Zajišťování a hodnocení kvality na Ostravské univerzitě

Zákon o vysokých školách ukládá každé vysoké škole povinnost zavést a udržovat systém zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností. K této povinnosti se váže i nutnost pravidelného hodnocení uvedených činností. Celá problematika spadá do samosprávné působnosti vysoké školy, tj. nese za ni odpovědnost. Ostravská univerzita vybudovala a stále zlepšuje systém zajišťování a hodnocení kvality a snaží se systematicky podporovat politiku kvality. Existencí systému zajišťování a hodnocení kvality Ostravská univerzita podporuje politiku kvality.

Základní principy a účely

Hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Ostravské univerzity je podstatným nástrojem k řízení jejího rozvoje. Cílem hodnocení je nejen podpora neustálého zlepšování kvality těchto činností, ale i celkové naplnění strategických cílů Ostravské univerzity a standardů jejich uskutečňování.

Systém hodnocení kvality Ostravské univerzity má plnit funkce:

 • sebepoznávací,
 • sebehodnotící,
 • zpětné vazby,
 • nacházení příležitostí k rozvoji,
 • motivace a podpory k dalšímu rozvoji.

Zároveň systém zajišťování kvality Ostravské univerzity stojí na principech:

 • udržitelného rozvoje,
 • využívání kreativity a inovací,
 • orientace k dosahování vynikajících výsledků,
 • vedení na základě vize, inspirace a osobní integrity,
 • vytváření přidané hodnoty pro klíčové partnery,
 • podpory rozvoje schopností zaměstnanců,
 • transparentního řízení na základě relevantních ověřených dat a pravidelně vyhodnocovaných procesů.

Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality

Na Ostravské univerzitě je celý proces zajišťování a vnitřního hodnocení kvality zakotven ve vnitřním předpise Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Ostravské univerzity.

Vzdělávací činnost

Do zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací činnosti patří zejména oblast vnitřního hodnocení kvality studijních programů. Posuzování kvality probíhá nejen jako součást posuzování návrhu o akreditaci studijního programu, ale i hodnocení kvality v průběhu platnosti jeho akreditace, a to minimálně jednou za pět let.

Další oblastí zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací činnosti je vnitřní hodnocení kvality programů celoživotního vzdělávání, které probíhá pravidelně každých pět let jako součást přípravy Zprávy o vnitřním hodnocení.

Tvůrčí činnost

Kvalita tvůrčí činnosti je na Ostravské univerzitě zajišťována individuálně dle oborových specifik jednotlivých oblastí. Hodnocení probíhá na úrovni univerzity, fakult, vysokoškolských ústavů a jednotlivých pracovišť, ale i na úrovni akademických a vědeckých pracovníků. Hodnocení posuzuje excelenci výsledků v mezinárodním srovnání a standardy tvůrčí činnosti.

Související činnosti

Pravidelnému hodnocení v oblasti souvisejících činností podléhají zejména řízení a správa OU a jejich součástí, infrastruktura, personální a finanční zdroje, informační systémy a služby, poradenské služby, ediční a nakladatelská činnost, ubytovací a stravovací služby a zázemí pro volnočasové aktivity studentů a zaměstnanců.

Hodnocení činnosti zaměstnanců OU

Hodnocení činnosti zaměstnanců je upraveno ve směrnici rektora č. 187/2012 k systemizaci míst akademických a vědeckých pracovníků Ostravské univerzity. Hodnocení se provádí jednou ročně na základě tzv. plánů personálního rozvoje. V současné době OU pracuje na kariérním řádu, který bude komplexně upravovat systém hodnocení i personálního rozvoje všech zaměstnanců OU.

Organizační a personální zajištění

Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality provázaně funguje napříč celou univerzitou.

Garantem celého systému zajišťování a hodnocení kvality je Rada pro vnitřní hodnocení, která je složena ze zástupců vybraných napříč celou univerzitou s ohledem na oblasti vzdělávání, které jsou pro OU strategické. Statut Ostravské univerzity stanovil počet členů na patnáct. Členy jsou vždy rektor, jím zvolený místopředseda a předseda Akademického senátu a student. Dále je Rada složena ze čtyř členů vybraných na návrh Vědecké rady, čtyř členů vybraných rektorem a čtyř členů vybraných na návrh Akademického senátu, z čehož je vždy jeden z řad studentů Ostravské univerzity. Vedle Statutu OU a Pravidel systému kvality OU, je dalším důležitým předpisem pro fungování Rady Statut Rady pro vnitřní hodnocení OU.

Rada spravuje oblast akreditací, ověřuje naplňování požadavků na kvalitu, provádí hodnocení kvality, schvaluje metodické materiály a rozvíjí systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality.

Organizační, materiální a analytickou činnost pro Radu pro vnitřní hodnocení zajišťuje Centrum pro kvalitu pod úsekem kanceláře rektora a oddělení strategických analýz.

Na úrovni fakulty je garantem zajišťování kvality děkan, na úrovni vysokoškolského ústavu jeho ředitel.

Významné postavení má taktéž garant studijního programu, prorektor pro studium celoživotní vzdělávání a prorektor pro strategii a rozvoj, včetně jejich úseků.

Vnitřní hodnocení kvality

Vnitřní hodnocení kvality probíhá na Ostravské univerzitě prostřednictvím výše uvedených orgánů a osob. Stěžejními dokumenty pro vnitřní hodnocení jsou zejména Zpráva o vnitřním hodnocení a Sebehodnotící zpráva pro akreditaci studijního programu a Sebehodnotící zpráva pro institucionální akreditaci, jejichž obsah vychází jak ze zákona, tak z požadavků a metodik Národního akreditačního úřadu. Vnitřní hodnocení kvality probíhá tak, aby byly naplňovány cíle univerzity, které jsou stanoveny v aktuálním strategickém záměru.

Vnější hodnocení kvality

Dle zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, zajišťuje vnější hodnocení vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Národní akreditační úřad pro vysoké školství, případně další všeobecně uznávané instituce na základě svého statutu.

Související předpisy, dokumenty a odkazy

Zákon o vysokých školách a jeho prováděcí předpisy

Zákon o vysokých školách
Nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství
Nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství

Národní akreditační úřad a materiály k akreditacím

Národní akreditační úřad

Vybrané vnitřní předpisy

Statut OU soubor pdf 0,73 MB
Statut rady pro vnitřní hodnocení OU soubor pdf 0,21 MB
Pravidla systému kvality OU soubor pdf 0,34 MB
Studijní a zkušební řád OU soubor pdf 0,85 MB
Řád habilitačního a jmenovacího řízení OU soubor pdf 0,39 MB

Vybraná opatření rektora

18/2018: Pravidla pro tvorbu studijních plánů studijních programů Ostravské univerzity soubor pdf 0,17 MB
19/2017: Standardy kvality studijních programů Ostravské univerzity soubor pdf 0,12 MB
Strategické záměrylogolink


Zveřejněno / aktualizováno: 07. 03. 2024