Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Robert Antonín


titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 521, budova DM
funkce:děkan FF OU
garant hlavního vědeckého směru
obor činnosti:dějiny vrcholného středověku ve střední Evropě 12.-14.století
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)
Děkanát Filozofické fakulty
Rektorát
Centrum pro stud.střed.společnosti-Vivarium (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1971
553 46 1801
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2015Filozofická fakulta Masarykovy univerzity - docent
2002 - 2008FF MU v Brně, HÚ - doktorské studium v oboru české dějiny (Ph.D.), Disertační práce: Zahraniční politika krále Václava II. v letech 1283-1300
1996 - 2002FF MU v Brně, HÚ - magisterské studium obor historie-filosofie (Mgr.)

Praxe

2015 - dosudOU, FF, KHI - docent
2013 - dosudFF OU v Ostravě VIVARIUM, Centrum pro výzkum středověké společnosti a kultury - vědecko-výzkumný pracovník
2013 - dosudFF OU v Ostravě, KH - odborný asistent pro dějiny středověku
2008 - 2013FPF DU v Opavě, UHV - odborný asistent pro dějiny středověku
2005 - 2011FF MU v Brně, HÚ - vědecko-výzkumný pracovník výzkumného záměru Masarykovy University v Brně MSM 0021622426 Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura

Výzkum a grantová činnost

Granty aktivní:

Zbraslavská kronika: kritická komentovaná edice, GA ČR P405/10/0425 (spoluřešitel)
Čtvrtý lateránský koncil a proměna českých zemí ve 13. a 14. století, GAČR, 15-01866S

Granty neaktivní:

Panovnické vjezdy na středověké Moravě, GA AV ČR KJB 801640601 (spoluřešitel)
Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy, výzkumný záměr MSM 4781305905 (člen řešitelského týmu)
Ideální panovník českého středověku, GA ČR P405-10-0152 (řešitel)
Historizace střední Evropy jako téma pro rozvoj lidského potencionálu v oblasti výzkumu, inovací, vzdělávání a zapojení současných a budoucích vědecko-výzkumných pracovníků do mezinárodních VaV aktivit. ÚHV FPF SU, projekt v rámci OPVK 2.3, (vědecko-pedagogický pracovník a koordinátor pro zahraniční mobility)

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

2008 - dosudActa historica Universitatis Silesianae Opaviensis (člen redakční rady)
2010 - 2015Časopis Slezského zemského muzea, řada B (člen redakční rady)
2016 - dosudSlezský sborník (člen redakční rady)
2010 - dosudCentrum medievistických studií (Praha) - fellow
2016 - dosudVědecká rada FF OU
2016 - dosudOborová rada oboru České a československé dějiny FF OU
2017 - dosudVědecká rada OU
2015 - dosudPanel 405: Archeologie a starší dějiny - Grantová agentura ČR (do r. 2017 předseda panelu)
2017 - dosudStudia z Dziejów Średniowiecza (člen redakční rady)
2017 - dosudOborová rada oboru Kulturní dějiny
2017 - dosudčlen Rady pro vnitřní hodnocení OU

Základní výzkumné zaměření

dějiny vrcholného středověku ve střední Evropě 12.-14. století
česko-polské vztahy ve středověku
středověké narativní prameny
politické myšlení středověku.
kulturně-antropologické přístupy ve výzkumu středověkých dějin


