O programu Erasmus+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže.

Erasmus+ na OU

Policy Statement Erasmus

Ostravská univerzita chce být regionálně ukotvenou evropskou univerzitou, kde převážná část studentů univerzity pochází a nadále bude pocházet z tohoto regionu, případně z regionů sousedních. Univerzita bude nadále přijímat principy a pravidla evropského univerzitního prostoru a svou činnost a rozvoj realizovat v rámci těchto pravidel. Univerzita bude aktivně využívat kritéria kvality ve svých hlavních činnostech, obecně uznávaná v evropském univerzitním prostoru. Univerzita je a nadále bude aktivně zapojena do procesu internacionalizace v rámci evropského univerzitního prostoru. Univerzita bude nadále aktivně podporovat mobility studentů a akademických pracovníků a rozvíjet mezinárodní spolupráci jak v oblasti vzdělávání, tak i ve výzkumu. Univerzitním globálním strategickým cílem je dosáhnout toho, že struktura akreditovaných studijních programů plně odpovídá principům definovaným v Boloňské deklaraci, včetně plné přenositelnosti kreditů, a tyto programy jsou srovnatelné s analogickými programy vybraných zahraničních univerzit. Využít této přenositelnosti k udržení (případně zvýšení) procenta studentů vyjíždějících v rámci akreditovaného studia na OU na zahraniční vysoké školy. Současně se zaměřit ve vybraných studijních oborech na cílené získávání zahraničních platících studentů, studujících v cizím jazyce akreditované studijní programy na OU. Záměrem OU je poskytovat své služby nadále převážně na regionální úrovni, ale s tím, že tyto aktivity jsou svou strukturou, kvalitou a rozsahem zcela srovnatelné s regionálními univerzitami v rámci Evropského vzdělávacího prostoru.

Specifické strategické cíle v oblasti internacionalizace:

 • získání ECTS Label jakožto potvrzení ekvivalentnosti našeho kreditového systému a struktury a kvality výuky s evropskými standardy (úspěšně splněno v roce 2012)
 • ve spolupráci s vhodným zahraničním partnerem vytvořit předpoklady pro realizaci vybraných studijních programů v zahraničí s cílem získat platící zahraniční studenty studující v akreditovaných programech realizovaných v cizím jazyce
 • nadále aktivně podporovat výjezdy studentů v rámci programů EU na podporu mobilit, ale s tím, že nebude významně docházet k prodloužení standardní doby studia u takto vyjíždějících studentů
 • aktivně sledovat mezinárodní aktivity související se zaváděním objektivních metod rankingu univerzit a ve vnitřním řízení univerzity vytvářet předpoklady k realizaci hodnocení OU ve skupině zahraničních univerzit s analogickým zaměřením.

OU chce dosáhnout stavu, kdy má jasně definované parametry kvality ve svých hlavních činnostech a kdy pro tyto parametry jsou nastaveny základní procesy průběžně zajišťující zvyšování kvality hlavních činností. Systém parametrů kvality a procesy jejich sledování a zvyšování připravovat v souladu s případnými standardy EU v této oblasti. Zvyšování kvality hlavních činností začlenit do systému vnitřního řízení univerzity a jejích fakult.

OU vybírá své partnery na základě účasti ve vědeckých projektech, z osobních kontaktů, z konferencí, na základě doporučení. OU se snaží o prohlubování současných partnerství a spolupráce i o hledání nových teritorií a oblastí jak ve studiu tak ve vědecké činnosti. Nejčastějšími partnery jsou instituce z Polska, Slovenska, Německa, Francie a Španělska. OU v současnosti realizuje jeden studijní program ve své zahraniční pobočce v Luganu ve Švýcarsku. Současně se připravuje i realizace podobného programu v Dublinu v Irsku.

