Informace o doktorském studiu na OU

Studium v doktorském studijním programu je nejvyšším typem studia na vysoké škole. Důraz je zde kladen na samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo na samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost v oblasti umění. Nejedná se přitom pouze o tvůrčí činnost, která je realizována na Ostravské univerzitě, ale je zcela běžná spolupráce s předními odborníky, vynikajícími vědci a umělci z jiných tuzemských i zahraničních institucí, které s univerzitou spolupracují. S tím samozřejmě souvisí řada možností zahraničních studijních pobytů a stáži, které zásadně přispívají k získávání mezinárodních zkušenosti a kontaktů budoucích vědců a vědkyň a tím i zvyšování uplatnitelnosti studentů na trhu práce. Úspěšní absolventi doktorských studijních programů získávají titul Ph.D. (philosophiae doctor), tedy nejvyššího akademického titulu (doktor), kterého lze získat studiem.

Na Ostravské univerzitě je doktorské studium akreditováno a nabízeno na všech šesti fakultách. Rozvoj doktorských studií patří k prioritním úkolům OU. Aktuální seznam akreditovaných studijních programů/oborů i podmínky přijímacího řízení najdete níže na této stránce.

Doktorské programy

Doktorská škola OU

logo Nastupujete na doktorské studium a nevíte si rady s tím, jak navrhnout výzkum a zpracovat data, jak psát správně vědecký článek, ve kterých časopisech publikovat nebo jak být skvělým učitelem? Vyberte si ze základní nabídky předmětů Doktorské školy OU.

Chcete psát projekt, spolupracovat na výzkumu s firmou nebo vycestovat do zahraničí? Sledujte nabídku workshopů organizovaných v rámci Doktorské školy OU.

Co je to Doktorská škola OU?

Doktorská škola OU přestavuje inovativní podpůrný vzdělávací systém studentů doktorských studijních programů. Jedná se tedy o nový způsob, jak učit doktorandy některé obecné a přenositelné dovednosti napříč všemi doktorskými studijními programy. Cílem je přitom rozvoj takových kompetencí, které zvýší atraktivitu a uplatnitelnost absolventa v praxi na výzkumných institucích i v aplikační sféře (publikační, jazykové, pedagogické dovednosti, schopnost navrhnout výzkum, analyzovat data, příprava a management projektů, komunikace a prezentace, spolupráce s komerčními subjekty).

Doktorská škola OU v průběhu akademického roku nabízí standardní předměty ukončené zápočtem i jednorázové unikátní workshopy a přednášky pro doktorandy. Předměty ukončené zápočtem jsou v rámci všech doktorských studijních programů zařazeny jako volitelné (v některých případech i povinné) a ohodnocené kredity. Akce jsou koncipovány tak, aby byly zajímavé a přínosné pro studenty sociálních, humanitních, přírodovědných i medicínských oborů. Toto interdisciplinární propojení je zásadní přidanou hodnotou, protože rozvíjí inspirativní přístupy a umožňuje sdílení dobré praxe.

Aktuálně nabízené předměty:

Academic English

Nevíte, jak správně napsat formální nebo neformální e-mail v angličtině? Chcete se představit kolegům ze zahraničí nebo napsat motivační dopis? Chystáte se na konferenci a máte obavy, že přednášku nezvládnete? Právě na takové zlepšení komunikačních dovedností cílí tento kurz.

Vyučovací jazyk: angličtina

Akademické psaní

Pokud žijete v představě, že napsat článek je podobné jako vypracovat diplomovou práci, pak jste na omylu. Psaní vědeckých článků do recenzovaných časopisů je řemeslo, které vyžaduje dodržování řady pravidel a obecných zvyklostí, které mohou být pro přijetí do tisku zcela zásadní. Řadu z nich přitom nevyčtete ze žádných příruček. Pokud tedy chcete dělat skutečně kvalitní vědu a mít skvělé výstupy je tento kurz ideálním začátkem.

Vyučovací jazyk: angličtina

Scientometrie: publikační strategie a podpůrné IT nástroje ve vědě

Jak najít vhodný časopis pro článek, který právě píšete? Co je kvalitní publikace a kde se to dozvíte? Kdo patří mezi špičkové vědce ve vašem oboru a jak to poznáte? K čemu je ORCID nebo ResearcherID a proč mít profil na Google Scholar? IT technologie nabízejí vědcům řadu pomůcek, které pomůžou propojit vědecké týmy, nastavit vhodnou publikační strategii nebo usnadní přípravu článků. Díky tomuto kurzu porozumíte publikační strategii a naučíte se používat množství velmi užitečných nástrojů moderního vědce.