Vybrané publikace

Antonín, R. Akteure und Mechanismen in der Außenpolitik der letzten Přemysliden. In: Stephan Flemming, Norbert Kersken. Die Aktuere und Mechanismen in der Außenpolitik im Mittelalter. 1. vyd. Marburg: Herder Institut, 2017. s. 37-53. Tagungen zur Ostmitteleuropaforschung 35. ISBN 978-3-87969-415-0.
Antonín, R. Druhý život Zbraslavské kroniky v historiografické reflexi od 14. do konce 18. století. Mediaevalia Historica Bohemica. 2017, roč. 20, s. 85-119. ISSN 0862-979X.
Antonín, R. The Ideal Ruler in Medieval Bohemia. 1. vyd. Leiden - Boston: Brill, 2017. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450 Edited by Florin Curta VOLUME 44 The. 420 s. ISBN 978-90-04-27928-5.
Antonín Malaníková, M., Antonín, R., Srodecki, P. a Janiš, D. Collective identity in the context of medieval studies. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. Interpretationes. 199 s. ISBN 978-80-7464-882-3.
Antonín, R. Das Herrscherbild in böhmischen narrativen Quellen des Hochmittelalters zwischen Ideal und Bildungspraxis. In: Robert Šimůnek - Uwe Tresp. Wege zur Bildung. Erziehung und Wissensvermittlung in Mitteleuropa im 13.?16. Jahrhundert. 1. vyd. Böttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2016. s. 13-43. Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 135. ISBN 978-3-525-37314-9.
Antonín, R. Der Weg nach Osten. Heinrich VII. und der Erwerb Böhmens für die Luxemburger. In: Sabine Penth - Peter Thorau. Rom 1312. Die Kaiserkrönung Heinrichs VII. und die Folgen. Die Luxemburger als Herrscherdynastie von gesamteuropäischer Bedeutung. 1. vyd. Köln-Weimar-Wien: Böhlau, 2016. s. 9-23. Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters. Beihefte zu J. F. Böhmer, Regesta imperii 40. ISBN 978-3-412-50140-2.
Antonín, R. "Omnis potestas a deo est" The sacred aspects of the legitimacy of the ruler in the narrative sources from high medieval Bohemia. Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. 2016, roč. 56, s. 62-87. ISSN 0523-8587.
Antonín, R. "De sublimacione principum seu rectorum". Paměť o počátcích panovnického rodu Přemyslovců v proměnách věků. Český lid: Etnologický časopis. 2014, roč. 101, č. 3, s. 335-358. ISSN 0009-0794.
Antonín, R. From Warrior to Knight: The Paths of Chivalric Culture in Central European Space Using the Example ot the Bohemian Lands. Czech and Slovak Journal of Humanities, Historica. 2014, roč. 2014, č. 1, s. 8-18. ISSN 1805-3742.