OU se zavazuje dodržovat základní principy programu Erasmus a zásady Erasmus Charter for Higher Education:

 • uskutečňovat mobility v rámci programu Erasmus na základě podepsaných bilaterálních dohod
 • nevybírat poplatky za školné, přijetí ke studiu, vykonání zkoušek, umožnění přístupu do laboratoří, knihoven od přijíždějících studentů Erasmus
 • zajistit kvalitní výuku a plné zapojení do výuky studentům Erasmus
 • zajistit nejvyšší možnou kvalitu procesu výuky a mobility zaměstnanců
 • zajistit dostupný a transparentní učební plán a dodržování pravidel přenositelnosti ECTS
 • zajistit stejný přístup akademické obce studentům Erasmus jako svým domácím studentům
 • podporovat integraci přijíždějících Erasmus studentů
 • poskytnout přijíždějícím studentům Erasmus po uskutečnění studia Výpis výsledků studia na OU
 • zajistit nejvyšší možnou kvalitu při uskutečňování pracovních stáží
 • zahrnout přijíždějící akademické pracovníky a jejich přednášky do výuky
 • propagovat a zviditelňovat aktivity podporované programem Erasmus
 • zveřejnit Charter a Policy Statement OU
 • dodržovat zásady nediskriminace

OU bude nadále rozvíjet spolupráci v rámci zemí EU i neevropských zemí.

Program Erasmus podporuje evropskou modernizaci a internacionalizaci ve vysokém školství. Podepsáním a přijetím Charter-u OU potvrzuje, že účast na programu Erasmus je součástí strategie modernizace a internacionalizace OU.

Podepsáním Charter-u se OU zavazuje přispět k modernizaci EU a internacionalizaci vysokého školství dodržováním těchto 5 priorit:

 • zvyšovat počty, kvalitu a výkonnost absolventů a vědeckých pracovníků pro potřeby EU
  OU za uplynulá léta navýšila počet studentů ve všech typech studijních programů ze 7 500 v roce 2004 na 10 100 v roce 2013. OU bude stabilizovat podíl OU na celkovém objemu výstupů vědy realizovaných na veřejných vysokých školách v ČR ve výši zhruba odpovídající podílu OU na celkovém počtu magisterských a doktorských studentů veřejných vysokých škol, tj. cca ve výši 1,5-2 %.
 • vylepšovat kvalitu a význam vysokoškolského vzdělávání
  OU se i nadále musí vyvíjet v plné kompatibilitě s evropským univerzitním prostorem. Z tohoto důvodu je nutno nadále podporovat všechny aktivity, které směřují k plné integraci OU do evropského univerzitního prostoru. Mezi tyto aktivity bezesporu patří i získání prestižního ocenění ECTS Labelu v roce 2012.
 • zesilovat kvalitu OU prostřednictvím mobilit a přeshraniční spoluprací
  Od počátků prvního programového období v roce 2007 OU mnohonásobně navýšila počty mobilit. Současný vývojový trend je stále se mírně zvyšující. OU je součástí přeshraničního konsorcia jehož členy je 11 univerzit česko-polsko-slovenského příhraničního trojúhelníku.
 • navazovat a propojovat vysoké školství, výzkum a podnikatelskou sféru a regionální rozvoj
  Ve vybraných oblastech činností OU (zejména přírodovědných a medicínských) bude OU vytvářet efektivní podporu transferu technologií a posílení třetí role univerzity. OU bude posilovat postavení univerzity jakožto regionálního výzkumného centra.
 • vylepšovat řízení a finanční zdroje
  OU bude modifikovat systém vnitřního organizačního uspořádání univerzity tak, aby i formou případně nově vytvořených organizačních jednotek podporoval finanční a věcnou samostatnost a odpovědnost za výstupy, kvalitu, rozsah a zaměření vědecké činnosti zejména v oblasti matematicko-informatické, environmentální, sociální a zdravotnické.

PIC: 998738870
Accreditation Type: Erasmus Charter for Higher Education (ERAPLUS-ECHE): 46583-EPP-1-2014-1-CZ-EPPKA3-ECHE
Accreditation Reference: CZ OSTRAVA02

Další informace a odkazy:


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020