Vyučovací jazyk: čeština, angličtina

Zvyšování pedagogických dovedností

Čeká vás vlastní výuka či vedení závěrečných prací? Chcete vědět, jak efektivně předávat znalosti a při tom rozvíjet i dovednosti studentů? Jak komunikovat se studenty? Přihlaste se na kurz určený doktorandům a začínajícím vyučujícím! Společně se podíváme na to, jak udržet pozornost studentů, jak je motivovat k přípravě na hodinu, jaké otázky pokládat a vůbec jak studenty aktivizovat. Také se dozvíte, co je vaší rolí při vedení bakalářky a co už je zodpovědnost studenta. To a mnohé další z dobré praxe Vám předají zkušení didaktici a lektoři.

Vyučovací jazyk: čeština

Metodologie kvalitativního výzkumu

Rádi byste v rámci svého výzkumu hlouběji porozuměli určitému sociálnímu jevu a mechanismům jeho fungování v sociálním světě či mezilidským interakcím, motivacím lidského jednání a způsobům jeho zpětné racionalizace? Chcete zjistit a popsat pohledy jednotlivých aktérů participujících v konkrétní sociální situaci? Zaměřit se na jejich interpretace žité sociální reality či jejich rekonstrukce určité situace či události? V tomto případě je vhodné využít kvalitativní výzkum. Kvalitativní výzkumná strategie není „lepší“ či „horší“ než kvantitativní – je zkrátka jiná. Obě se navíc dají vhodně kombinovat. V kurzu získáte vhled do metodologie kvalitativního výzkumu. V návaznosti na výzkumný problém, cíl výzkumu a výzkumnou otázku si budete jisti vhodností aplikace kvalitativní výzkumné strategie, výběrem vhodného přístupu, metod analýzy a technik sběru dat.

Vyučovací jazyk: čeština (od AR 23/24 také angličtina)

Metodologie kvantitativního výzkumu

Výzkum neznamená jen nasbírat data (ať už jsou to čísla nebo jiné typy hodnot), to je pouze první krok. Dalším, naprosto zásadní krokem, je jejich zpracování, interpretace a prezentace. Pokročilejší vědec vám navíc potvrdí, že i samotný návrh výzkumu a sběru dat vyžaduje dobré znalosti metodiky kvantitativních analýz. Zásadní schopností každého, kdo se pokouší o zpracování dat je výběr vhodné metody a interpretace jejich výstupů. Pokud se chcete dozvědět něco více o metodice sběru kvantitativních dat, návrhu designu kvantitativního výzkumu, zpracování kvantitativních dat a sestavování kvalitní prezentace těchto dat, je tento předmět určen právě pro Vás.

Vyučovací jazyk: čeština, angličtina

Kurzy vedou zkušení akademičtí pracovníci z OU, dalších vysokých škol a vědeckých institucí. Jsou prezentovány v českém nebo anglickém jazyce a studenti mají možnost v případě úspěšného absolvování předmětu získat studijní kredity.

V rámci Doktorské školy OU jsou realizovány i další workshopy se širokou škálou podpůrných služeb: Centrum mezinárodní spolupráce, Poradenské centrumCentrum Pyramida – centrum pro studenty se specifickými potřebami, Univerzitní knihovnaUniverzitní obchod a knihkupectví aj. V rámci Doktorské školy OU je také každoročně pořádána akce „Informační den pro doktorandy“ (Welcome Day), a to vždy začátkem nového akademického roku. Rádi bychom rovněž navázali každoročně na „Letní projektovou školu pro doktorandy“, která v pilotním spuštění zaznamenala u studentů velký úspěch.


Doktorská škola OU
Doktorská škola OU

Kde najít potřebné informace k Doktorské škole OU?

  • aktuality jsou zasílány buď přímo studentům nebo příslušným proděkanům, administrátorům a předsedům oborových rad na fakulty
  • potřebné informace o studijních předmětech a další materiály o doktorském studiu včetně výčtu možností zapojení studentů doktorského studia do výzkumu na OU, informace o stipendijních a dotačních programech, naleznou doktorandi v IS MOODLE v kurzu s názvem Doktorská škola / Doctoral School (DS)
  • základní dokumenty z oblasti vědy naleznete v IS MOODLE v kurzu Průvodce vědou na OU (PRVOU), případně na stránkách Univerzitní knihovny OU v sekci Podpora vědy a výzkumu


Kontaktní osoba za Doktorskou školu:
Mgr. Michaela Volná
Rektorát, Referát vědy a umělecké činnosti
553 46 4008


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 01. 2024