Všechny publikace

Antonín, R. Mendikanti a české země za vlády posledních Přemyslovců. Časopis Matice moravské. 2019, 137(1), s. 3-30. ISSN 0323-052X.
Antonín, R. Od bojovníka k rytíři - na okraj úvah o proměně českých zemí ve vrcholném středověku. PRAEHISTORICA. 2018, 34(1), s. 45-60. ISSN 0231-5432.
Antonín, R. Ojciec i syn. Wacław I i Przemysł Otokar II.. In: Ojcowie i synowie O tron, władzę, dziedzictwo. W 700. rocznicę narodzin Karola IV Luksemburskiego króla czeskiego i cesarza 1316-1378. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2018. s. 102-116. ISBN 978-83-7865-619-7.
Antonín, R. Akteure und Mechanismen in der Außenpolitik der letzten Přemysliden. In: Stephan Flemming, Norbert Kersken. Die Aktuere und Mechanismen in der Außenpolitik im Mittelalter. 1. vyd. Marburg: Herder Institut, 2017. s. 37-53. Tagungen zur Ostmitteleuropaforschung 35. ISBN 978-3-87969-415-0.
Antonín, R., Srodecki, P., Janiš, D., Antonín Malaníková, M. a Kersken, N. Crusading and the Crusader Movement in the Peripheries of the Christian West 1100-1500 [Konference]. Marburg, Spolková republika Německo. 2017.
Antonín, R. Druhý život Zbraslavské kroniky v historiografické reflexi od 14. do konce 18. století. Mediaevalia Historica Bohemica. 2017, roč. 20, s. 85-119. ISSN 0862-979X.
Antonín, R. Chronica Aulae Regiae and the Collective Identity of the Cistercians Monasteries in Medieval Czech Lands. In: VIII International Conference: "The Medieval Chronicle",. Lisabon. 2017.
Antonín, R. Mongolian Invasion and the Development in the Central Europe in the 13th Century. In: ast, Present, Future 2017. Victory or Defeat? Societies between Warefare and Post-War Turmoil. Pula. 2017.
Antonín, R. Ostrava středověká: Poddanské město v politickém vývoji vrcholného ctředověku. In: B. Przybylová a kol.. Ostrava. Počátky a vývoj středověkého města. Ostrava: Statutární město Ostrava, 2017. s. 16-27. ISBN 978-80-906618-4-4.
Antonín Malaníková, M. a Antonín, R. Ostrava v síti hospodářských vztahů na moravsko-slezském pomezí. In: B. Przybylová a kol.. Ostrava. Počátky a vývoj středověkého města. Ostrava: Statutární město Ostrava, 2017. s. 75-79. ISBN 978-80-906618-4-4.
Antonín Malaníková, M. a Antonín, R. Společnost poddanského města. In: Ostrava. Počátky a vývoj středověkého města. Ostrava: Statutární město Ostrava, 2017. s. 142-147. ISBN 978-80-906618-4-4.
Antonín, R. The Crusade and anti-Pagan Rhetoric in the Foreign Policy and Propaganda of the Last Přemyslids. In: ?International conference: Crusading and the Crusader Movement in the Peripheries of the Christian West 1100-1500. Marburg. 2017.
Antonín, R. The Ideal Ruler in Medieval Bohemia. 1. vyd. Leiden - Boston: Brill, 2017. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450 Edited by Florin Curta VOLUME 44 The. 420 s. ISBN 978-90-04-27928-5.
Antonín, R. 'The Moment the King Entered Town Peace was Starting to Pervade all the Land?': On Diversity of the Adventus Ceremonies in Medieval Moravia. In: International Medieval Congress 2017; Leeds3-6 July 2017. Leeds. 2017.
Antonín, R. Bad Times of a Bad King. Rex-tyranus and Rex-inutilis in Medieval Bohemia. In: ?Unity and diversity of medieval (Central) Europe. Social order and its cohesive and disruptive forces. Second biannual conference of MECERN (Medieval Central Europe Research Network). Olomouc. 2016.
Antonín Malaníková, M., Antonín, R., Srodecki, P. a Janiš, D. Collective identity in the context of medieval studies. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. Interpretationes. 199 s. ISBN 978-80-7464-882-3.
Antonín, R. Das Herrscherbild in böhmischen narrativen Quellen des Hochmittelalters zwischen Ideal und Bildungspraxis. In: Robert Šimůnek - Uwe Tresp. Wege zur Bildung. Erziehung und Wissensvermittlung in Mitteleuropa im 13.?16. Jahrhundert. 1. vyd. Böttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2016. s. 13-43. Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 135. ISBN 978-3-525-37314-9.
Antonín, R. Der Weg nach Osten. Heinrich VII. und der Erwerb Böhmens für die Luxemburger. In: Sabine Penth - Peter Thorau. Rom 1312. Die Kaiserkrönung Heinrichs VII. und die Folgen. Die Luxemburger als Herrscherdynastie von gesamteuropäischer Bedeutung. 1. vyd. Köln-Weimar-Wien: Böhlau, 2016. s. 9-23. Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters. Beihefte zu J. F. Böhmer, Regesta imperii 40. ISBN 978-3-412-50140-2.
Antonín, R. Mongolian Campaign into Central Europe. Short-Term and Long-Term Consequences of the Mongolian Invasionmin Central Europe. In: ?Mongolian Expansion and Its Inluence on Development in the Eurasian Area in the 13th and 14th Centuries. Ostrava. 2016.
Antonín, R., Srodecki, P., Janiš, D. a Antonín Malaníková, M. Mongolian Expansion and Its Influence on Development in the Eurasian Area in the 13th and 14th Centuries [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Ojciec i syn. Wacław I i Przemysł Otokar II. In: ?Luksemburgowie ? ojcowie i synowie. Obrazy życia rodzinnego w średniowieczu. Gdańsk. 2016.
