OU

Marek Otisk

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 308, budova D
funkce:zástupce ředitele
obor činnosti:dějiny filosofie, středověká filosofie, metafyzika
katedra / středisko (fakulta): Katedra filozofie (Filozofická fakulta)
Centrum pro stud.střed.společnosti-Vivarium (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1830
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Otisk, M. Aristotelská kosmologie a její důsledky pro chápání času v raném středověku. In: program Internacionalizácia štúdia. Banská Bystrica: katedra filozofie FF UMB v Banskej Bystrici. 2019.
Otisk, M. Horologia Gerberti. In: Should Philosophy be the Philosophy of Sensible Reason or the Philosophy of Reasoners' Reason? / Filozofia rozumnego czy rezonującego rozumu?. Bukowina Tatrzańska: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa. 2019.
Otisk, M. Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa. 2019.
Otisk, M. Instytut Filozofii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski. 2019.
Otisk, M. Katedra filozofie, FF UMB v Banskej Bystrici. 2019.
Otisk, M. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta. 2019.
Otisk, M. Uniwersytet Jagielloński. 2019.
Otisk, M. Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filozofii. 2019.
Otisk, M. Anselmův dialog De grammatico jako úvod do dialektiky. Filozofia. 2018, roč. 73, 7(7), s. 566-579. ISSN 0046-385X.
Otisk, M. Augustin a aritmetika: Číslo jako cesta k pravdě. In: Pravda. Teoretické a praktické kontexty. 1. vyd. Bratislava: SFZ SAV, 2018. s. 25-30. ISBN 978-80-973092-0-6.
Otisk, M. Časoměřičství Gerberta z Remeše (papeže Silvestra II.). In: God, Creation and Time. Ružomberok: Filozofická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberoku. 2018.
Otisk, M. Dva astronomické dopisy papeže Silvestra II.. Studia theologica. 2018, 20(1), s. 143-164. ISSN 1212-8570.
Černín, D., Otisk, M., Lička, L. a Nejeschleba, T. From Quadrivium to Natural Sciences: New Impulses in the Traditional Framework [Konference]. Ostrava, null. 2018.
Otisk, M. Gerbert of Aurillac and Table of Climate for Timekeeping. In: From Quadrivium to Natural Sciences: New Impulses in the Traditional Framework. Ostrava: Ostravská univerzita. 2018.
Otisk, M. Gerbert's Horological Epistle for Brother Adam, or Why is There the Clime Table in Which the Longest Day of the Year Reaches 18 hours?. In: XVI Congresso Gerbertiano - Gerberto d'Aurillac e Angelo Secchi: due stili a confronto. Roma. 2018.
Otisk, M. Katolícka univerzita Ružomberok. 2018.
Otisk, M. Letter on Timekeeping of Gerbert of Aurillac to Brother Adam. Konštantínove listy / Constantine's Letters. 2018, roč. 11, 1(1), s. 67-78. ISSN 1337-8740.
Otisk, M. Sapienza Universita di Roma. 2018.
Otisk, M. Uniwersytet Jagielloński. 2018.
Otisk, M. Uniwersytet Jagielloński. 2018.
Otisk, M. Why Gerbert of Aurillac added to the letter to brother Adam the clime table where the longest day of the year reaches 18 hours?. GERBERTVS. International Academic Publication on History of Medieval Science. 2018, s. 1-12. ISSN 2038-3657.
Otisk, M. Aritmetika jako garant pravdy filosofů: Augustin - Boethius - Gerbert z Remeše. In: Pravda. Teoretické a praktické aspekty. Smolenice: SFZ, SAV. 2017.
Otisk, M. Boethius mathematicus: From Arithmetic to Metaphysics. In: Philosophers´ Unfamiliar Faces. Nieznane oblicza filozofów. Bukowina Tatrzańska: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; Polskie Towarzystwo Filozofii Systematycznej. 2017.
Otisk, M. Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (Zespół Badań nad Filozofią Antyczną i Historią Ontologii). 2017.
Otisk, M. Ludi philosophorum: filozofowie i zabawy w średniowieczu. In: A. Teterycz-Puzio; W. Bejda (eds.). Homo ludens. Zabawy i rozrywki na co dzień i od święta w dziejach krajów Europy Środkowej i ich sąsiadów. 1. vyd. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2017. s. 35-52. ISBN 978-83-7467-288-7.
Perception in Scholastics and Their Interlocutors: (Filosofický časopis, Special Issue 2, 2017). 2017.
Otisk, M. Philosophical Way to God's Wisdom: Arithmetic and the Definitions of a Number in Early Medieval Texts. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej. 2017, č. 62, s. 55-69. ISSN 0066-6874.
