Čísla, fakta, statistiky

Univerzita
Uchazeči
Studenti
Absolventi

Pozitivní změny ve vzdělávací činnosti

Rok 2018 znamenal pro Ostravskou univerzitu zcela zásadní změnu ve vzdělávací činnosti a to získáním tzv. institucionální akreditace v sedmi oblastech vzdělávání. Ostravská univerzita tak získala právo sama schvalovat studijní programy v následujících oblastech vzdělávání: Filologie (Bc., Mgr., Ph.D.), Filozofie, religionistika a teologie (Bc., Mgr., Ph.D.), Historické vědy (Bc., Mgr., Ph.D.), Sociální práce (Bc., Mgr.), Tělesná výchova a sport; kinantropologie (Bc., Mgr.), Učitelství (Bc., Mgr.), Zdravotnické obory (Bc., Mgr., Ph.D.).

Ostravská univerzita měla v roce 2018 138 tzv. původně akreditovaných studijních programů ve všech typech a formách vzdělávání, z toho 52 bakalářských, 47 magisterských a 39 doktorských studijních programů. Novelou vysokoškolského zákona, která vstoupila v účinnost 1. září 2018, byla akreditace všech těchto studijních programů automaticky prodloužena do 31. prosince 2024. V roce 2018 pak OU nově akreditovala 95 nových studijních programů (46 bakalářských, 25 magisterských a 24 doktorských), z čehož bylo 78 schváleno v rámci institucionální akreditace. V předchozích letech získala OU ECTS Label, který předpokládá splnění požadavků metodiky výsledků učení a nové studijní programy jsou připravovány v souladu s touto metodikou.


Další vzdělávací aktivity OU

V roce 2018 Ostravská univerzita realizovala 132 kurzů v rámci celoživotního vzdělávání. Z toho se jednalo o 34 kurzů Univerzity třetího věku a 89 kurzů zaměřených na výkon povolání. Celkově kurzy celoživotního vzdělávání absolvovalo 3232 posluchačů. Dále Ostravská univerzita nabízela svým studentům vzdělávací moduly orientované na rozšíření speciálních odborných znalostí a dovedností Základy televizní žurnalistiky a na rozvoj obecných způsobilostí studentů HR - personální konzultant. V roce 2018 absolvovalo tyto kurzy 46 studentů.

Rostoucí počet zájemců o studium

Ostravská univerzita se těší velkému zájmu uchazečů o studium. V roce 2018 bylo zájemci o studium v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech podáno 11824 přihlášek, z toho bylo navrženo k přijetí 3664 uchazečů.

8415 aktivních studentů

Studentům je na OU poskytována celá řada forem stipendií: prospěchové, výzkumné, mimořádné, sociální, ubytovací, na podporu studia v ČR, na podporu studia v zahraničí a doktorské.

OU podporuje formou mimořádných stipendií v rámci mobilitního programu VIA mezinárodní mobility studentů (programy Erasmus+, AJA, Norské fondy, Fullbright aj.) a jejich účast na mezinárodních konferencích.

Fakulty rovněž poskytují stipendia z vlastního rozpočtu: mimořádná stipendia podporující mezinárodní mobility a zapojení mladých vědců do vědeckovýzkumné činnosti fakult.

Celkově bylo v roce 2018 na OU vyplaceno 7074 stipendií v průměrné výši 11 718 Kč a v celkové výši za více než 82 miliónů Kč.
Podpora studentů na zahraničních mobilitních programech

Vedle aktivit v rámci programu Erasmus+ byla v roce 2018 opět otevřena výzva vlastního univerzitního mobilitního programu nazvaného VIA pro studenty magisterských a doktorských studijních programů a programu To Be In za uzavření dalších partnerských smluv. V roce 2018 bylo na výzvu To Be In vyčleněno 696 600 Kč a na program VIA 1 636 052 tis. Kč (14 podpořených studentů). Podmínkou financování těchto mobilit bylo předložení projektu zahrnujícího mezinárodní spolupráci a publikační výstupy.

Zaměstnanost absolventů

Ostravská univerzita již šest let provozuje Portál absolventů, na kterém bylo koncem roku 2018 registrováno 1928 absolventů. Portál absolventů slouží ke komunikaci mezi univerzitou a absolventy, informování absolventů o dění na univerzitě, informování o zajímavých nabídkách práce a uplatnění v praxi, ke zprostředkování komunikace mezi absolventy navzájem. Do plánu celouniverzitních akcí je jednou za čtyři roky zařazováno velké setkání absolventů. Poslední velké setkání se odehrálo v říjnu 2016 a zúčastnilo se jej 1400 absolventů.

V roce 2018 se Ostravská univerzita připojila k celoevropskému šetření mezi absolventy vysokých škol (tzv. Eurograduate). Výsledky tohoto průzkumu budou Ostravské univerzitě předány ze strany MŠMT až v roce 2019.


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 10. 2019