Whistleblowing a ochrana oznamovatelů

Ostravská univerzita (dále jen „OU“) v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném a účinném znění (dále jen „zákon“), stanovila závazný postup a upravuje vnitřní oznamovací systém pro vyřizování oznámení podle tohoto zákona.

1. Příslušné osoby pro přijetí oznámení:

Mgr. Monika Šumberová, MBA, kancléřka
e-mail:
telefon: 553 46 1003

JUDr. Jana Pająk, LL.M., MBA, vedoucí Centra pro řízení lidských zdrojů
e-mail:
telefon: 553 46 1074

2. Způsoby, jakým je možné oznámení podat:

  1. Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pod níže uvedeným odkazem. Oznamovatel je povinen uvést v podání své osobní údaje – jméno, příjmení, datum narození nebo jiné údaje, ze kterých plyne totožnost oznamovatele. K anonymnímu oznámení není OU povinna přihlížet.
    Vnitřní oznamovací systém
  2. Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně, a to v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. Oznamovatel žádá o osobní přijetí oznámení na pracovním e-mailu příslušné osoby.
  3. Prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstvu spravedlnosti ČR: Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz)

3. Vyloučení podání oznámení vybranými osobami:

Ostravská univerzita v souladu s ust. § 9 odst. 2) písm. b) zákona vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro OU nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.


Zveřejněno / aktualizováno: 29. 08. 2023