Antonín, R. "Omnis potestas a deo est" The sacred aspects of the legitimacy of the ruler in the narrative sources from high medieval Bohemia. Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. 2016, roč. 56, s. 62-87. ISSN 0523-8587.
Antonín, R. Poslední cesta Karla IV.. In: Jana Kunešová, Petr Přibyl. Když císař umírá. 1. vyd. Praha: Národní muzeum, 2016. s. 78-83. ISBN 978-80-7036-500-7.
Antonín, R. První Lucemburkové v dějinách Evropy a českých zemí. In: Jana Kunešová, Petr Přibyl. Když císař umírá. 1. vyd. Praha: Národní muzeum, 2016. s. 10-16. ISBN 978-80-7036-500-7.
Antonín, R. S kým se přel biskup Ondřej? K meandrům v právní krajině Čech na počátku 13. století na základě "známého" příběhu. In: Martin Nodl - Piotr Wecowski. Právní kultura středověku. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2016. s. 45-63. Colloquia mediaevalia Pragensia, 17. ISBN 978-80-7007-450-3.
Antonín, R. Smrt ve středověku. In: Jana Kunešová, Petr Přibyl. Když císař umírá. 1. vyd. Praha: Národní muzeum, 2016. s. 52-55. ISBN 978-80-7036-500-7.
Antonín, R., Antonín Malaníková, M. a Kalous, A. Unity and Diversity of medieval (Central) Europe: Social order and its cohesive and disruptive forces. [Konference]. Olomouc, Česká republika. 2016.
Antonín, R. Život v pražských městech lucemburské doby. In: Jana Kunešová, Petr Přibyl. Když císař umírá. 1. vyd. Praha: Národní muzeum, 2016. s. 16-23. ISBN 978-80-7036-500-7.
The Bishop Andrew of Prague and Church in Bohemia after the Fourth Lateran Council.. In: ?Concilium Lateranense IV. Commemorating the Ostocentenary of the Lateran Council of 1215. Řím. 2015.
Antonín, R. Wise as Solomon / Cruel as Rehoboam?: Ancient and Biblical Models for Portraying Good and Bad Rulers in Middle Central Europe. In: The 50th International Congress on Medieval Studies. Kalamazoo. 2015.
Antonín, R. 12. 4. -18. 4. 2015 Faculty of History, University of Gdańsk (badatelský a výukový pobyt). 2015.
19. 1-23. 1. 2015 Institute of History, University of Wasaw (výzkumná a výuková stáž). 2015.
Antonín, R. 2. 11. - 7. 11. 2015 School of History and Anthropology, Queen's University, Belfast (výzkumný a výukový pobyt). 2015.
Antonín, R. Brno v časech lucemburské sekundogenitury.: Město ve víru politických událostí od vymření Přemyslovců do příchodu Jana Jindřicha. In: Dějiny Brna 2. Středověké město. 1. vyd. Brno: Statutární město Brno, 2014. s. 86-101. Dějiny Brna 2. ISBN 978-80-86736-36-5.
Antonín, R. "De sublimacione principum seu rectorum". Paměť o počátcích panovnického rodu Přemyslovců v proměnách věků. Český lid: Etnologický časopis. 2014, roč. 101, č. 3, s. 335-358. ISSN 0009-0794.
Antonín, R. Druhý život Zbraslavské kroniky v historiografické reflexi od 14. do 19. století. In: Kroniky jako historický pramen. K sedmistému výročí úmrtí Oty Durynského. Praha-Zbraslav: HU AVCR. 2014.
Antonín, R. From Warrior to Knight - The Paths of Chivalric Culture in Central European Space Using the Example of the Czech Lands. In: A Forgotten Region? East Central Europe in the ?Global Middle Ages?. Budapest: Department of Medieval Studies of Central European University inBudapest. 2014.
Antonín, R. From Warrior to Knight: The Paths of Chivalric Culture in Central European Space Using the Example ot the Bohemian Lands. Czech and Slovak Journal of Humanities, Historica. 2014, roč. 2014, č. 1, s. 8-18. ISSN 1805-3742.
Antonín, R. Chronicon Aulae regiae - an unsuccessful attempt at establishing an official memorial to the last Přemyslids. In: Seventh International Medieval Chronicle Conference. Liverpool: University of Liverpool. 2014.
Antonín, R. Chronicon Aulae Regiae - neúspěšný pokus o ustavení oficiální paměti na poslední Přemyslovce. In: MEMORIA ET DAMNATIO MEMORIAE VE STŘEDOVĚKU. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2014. s. 91-106. Colloquia mediaevalia Pragensia 15. ISBN 978-80-7007-415-2.
Antonín, R. Od bojovníka k rytíři - na okraj úvah o proměně českých zemí ve vrcholném středověku: Od bojovníka k rytíři - na okraj úvah o proměně českých zemí ve vrcholném středověku. Studia Mediaevalia Pragensia. 2014, ISSN 0862-8017.
Antonín, R. Rada zvířat Smila Flašky z Pardubic v kontextu ideálu panovnické moci v českém myšlení druhé poloviny 14. století. In: Historické štúdie. Bratislava: Slovenská akademie věd, 2014. Slovenská akademie věd, 2014. s. 9-22. ISBN 978-80-224-1395-4.
Antonín, R. S kým se přel biskup Ondřej? K meandrům v právní krajině Čech na počátku 13. století na základě "známého" příběhu. In: Právní kultura ve středověku. Praha: Centrum medievistických studií ve spolupráci s Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. 2014.
