Transfer poznatků a technologií

Výzkumné a vzdělávací aktivity Ostravské univerzity pokrývají široké spektrum medicínských, přírodovědných, pedagogických a společenskovědních disciplín. Vysoce kvalitní vědeckovýzkumné týmy se úspěšně podílejí na realizaci jak národních, tak mezinárodních projektů. Výsledky vědeckovýzkumných aktivit jsou publikovány v prestižních mezinárodních periodicích a na mezinárodních konferencích a odborných vědeckých sympoziích.

Naše výzkumné týmy jsou připraveny reagovat na poptávku aplikované sféry jak v oblasti cíleně orientovaného výzkumu, tak nabídkou hotových produktů a služeb, určených pro komerční využití. Za tímto účelem je budováno Centrum transferu poznatků a technologií Ostravské univerzity (CTPT OU), jehož hlavním cílem bude poskytování podpory a poradenství výzkumným pracovníkům při demonstraci a zvyšování společenské, kulturní a ekonomické hodnoty jejich znalostí a dovedností.

Za účelem dosažení cíle bude vybudován a implementován komplexní systém podpory a řízení nakládání s duševním vlastnictvím. Iniciace spolupráce s aplikovanou sférou podpoří maximalizaci společenského užitku ze znalostí generovaných v akademickém prostředí.


Kontakt


Kontakty na fakultní spolupracovníky CTPT OU:


  Přírodovědecká fakulta


  Lékařská fakulta


  Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování


  Fakulta uměníLogo


Zveřejněno / aktualizováno: 27. 03. 2023