Mezinárodní rada Ostravské univerzity

V únoru 2019 byla na Ostravské univerzitě ustavena Mezinárodní rada (International Advisory Board), která je poradním orgánem rektora a její věcný záměr vychází z Dlouhodobého záměru OU 2016 – 2020, dílčí cíl 4, bod 4.4.9.

Mezinárodní rada poskytuje vedení univerzity, fakult i univerzitních ústavů doporučení ke strategickým plánům i k řízení v oblasti vědy, tvůrčí činnosti a inovací, v oblasti studia, rozvoje a zvláště internacionalizace univerzity, včetně internacionalizace kurikula a rozvoje přípravy studentů na úspěšné uplatnění v globální společnosti (tzv. global learning).

Členové Rady jsou mezinárodně uznávaní akademičtí a výzkumní pracovníci s vědeckou reputací, širokými mezinárodními zkušenostmi a morální integritou. Členové Rady jsou jmenováni rektorem s ohledem na zastoupení různých oblastí vzdělávání a výzkumných oblastí i s ohledem na reprezentaci různých globálních regionů.

První zasedání Mezinárodní rady OU se koná ve středu 5. června 2019.

Opatření rektora k ustavení Mezinárodní rady


Členové Mezinárodní rady Ostravské univerzity pro období 2019 – 2022


Prof. Katalin Szende, PhD


Prof. Katalin Szende, PhD

Prof. Katalin Szende, PhD. je profesorkou medievistiky a vedoucí Katedry medievistiky na Středoevropské univerzitě v Budapešti. Ve své výzkumné práci se soustředí na středověká města Panonské pánve a ve střední Evropě, především s ohledem na společnost, demografii, gramotnost, každodenní život a topografii. Je autorkou monografie Trust, Authority and the Written Word in the Royal Towns of Medieval Hungary (2018), členkou výboru Mezinárodní komise pro dějiny měst (International Commission for the History of Towns) a zakládající členkou a výkonnou prezidentkou mezinárodní sítě medievistů – Medieval Central Europe Research Network (MECERN).


Prof. Kerstin Tham, PhD


Prof. Kerstin Tham, PhD

Prof. Kerstin Tham, Ph.D. je od roku 2015 rektorkou Univerzity v Malmö a je zde rovněž zodpovědná za řízení vědy a výzkumu. Prof. Tham se specializuje na ergoterapii a ve svém výzkumu se dlouhodobě věnuje rehabilitaci pacientů po mozkových příhodách. Před nástupem na Univerzitu v Malmö působila prof. Tham na lékařské univerzitě Karolinska Institutet ve Stockholmu, kde měla jako její prorektorka na starosti spolupráci s univerzitní nemocnicí a systémem zdravotní péče ve Stockholmu a současně posílení kvality univerzitního výzkumu a jeho zázemí. Vedle své práce ve vedení univerzity se věnovala výzkumu i výuce, byla školitelkou sedmnácti doktorských disertací v oboru neurologické rehabilitace. V čele Univerzity v Malmö se soustředí na její globální angažovanost a internacionalizaci, strategické řízení a řízení kvality, mezioborový výzkum a vzdělávání pro udržitelný rozvoj v oblasti společenské a kulturní a také na spolupráci se širokou paletou institucí a sociální inovace.


Prof. Dr. hab. Andrzej Białko


Prof. Dr. hab. Andrzej Białko

Prof. dr. hab. Andrzej Białko se narodil v roce 1959 v Krakově. Na konzervatoři studoval piano a od roku 1973 se začal věnovat hře na varhany, nejprve soukromě a pak na umělecké vysoké škole (Akademia Muzyczna v Krakowie) pod vedením Prof. Joachima Grubicha. V roce 1981 získal první místo na mezinárodní varhanní soutěži v Římě. V roce 1985 byl oceněn prvním místem v národní varhanní soutěži v Bydhošti-Gdaňsku. Účastní se celé řady varhanních festivalů v Polsku a v zahraničí: vystupoval v Rakousku, Bulharsku, České republice, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Maďarsku, na Islandu, v Itálii, na Slovensku, ve Švýcarsku, Švédsku, Velké Británii a také v Libanonu a v zemích Severní i Jižní Ameriky. Působí rovněž jako učitel – je profesorem Katedry varhan Hudební akademie v Krakově a vyučuje na Státní hudební škole Władysława Żeleńského v Krakově. Spolupracuje s širokou paletou hudebních těles, včetně Pěveckého sboru Polského rozhlasu v Krakově a Krakovské filharmonie. V současné době je prof. Białko prorektorem Hudební akademie v Krakově.


Prof. Gyözö Garab, PhD, DSc


Prof. Gyözö Garab, PhD, DSc

Győző Garab, PhD, DSc je v současné době emeritním profesorem, dříve vedoucím laboratoře Biologického výzkumného centra v Szegedu. Jako expert v oboru biofyzika rovněž pracoval v zahraničních laboratořích, včetně CEA Saclay (francouzské laboratoře pro výzkum atomové energie) a the Brookhaven National Laboratory ve Spojených státech. Ve svých výzkumných projektech se zaměřoval na fotosyntézu a své výsledky publikoval ve dvou monografiích a více než 250 odborných článcích. Byl řešitelem národních i evropských projektů, organizoval mezinárodní kongresy, workshopy i specializační semináře pro doktorandy a mladé badatele. Prof. Garab je členem řady výborů a komisí, např. představenstva ISPR (Mezinárodní společnosti pro výzkum fotosyntézy, Francie), ESF a rovněž Biologického výzkumného centra Maďarské akademie věd v Szegedu.