Antonín, R. Das Herrscherbild in böhmischen narrativen Quellen des Hochmittelalters - zwischen Ideal und Lehr-Praxis. In: Wege zur Bildung - Nutzen von Bildung in Mitteleuropa im 13.-16. Jahrhundert, IV. tschechisch-deutsche Tagung, Jindřichův Hradec. JInřichův Hradec. 2013.
Antonín, R. Ideální panovík českého středověku. Kulturně-historická skica z dějin středověkého myšlení: Kulturně-historická skica z dějin středověkého myšlení. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013. 670 s. ISBN 978-80-7422-239-9.
Antonín, R. Kníže a biskup. Střety mezi světskou a církevní mocí na území Slezska jako součást společenské proměny ve středoevropském prostoru ve 13. století. In: Silesia et orbis. Śląsk w przestrzeni własnej, sąsiedzkiej i globalnej a kształtowanie się więzi społecznych i śląskich tożsamości (do końca XVIII wieku). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. 2013.
Antonín, R. Könige und königliche Macht in der Königsaaler Chronik. In: Chronicon Aulae regiae / Die Königsaaler Chronik. Eine Bestandsaufnahme Forschungen zu Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 1. Mnichov: Petr Lang GmbH, 2013. Petr Lang GmbH, 2013. s. 123-144. ISBN 978-3-631-64535-2.
Antonín, R. Probleme bei der Gründung einer neuen Dynastie. In: Consensus or Violence? Cohesive forces in early and high Medieval societies (9th-14th c.). Wroclaw: Institute of History at the University of Wroclaw, 2013. Institute of History at the University of Wroclaw, 2013. s. 189-201. ISBN 978-83-63760-04-5.
Antonín, R. Středověké "rady zvířat". Zvířata mezi realitou a politickou ideologií. In: Medzinárodná konferencia: Človek a svet zvierat v stredoveku. Topoľčianky: SAV. 2013.
Antonín, R. České země za posledních Přemyslovců I. (1192-1253). Cestou proměny společnosti k vrcholně středověké monarchii.
Antonín, R. a Malaníková, M. Když se jídla nedostává. České středověké reflexe hladových let v evropském kontextu. In: Historia naturalna jedzenia : miedzy antykiem a XIX wiekiem. Gdańsk: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2012. Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2012. s. 70-80. ISBN 978-83-61077-96-1.
Antonín, R. König Wenzel II. von Böhmen und die Wahl des römisch-deutschen Königs von 1292. Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 120. 2012, s. 1-22.
Antonín, R. Král Jan a zbraslavský opat Petr. Proměny reflexe Jana Lucemburského ve Zbraslavské kronice. In: Jan Lucemburský. Kultura, umění a zbožnost na Moravě a ve Slezsku v době vlády prvního Lucemburka. Edd. Ivo Hlobil - Daniela Rywiková . s. 11-24.
Antonín, R. a Prix, D. Slezsko a opolský region ve 13. století a prvních desetiletích 14. věku. In: Slezsko v dějinách českého státu I. Od pravěku do roku 1490. Praha: NLN, 2012. s. 167-260. ISBN 978-80-7422-167-5.
Antonín, R., Prix, D. a Kouřil, P. Slezsko v časech raného středověku. In: Slezsko v dějinách českého státu I. Od pravěku do roku 1490. Praha: NLN, 2012. s. 95-163. ISBN 978-80-7422-167-5.
Antonín, R. 18. 8. - 5. 9. 2012 Historisches Seminar, Johanes Gutenberg-Universität Mainz (stáž). 2012.
25.3 - 9. 4. 2012 Instytut Historiczny, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław (stáž). 2012.
Antonín, R. 7. 5. - 25. 5. 2012 Institut für Mittelalterforschung ÖAW, Wien (stáž). 2012.
Antonín, R. Druhý život českého krále Rudolfa Habsburského ve světě českých kronik. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. 2011, roč. 4, s. 37-49.
Antonín, R. Hnězdenská korunovace krále Václava II. v kontextu jeho zahraniční politiky na počátku 14. století. In: Gnieźnieńskie koronacje królewskie i ich środkowoeuropejskie kontexty. Red. J. Dobosz, M. Matla, L. Wetesko. s. 253-271.
Antonín, R. Model středoevropského typu středověkého státu jako interpretační problém české a polské medievistiky. Historia Slavorum Occidentis. Czasopismo historyczne/Časopis historický 1. 2011, s. 65-76.
Antonín, R. Jan Lucemburský a slezská knížata letech 1327-1329. Slezský sborník. 2010, č. 108, s. 5-21.
Antonín, R. Karel IV. a odkaz "polské" politiky posledních Přemyslovců. Český časopis historický. 2010, s. 34-69.
Antonín, R. Panovník ve světě českých legend a kronik 10.-13. století. In: Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku. Mocenské souvislosti a paralely.. s. 484-549.
Antonín, R. Panovník ve světě českých legend a kronik 10.-13. století. In: Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku. Mocenské souvislosti a paralely. s. 484-549.
Antonín, R. Přemysl Otakar II. a zisk zemí Babenberského dědictví. In: Pocta králi. K 730. ýročí smrti českého krále, rakouského vévody a moraského markraběte Přemysla Otakara II. s. 55-72.
Antonín, R. a Borovský, T. Panovnické vjezdy na středověké Moravě.
Antonín, R. a Borovský, T. Vjezd středověkého panovníka do města, mezi ideálem a realitou. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. 2009, s. 39-59.
Antonín, R. Zahraniční politika Václava II. v letech 1283-1300.


