzioterapie
Fyzioterapie - bakalářské studium
Gamifikace a game-based learning ve výuce matematiky a přírodovědných předmětů
Geoinformační technologie
GNSS a moderní metody navigace
Gynekologická cytodiagnostika
Hejného metody ve vyučování matematice 1. stupně ZŠ
Hodnocení zdravotních rizik v životním prostředí
Hojení chronických ran v intenzivní péči
HR-personální konzultant (dvousemestrální kurz)
Chirurgie ruky
Imobilizace a transport traumatologických nemocných
Informační systémy - studium vybraných předmětů
Intenzivní péče
Kalokagathia – hudbou a pohybem k duševní a tělesné harmonii a dokonalosti
Kardiopulmonální resuscitace v postupech
Koordinace v oblasti ICT – studium k výkonu specializovaných činností
Korýši známí, neznámí
Kurz praktických výtvarných činností zaměřených na malbu 1 až 4
Kurz základního školního lyžování - mimo pedagogické pracovníky
Kurz základního školního lyžování - pro pedagogické pracovníky
Kurz základního školního snowboardingu - pro pedagogické pracovníky
Léčba bolesti
Letní škola českého jazyka / Ostrava Czech Language Summer School
Magnetická rezonance kloubů - normální nález a základní patologie
Medicína založená na důkazu (evidence based medicine)
Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence - certifikovaný kurz
Měření a hodnocení expozic hluku v pracovním a komunálním prostředí
Meteorologická měření včera a dnes
Moderní vývoj moderních aplikací
Na velikosti záleží aneb jak změřit nanočástice
Normální CT a MR obrazy mozku, hlavy, páteře a páteřního kanálu
Nutriční terapeut – kombinovaná forma
Odborná angličtina
Odborné semináře
Orientace v prostoru a čase z pohledu astronomie
Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči - specializační vzdělávání
Ošetřovatelská péče v geriatrii - program CŽV v rámci akreditovaného studijního programu
Ošetřovatelská péče v pediatrii - program CŽV v rámci akreditovaného studijního programu
Ošetřovatelská péče v pediatrii, dětská sestra - specializační vzdělávání
Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních
Pedagogické studium pro asistenta pedagoga
Pedagogické studium pro učitele středních škol a 2. stupně základních škol
Pedagogické studium pro učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, konzervatoři a střední odborné škole
Pedagogické studium pro vychovatele a pedagogy volného času
Pedagogické studium speciální pedagogiky pro učitele praktického vyučování, odborného výcviku, mateřských škol a pro vychovatele
Pedagogika předškolního věku, navazující magisterské studium
Portugalština: jazyk, reálie, kultura
Portugalština: jazyk, reálie, kultura 2
Povodně a sucho a možnosti jejich předpovídání
Poznávání výtvarného umění prostřednictvím aktivních výtvarných činností I.
Poznávání výtvarného umění prostřednictvím aktivních výtvarných činností II.
Práce s nadanými žáky a vhodné edukační strategie pro nadané žáky na všech stupních škol
Pracovně lékařská péče a posuzování zdravotní způsobilosti k práci
Praktická zkouška z českého jazyka
Prevence sociálně patologických jevů
Prohloubení odborných, didaktických a jazykových kompetencí pro učitele německého jazyka I
Prohlubující metodicko-jazykové studium anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ
Předpověď počasí
Přípravný kurz k přijímací zkoušce z historie
Psychologie
Radiologický asistent
Rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
Relaxační a experimentální výtvarné činnosti 1 až 4
Rozšiřující studium biologie - rozšíření na jiný druh nebo stupeň školy
Rozšiřující studium biologie - rozšíření o další předmět
Rozšiřující studium francouzského jazyka a literatury pro střední školy (studium podle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Rozšiřující studium fyziky pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
Rozšiřující studium geografie - rozšíření na jiný druh nebo stupeň školy
Rozšiřující studium historie ze ZŠ na SŠ (studium podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Rozšiřující studium chemie - rozšíření na jiný druh nebo stupeň školy
Rozšiřující studium chemie – rozšíření o další předmět
Rozšiřující studium infomatiky - rozšíření o jiný druh nebo stupeň školy
Rozšiřující studium informatiky – rozšíření o další předmět – distanční forma studia
Rozšiřující studium matematiky - rozšíření o další předmět
Rozšiřující studium matematiky - rozšíření pro jiný druh nebo stupeň školy
Rozšiřující studium speciální pedagogiky pro absolventy vysokých škol učitelského směru
Rozšiřující studium španělského jazyka a literatury pro střední školy (studium podle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Rozšiřující studium učitelství 1. stupně ZŠ
Rozšiřující studium Učitelství pro mateřské školy
Rusko – hledání identity a geopolitika
Seminář matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol
Sociální pedagogika, bakalářské studium
Sociální pedagogika, navazující magisterské studium
Specializační studium pro vedoucí pedagogické pracovníky - školský management
Speciální pedagogika, bakalářské studium
Speciální pedagogika, navazující magisterské studium
Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací
Správná výrobní praxe v Zařízeních transfuzní služby
Studium k rozšíření odborné kvalifikace vyučovat další předměty - ČESKÝ JAZYK – způsobilost k výuce dalšího předmětu na 2. stupni ZŠ
Studium k rozšíření odborné kvalifikace vyučovat na 2. stupni ZŠ - ČESKÝ JAZYK - učitelství pro 2. stupeň ZŠ
Studium pedagogiky pro učitele praktického vyučování a učitele odborného výcviku
Studium pro poskytovatele dětské skupiny a pečující osoby
Studium pro ředitele škol a školských zařízení
Studium pro výchovné poradce ZŠ a SŠ
Studium vybraného předmětu (především cizí jazyky)
Teorie a praxe dietního stravování a výživa dětí od 1. roku
Tvorba předpovědí počasí
U3V - Anglický jazyk pro mírně pokročilé I a II
U3V - Anglický jazyk pro středně pokročilé I a II
U3V - Anglický jazyk pro věčné začátečníky I a II
U3V - Konverzace v anglickém jazyce pro pokročilé I a II (English Club)
U3V - Německý jazyk pro mírně pokročilé I a II
U3V - Německý jazyk pro středně pokročilé I a II
U3V - Německý jazyk pro věčné začátečníky I a II
U3V - Poznávání výtvarného umění prostřednictvím praktických výtvarných činností zaměřených na kresbu a grafiku
U3V - Přednáškový cyklus I, II
Učitelství odborných předmětů, bakalářské studium
Učitelství odborných předmětů, navazující magisterské studium
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, magisterské studium
Učitelství pro mateřské školy, bakalářské studium
Univerzita třetího věku na Filozofické fakultě
Úvod do studia na FF OU
Virtuální Univerzita třetího věku (Virt U3V)
Všeobecná sestra - program CŽV v rámci akreditovaného studijního programu
Všeobecné lékařství - program CŽV v rámci akreditovaného studijního programu
Využití statistických metod při hodnocení epidemiologických studií
Zajištění vstupu do krevního oběhu
Základní kurz snowboardingu - mimo pedagogické pracovníky
Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky
Základy informatiky
Závratě - diagnostika a rehabilitace
Zdravotnický záchranář - program CŽV v rámci akreditovaného studijního programu
Zdravotník zotavovacích akcí
Zjišťování a hodnocení expozic neionizujícímu záření v pracovním prostředí
Změna klimatu
Žít zdravěji a aktivněji