Sociální a zdravotní pojištění

Podmínky pro sociální a zdravotní pojištění studentů vysokých škol v kombinované a prezenční formě studia jsou stanoveny příslušnými zákony ČR.

Za studenty do 26 let, kteří mají trvalý pobyt na území České republiky, platí zdravotní pojištění stát.
Podrobněji

Student ve věku do 26 let je nezaopatřeným dítětem.

  • Pokud student pouze studuje a k tomu nemá žádné příjmy zakládající povinnost platit zdravotní nebo sociální pojištění, nemusí zpravidla zdravotní pojišťovně ani správě sociálního zabezpečení nic hlásit. Ostravská univerzita zařizuje tuto povinnost za své studenty.
  • Pokud student při studiu pracuje, pojistné za studenta bude odvádět zaměstnavatel.
  • Pokud je student zároveň osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ), musí platit pojistné z příjmu ze samostatné výdělečné činnosti.
  • Od 1. ledna 2018 se okruh osob, za něž platí pojistné stát, rozšířil o tzv. doktorandy. Nově stát platí zdravotní pojištění za osoby starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v ČR ve standardní době v prezenční formě studia. Nesmí ovšem zároveň být OSVČ nebo zaměstnanci.

Oznamovací povinnost studenta

Podle zákona jsou studenti povinni oznamovat skutečnosti, které mají vliv na platbu pojistného. Oznamovací lhůta činí 8 dnů. Jedná se především o skutečnosti: zahájení studia, ukončení studia, přerušení studia a opětovné zařazení do studia po přerušení studia.

Po zanechání a přerušení studia končí statut studenta a povinností je buďto nahlásit tuto změnu do 8 dnů na Úřad práce v takovém případě hradí pojistné stát. Nebo si platit sám minimální vyměřovací základ, který u osob bez zdanitelných příjmů činí 2052 Kč měsíčně (částka platí od 1. ledna 2021).

Změny v platbě pojistného platné od 1. ledna 2017

Výjimkou je případ, kdy k přerušení studia dojde z důvodu nemoci nebo pro úraz a dítě nebo jeho zákonný zástupce předloží ÚP VZP potvrzení ošetřujícího lékaře, že dítě v průběhu této nemoci nebo léčení úrazu nemůže studovat. Dalším potvrzením ošetřujícího lékaře je pak nutno doložit, do kdy nemoc nebo léčení úrazu znemožňovaly studium, a pouze do tohoto data je dítě považováno za nezaopatřené.

Ukončení studia. Za studenta, který ukončil studium řádně (podle § 55 zákona č. 111/1998 Sb. zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění) je plátcem pojistného z titulu nezaopatřeného dítěte stát do konce kalendářního měsíce, v němž řádně ukončil studium na vysoké škole. Podstatné přitom je, v kterém měsíci byla složena poslední závěrečná zkouška, není důležité datum promoce. V následujícím kalendářním měsíci je plátcem pojistného za tuto osobu stát pouze tehdy, jestliže osoba nevykonává po celý tento kalendářní měsíc výdělečnou činnost ani nemá po celý tento kalendářní měsíc nárok na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání.

Pojištění v případě úspěšného ukončení bakalářského studia a podání přihlášky/vykonání přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia.

Budete-li student přijat k dalšímu studiu na vysoké škole, stát hradí pojistné po celou dobu mezi studii, tzn. od ukončení bakalářského studia až do dne, kdy se opět stane studentem vysoké školy. Toto období může činit maximálně tři kalendářní měsíce následující po měsíci, v němž bylo ukončeno bakalářské studium.

Není-li student přijat k dalšímu studiu na vysoké škole, stát hradí pojistné za měsíc, kdy je studium ukončeno, a za měsíc následující, pokud absolvent po celý měsíc nevykonává výdělečnou činnost nebo nebude mít nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Student ve věku 26 let

Jakmile student dovrší věku 26 let, přestává být v registru své zdravotní pojišťovny veden jako osoba, za kterou je plátcem pojistného stát.

Pokud student při studiu nepracuje, je veden jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP), a hradí si každý měsíc částku 2052 Kč (částka platí od 1. ledna 2021). Do této kategorie v informačním systému pojišťovny spadá automaticky prvním dnem kalendářního měsíce, od kterého u něj není uveden plátce pojistného. V případě nedodržení povinnosti začíná naskakovat dlužné pojistné a penále.

Stát může platit za studenta VŠ pojistné po dosažení 26 let pouze z jiných důvodů, než z titulu nezaopatřenosti (například jako za příjemce rodičovského příspěvku).


Zdroj:


Zveřejněno / aktualizováno: 29. 01. 2021