Prof. Joseph Hamill, PhD


Prof. Joseph Hamill, PhD

Prof. Joseph Hamill, PhD. je profesorem Katedry kinesiologie a neurovědy a behaviorálních studií na University of Massachusetts v Amherstu v U.S.A. Je autorem více než 130 odborných článků, více než 180 příspěvků ve sbornících a abstraktů, několika kapitol v odborných knihách a také autorem tří monografií. Konzultoval disertační práce 21 doktorandů. Ve svých aktuálních výzkumných projektech se prof. Hamill zaměřuje například na interakci biomechanických a biochemických faktorů při poranění vazů. Prof. Hamill je členem mnoha expertních komisí a odborných společností, včetně Společnosti pro biomechaniku obuvi (the Footware Biomechanics Group), Národní akademie pro kinesiologii (the National Academy of Kinesiology) a Mezinárodní společnosti pro biomechaniku ve sportu (the International Society of Biomechanics in Sports). Prof. Hamill je hostujícím profesorem Katedry studií lidského pohybu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.


Prof. J. S. Perry Hobson, PhD


Prof. J. S. Perry Hobson, PhD

Prof. J. S. Perry Hobson, PhD je v čele Academy of Tourism na Breda University of Applied Sciences v Nizozemí. Během své profesní dráhy žil a pracoval ve Velké Británii, USA, v Hong Kongu, Austrálii a Malajsii. Na řadě institucí působil jako hostující profesor – mezi jinými také na MCi-Innsbruck, kde každým rokem vede kurz věnovaný inovacím. V oboru pohostinství a turismus má prof. Hobson široké akademické zkušenosti a bohatou publikační činnost; studoval management v hotelnictví v Británii na Oxford Brookes University (BSc, Hons), dále hotelnictví a turismus na University of Massachussets v Amherstu v U.S.A. (MS) a doktorské studium absolvoval na Southern Cross University v Austrálii. Od roku 1999 je šéfredaktorem časopisu Journal of Vacation Marketing a také je členem představenstva mezinárodního akreditačního centra pro excelenci ve vzdělávání v turismu a pohostinství (International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education, THE-ICE).


Prof. Dr. Rudolf Kruse


Prof. Dr. Rudolf Kruse

Prof. Dr. Rudolf Kruse je profesorem na Fakultě matematické informatiky Otto von Guericke Universität Magdeburg v Německu. Doktorskou práci i svou habilitaci z matematiky obhájil na Technische Universität Braunschweig v letech 1980 a 1984. Po svém působení ve Fraunhoferově společnosti pro rozvoj aplikovaného výzkumu (Fraunhofer Gesellschaft) nastoupil v roce 1986 na Technische Universität Braunschweig na post profesora v oboru matematické informatiky. Od roku 1996 je profesorem výzkumného týmu výpočetní inteligence v Magdeburgu. Je spoluautorem více než 40 odborných knih a autorem více než 350 recenzovaných vědeckých publikací s 16 000 citacemi. Je členem redakčních rad několika vědeckých časopisů. Prof. Kruse je držitelem prestižních ocenění Fellow of the International Fuzzy Systems Association (IFSA), Fellow of the European Association for Artificial Intelligence (EURAI/ECCAI) a Fellow of the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Jeho tým je velmi úspěšný v průmyslových aplikacích výzkumných výsledků – spolupracuje například s firmami Volkswagen, SAP, Daimler a British Telecom. Aktuální výzkumné projekty prof. Kruse se zaměřují na datovou vědu (data science) a inteligentní systémy.


Prof. Walter A. Lorenz, PhD, MA


Prof. Walter A. Lorenz, PhD, MA

Prof. Walter A. Lorenz, PhD, MA, CQSW je profesorem Sociologie kultury a komunikace na Pedagogické fakultě Free University of Bozen-Bolzano v Itálii. Prof. Lorenz studoval filozofii a teologii na Eberhard Karls Universität Tübingen, sociální správu a sociální práci na London School of Economics a svou doktorskou disertační práci obhájil na Technische Universität Dresden. Akademickou dráhu spojil především s University College Cork v Irsku a Free University of Bozen-Bolzano, kde byl také v letech 2008 až 2016 rektorem. K hlavním výzkumným zájmům prof. Lorenze patří srovnávací historie sociální práce a rozvoje sociální politiky v Evropě, antirasistické a interkulturní metody evropské sociální práce, pojetí občanství jako interkulturní praxe a také kritéria kvality sociálních služeb. Je redaktorem a spoluzakladatelem odborného časopisu European Journal of Social Work a jedním z editorů odborné řady Contemporary Social Work Studies (Ashgate, UK).


Prof. Dr. Péter Bagoly-Simó


Prof. Dr. Péter Bagoly-Simó

Prof. dr. Péter Bagoly-Simó vystudoval geografii, germanistiku a biologii na Babeș-Bolyai University v rumunské Kluži, doktorské studium geografie absolvoval v Německu na Eberhardově-Karlově univerzitě v Tübingen a habilitoval se v oboru didaktiky geografie na Katolické univerzitě Eichstätt-Ingolstadt. Od roku 2013 je profesorem didaktiky geografie na Katedře geografie Humboldtovy univerzity v Berlíně, spolupracuje také již od roku 2015 s badateli Pedagogické fakulty Ostravské univerzity jako člen fakultního Centra pedagogického výzkumu. Ve svých výzkumných projektech se prof. Bagoly-Simó věnuje výuce geografie v evropských i mimoevropských zemích a v řadě svých publikací se soustředí na reflexi aspektů udržitelného rozvoje v učebnicích geografie. Pracuje ve výboru Mezinárodní asociace pro výzkum učebnic a edukačních médií IARTEM a je šéfredaktorem časopisu Zeitschrift für Geographiedidaktik, jehož vydavatelem je Humboldtova univerzita.


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 10. 2022