Stidendia

Ostravská univerzita má stipendijní fond, který se skládá ze stipendijního fondu rektora a stipendijních fondů fakult. Základní druhy stipendií definuje § 91 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Stipendia OU nebo její fakulta přiznává v souladu se Stipendijním řádem OU. Úplné znění Stipendijního řádu najdete na webu univerzity v sekci Dokumenty. Jedná se o stipendia:

 1. za vynikající studijní výsledky (dále jen „prospěchové stipendium”),
 2. za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí (dále jen „mimořádné stipendium”),
 3. na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost (dále jen „výzkumné stipendium”),
 4. v případě tíživé sociální situace (dále jen “sociální stipendium”),
 5. v případech zvláštního zřetele hodných (dále jen „zvláštní stipendium”).

Z dotace nebo příspěvku ministerstva se poskytují stipendia:

 1. studentům doktorských studijních programů,
 2. ubytovací stipendium,
 3. sociální stipendium,
 4. stipendia na podporu studia v zahraničí.

Plné znění podmínek udělení jednotlivých druhů stipendií specifikuje Stipendijní řád OU.

Termíny podání žádosti o ubytovací a sociální stipendia jsou součástí Harmonogramu akademického roku (rovněž najdete v dokumentech) a jsou zpravidla součástí Aktualit v oblasti studia a vzdělávání, které rozesílá referát prorektora/prorektorky pro studium a celoživotní vzdělávání před zahájením výuky v zimním a letním semestru.

Ubytovací stipendium

 1. Studenti podávají elektronickou žádost prostřednictvím Portálu OU. Žádost je platná pro celé studium daného studijního oboru na OU (v době přerušení se žádost ruší a student musí po přerušení požádat znovu). Podání žádosti je základem při opakované srovnání žádost – nárok. (Pro žádost je podstatné aktuální a na portále zapsané číslo účtu v české bance, na který se stipendium zasílá, jestliže student neuvede své číslo účtu, jestliže uvede číslo neplatné a platba se z banky vrátí – nemá na vyplacení stipendia nárok!!!)
 2. Žádost je pro každé čtvrtletí srovnána s výstupními daty ze SIMSu („matrika studentů“ na MŠMT). Pro IV. čtvrtletí roku 201“X“ rozhodují skutečnosti k 31. 10. 201“X“.
 3. Rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání ubytovacího stipendia (u těch, kteří mají podanou žádost) je v daném termínu zveřejněno na Portálu OU (na osobním portletu studenta).
 4. Převzetí Rozhodnutí se uskuteční prostřednictvím Portálu OU. Studenti musí do 10 dnů „otevřít“ Rozhodnutí. Nevyzvednutá Rozhodnutí budou doručena náhradním způsobem - opět „vyvěšením“ na portálu (osobním portletu studenta).

Sociální stipendium

 1. Podmínky pro vyplácení sociálního stipendia definuje §91 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Na sociální stipendium budou mít nárok pouze ti studenti, jejichž rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Stipendium se přiznává po standardní dobu studia na deset měsíců v akademickém roce; měsíční výše stipendia odpovídá jedné čtvrtině výše základní sazby minimální mzdy za měsíc, s tím, že takto určená výše stipendia se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru.
 2. Rozhodné pro přiznání stipendia podle § 91 zákona bude doručení písemné žádosti na studijní oddělení fakulty, na níž je student zapsán. Přílohou žádosti je písemné oznámení o přiznání přídavku na dítě odborem státní sociální podpory, který o přídavku rozhoduje (je-li oznámení o přiznání přídavku na dítě doposud v platnosti, student jej nemusí k žádosti přikládat znovu).
 3. Nové žádosti (u všech studentů) se podávají do stanoveného data v říjnu aktuálního akademického roku (přesné datum specifikuje Harmonogram aktuálního akademického roku). Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel pro 4. čtvrtletí 2016 a budou zařazeny pro nárokování sociálního stipendia až od dalšího čtvrtletí.
 4. Podle sdělení úřadu sociální správy je pravděpodobné, že potvrzení pro sociální stipendia, kde bude výslovně uvedeno, že jsou to data za rok 201“X-1“ (tj. předchozí rok), že příjem rodiny nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5, nebudou moci studenti získat dříve, než v měsíci listopadu. V tomto případě bude postup následující. Studenti do stanoveného data v říjnu aktuálního akademického roku (přesné datum specifikuje Harmonogram aktuálního akademického roku) podají žádost o sociální stipendium na studijní oddělení fakulty, do stanoveného data v listopadu aktuálního akademického roku (přesné datum specifikuje Harmonogram aktuálního akademického roku) pak doručí na studijní oddělení k již podané žádosti písemné potvrzení. Na potvrzení podané po tomto termínu nebude brán zřetel pro 4. čtvrtletí aktuálního akademického roku a toto společně se žádostí bude zařazeno pro nárokování sociálního stipendia až od dalšího čtvrtletí.
 5. Sociální stipendium bude přidělováno čtvrtletně, po srovnání žádosti a rozhodných dat ze SIMSu.

Vyplácení stipendia probíhá pouze na bankovní účet. Všechny platební kontakty mezi univerzitou a studenty, studenty a univerzitou probíhají bezhotovostně (viz příkaz rektora č. 122/2016) a je nezbytně nutné, aby studenti uvedli na portále číslo bankovního účtu v České republice, na který bude univerzita zasílat platby (mj. ubytovací a sociální stipendia, další stipendia atd.). Pro platby na univerzitu je nezbytné uvádět správné variabilní a specifické symboly, aby se platba dala identifikovat a přiřadit konkrétnímu studentovi a účelu. Účet studenta musí být veden u banky v České republice, OU jakékoli platby studentům na bankovní účty vedené v zahraničí (mimo výjezdy v rámci programu Erasmus) nezasílá!


Zveřejněno / aktualizováno: 26. 03. 2017