Otisk, M. Proslogion 6: ... sentire non nisi cognoscere aut non nisi ad cognoscendum est.... Filosofický časopis. Special Issue. 2017, roč. 65, č. 2, s. 11-28. ISSN 0015-1831.
Otisk, M. Slovenské filozofické združenie pri SAV. 2017.
Otisk, M. The British Library / The Warburg Institute (badatelský pobyt). 2017.
Otisk, M. Uniwersytet Jagielloński. 2017.
Otisk, M. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii. 2017.
Otisk, M. Čas v raném středověku: kontemplativní spekulace nebo empirické měření?. In: Jednota filosofická. Olomouc: FF UP Olomouc. 2016.
Otisk, M. De trinitate: Roscellinus contra Anselmus. In: Genetic and Historical Method as Hermeneutics of History of Philosophy / Genetyczna i Historyczna Metoda jako Hermeneutyka Historii filozofii. Bukowina Tatrzańska: IFiS PAN Warszawa, PTFIS,. 2016.
Otisk, M. Essentia and Substantia in the Trinitarian Dispute of Roscelin of Compiegne and Anselm of Canterbury. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej / Archive of the History of Philosophy and Social Thought. 2016, roč. 61, s. 107-122. ISSN 0066-6874.
Woźniczka, M., Otisk, M., Kalnická, Z., Hromek, P., Dolák, A., Kramoliš, O., LIČKA, L., Herůfek, J., Żýwiołek, A., Naldoniová, L., Zelenka, T., Oziębłowski, M., Perek, M. a Olech, A. Filosofie v provincii / Filozofia na prowincji. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. Vzdělanec v provincii / Uczony na prowincji, tomus 3. 238 s. ISBN 978-80-7464-831-1.
Otisk, M. a Olech, A. Filosofie v provincii. Filozofia na prowincji. 2016.
LIČKA, L., Otisk, M. a Heider, D. Issues of Perception between Medieval and Early Modern Philosophy [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Otisk, M. Ludi philosophorum: rithmomachia et metromachia. In: Homo ludens. Zabawy i rozrywki na co dzień i od święta w dziejach krajów Europy Środkowej i ich sąsiadów / Homo Ludens. Daily Entertainment and Holiday Fun in the History of Central European Countries and their Neighbours. Słupsk: Akademia Pomorska w Słupsku. 2016.
Otisk, M. Mathematica ludus: středověké matematické hry. In: Jednota českých matematiků a fyziků. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2016.
Otisk, M. Proslogion 6: ... sentire non nisi cognoscere aut non nisi ad cognoscendum est.... In: Issues of Perception between Medieval and Early Modern Philosophy. Ostrava. 2016.
Otisk, M., LIČKA, L. a ČERNÍN, D. Realita a skutečnost ve středověku: IV. ročník ostravského medievistického kolokvia [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Otisk, M. Unity and Multiplicity. On Philosophy, Liberal Arts and the Game called Rithmomachia in the Last Quarter of the Tenth Century. In: Unity and diversity of medieval (Central) Europe. Social order and its cohesive and disruptive forces. Olomouc: MECERN - Medieval Central Europe Research Network. 2016.
Otisk, M. Čas člověka - čas kosmu; astronomie, kosmologie a čas v raném středověku. In: Science Café. Ostrava: Ostravská univerzita. 2015.
Otisk, M. Descriptions and Images of the Early Medieval Latin Abacus. Średniowiecze Polskie i Powszechne. 2015, roč. 2015, č. 11, s. 13-35. ISSN 2080-492X.
Otisk, M. Dvě aristotelské disputace na otonském císařském dvoře. In: Aristotelés a tradice / tradice a Aristotelés. Praha: Filosofický ústav AV ČR. 2015.
Otisk, M. Dvě aristotelské disputace na ottonském císařském dvoře. Aither. Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice. 2015, roč. 7, s. 116-127. ISSN 1803-7860.
Otisk, M. Filosofická zábava středověkých vzdělanců: matematika jako hra. In: Filozof na prowincji / Rola elit intelektualnych w środowiskach lokalnych. Lubliniec: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Ostravská univerzita v Ostravě. 2015.
Otisk, M. Filozof na prowincji: Rola elit intelektualnych w środowiskach lokalnych [Konference]. Lubliniec, Polská republika. 2015.
Otisk, M. Hry středověkých filosofů. In: Den filosofie. Brno: Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita. 2015.
Otisk, M. Instytut Filozofii, Socjologii i Psychologii, Wydział nauk społecznych, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2015.