ZkratkaNázev předmětu
CDDMKDějiny duchovní a materiální kultury
CEDS1České dějepis. ve sv. kontextu 1 - sem.
CESD1České dějepisectví ve svět. kontextu 1
CSEEvropa ve středověku a raném novověku
DCSDějiny českého středověku
DECS2Dějiny českého středověku II
DMDKDějiny materiální kultury
DMDKSDějiny mater. kultury
DMDKZDějiny mater. kultury, seminář
IPMNPIdeál panovnické moci v narativ. pramen.
KDHKapitoly z dějin historigrafie
KDHYKapitoly z dějin historiografie
KHDSEKapitoly z hosp. dějin středověké Evropy
PMPLPostavení Moravy za Přemysl. a Lucemb.
PSZKPodivuhodný svět Zbraslavské kroniky
SEStředověká Evropa
SEMPSeminární práce
SESYStředověká Evropa
SEVSStředověká Evropa
STEVRStředověká Evropa
STREStřední Evropa na přelomu 13. a 14. st.
ZVSKultura každoden. života ve středověku
1DCSPDějiny českého středověku
1DSEPDějiny středověké Evropy
1SZ1SZZ - Historie
2DCSSDějiny českého středověku - sem.
2DSESDějiny středověké Evropy - sem.
2KDHIKapitoly z dějin historigrafie
3CDS1České dějepisectví ve svět. kontextu 1
3DCSPDějiny českého středověku
3DMD1Dějiny materiální a duchovní kultury 1
3DSEPDějiny středověké Evropy
3ISE1Interpretační sem. k českému dějepis. 1
3SSEMStředov. stř. Evropa v moderním bádání
3UDSNJak učit dějiny středověku a novověku
4CUISCurrent Issues of the Historic. Research
4DSESDějiny středověké Evropy - sem.
5HVDPHistoriogr. ve vztahu k tématu dis. pr.
5MAD1Metodolog. aspekty čs. dějin do r. 1918
5MEKDMetodologie kulturních dějin
5PTKDPropedeutika a aktuální témata KD
6PMMPrameny a metody medievistiky
7CEMACentral Europe in Middle Ages
7MEDHMedieval Historiography
7SREVStřední Evropa na přelomu 13. a 14. st.
9HVDPHistoriogr. ve vztahu k tématu dis. pr.
9MPMetodolog. problémy čs. dějin do r. 1918
9PMMPrameny a metody medievistiky


AutorNázev práceTypRok
Kabelková NelaVývoj kláštera v Orlové v letech 1227-1696 ve světle žaloby opata Lamberta z roku 1735diplomová 2018 
Chmelařová KateřinaMěsta na hukvaldském panství od jejich počátku do poloviny 17. stoletídiplomová 2017 
Lipowczan OndřejPřemyslovci a Wettinové v letech 1197-1306bakalářská 2019 
Škorníková GabrielaLiber certarum historiarum Jana z Viktringu jako pramen k poznání vývoje v českých zemích ve druhé polovině 13. a první polovině 14. stoletíbakalářská 2019 
Sedlačík DavidRozbor hospodářské situace panství Světlov ve středověkubakalářská 2018 
Kolda JanVévoda Mikuláš II. Opavský v politice a diplomacii Jana Lucemburského a Karla IV.bakalářská 2017 
Dostálová KristýnaHospodářský život města Přerova do roku 1475bakalářská 2016 
Glogarová AnnaObraz Václava IV. v české historiografii od 14. do 19. stoletíbakalářská 2016 
Kolenko JakubObraz římskoněmeckých panovníků v českých kronikách 12. a 13. stoletíbakalářská 2016 
Trávníčková NelaRod z Hückeswagenu a jejich působení na severní Moravěbakalářská 2016 
Chmelařová KateřinaMěstská práva na severní Moravě do roku 1526bakalářská 2015 
Kabelková NelaFormování vesnické sítě na středověkém Ostravskubakalářská 2015 
Uhríková KristýnaOhlas křížových výprav do Levanty v českých zemíchbakalářská 2015 
Vargová VeronikaVláda Rudolfa III. (I.) Habsburského v zemích babenberského dědictvíbakalářská 2015 


Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury FF OU a zlepšení její dostupnosti pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Období5/2017 - 12/2022
PoskytovatelFilozofická fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2017 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Období10/2017 - 8/2020
PoskytovatelKatedra anglistiky a amerikanistiky, Katedra historie, Moravskoslezský kraj
Stavřešený
Čtvrtý lateránský koncil a proměna českých zemí ve 13. a 14. století
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2017
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Kolektivní identita v sociálních sítích středověké Evropy
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Období3/2015 - 12/2017
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Středověké prameny - Úskalí jejich interpretace a zpřístupnění III
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub