Informace o doktorském studiu na OU

Studium v doktorském studijním programu je nejvyšším typem studia na vysoké škole. Důraz je zde kladen na samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo na samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost v oblasti umění. Nejedná se přitom pouze o tvůrčí činnost, která je realizována na Ostravské univerzitě, ale je zcela běžná spolupráce s předními odborníky, vynikajícími vědci a umělci z jiných tuzemských i zahraničních institucí, které s univerzitou spolupracují. S tím samozřejmě souvisí řada možností zahraničních studijních pobytů a stáži, které zásadně přispívají k získávání mezinárodních zkušenosti a kontaktů budoucích vědců a vědkyň a tím i zvyšování uplatnitelnosti studentů na trhu práce. Úspěšní absolventi doktorských studijních programů získávají titul Ph.D. (philosophiae doctor), tedy nejvyššího akademického titulu (doktor), kterého lze získat studiem.

Na Ostravské univerzitě je doktorské studium akreditováno a nabízeno na všech šesti fakultách. Rozvoj doktorských studií patří k prioritním úkolům OU. Aktuální seznam akreditovaných studijních programů/oborů i podmínky přijímacího řízení najdete níže na této stránce.

Doktorské programy

Doktorská škola / Doctoral School

Doktorská škola OU je novým nástrojem, který přestavuje inovativní podpůrný vzdělávací systém studentů doktorských studijních programů akreditovaných na OU. Cílem je rozvoj převážně obecných dovedností a kompetencí požadovaných po studentech doktorského studia, přičemž se využívá networkingu a sdílení dobré praxe.

V průběhu akademického roku se studenti mohou hlásit do mnoha zajímavých kurzů. Pilotně probíhají následující kurzy:

  • Academic English
  • Akademické psaní
  • Scientometrie: publikační strategie a podpůrné IT nástroje ve vědě
  • Zvyšování pedagogických dovedností
  • Metodologie kvalitativního výzkumu
  • Metodologie kvantitativního výzkumu

Kurzy vedou zkušení akademičtí pracovníci z OU, dalších vysokých škol a vědeckých institucí. Jsou prezentovány v českém nebo anglickém jazyce a studenti mají možnost v případě úspěšného absolvování předmětu získat studijní kredity.

Kurzy jsou doprovázeny širokou škálou podpůrných služeb: Centrum mezinárodní spolupráce, Poradenské centrumCentrum Pyramida – centrum pro studenty se specifickými potřebami, Univerzitní knihovnaUniverzitní knihkupectví aj. V rámci Doktorské školy OU je také každoročně pořádána akce „Informační den pro doktorandy“ (Welcome Day), a to vždy začátkem nového akademického roku.

Veškeré aktuality a potřebné informace o studijních předmětech včetně výčtu možností zapojení studentů doktorského studia do výzkumu na OU, informace o stipendijních a dotačních programech, doktorandi naleznou v IS MOODLE v kurzu s názvem Doktorská škola / Doctoral School.


Podpora vědy a výzkumu
Seznamte se základními informacemi, které vám pomohou orientovat se v oblasti VVI, jako například v požadavcích na publikování vědeckých textů, hodnocení výstupů a vykazování výsledků vědecko-výzkumné práce, informace o citovanosti atd.

Kontaktní osoba pro Doktorskou školu:
Mgr. Denisa Šimíčková, PhD.
Rektorát, Referát vědy a umělecké činnosti
e-mail:
telefon:
553 46 4008


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 02. 2022