Otisk, M. Matematika a číslo v raném středověku. In: Přednáška JČMF. Pardubice: FES a DFJP Univerzita Pardubice. 2015.
Otisk, M. Orientacja w czasie i pomiar czasu we wczesnym średniowieczu. Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filozofia. 2015, č. 12, s. 89-108. ISSN 2080-2005.
Otisk, M. Pýthagorova tabule v raném latinském středověku. Dějiny věd a techniky. 2015, roč. 48, s. 25-49. ISSN 0300-4414.
Otisk, M. Quantitas abstracta et discreta: O předmětu matematiky a aritmetiky na přelomu antiky a středověku. Studia Neoaristotelica. 2015, roč. 12, č. II, s. 54-69. ISSN 1214-8407.
Otisk, M. Rithmomachie - souboj čísel čili aritmetická hra filosofů. Aithér. Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice. 2015, roč. 7, s. 118-139. ISSN 1803-7860.
Otisk, M. Silvester, qui et Gerbertus: sapientia veterum sive via veritatis. In: The History of Philosophy as a Record and Hermeneutics of Source Experiences of the Truth / Historia filozofii jako zapis i hermeneutyka źródłowych doświadczeń prawdy. Bukowina Tatrzańska: Polskie Towarzystwo Filozofii Systematycznej, IFiS PAN. 2015.
Otisk, M. The Philosophical and mathematical context of two Gerbert's musical letters to Constantine. GERBERTVS. International Academic Publication on History of Medieval Science. 2015, č. 8, s. 19-38. ISSN 2038-3657.
Otisk, M. The Philosophical and mathematical context of two Gerbert's musical letters to Constantine. In: Gerbertus Musicus, Rogatus a pluribus: il genio di Gerberto musico e scienziato. Řím: Sapienza Universita di Roma. 2015.
Otisk, M. Číslo a matematika jako předmět filosoficko-teologického zájmu raně středověkých myslitelů. In: Pluralita tradic ve středověké a raně novověké filosofii. Nové Hrady: Teologická fakulta JČU a Filosofický ústav AV ČR. 2014.
Otisk, M. Druhé analytiky a unum argumentum. Aithér. Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice. 2014, roč. 6, s. 92-99. ISSN 1803-7860.
Otisk, M. Druhé analytiky a unum argumentum. In: Aristotelés dnes. Praha: Filosofický ústav. 2014.
Otisk, M. From the proof of God's existence to the abacus. Ślaskie Studia Historyczno-Teologiczne. 2014, roč. 47, s. 52-61. ISSN 0137-3447.
Svoboda, F. a Otisk, M. Logos kai Theos [Konference]. Ostravská univerzita v Ostravě, Česká republika. 2014.
Otisk, M. a Psík, R. Matematické listy Gerberta z Remeše. 1. vyd. Praha: MatfyzPress, 2014. Dějiny matematiky 57. 164 s. ISBN 978-80-7378-260-3.
Otisk, M. Matematika a/nebo metafyzika: sonda k myšlení konce 10. století. In: Proměny středověké a raně novověké scholastické filozofie. České Budějovice: Teologická fakulta JČU. 2014.
Otisk, M. Mezi matematikou a filozofií: poznámky k dopisu Gerberta z Remeše Konstantinovi z Fleury. In: 35. mezinárodní konference Historie matematiky. Praha: MatfyzPress, 2014. MatfyzPress, 2014. s. 211-222. ISBN 978-80-7378-265-8.
Otisk, M. Mezi matematikou a filozofií: poznámky k dopisu Gerberta z Remeše Konstantinovi z Fleury. In: 35. mezinárodní konference Historie matematiky. Velké Meziříčí: MFF UK Praha. 2014.
Otisk, M. Středověký člověk: poznání a svět [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Otisk, M. The Warburg Institute, University of London. 2014.
Otisk, M. The Interpretations and Applications of  Boethius's Introduction to the Arithmetic II, 1 at  the End of the 10 th  Century. GERBERTVS - International Academic Publication on History of Medieval Science. 2014, č. 5, s. 33-56. ISSN 2038-3657.
Otisk, M. Why did numerous commentaries on Boethius's Introduction to Arithmetic II, 1 appear at the end of the 10th century?. In: Gerbertus doctor scientiarum. Roma: Sapienza - Universita di Roma. 2014.
Otisk, M. Arabské intelektuální inspirace latinského Západu kolem roku 1000. Dějiny věd a techniky. 2013, roč. 46, s. 217-237. ISSN 0300-4414.
