Rada pro vnitřní hodnocení

Rada pro vnitřní hodnocení je samosprávným akademickým orgánem Ostravské univerzity, který dohlíží na systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností univerzity. Má 15 členů, kteří jsou jmenování tak, aby byly pokryty hlavní oblasti vzdělávání a tvůrčí činnosti na Ostravské univerzitě.

Do její působnosti patří:

 • schvalování návrhu Pravidel systému kvality a jejich novelizace;
 • řízení průběhu vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností OU;
 • zpracovávání zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností OU a dodatků k této zprávě;
 • vedení průběžných záznamů o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností OU;
 • schvalování záměru předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo
 • prodloužení platnosti akreditace studijního programu Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství;
 • schvalování studijních programů v rámci udělené institucionální akreditace;
 • dohled nad hodnocením kvality studijních programů v průběhu jejich uskutečňování;
 • schvalování významných změn při uskutečňování studijního programu;
 • ukládání opatření k nápravě nedostatků zjištěných v průběhu uskutečňování studijního programu a kontroluje jejich naplňování;
 • vyjádření se před projednáváním ve Vědecké radě OU k záměru vzdát se institucionální akreditace, záměru zrušit studijní program a záměru vzdát se akreditace habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem;
 • vyjadřování se k návrhům opatření rektora a metodickým materiálům, které souvisejí se zajišťováním a hodnocením kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností.

Složení


Harmonogram řádných zasedání Rady pro vnitřní hodnocení

Rada zpravidla zasedá každé třetí pondělí v měsíci od 13:00 v zasedací místnosti rektora s výjimkou července a srpna, kdy se řádná zasedání nekonají.

2024
+


Zápisy ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení:

2024
+


Hlasování per rollam:


Důležité dokumenty:


Přehled činnosti RVH OU
+

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Kontakt:

Organizační, materiální a analytickou činnost pro Radu pro vnitřní hodnocení zajišťuje Centrum pro kvalitu pod úsekem kanceláře rektora. Podněty pro Radu pro vnitřní hodnocení zasílejte na .


Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Ing. Petr Durčák
manažer kvality,
analytik Centra pro kvalitu

E-mail:


Mgr. Radan Elischer
metodik pro akreditace
a hodnocení kvality

E-mail:


Adresa:

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava 1
kancelář R206

IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
Oddělení strategických analýz:

Ing. Jan Juráš
analytik
+420 553 46 1070


Zveřejněno / aktualizováno: 29. 04. 2024