Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Diana Svobodová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 211, budova SA
funkce:vedoucí KCD, katedrový koordinátor programu Erasmus+
proděkanka pro vnější vztahy a internacionalizaci
obor činnosti:obecná lingvistika, česká lexikologie se zaměřením na současné vývojové trendy a internacionalizaci
katedra / středisko (fakulta): Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou (Pedagogická fakulta)
Centrum studií evropské identity (Pedagogická fakulta)
Děkanát Pedagogické fakulty
telefon, mobil: 553 46 2635
731 696 960
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Svobodová, D. Aktuální pojetí vztahů různojazyčných prvků v jazykovém systému. In: D. Hradilová (ed.). Inovační procesy v češtině a jí blízkých jazycích. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. s. 55-66. ISBN 978-80-244-5381-1.
Svobodová, D. Cizojazyčné přejímky a kalky v češtině. In: K. Witzlack-Makarevich. Kalkierungs- und Entlehnungssprachen in der Slavia: Boris Unbegaun zum 120. Geburstag. Berlin: Frank & Timme GmbH, 2018. s. 59-76. Slawistik. ISBN 978-3-7329-0486-0.
Svobodová, D. Cizojazyčné přejímky ve výuce češtiny. Český jazyk a literatura. 2018, roč. 69, 2018-2019(1), s. 13-17. ISSN 0009-0786.
Svobodová, D. a Bańko, M. Loanword adaptation patterns: The case of English loans in Polish and Czech. In: P. Bialy, B. Cetnarowska. Studies in Contrastive Semantics, Pragmatics, and Morphology. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego, 2018. s. 127-136. ISBN 978-83-226-3176-8.
Svobodová, D. Komunikační a formální hlediska užívání přejímek. Nová čeština doma a ve světě. 2017, 2(11/2017), s. 56-61. ISSN 1805-367X.
Svobodová, D. K pojetí učiva o útvarech českého národního jazyka ve výuce na 2. stupni ZŠ. In: J. Svobodová a kol.. Principy a cesty školní výuky českého jazyka. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 9-39. ISBN 978-80-7464-951-6.
Svobodová, D. Pojetí slovního významu a vztahů lexikálních jednotek ve vybraných učebnicích pro 2. stupeň ZŠ. In: Principy a cesty školní výuky českého jazyka. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 61-100. ISBN 978-80-7464-951-6.
Svobodová, D., Bańko, M., Raczaszek-Leonardi, J. a Tatjewski, M. Nie całkiem obce. Zapozyczenia wyrazowe w jezyku polskim i czeskim.. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. 190 s. ISBN 978-83-235-2396-3.
Svobodová, D. a Bańko, M. Vztah formálních a sémantických aspektů lexikálních přejímek v procesu adaptace. Bohemica Olomucensia. 2016, roč. VIII, č. 3, s. 50-59. ISSN 1803-876X.

Všechny publikace

Svobodová, J., Gejgušová, I., Kuldanová, P., Svobodová, D. a Novák, R. Didaktické impulsy 1 (DIDAI 1) [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2019.
Svobodová, D. Aktuální pojetí vztahů různojazyčných prvků v jazykovém systému. In: D. Hradilová (ed.). Inovační procesy v češtině a jí blízkých jazycích. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. s. 55-66. ISBN 978-80-244-5381-1.
Svobodová, D. Cizojazyčné přejímky a kalky v češtině. In: K. Witzlack-Makarevich. Kalkierungs- und Entlehnungssprachen in der Slavia: Boris Unbegaun zum 120. Geburstag. Berlin: Frank & Timme GmbH, 2018. s. 59-76. Slawistik. ISBN 978-3-7329-0486-0.
Svobodová, D. Cizojazyčné přejímky ve výuce češtiny. Český jazyk a literatura. 2018, roč. 69, 2018-2019(1), s. 13-17. ISSN 0009-0786.
Svobodová, D. a Bańko, M. Loanword adaptation patterns: The case of English loans in Polish and Czech. In: P. Bialy, B. Cetnarowska. Studies in Contrastive Semantics, Pragmatics, and Morphology. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego, 2018. s. 127-136. ISBN 978-83-226-3176-8.
