Stipendia

Speciální stipendium pro ukrajinské studenty – detailní informace zde.

Stipendia na Ostravské univerzitě mohou být přiznána studentům buď v rámci stipendijních programů, nebo mimo stipendijní programy. Stipendia mohou mít různé podoby a jsou přiznávána studentům v peněžní i nepeněžní formě. Obvykle jsou vyplácena jednorázově, nicméně stipendium může být vyplaceno i jako opakující se.

Poskytování stipendií na OU nebo na jejích fakultách upravuje Stipendijní řád Ostravské univerzity.

Ve stipendijním řádu jsou stanovena pravidla pro poskytování:

 • Stipendií v rámci stipendijních programů
 • Stipendií mimo stipendijní programy:
  • prospěchové stipendium
  • tvůrčí stipendium
  • výzkumné stipendium
  • sociální stipendium
  • ubytovací stipendium
  • mimořádné stipendium
  • akademické stipendium
  • stipendium na podporu mobility
  • doktorandské stipendium

Termíny podání žádosti o ubytovací a sociální stipendia jsou součástí Harmonogramu akademického roku a jsou zpravidla součástí Aktualit v oblasti studia a vzdělávání, které rozesílá referát prorektora/prorektorky pro studium a celoživotní vzdělávání před zahájením výuky v zimním a letním semestru.

Ubytovací stipendium

Ubytovací stipendium se přiznává studentovi, který studuje ve studijním programu uskutečňovaném OU v prezenční formě studia, studuje v pro něj prvním studijním programu, nebo studijním programu na něj navazujícím. Student nesmí nepřekročit standardní dobu studia, nemá místo trvalého pobytu na území okresu Ostrava-město a o stipendium si požádal prostřednictvím elektronické žádosti.

Sociální stipendium

Sociální stipendium se přiznává studentovi, který podal písemnou žádost na studijní oddělení fakulty, na níž je zapsán do studia. Na sociální stipendium však mají nárok pouze ti studenti, kteří pobírají přídavek na dítě a současně rozhodný příjem v rodině studenta, zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Stipendium se přiznává po standardní dobu studia na deset měsíců v akademickém roce; měsíční výše stipendia odpovídá jedné čtvrtině výše základní sazby minimální mzdy. Přílohou žádosti je písemné oznámení o přiznání přídavku na dítě odborem státní sociální podpory, který přídavek na dítě přiznal.

Celouniverzitní stipendijní programy

Na Ostravské univerzitě jsou vypsány následující celouniverzitní stipendijní programy:

Stipendijní program OU na podporu zapojení studentů do celouniverzitních aktivit
Tento stipendijní program je zaměřen na podporu zapojení studentů Ostravské univerzity do akademické samosprávy. Zejména se jedná o zapojení studentů OU do činnosti Akademického senátu OU, Rady pro vnitřní hodnocení OU a Rady vysokých škol. Další podrobnosti o tomto stipendijním programu naleznete v Opatření rekatora č. 65/2019.

Stipendijní program Ostravské univerzity na podporu zapojení studentů do akademické samosprávy
Tento stipendijní program je určen na podporu zapojení studentů do celouniverzitních aktivit Ostravské univerzity, které jsou zaměřeny na její reprezentaci navenek nebo dovnitř. Zejména se jedná o zapojení studentů do reprezentace OU na veletrzích zaměřených na vzdělávání, propagačních kampaních OU, dnech otevřených dveří, akcích pořádaných pro veřejnost a celouniverzitních akcích OU typu Akademického dne OU, Majálesu a Jsme Ostravská! Další podrobnosti o tomto stipendijním programu naleznete v Opatření rektora č. 66/2019.


Zveřejněno / aktualizováno: 29. 03. 2022