Otisk, M. Department of Humanities and Philosophy, College of Liberal Arts, University of Central Oklahoma. 2013.
Otisk, M. Rithmomachie - hra filosofů čili aritmetika jako zábava středověkých intelektuálů. In: Vědění antiky a zrození moderní vědy: Překonání nebo inspirace?. Plzeň: FF ZČU Plzeň. 2013.
Otisk, M. Středověká výuka aritmetiky pomocí deskové hry. Praha: MFF UK Praha. 2013.
Otisk, M. Výklady Boethiova Úvodu do aritmetiky II, 1 na sklonku 10. století. Teorie vědy/Theory of Science. 2013, roč. 35, s. 397-430. ISSN 1210-0250.
Otisk, M. Arabské intelektuální inspirace latinského Západu kolem roku 1000. In: Slovenské filozofické združenie. Bratislava: Filozofický ústav SAV. 2012.
Otisk, M. Aritmetika a Bůh na přelomu antiky a středověku. In: Situovaná věda; filozofické, politické, náboženské, etické, genderové a estetické kontexty produkce a využití poznání. Ostrava: Filozofická fakulta OU v Ostravě. 2012.
Otisk, M. Aritmetika a Bůh na přelomu antiky a středověku. In: Filozofické a společenské kontexty vědeckého poznání. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. s. 133-151. ISBN 978-80-7464-178-7.
Otisk, M. Çex Dili va Madaniyyati Markazi, Baki Slavyan Universitet. 2012.
Otisk, M. Evropejska sociaľna polityka i modeli sociaľnogo partnerstva. In: Evropejska sociaľna polityka i modeli sociaľnogo partnerstva. Doněck: Doneckyj deržavnyj universytet upravlinnja. 2012.
Otisk, M., Bolková, J., Jandová, E., Kadłubiec, K., Kavka, S., Kolář, S., Mrhačová, E., Novotný, T., Pavelčíková, N., Psík, R., Rudincová, B., Schneiderová, A., Smičeková, J., Smolka, Z., Šiler, V., Šťastná, M., Tomášková, R., Vaňková, L., Urbanová, S. a Vidlák, P. et al. Facultas philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012: Faculty of Arts, University of Ostrava 1991-2012. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. 307 s. ISBN 978-80-7464-162-6.
Otisk, M. From the Proof of God?s Existence to the Abacus. In: Cur Anselmus? A Symposium to commemorate the 40th anniversary of Dom. Franciscus Salesius Schmitt?s death 2nd of May 1972. Wrocław: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. 2012.
Otisk, M. Kafedra filosofii i psychologii, Fakultet deržavnogo upravlinnja, Doneckyj deržavnyj universytet upravlinnja. 2012.
Otisk, M. Mensa pythagorica nebo arismethica Alchoarismi?. In: Centrum pro pro práci s renesančními texty -. renesance a středověk I. Olomouc: Filozofická fakulta UP v Olomouci. 2012.
Otisk, M. Počtářské umění raného středověku (cca 980-1150). In: Dějiny starší české a evropské filosofie. Praha: Filosofický ústav AV ČR. 2012.
Otisk, M. Raně scholastické univerzálie - formulace a transformace otázky v 11. století (tzv. vokalismus a Anselm z Canterbury). In: Univerzálie ve scholastice. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Teologická fakulta, 2012. s. 32-47. Studia neoaristotelica 1214-8407, suppl. 1. ISBN 978-80-7394-371-4.
Otisk, M. Početní úkony na raně středověkém latinském abaku. In: Analytická filosofie a filosofie vědy. Plzeň: FF ZČU, Plzeň. 2011.
Otisk, M. Raně středověký latinský abakus. In: Didakticko-historický seminář. Praha: MFF UK, Praha. 2011.
Otisk, M. Regulae multiplicationis v abacistických textech Gerberta z Remeše, Abbona z Fleury, Herigera z Lobbes a Bernelia z Paříže. Pro-Fil. 2011, roč. 12, č. 1, s. 3-41. ISSN 1212-9097.
Otisk, M. Sučasni problemy identyfikaciji ta mižkuľturnoj tolerantnosti naselennja ukajinsko-rosijskogo pograniččja. In: Sučasni chudožno-mystecki ta etnokuľturni procesi polietničnogo seredovišča Ukrajiny. Kyjev: Nacionaľna akademija nauk Ukrajiny, Instytut mystectvoznavstva foľklorystyky ta etnologiji im. M. T. Ryľskogo. 2011.
Otisk, M. Gerbert z Aurillacu a abacistické počtářské umění. DVT - dějiny věd a techniky. 2010, roč. 43, s. 77-102. ISSN 0300-4414.
