Sociální bezpečí

Ostravská univerzita klade důraz na oblast sociálního bezpečí a Opatřením rektora č. 22/2023 upravuje pravidla pro zabezpečenou komunikaci prostřednictvím elektronického systému a zřizuje pozici ombudsmana Ostravské univerzity, pro kterou tímto stanoví základní pravidla činnosti.

Sociální bezpečí vyjadřuje ideální stav prostředí, ve kterém je chování a jednání všech přítomných přirozeně vedeno principy kolegiality, integrity, rovnosti, respektu, otevřenosti a pozornosti k ostatním a kde jakákoliv forma nežádoucího chování zastrašování, agrese šikany, obtěžování nebo diskriminace je považována za nepřijatelnou, a to bez ohledu na to, zda se jedná o studentky a studentky nebo zaměstnankyně a zaměstnance.

Elektronický komunikační systém pro sociální bezpečí na Ostravské univerzitě

V případě, že u zaměstnance, zaměstnankyně, studenta nebo studentky dochází k porušování sociálního bezpečí v prostředí univerzity, mají tito lidé možnost obrátit se na OU anonymně nebo pod svým jménem pomocí Elektronického komunikačního systému (EKS). Prostřednictvím tohoto kanálu je možné podávat dotazy i v případě, že podatel/ka neví, zda konkrétní jednání je porušením sociálního bezpečí, ale rád/a by danou věc konzultoval/a.

Odkaz na EKS: www.nntb.cz/c/rb905oc9

QR kód k naskenování:

QR
Průvodce sociálním bezpečím

Ombudsman Ostravské univerzity a další osoby působící v systému sociálního bezpečí na OU

Ombudsman je nezávislou osobou, která dbá na dodržování právních a etických pravidel v oblasti sociálního bezpečí. Komunikuje se stranami konfliktu, vystupuje v roli mediátora, působí preventivně v dotčené oblasti a navrhuje související metodická pravidla.

Věnuje se například prošetřování konkrétních podnětů týkajících se zejména šikany, diskriminace, nevhodného chování, nerovného zacházení, sexuálního obtěžování, bossingu, mobbingu, střetu zájmů, nedůvodných průtahů a případů, kdy příslušný orgán nekoná nebo dochází k porušování právních předpisů včetně vnitřních předpisů univerzity či jejich součástí.

Dále pak se ombudsman věnuje identifikaci problémů a překážek negativně ovlivňujících pracovní, studijní a akademické prostředí na univerzitě, metodickému působení a vytváření vhodného prostředí pro řešení problémů či přípravě doporučení pro řešení konkrétních případů příslušným orgánům a navrhování systémových změn pro jejich předcházení.

Aktuálně je s účinností od 1. července 2023 ombudsmankou Ostravské univerzity doktorka Nikola Kostlánová, která byla vybrána komisí 24. května 2023.

Kontakty pro sociální bezpečí

Na ombudsmana OU se může kdokoli ze zaměstnanců a studujících obrátit prostřednictvím EKS, a to pod svým jménem. Ombudsmanku můžete navštívit rovněž osobně, a to každou středu od 10 do 12 a od 13 do 15 hodin nebo dle předchozí domluvy na mailu: v budově Fakulty sociálních studií, místnost B 425, budova B na adrese Českobratrská 1182/16, 701 03 Moravská Ostrava a Přívoz, kde mají studující i zaměstnankyně a zaměstnanci možnost cokoli v soukromí konzultovat.

Upozornění: Ombudsman typicky neposkytuje akutní krizovou intervenci, kdy klient potřebuje okamžitou psychosociální podporu. Nacházíte-li se v takové situaci, využijte prosím některou z následujících služeb, které tento typ pomoci poskytují. Pokud si nejste jistí, jestli pomoc potřebujete, pak doporučujeme zkusit využít některou z telefonických linek a situaci probrat s odborníkem, který Vám doporučí další postup.

Doporučené kontakty
+

V rámci Moravskoslezského kraje můžete osobně využít služeb Krizového centra Ostrava, telefon: 596 110 882-3, mobil: 732 957 193, které sídlí v Ostravě-Vítkovicích poblíž zastávky Mírové náměstí. Krizové centrum je v provozu nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Není potřeba se objednávat, stačí přijít.

Další krizová centra najdete v Brně (KC FN Brno) a v Praze (KC PN BohniceKC RIAPS Praha).

Pokud nechcete nebo nemůžete využít službu osobně nebo si nejste jisti, zda ji vůbec využít, můžete využít některou z těchto telefonických nebo chatovacích služeb:

Kontakty na další služby a odborníky

Případně můžete kontaktovat Poradenské centrum OU.


Další osoby působící v systému sociálního bezpečí na OU:

 Ombudsmanka Lékařské fakulty: PhDr. Ilona Plevová, PhD.
Možno kontaktovat prostřednictvím EKS v kategorii Podnět ombudsmance LF.

 Ombudsmanka Filozofické fakulty: doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.
Možno kontaktovat prostřednictvím EKS v kategorii Podnět ombudsmance FF.
Její zástupce: PhDr. Jiří Jung, Ph.D.


Kontaktní osoby v oblasti sociálního bezpečí:

Kontaktní osoby jsou pověřeny jednotlivými součástmi k vyřizování anonymních podnětů, které zaměstnanci i studující mohou podávat prostřednictvím výběru příslušné kategorie. Tyto osoby jsou připraveny zodpovědět jakékoli dotazy týkající se sociálního bezpečí, a to i takové, kdy si zaměstnanec, zaměstnankyně, student nebo studentka nejsou jisti, zda jde o porušení sociálního bezpečí nebo se chtějí ujistit o správnosti svých kroků nebo cokoli konzultovat. Komunikace probíhá anonymně a tyto osoby zachovají důvěrnost veškeré komunikace.

 Kontaktní osoba za Přírodovědeckou fakultu (PřF): Mgr. Markéta Kopecká

 Kontaktní osoba za Lékařskou fakultu (LF): PhDr. Ilona Plevová, PhD.

 Kontaktní osoba za Filozofickou fakultu (FF): doc. PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.

 Kontaktní osoba za Fakultu umění (FU): MgA. Martina Farana, Ph.D.

 Kontaktní osoba za Pedagogickou fakultu (PdF): PhDr. Hana Cisovská, Ph.D.

 Kontaktní osoba za Fakultu sociálních studií (FSS): Mgr. Iveta Kowolová

 Kontaktní osoba za Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování (ÚVAFM): doc. Ing. Antonín Dvořák, Ph.D.

 Kontaktní osoba za celou OU a zástup kontaktních osob součástí: JUDr. Jana Pająk, LL.M., MBA


Zveřejněno / aktualizováno: 27. 06. 2024