Mezinárodní rada Ostravské univerzity

V únoru 2019 byla na Ostravské univerzitě ustavena Mezinárodní rada (International Council). Mezinárodní rada je poradním orgánem rektora a její věcný záměr vychází z Dlouhodobého záměru OU 2016 – 2020, dílčí cíl 4, bod 4.4.9.

Mezinárodní rada poskytuje vedení univerzity, fakult i univerzitních ústavů doporučení ke strategickému řízení univerzity ve všech oblastech její činnosti: v oblasti výzkumu a umělecké činnosti, vzdělávací činnosti, rozvoje a inovací, společenské, třetí role, a zvláště v oblasti internacionalizace univerzity, včetně internacionalizace studijních programů a výuky.

Členové Rady jsou mezinárodně uznávaní akademičtí a výzkumní pracovníci s vědeckou a/nebo uměleckou reputací, širokými mezinárodními zkušenostmi a morální integritou. Členové Rady jsou jmenováni rektorem s ohledem na zastoupení různých oblastí vzdělávání a výzkumných oblastí i s ohledem na reprezentaci různých globálních regionů.

Mezinárodní rada zasedá vždy jednou ročně, první jednání se uskutečnilo 5. června 2019. Program setkání Rady s vedením univerzity, fakult, Ústavu a dalšími pracovníky OU má vždy jedno hlavní téma, které reaguje na aktuální situaci a reflektuje dlouhodobé potřeby univerzity. Od počátku svého působení se členové Rady věnovali společně se zástupci univerzity například reflexi přípravy i plnění strategického plánu OU, zkušenostem s transferem znalostí a technologií a spoluprací s průmyslem, dobré praxi podpory mezioborového výzkumu a budování mezioborových týmů, krizové výuce online v období pandemie Covidu-19 a kvalitě standardní výuky online i vývoji vysokoškolského vzdělávání v období společenských krizí a změn.


Současní členové Mezinárodní rady Ostravské univerzity

Prof. Katalin Szende, PhD

Prof. Katalin Szende, PhD

Prof. Katalin Szende, PhD. je profesorkou medievistiky a vedoucí Katedry medievistiky na Středoevropské univerzitě v Budapešti. Ve své výzkumné práci se soustředí na středověká města Panonské pánve a ve střední Evropě, především s ohledem na společnost, demografii, gramotnost, každodenní život a topografii. Je autorkou monografie Trust, Authority and the Written Word in the Royal Towns of Medieval Hungary (2018), členkou výboru Mezinárodní komise pro dějiny měst (International Commission for the History of Towns) a zakládající členkou a výkonnou prezidentkou mezinárodní sítě medievistů – Medieval Central Europe Research Network (MECERN).
Prof. Kerstin Tham, PhD

Prof. Kerstin Tham, PhD

Prof. Kerstin Tham, Ph.D. je od roku 2015 rektorkou Univerzity v Malmö a je zde rovněž zodpovědná za řízení vědy a výzkumu. Prof. Tham se specializuje na ergoterapii a ve svém výzkumu se dlouhodobě věnuje rehabilitaci pacientů po mozkových příhodách. Před nástupem na Univerzitu v Malmö působila prof. Tham na lékařské univerzitě Karolinska Institutet ve Stockholmu, kde měla jako její prorektorka na starosti spolupráci s univerzitní nemocnicí a systémem zdravotní péče ve Stockholmu a současně posílení kvality univerzitního výzkumu a jeho zázemí. Vedle své práce ve vedení univerzity se věnovala výzkumu i výuce, byla školitelkou sedmnácti doktorských disertací v oboru neurologické rehabilitace. V čele Univerzity v Malmö se soustředí na její globální angažovanost a internacionalizaci, strategické řízení a řízení kvality, mezioborový výzkum a vzdělávání pro udržitelný rozvoj v oblasti společenské a kulturní a také na spolupráci se širokou paletou institucí a sociální inovace.
Prof. Marlen Vavříková, D. M. A.

Prof. Marlen Vavříková, D. M. A.

Marlen Vavříková absolvovala Janáčkovu konzervatoř v Ostravě v roce 1996, dále získala titul Master of Music v oboru Hra na hoboj a literatura na Eastman School of Music a titul Doctor of Musical Arts na University of Illinois at Urbana-Champaign. Kromě stipendia od Českého hudebního fondu a cestovních grantů od Magistrátu města Ostravy a Občanské nadace získala Marlen Presserovu hudební cenu, hudební stipendium Kate Neal Kinley a stipendium pro tvůrčí a múzická umění na Illinoiské univerzitě. Její vědeckou práci reprezentuje rozhovor s Miroslavem Hoškem (International Double Reed Society Journal, podzim 2003) a komentovaný přehled současných moravských hobojových děl napsaných od roku 1969. V současné době Marlen vyučuje hru na hoboj na Grand Valley State University v Allendale, Michigan, kde vystupuje jako sólistka s Komorním orchestrem GVSU a Symfonickým dechovým souborem.
Prof. Gyözö Garab, PhD, DSc

Prof. Gyözö Garab, PhD, DSc

Győző Garab, PhD, DSc je v současné době emeritním profesorem, dříve vedoucím laboratoře Biologického výzkumného centra v Szegedu. Jako expert v oboru biofyzika rovněž pracoval v zahraničních laboratořích, včetně CEA Saclay (francouzské laboratoře pro výzkum atomové energie) a the Brookhaven National Laboratory ve Spojených státech. Ve svých výzkumných projektech se zaměřoval na fotosyntézu a své výsledky publikoval ve dvou monografiích a více než 250 odborných článcích. Byl řešitelem národních i evropských projektů, organizoval mezinárodní kongresy, workshopy i specializační semináře pro doktorandy a mladé badatele. Prof. Garab je členem řady výborů a komisí, např. představenstva ISPR (Mezinárodní společnosti pro výzkum fotosyntézy, Francie), ESF a rovněž Biologického výzkumného centra Maďarské akademie věd v Szegedu.
Prof. Joseph Hamill, PhD

Prof. Joseph Hamill, PhD

Prof. Joseph Hamill, PhD. je profesorem Katedry kinesiologie a neurovědy a behaviorálních studií na University of Massachusetts v Amherstu v U.S.A. Je autorem více než 130 odborných článků, více než 180 příspěvků ve sbornících a abstraktů, několika kapitol v odborných knihách a také autorem tří monografií. Konzultoval disertační práce 21 doktorandů. Ve svých aktuálních výzkumných projektech se prof. Hamill zaměřuje například na interakci biomechanických a biochemických faktorů při poranění vazů. Prof. Hamill je členem mnoha expertních komisí a odborných společností, včetně Společnosti pro biomechaniku obuvi (the Footware Biomechanics Group), Národní akademie pro kinesiologii (the National Academy of Kinesiology) a Mezinárodní společnosti pro biomechaniku ve sportu (the International Society of Biomechanics in Sports). Prof. Hamill je hostujícím profesorem Katedry studií lidského pohybu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.
Prof. J. S. Perry Hobson, PhD

Prof. J. S. Perry Hobson, PhD

Prof. J. S. Perry Hobson, PhD., je ředitelem Academy of Tourism na Breda University of Applied Sciences (BUas) v Nizozemí. V průběhu let žil a pracoval také ve Velké Británii, USA, Hongkongu, Austrálii a donedávna v Malajsii, kde působil jako prorektor pro globální angažovanost na Taylor University a na Sunway University. Prof. Hobson má široké akademické zkušenosti v oblasti pohostinství a cestovního ruchu; získal bakalářský titul (Hons) na Oxford Brookes University (Velká Británie), magisterský titul na University of Massachusetts v Amherstu (USA) a doktorát na Southern Cross University v Austrálii. Nyní je emeritním redaktorem časopisu Q1 Journal of Vacation Marketing, jako jeho šéfredaktor pracoval od roku 1999. Je členem představenstva mezinárodního akreditačního centra pro excelenci ve vzdělávání v turismu a pohostinství (International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education, THE-ICE), Rady australských univerzit pro vzdělávání v cestovním ruchu a pohostinství (CAUTHE) a Rady pro vzdělávání v managementu pohostinství (CHME) se sídlem ve Velké Británii.
Prof Dr Frank Klawonn

Prof Dr Frank Klawonn

Frank Klawonn je profesorem na katedře informatiky na Ostfalské univerzitě ve Wolfenbüttelu a vedoucím výzkumné skupiny pro biostatistiku v Helmholtzově centru pro výzkum infekcí v německém Braunschweigu. V letech 1988, 1992 a 1996 získal na univerzitě v Braunschweigu titul M.Sc., a Ph.D. v oboru matematika a habilitoval v oboru informatiky. Jeho hlavním výzkumným zájmem je robustní a výpočetní statistika a strojové učení s hlavním zaměřením na aplikace v medicíně. Kromě více než 150ti publikací v recenzovaných časopisech a četných příspěvků na konferencích a v knihách je spoluautorem knih o fuzzy systémech, fuzzy shlukové analýze, neuro-fuzzy systémech, fuzzy řízení a počítačové inteligenci. Je členem redakčních rad časopisů Science Translational Medicine, Laboratory Medicine, Clinical Medicine, Fuzzy Sets and Systems, Intelligent Data Analysis a Int. J. of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems. V roce 1999 obdržel cenu za vynikající příspěvek v časopise IEEE Transactions on Fuzzy Systems, cenu za nejlepší příspěvek na čtvrté mezinárodní konferenci o pokročilém dolování dat a aplikacích (ADMA 2008) a cenu za nejlepší vědecký příspěvek na 20. mezinárodní konferenci o znalostních a inteligentních informačních a inženýrských systémech (KES 2016).
Prof. Walter A. Lorenz, PhD, MA

Prof. Walter A. Lorenz, PhD, MA

Prof. Walter A. Lorenz, PhD, MA, CQSW je profesorem Sociologie kultury a komunikace na Pedagogické fakultě Free University of Bozen-Bolzano v Itálii. Prof. Lorenz studoval filozofii a teologii na Eberhard Karls Universität Tübingen, sociální správu a sociální práci na London School of Economics a svou doktorskou disertační práci obhájil na Technische Universität Dresden. Akademickou dráhu spojil především s University College Cork v Irsku a Free University of Bozen-Bolzano, kde byl také v letech 2008 až 2016 rektorem. K hlavním výzkumným zájmům prof. Lorenze patří srovnávací historie sociální práce a rozvoje sociální politiky v Evropě, antirasistické a interkulturní metody evropské sociální práce, pojetí občanství jako interkulturní praxe a také kritéria kvality sociálních služeb. Je redaktorem a spoluzakladatelem odborného časopisu European Journal of Social Work a jedním z editorů odborné řady Contemporary Social Work Studies (Ashgate, UK).
Prof. Dr. Péter Bagoly-Simó

Prof. Dr. Péter Bagoly-Simó

Prof. dr. Péter Bagoly-Simó vystudoval geografii, germanistiku a biologii na Babeș-Bolyai University v rumunské Kluži, doktorské studium geografie absolvoval v Německu na Eberhardově-Karlově univerzitě v Tübingen a habilitoval se v oboru didaktiky geografie na Katolické univerzitě Eichstätt-Ingolstadt. Od roku 2013 je profesorem didaktiky geografie na Katedře geografie Humboldtovy univerzity v Berlíně, spolupracuje také již od roku 2015 s badateli Pedagogické fakulty Ostravské univerzity jako člen fakultního Centra pedagogického výzkumu. Ve svých výzkumných projektech se prof. Bagoly-Simó věnuje výuce geografie v evropských i mimoevropských zemích a v řadě svých publikací se soustředí na reflexi aspektů udržitelného rozvoje v učebnicích geografie. Pracuje ve výboru Mezinárodní asociace pro výzkum učebnic a edukačních médií IARTEM a je šéfredaktorem časopisu Zeitschrift für Geographiedidaktik, jehož vydavatelem je Humboldtova univerzita.

Emeritní členové Mezinárodní rady OU

Prof. Dr. hab. Andrzej Białko

Prof. Dr. hab. Andrzej Białko

členem Mezinárodní rady v letech 2019–2023

Prof. dr. hab. Andrzej Białko se narodil v roce 1959 v Krakově. Na konzervatoři studoval piano a od roku 1973 se začal věnovat hře na varhany, nejprve soukromě a pak na umělecké vysoké škole (Akademia Muzyczna v Krakowie) pod vedením Prof. Joachima Grubicha. V roce 1981 získal první místo na mezinárodní varhanní soutěži v Římě. V roce 1985 byl oceněn prvním místem v národní varhanní soutěži v Bydhošti-Gdaňsku. Účastní se celé řady varhanních festivalů v Polsku a v zahraničí: vystupoval v Rakousku, Bulharsku, České republice, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Maďarsku, na Islandu, v Itálii, na Slovensku, ve Švýcarsku, Švédsku, Velké Británii a také v Libanonu a v zemích Severní i Jižní Ameriky. Působí rovněž jako učitel – je profesorem Katedry varhan Hudební akademie v Krakově a vyučuje na Státní hudební škole Władysława Żeleńského v Krakově. Spolupracuje s širokou paletou hudebních těles, včetně Pěveckého sboru Polského rozhlasu v Krakově a Krakovské filharmonie.
Prof. Dr. Rudolf Kruse

Prof. Dr. Rudolf Kruse

členem Mezinárodní rady v letech 2019–2023

Prof. Dr. Rudolf Kruse je profesorem na Fakultě matematické informatiky Otto von Guericke Universität Magdeburg v Německu. Doktorskou práci i svou habilitaci z matematiky obhájil na Technische Universität Braunschweig v letech 1980 a 1984. Po svém působení ve Fraunhoferově společnosti pro rozvoj aplikovaného výzkumu (Fraunhofer Gesellschaft) nastoupil v roce 1986 na Technische Universität Braunschweig na post profesora v oboru matematické informatiky. Od roku 1996 je profesorem výzkumného týmu výpočetní inteligence v Magdeburgu. Je spoluautorem více než 40 odborných knih a autorem více než 350 recenzovaných vědeckých publikací s 16 000 citacemi. Je členem redakčních rad několika vědeckých časopisů. Prof. Kruse je držitelem prestižních ocenění Fellow of the International Fuzzy Systems Association (IFSA), Fellow of the European Association for Artificial Intelligence (EURAI/ECCAI) a Fellow of the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Jeho tým je velmi úspěšný v průmyslových aplikacích výzkumných výsledků – spolupracuje například s firmami Volkswagen, SAP, Daimler a British Telecom. Aktuální výzkumné projekty prof. Kruse se zaměřují na datovou vědu (data science) a inteligentní systémy.


Zveřejněno / aktualizováno: 10. 10. 2023