Otisk, M. Gerbertův úvod do geocentrické astronomie. Teorie vědy. 2010, roč. 32, s. 507-534. ISSN 1210-0250.
Zářický, A., Otisk, M. a KRÁLOVÁ, L. Ostravsko-opavská operace / Ostravsko-opavskaja operacija 1945: v paměti českých veteránů / memoary češskich veteranov. Ostrava: Montanex, 2010. 151 s. ISBN 978-80-7225-317-3.
Otisk, M. Papežovo ďábelské vědění: Věda a filosofie v době Gerberta z Aurillacu. 1. vyd. Ostrava: Montanex, Ostravská univerzita, 2010. 200 s. ISBN 978-80-7368-803-5.
Otisk, M. Popis a konstrukce astrolábu podle raně středověkých textů. Aithér. 2010, roč. 2, s. 89-123. ISSN 1803-7879.
Otisk, M. Raně scholastické univerzálie. In: Problematika univerzálií od raně středověké po raně novověkou scholastiku. Nové Hrady: TF JČU, České Budějovice; FLÚ AV ČR, Praha. 2010.
Otisk, M., Glombíček, P., Hauer, T., Horák, V., Kramoliš, O., Hromek, P., Naldoniová, L. a Horáková Hirschlerov, N. Tradice a modernost: Perspektivy dialogu. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 2010. Spisy FF OU. 134 s. ISBN 978-80-7368-788-5.
Otisk, M. A dialecticis libera nos, Domine!. Filozofický časopis. 2009, roč. 57, č. 1, s. 169-190. ISSN 0015-1831.
Otisk, M. Dějiny filosofie jako zdroj útěchy. Aither. 2009, roč. 1, č. 1, s. 90-93. ISSN 1803-7879.
Otisk, M. Filozofické aspekty teológie Jána Dunse Scota. 2009.
Otisk, M. Hledání původu otázky. Aithér. 2009, roč. 1, č. 1, s. 192-196. ISSN 1803-7860.
Otisk, M. Horologium Gerberta z Remeše a časová klimata v raném středověku. Pro-Fil. 2009, roč. 10, s. 23-44. ISSN 1212-9097.
Otisk, M. Struny mysli. 2009.
Otisk, M. Aristoteles christianus. Peripatetická tradice v latinském myšlení 10. a 11. století. 1. vyd. Ostrava: Montanex, OU, 2008. 218 s. ISBN 978-80-7225-267-1.
Otisk, M. Astronomie ve středověku. 2008.
Otisk, M. Jeden jediný, jeden trojjediný nebo tři jediní. In: Jednota a mnohost. 1. vyd. Brno: CDK, 2008. s. 84-98. ISBN 978-80-7325-165-9.
Otisk, M. Medium aevum jako corpus christianorum?. In: Luk a lyra. Ze sbírek arcidiecézního muzea Kroměříž. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2008. s. 41-45. Muzeum umění Olomouc. ISBN 978-80-87149-13-3.
Otisk, M. Vokalismus - raná podoba nominalismu. 2008, roč. 15, č. 1, s. 304-322. ISSN 1335-0668.
Otisk, M. Arabská a evropská věda mezi antikou a novověkem. In: Kapka metanového deště. Další dialogy o současné vědě. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2007. s. 70-84. Bod. ISBN 80-7363-091-1.
Otisk, M. Filosofie a její vybrané problémy. 2007.
Otisk, M. Hranice svobody a predestinační dary milosti. 2007.
Otisk, M. Ibn Rušdův Bůh mezi metafyzikou a fyzikou. In: Nový orient. 2. vyd. Praha: Orientální ústav AV, 2007. s. 28-31. Nový orient. ISBN 0029-5302.
Otisk, M. Sedm sloupů moudrosti. In: SPFFOU. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. Ostravská univerzita, 2007. s. 79-93. ISBN 978-80-7368-321-4.
Otisk, M. Similitudo a imago Dei - prostředky k divinaci člověka v Monologionu. In: Analogie ve filosofii a teologii. Brno: CDK, 2007. CDK, 2007. s. 59-76. ISBN 978-80-7325-115-4.
Otisk, M. Cesty arabské a raně středověké vědy (1): Zmizela věda z Evropy?. Computerworld: Scienceworld. 2006, č. 2, ISSN 1212-6810.
Otisk, M. Cesty arabské a raně středověké vědy (2): Toledský šok. Computerworld; Scienceworld. 2006, č. 2, ISSN 1212-6810.
Otisk, M. Cesty arabské a raně středověké vědy (3): Přesun vědy do Evropy. Computerworld: Scienceworld. 2006, č. 2, ISSN 1212-6810.
Otisk, M. Metafyzika jako věda: Ibn Síná a Ibn Rušd ve scholastické diskusi. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2006. 188 s. ISBN 80-7007-242-3.
Otisk, M. Meze osvícenství a raná německá romantika. 2006.
Otisk, M. Moravskoslezský lidový parlament. Islám [Rozhlasová relace].. Český rozhlas. 2006.
Otisk, M. On Postmodernism, Writing Libraries and Language Vagabonds. 2006.
Otisk, M. Raně středověký latinský Aristotelés. In: Přínos univerzit k transformaci regionů. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. Ostravská univerzita, 2006. s. 108-114. ISBN 80-7368-225-7.
Otisk, M. Ravennský spor o rozdělení filosofie. In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: MU, 2006. MU, 2006. s. 5-19. ISBN 80-210-4079-3.
Otisk, M. Significatio a appellatio v sémantice Anselma z Canterbury. Studia Neoaristotelica. 2006, roč. 3, č. 2, s. 160-179. ISSN 1214-8407.
Otisk, M. Bůh v Ibn Sínově božské vědě. Nový Orient. 2005, roč. 60, s. 43-47. ISSN 0029-5302.
Otisk, M. Komenského encyklopedická moudrost a její inspirace. In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity, 221, Filozofie - Sociologie - Psychologie, 10. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2005. Ostravská univerzita v Ostravě, 2005. s. 154-178. ISBN 80-7368-048-3.
Otisk, M. Problematika jmen a paronym mezi dialektikou a gramatikou v raném středověku. Reflexe. Filosofický časopis. 2005, roč. 26, č. 1, s. 59-84. ISSN 0862-6901.
Otisk, M. Středověké myšlení. 2005.
Otisk, M. Metafyzika jako věda - arabská inspirace latinské debaty. 2004.
Otisk, M. Na cestě ke scholastice. Klášterní škola v Le Bec - Lanfrank z Pavie a Anselm z Canterbury. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2004. 216 s. ISBN 80-7007-192-3.
Otisk, M. O sedlačení a brilantním jazyce. 2004.
Otisk, M. Opava. 2004.
Otisk, M. Ostrava. In: Ostrava. 1. vyd. Ostrava: Montanex, 2004. s. 8-111. ISBN 80-7225-117-1.
Otisk, M. Vznik, rozkvět, pád a současnost Židovské náboženské obce v Ostravě. In: Město v nás. Příběhy ostravských Židů. 1. vyd. Ostrava: Montanex, 2004. s. 4-. ISBN 80-7225-141-4.
Otisk, M. Moravskoslezský kraj / Moravian-Silesian Region / Mähren-Schlesien Region / Okreg Morawsko-Ślaski. 2003.
Otisk, M. Problém s interpretací unum argumentum z Proslogionu. In: Filosofický časopis. Praha: Filozofický ústav AV, 2003. s. 993-997.
Otisk, M. 50 let Janáčkovy filharmonie Ostrava / 50 Years of the Janáček Philharmonic Orchestra Ostrava. 2003.
Otisk, M. Anselmovy důkazy z Monologionu jako peripatetické texty. In: Pro-Fil. ISBN 1212-9097.
Otisk, M. Heinzmannova Středověká filosofie. 2002.
Otisk, M. Jak rozumět Anselmovu realismu?. In: Filosofický časopis. Praha: Filozofický ústav AV, 2002. s. 893-904. Filosofický časopis. ISBN 0015-1831.
Otisk, M. Lanfrank a scholastická metoda. In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity . Brno: MU, 2002. MU, 2002. s. 35-49.
Otisk, M. Rozum jako autorita. In: Philosophica/Psychologica/Sociologica 8. . Ostrava: OU, 2002. OU, 2002. s. 126-152. ISBN 80-7042-614-4.
Otisk, M. Vliv Aristotelova myšlení na eucharistický spor 11. století. In: Religio: revue pro religionistiku. 2. vyd. s. 253-266. Religio: revue pro religionistiku. ISBN 1210-3640.
Otisk, M. Alternativy objektivizace morálních hodnot. In: Etyka wobec wyzwań XXI wieku. Wisla. 2001.
Otisk, M. Doplnění Anselmova důkazu z Proslogionu Janem Dunsem Scotem. In: Religio : revue pro religionistiku. s. 161-168. Religio : revue pro religionistiku. ISBN 1210-3640.


ZkratkaNázev předmětu
KFIFilozofie
ARISAristotelés
ARISTAristotelés
BDSFIDějiny středověké filozofie
DSFILDějiny středověké filozofie
DSTRFDějiny středověké filozofie
HIFILHistorické pozadí dějin filozofie
HPDFHistorické pozadí dějin filozofie
ISL2Islám 2
KSTMYStředověké myšlení
ORFILOrientální filozofie
SKEFISkeptická filozofie
SKEPTSkeptická filozofie
VPSFIVybrané problémy středověké filozofie
1DSTFDějiny středověké filozofie
1DSTVDějiny středověkého filozof. myšlení
1SBP1Seminář k bakalářské práci 1
1SBP2Seminář k bakalářské práci 2
2ARISAristotelés
2HIFIHistorické pozadí dějin filozofie
2SKEFSkeptická filozofie
3ARIDAristotelés a jeho dědictví
3PMETProblémy metafyziky
3SARISeminář k předmětu Aristotelés
3SDP1Seminář k diplomové práci 1
3SDP2Seminář k diplomové práci 2
3VEAKVědecké aktivity
4DSTVDějiny středověkého filozof. myšlení
5DOS1Doktorský seminář 1
5DOS2Doktorský seminář 2
5DOS3Doktorský seminář 3
5TMS1Teoreticko-metodologická propedeutika 1
5TMS2Teoreticko-metodologická propedeutika 2
6KOA1Aktivní účast na mez. věd. konferenci 1
6KOA2Aktivní účast na mez. věd. konferenci 2
6KOB1Aktivní účast na nár. věd. konferenci 1
6KOB2Aktivní účast na nár. věd. konferenci 2
6PRA1Zapojení do mezinár. výzkum. projektu 1
6PRA2Zapojení do mezinár. výzkum. projektu 2
6PRB1Zapojení do národ. výzkum. projektu 1
6PRB2Zapojení do národ. výzkum. projektu 2
6PRC1Zapojení do univerz. výzkum. projektu 1
6PRC2Zapojení do univerz. výzkum. projektu 2
6PUA1Publikační činnost typu A - 1
6PUA2Publikační činnost typu A - 2
6PUA3Publikační činnost typu A - 3
6PUB1Publikační činnost typu B - 1
6PUB2Publikační činnost typu B - 2
6PUB3Publikační činnost typu B - 3
6TUSTTuzemská stáž
6VYU1Výuková činnost 1
6VYU2Výuková činnost 2
6ZMA1Zahraniční studijní pobyt typu A - 1
6ZMA2Zahraniční studijní pobyt typu A - 2
6ZMB1Zahraniční studijní pobyt typu B - 1
6ZMB2Zahraniční studijní pobyt typu B - 2
6ZMC1Zahraniční studijní pobyt typu C - 1
6ZMC2Zahraniční studijní pobyt typu C - 2
7ARSTAristotelés
7ISL2Islám 2
7PSFIVybrané problémy středověké filozofie
8STMYStředověké myšlení
9DS1Doktorský seminář I
9DS2Doktorský seminář II
9DS3Doktorský seminář III
9DS4Doktorský seminář IV
9TM1Teoreticko-metodologická propedeutika I
9TM2Teoreticko-metodologická propedeutika II


AutorNázev práceTypRok
Varga JakubJazyk a teorie poznání v myšlení Waltera Burleyhodisertační 2018 
Černín DavidDějiny filosofie prismatem filosofie historiografie - minulost filosofie jako filosofický problémdisertační 2017 
Lička LukášSmyslové vnímání a aktivita smyslů podle Petra Oliviho a Petra Aurioladisertační 2016 
Wachtarczyková TerezaTrotula a salernská lékařská škola v kontextu středověkého lékařstvídiplomová 2017 
Jesenovská SabinaAugustinova teologie prvotního hříchu a jeho pozdější interpretacediplomová 2016 
Holba JiříApóha - buddhistický nominalismusdiplomová 2015 
Pilch TomášSpor o eucharistii v době karolinskédiplomová 2014 
Lička LukášSmyslové vnímání podle Petra Auriola a Viléma Ockhamadiplomová 2013 
Petříková HedvikaRole epoché v koncepcích mladší školy antické pyrrhónské skepsediplomová 2012 
Řeháčková TerezaPojetí ženy ve středověkudiplomová 2012 
Varga JakubWalter Burley o univerzáliíchdiplomová 2012 
Žeravíková EliškaBůh/člověk/ svět v Boethiově Útěše z filozofie a Teologických traktátechdiplomová 2011 
Hanzlová NikolPohled do života muslimské ženydiplomová 2010 
Langhans Diana NikitaDžihád a základy islámského reformismudiplomová 2010 
Svoboda FilipLáska k moudrosti nebo kataklyzmatická obsese?diplomová 2009 
Gmuzdková SilvieKomenského cesta k Bohu skrz koncepci všenápravydiplomová 2008 
Gregořicová SilvieCo je džihád?diplomová 2008 
Hubová MarkétaProměna pojetí Boha ve francouzském osvícenstvídiplomová 2007 
Snopková HanaMešity a jejich význam v životě muslimůdiplomová 2007 
Čimburová HanaKořeny rozporu mezi světem islámu a západní civilizacídiplomová 2006 
Dorda KláraDuchovní dědictví sv. Vojtěchabakalářská 2018 
Vasiliadis GrigorisSkeptik Agrippabakalářská 2018 
Marek MartinMetafyzické zakotvení andělů jako separovaných substancí u Tomáše Akvinskéhobakalářská 2016 
Cholevik MartinPojetí pravdy v díle Tomáše Akvinskéhobakalářská 2015 
Dubová ZuzanaGerbert z Aurillacu a jeho legendabakalářská 2015 
Kroupová KateřinaSmysl andělůbakalářská 2015 
Lochmanová KateřinaNula ve vztahu k Zenónovým aporiímbakalářská 2015 
Míšancová PetraJan Španělský (Sevillský)bakalářská 2015 
Wachtarczyková TerezaVýchova v tradiční muslimské rodiněbakalářská 2015 
Kroupa JiříFrantiškánská chudobabakalářská 2014 
Šmiřák TomášO čem pojednávají Aristotelovy Kategorie?bakalářská 2014 
Křížková IvanaProč evropské ženy konvertují k islámu?bakalářská 2013 
Piech KryštofSvoboda a předurčení v díle "O milosti a svobodném rozhodování. Odpoveď Simplicianovi" a zařazení tohoto díla do vývoje myšlení sv. Augustinabakalářská 2013 
Vaněk RomanMuslimské ženy a jejich účast na veřejném životěbakalářská 2013 
Brháček LubomírApriorní důkaz boží existence v raném středověkubakalářská 2012 
Holba JiříNágárdžunova filosofiebakalářská 2012 
Kavík MichalPojetí moudrosti v díle Aristotelabakalářská 2012 
Kocvelda KamilAristotelova teorie ctnostíbakalářská 2012 
Pilch TomášAugustin- pojetí hříchubakalářská 2012 
Žitník TomášStoická apatheia v II. knize Boethiovy Filosofie utěšitelkybakalářská 2012 
Jochec PetrPansofie jako filosofické téma v díle J. A. Komenskéhobakalářská 2011 
Lička LukášNěkteré aspekty sémantiky Viléma Ockhamabakalářská 2011 
Návratová GabrielaAugustin a Bůhbakalářská 2011 
Gawliczková ReginaPhilosophia - ancilla theologiaebakalářská 2010 
Majliš TomášKomenského encyklopedické dílobakalářská 2010 
Varga JakubVztah mezi teologií a filosofií podle Jana Dunse Scotabakalářská 2010 
Vašková MartinaFrantiškáni a jejich nefilozofická filozofiebakalářská 2010 
Schneiderová HanaKierkegaardova filozofická autobiografie - Svůdcův deníkbakalářská 2009 
Trčka MichalPrvní filosofie Komenského a jeho originální metafyzikabakalářská 2009 
Racek Vadinská KateřinaAbelardova dialektika a spor o universaliebakalářská 2008 
Žeravíková EliškaNovoplatonské a peripatetické inspirace v Boëthiově Útěše. Neoplatonism and peripatetism inspirations in Consolation of Boëthiusbakalářská 2008 
Schneiderová HanaKierkegaardova filozofická autobiografie - Svůdcův deník (Kierkegaard's Philospophical Autobiographi - Temper's Dairy)bakalářská 2007 


Filosofie a čísla v latinském předscholastickém myšlení
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2019
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Podpora talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.
Období7/2014 - 8/2015
PoskytovatelDěkanát FF, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Česká a slovenská tradice aristotelského bádání od 19. století do současnosti
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.
Období2/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Vivarium
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.
Období3/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Výzkumná síť teorie a dějin vědy
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.
Období10/2012 - 9/2014
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Racionalita a užívání rozumu - Gerbert z Aurillacu a filosofie na přelomu prvního milénia
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2010
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Vliv peripatetické tradice na latinské myšlení 10. a 11. století
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.
Období1/2005 - 12/2007
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub