Vědecká rada Ostravské univerzity

Složení Vědecké rady OU pro funkční období 1. května 2023 - 30. dubna 2027

Celkem: 44 členů
Interních: 29
Externích: 15

Seznam interních členů:
rektor OU, předseda Vědecké rady OU
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF OU
Katedra slavistiky FF OU
proděkan pro vědu a doktorské studium PřF OU
Katedra studií lidského pohybu PdF OU
Katedra biologie a ekologie PřF OU
vedoucí Katedry dechových nástrojů FU OU
vedoucí Kliniky hematoonkologie LF OU
Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF OU
vedoucí Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence LF OU
Katedra sociální práce FSS OU
vedoucí Katedry kraniofaciálních oborů LF OU
Katedra interních oborů LF OU
Katedra české literatury a literární vědy FF OU
Katedra české literatury a literární vědy FF OU
proděkan pro vědu a výzkum FF OU
Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF OU
Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování OU
proděkanka pro vědu a výzkum FSS OU
proděkanka pro internacionalizaci PdF OU
prorektor pro vědu a uměleckou činnost
zástupce vedoucího ústavu pro vědu a výzkum, Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví LF OU
ředitelka Centra výzkumu odborného jazyka FF OU
ředitel Centra pro hospodářské a sociální dějiny FF OU
 
Seznam externích členů:
prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
Geografický ústav Masarykovy univerzity v Brně
doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF Univerzity Karlovy
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
Historický ústav FF Masarykovy univerzity v Brně
doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.
rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc.
Katedra bohemistiky FF Univerzity Palackého v Olomouci
prof. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.
prorektor pro vnitřní hodnocení, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce FSS Masarykovyuniverzity v Brně
prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
děkan PdF Univerzity Karlovy
Jiří Nekvasil
ředitel Národního divadla moravskoslezského
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
rektor VŠB-TU Ostrava
prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr.
Katedra germanistiky FF Univerzity Palackého v Olomouci
prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.
proděkanka pro vědu a výzkum ZSF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
doc. Mgr. Petr Vašík, Ph.D
ředitel Ústavu matematiky FSI na Vysokém učení technickém v Brně
prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc.
rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze
prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Ústav světových dějin FF Univerzity Karlovy


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 05. 2024