Svobodová, D. Vliv formálních aspektů přejímek na integrační procesy. In: Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie 2015-09-17 Banská Bystrica. Banská Bystrica: Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2018. s. 321-327. ISBN 978-80-557-1417-2.
Svobodová, D. Výuková mobilita Erasmus+, Uniwersytet Warszawski. 2018.
Svobodová, D. Aktuální pojetí vztahů různojazyčných prvků v jazykovém systému. In: Inovační procesy v češtině a jí blízkých jazycích. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta. 2017.
Svobodová, D. K různojazyčné lexikální synonymii v češtině a v polštině. In: Přednáška pro Jazykovědné sdružení ČR. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta. 2017.
Svobodová, D. Komunikační a formální hlediska užívání přejímek. Nová čeština doma a ve světě. 2017, 2(11/2017), s. 56-61. ISSN 1805-367X.
Svobodová, D. K pojetí cizích slov ve výuce českého jazyka. In: Cizí nebo jiný v českém jazyce a literatuře / Obcy czy inny w języku i literaturze czeskiej. Raciborz: Ústav slovanské filologie Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani, Ústav neofilologie Státní odborné vysoké školy v Ratiboři. 2017.
Svobodová, D. K pojetí učiva o útvarech českého národního jazyka ve výuce na 2. stupni ZŠ. In: J. Svobodová a kol.. Principy a cesty školní výuky českého jazyka. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 9-39. ISBN 978-80-7464-951-6.
Svobodová, D. Míra souznačnosti vybraných typů lexikálních jednotek. In: Jazyk a jazykoveda v súvislostiach: Jazyk a jazykoveda v súvislostiach 2017-09-11 Bratislava. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, Filozofická fakulta, 2017. s. 469-478. ISBN 978-80-223-4422-7.
Svobodová, D. Míra souznačnosti vybraných typů lexikálních jednotek. In: Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra slovenského jazyka. 2017.
Svobodová, D. Pojetí slovního významu a vztahů lexikálních jednotek ve vybraných učebnicích pro 2. stupeň ZŠ. In: Principy a cesty školní výuky českého jazyka. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 61-100. ISBN 978-80-7464-951-6.
Svobodová, D. Anglicismy v češtině: analýza adaptačních vzorců. In: Chaos i lad w jezyku i w literaturze czeskiej. Poznań: Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Slowiańskiej, 2016. s. 439-447. 1. ISBN 978-83-63090-72-2.
Svobodová, D. a Bańko, M. Czy adaptacja anglicyzmów w języku czeskim jest silniejsza niż w polskim?: Raport z badania ilościowego. In: System - tekst - człowiek. Studia nad dawnymi i współczesnymi językami słowiańskimi. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 2016. s. 149-162. ISBN 978-83-231-3643-9.
Svobodová, D. Formální a komunikační hlediska užívání přejímek. In: Lingvistika a literární věda: cesty a perspektivy. Liberec: Technická univerzita v Liberci. 2016.
Svobodová, D., Bańko, M., Raczaszek-Leonardi, J. a Tatjewski, M. Ne zcela cizí. Lexikální výpůjčky v polském a českém jazyce. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. 202 s. ISBN 978-80-7464-877-9.
Svobodová, D., Bańko, M., Raczaszek-Leonardi, J. a Tatjewski, M. Nie całkiem obce. Zapozyczenia wyrazowe w jezyku polskim i czeskim.. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. 190 s. ISBN 978-83-235-2396-3.
Svobodová, D. Skryté přednosti přejatých slov: Ukryte zalety wyrazów obcych. 2016.
Svobodová, D. a Bańko, M. Vztah formálních a sémantických aspektů lexikálních přejímek v procesu adaptace. Bohemica Olomucensia. 2016, roč. VIII, č. 3, s. 50-59. ISSN 1803-876X.
Svobodová, D. Anglicismy v češtině: analýza adaptačních vzorců. In: Chaos a soulad v českém jazyce a literatuře. Raciborz (PL): Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu. 2015.
Svobodová, D. Jazykové, psychologické a historicko-kulturní vlivy na adaptaci cizích slov. In: Doswidczanie codziennosci w jezyku i w literaturze czeskiej. Poznaň: Uniwersytet Im. Adama Mickeiewicza w Poznaniu, Instytut filologii slowianskiej, 2015. Uniwersytet Im. Adama Mickeiewicza w Poznaniu, Instytut filologii slowianskiej, 2015. s. 375-382. ISBN 978-83-63090-60-9.
Svobodová, D. Skryté přednosti přejatých slov [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2015.
Svobodová, D. Vliv formálních aspektů přejímek na integrační procesy. In: Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta. 2015.
Svobodová, D. K výzkumu faktorů ovlivňujících recepci a adaptaci cizojazyčných lexikálních přejímek. In: Registre jazyka a jazykovedy. Prešov: Filozofická fakulta Prešovské univerzity v Prešově, 2014. Filozofická fakulta Prešovské univerzity v Prešově, 2014. s. 270-275. ISBN 978-80-555-1112-2.
Svobodová, D. Práce v habilitační komisi, Prešovsná univerzita v Prešově. 2014.
Svobodová, D. Specifika různojazyčné lexikální synonymie. In: Jazyk a jazykoveda v interpretácii. 1. vyd. Univerzita Komenského v Bratislavě, 2014. s. 81-90. 1. ISBN 978-80-223-3695-6.
Svobodová, D. Specifika různojazyčné lexikální synonymie. In: Jazyk a jazykoveda v interpretačnej perspektíve. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta. 2014.
Svobodová, D. a Bańko, M. The role of the form-meaning relationship in the process of loanword adaptation. Polonica. 2014, roč. 34, č. 1, s. 5-19. ISSN 0137-9712.
Svobodová, D. a Bańko, M. Vztah formálních a sémantických aspektů lexikálních přejímek v procesu adaptace. In: Lingvitický strukturalismus na počátku 21. století. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, katedra bohemistiky. 2014.
Svobodová, D. Assessment of Modern Loanwords by the Contemporary Czech Youth. New Educational Review. 2013, roč. 2013, č. 32, s. 162-171. ISSN 1732-6729.
Svobodová, D. English-Czech Inter-Language Interference in Translations of Technical Texts. In: Information and Communication Technology in Education. Proceedings. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013. Ostravská univerzita, 2013. s. 31-36. ISBN 978-80-7464-324-8.
Svobodová, D. English-Czech Inter-Language Interference in Translations of Technical Texts. In: Information and Communication Technologies in Education. Rožnov pod Radhoštěm: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta. 2013.
Svobodová, D. Jazykové, psychologické a historicko-kulturní vlivy na adaptaci cizích slov. In: Prožívání každodennosti v českém jazyce a literatuře. Racibórz (PL): Ústav neofilologie Státní odborné vysoké školy v Ratiboři. 2013.
Svobodová, D. K výzkumu faktorů ovlivňujících recepci a adaptaci cizojazyčných lexikálních přejímek. In: Registre jazyka a jazykovedy. Prešov: Filozofická fakulta Prešovské univerzity v Prešově, Inštitút slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií. 2013.
Hradilová, D., Bláha, O., Svobodová, D., Mitter, P., Jandová, E., Svobodová, J. a Bednaříková, B. Proměny slova. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. 113 s. ISBN 978-80-244-3489-6.
Svobodová, D. Psané podoby přejatých slov. Bohemistyka. 2013, roč. 2013, s. 7-14. ISSN 1642-9893.
Svobodová, D. Současný stav internacionalizace lexika. In: Dynamika českého jazyka a lexikologie. Studie k moderní mluvnici češtiny. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. s. 131-152. ISBN 978-80-244-3622-7.
Svobodová, D. Stylistické aspekty formální adaptace cizojazyčných přejímek. In: Stylistika v kontextu historie a současnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 139-143. ISBN 978-80-210-6114-9.
Svobodová, D. Stylistické aspekty formální adaptace cizojazyčných přejímek. In: Stylistika v kontextu historie a současnosti. Brno: Masarykova univerzita. 2013.
Svobodová, D. a Bańko, M. W poszukiwaniu językowych, psychologicznych i historyczno-kulturowych czynników adaptacji zapożyczeń leksykalnych. In: Przyszlość Jezykoznawstwa - Jezykoznawstwo Przyszlości. Krakow: Instytut Jezyka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. 2013.
Svobodová, D. Cizojazyčné prvky a jejich formy v očích mládeže a dospělých. In: Konflikt pokoleń a róznice cywilizacyjne w jezyku i w literaturze czeskiej. 1. vyd. Poznań: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 2012. s. 365-372. ISBN 978-83-63090-24-1.
Svobodová, D. Děti a mládež v kontaktu s cizojazyčnými výrazy. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 2012, roč. 2, s. 34-37. ISSN 1805-1464.
Svobodová, D. K aktuálnímu stavu internacionalizace lexika. In: Přednáška pro vzdělávací cyklus Moderní mluvnice češtiny. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. 2012.
Svobodová, D. K internacionalizaci současného lexika. In: Přednáška pro vzdělávací cyklus Moderní mluvnice češtiny. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2012.
Svobodová, D. O svobodě volby jazykových prostředků aneb Purismus v češtině dříve a dnes. In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2012. Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2012. s. 17-27. ISBN 978-80-7464-173-2.
Svobodová, D. O svobodě volby jazykových prostředků aneb Purismus v češtině dříve a dnes.. In: Svoboda jazyka - jazyk svobody. Ostrava: Pedagogická fakulta ostravské univerzity v Ostravě. 2012.
Svobodová, D. Přechylování cizojazyčných příjmení ve světle aktuálního úzu. In: Jednotlivé a všeobecné v onomastike. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012. s. 93-100. ISBN 978-80-555-0576-3.
Svobodová, D. Variantnost grafických forem anglicismů v češtině z pohledu uživatelů jazyka. In: Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český.. Praha: Univezita Karlova v Praze, nakl. Karolinum, 2012. Univezita Karlova v Praze, nakl. Karolinum, 2012. s. 365-370. ISBN 978-80-246-2121-0.
Svobodová, D. Aspekty hodnocení přejatých jazykových prostředků. 2011.
Svobodová, D. Aspekty pojetí spisovnosti vs. slangovosti u vybraných typů cizojazyčných přejímek a neologismů. In: Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2011. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2011. s. 337-341. ISBN 978-80-7414-362-5.
Svobodová, D. Cizojazyčné prvky a jejich formy v očích mládeže a dospělých. In: Český jazyk a literatura - generační střet a civilizační rozdíly / Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w języku i literaturze czeskiej. Raciborz: Państwowa Wyssza Szkoła Zawodowa w Raciborzu. 2011.
Svobodová, D. Czech Word-Formation and Vocabulary. 2011.
Svobodová, J., Metelková Svobodová, R., Bogoczová, I., Jandová, E., Adámková, I. a Svobodová, D. Fenomén spisovnosti v současné české jazykové situaci. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. 234 s. ISBN 978-80-7464-019-3.
Svobodová, D. Foreign Lexical Borrowings in the Czech Language. 2011.
Svobodová, D. K aktuální situaci v oblasti přechylování apelativ v češtině. In: Vidy jazyka a jazykovedy. Prešov: Filozofické fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011. Filozofické fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011. s. 257-262. ISBN 978-80-555-0335-6.
Novák, R., Svobodová, D., Gejgušová, I., Kubeczková, O., Sekerová, K. a Homolová, K. Prostor pro češtinu. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. 122 s. ISBN 978-80-7464-004-9.
Svobodová, D. Přechylování cizojazyčných příjmení ve světle aktuálního úzu. In: Jednotlivé a všeobecné v onomastike. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. 2011.
Svobodová, D. Spisovnost vs. funkčnost jazykových prostředků užívaných v elektroncké komunikaci. In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2011. Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2011. s. 169-178. ISBN 978-80-223-2942-2.
Svobodová, D. Učitelská mobilita Erasmus. 2011.
Svobodová, D. Variantnost grafických forem anglicizmů v češtině z pohledu uživatelů jazyka. In: Čeština v pohledu synchronním a diachronním (Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český). Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. 2011.
Svobodová, D. Cizojazyčné neologizmy: mezi módností a standardem. In: Odbicie ważnych wydarzeń historycznych w jazyku i w literaturce czeskiej. Poznaň: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 2010. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 2010. s. 385-393. ISBN 978-83-926152-7-9.
Hubáček, J., Jandová, E., Svobodová, D. a Svobodová, J. Čeština pro učitele. 2010.
Svobodová, D. Jazykové hodnocení nových cizojazyčných přejímek. Český jazyk a literatura. 2010, roč. 60, č. 5, s. 218-223. ISSN 0009-0786.
Novák, R., Kuldanová, P., Svobodová, J., Svobodová, D., Gejgušová, I., Kubeczková, O., Hyplová, J., Šink, R., Sekerová, K. a Homolová, K. Překračování hranic obvyklosti. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. 149 s. ISBN 978-80-7368-920-9.
Svobodová, D. Specifické prvky jazykové ekonomie v současné elektronické komunikaci. In: Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Čeština - jazyk slovanský 4. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. Ostravská univerzita, 2010. s. 146-155. ISBN 978-80-7368-922-3.
Svobodová, D. Specifické prvky jazykové ekonomie v současné elektronické komunikaci. In: Čeština - jazyk slovanský 4. Ostrava: Pedagogická fakulta OU v Osravě. 2010.
Svobodová, D. Užívání jazyka v moderních sociolektech. In: Užívání a prožívání jazyka (K 90. narozeninám Františka Daneše).. Praha: Univerzita Karlova, 2010. Univerzita Karlova, 2010. s. 161-165. ISBN 978-80-246-1756-5.
Svobodová, D. Vybrané ekonomizující prvky v současném jazyce elektronické komunikace. In: Překračování hranic obvyklosti. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010. s. 20-31. ISBN 978-80-7368-920-9.
Svobodová, J., Svobodová, D. a Gejgušová, I. Zdroje a cíle jazykové popularizace. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta OU v Ostravě, 2010. 144 s. ISBN 978-80-7368-916-2.
Svobodová, D. Ženské podoby nečeských příjmení. In: Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010. Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010. s. 454-462. ISBN 978-80-7368-779-3.
Svobodová, D. Aktuální pohledy na uplatnění cizojazyčných přejímek v české slovní zásobě. In: Języki zachodniosłowiańskie w XXI wieku. Współczesne języki słowiańskie. Katowice (PL): Uniwersytet Śląski, 2009. Uniwersytet Śląski, 2009. s. 222-233. ISBN 978-83-226-1769-4.
Svobodová, D. Aspekty hodnocení cizojazyčných přejímek: mezi módností a standardem. první. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. 168 s. ISBN 978-80-7368-732-8.
Svobodová, D. Cizojazyčné neologizmy: mezi módností a standardem. In: Język i literatura czeska - refleksja ważnych wydarzeń historycznych. Racibórz: PSWZ Racibórz. 2009.
Svobodová, D. Co si můžeme vygooglit?. Naše řeč. 2009, roč. 92, č. 2, s. 110-111. ISSN 0027-8203.
Svobodová, D. Čeština na talířku: Co s outlety?. Moravskoslezský deník. 2009, č. 20, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, D. Čeština na talířku: Designovka a jiné. Moravskoslezský deníík. 2009, č. 61, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, D. Čeština na talířku: Chataři a četaři na koleji. Moravskoslezský deník. 2009, č. 223, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, D. Čeština na talířku: Jak na procenta. Moravskoslezský deník. 2009, č. 31, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, D. Čeština na talířku: Jasný i nejasný výraz: klíring. Moravskoslezský deník. 2009, č. 54, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, D. Čeština na talířku: Klient a klientelismus. Moravskoslezský deník. 2009, č. 39, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, D. Čeština na talířku: O dresu, dressingu a dresinku. Moravskoslezský deník. 2009, č. 209, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, D. Čeština na talířku: O příznivcích a příznivkyních baníku. Moravskoslezský deník. 2009, č. 8, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, D. Čeština na talířku: Přechylování příjmení cizinek. Moravskoslezský deník. 2009, č. 96, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, D. Čeština na talířku: Přechylování příjmení s otazníkem. Moravskoslezský deník. 2009, č. 99, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, D. Čeština na talířku: Záludnosti a nástrahy přechylování. Moravskoslezský deník. 2009, č. 120, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, D. K otázce spisovnosti vybraných typů přejatých lexikálních jednotek. In: Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Čeština - jazyk slovanský 3. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2009. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2009. s. 138-152. ISBN 978-80-7368-662-8.
Bogoczová, I. a Svobodová, D. K předmětu a způsobu dotazování ve výzkumu reflexe spisovného jazyka. Jazykovědné aktuality. 2009, roč. 46, č. 3 a 4, s. 119-124. ISSN 1212-5326.
Gejgušová, I., Höflerová, E., Homolová, K., Novák, R., Sekerová, K., Svobodová, D. a Svobodová, J. Kompendium ke studiu českého jazyka a literatury. 2009.
Svobodová, D. Neohebné přejímky užívané v současné češtině v atributivní platnosti. In: Sborník prací FPF SU v Opavě. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2009. Slezská univerzita v Opavě, 2009. s. 93-98. ISBN 978-80-7248-518-5.
Svobodová, D. Problém intencionality pravopisných nedostatků v psané komunikaci současné mládeže. In: Komunikace s dětnmi a mládeží - spojující i rozdělující. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2009. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2009. s. 72-77. ISBN 978-80-7368-765-6.
Svobodová, D. Psaná a mluvená podoba současné češtiny. 2009.
Svobodová, D. Publikace o slovech cizího původu v němčině a slovenštině. Naše řeč. 2009, roč. 92, č. 1, s. 43-45. ISSN 0027-8203.
Svobodová, D. Různící se názory na způsoby užívání cizojazyčných přejímek v současné češtině. Ústí nad Labem: UJEP v Ústí nad Labem, 2009. UJEP v Ústí nad Labem, 2009. s. 256-259. ISBN 978-80-7414-131-7.
Svobodová, D. 100 semestrů bez nehod. Český jazyk a literatura. 2009, roč. 60, č. 1, s. 47-49. ISSN 0009-0786.
Svobodová, D. Čeština na talířku: Showbiz aneb Jazyková novinka ve světě showbusinessu?. Moravskoslezský deník. 2008, č. 292, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, D. Čeština na talířku: Vyhledat neboli vygooglit?. Moravskoslezský deník. 2008, č. 269, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, D. Čeština na talířku: Vylepšit neboli vytunit?. Moravskoslezský deník. 2008, č. 280, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, D. Čeština na talířku: Vyřadit neboli vylistovat?. Moravskoslezský deník. 2008, č. 274, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, D. Některá slovotvorná a lexikální specifika jazyka současné mládeže. In: Jazyk a literatúra v škole - zážitok a poznanie. Prešov: Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove, 2008. Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove, 2008. s. 122-127. ISBN 978-80-8068-788-5.
Svobodová, D. Nová publikace o kompozitech v kontextu současné češtiny. Naše řeč. 2008, roč. 91, č. 3, s. 148-149. ISSN 0027-8203.
Svobodová, D. P. Mitter: Hybridní složeniny s prvním komponentem domácího původu v současné češtině.. 2008.
Svobodová, D. Současná situace a proměny v oblasti cizojazyčných přejímek v českém jazyce se zaměřením na verbální derivace. In: Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym. Racibórz: Państwowa wyzsza szkola zawodowa w Raciborzu, 2008. Państwowa wyzsza szkola zawodowa w Raciborzu, 2008. s. 221-230. ISBN 978-83-60730-15-7.
Svobodová, D. Anglicismy užívané k vyjádření emocí v komunikaci na chatu. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica.. 2007, č. 40, s. 177-185. ISSN 0208-6077.
Svobodová, D. Cizojazyčné lexikální přejímky v komunikaci na chatu. Naše řeč. 2007, č. 90, s. 67-80. ISSN 0027-8203.
Svobodová, D. Chat jako prostor pro jazykovou hru. In: Prostor v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem: UJEP v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2007. UJEP v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2007. s. 135-137. ISBN 978-80-7044-863-2.
Svobodová, D. Internacionalizace současné české slovní zásoby. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2007. Spisy PdF OU 127/2007. 142 s. ISBN 978-80-7368-308-5.
Svobodová, D. Kontextově motivované typy slovotvorných derivací v češtině. In: Lexikálna sémantika a derivatológia. Košice: Vydavateľstvo LG, 2007. Vydavateľstvo LG, 2007. s. 99-106. ISBN 978-80-969760-6-5.
Svobodová, D. Lexikální specifika komunikace na chatu. In: Zborník materiálov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii Kontinuitné a diskontinuitné otázky jazykovej komunikácie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2007. Univerzita Mateja Bela, 2007. s. 318-323. ISBN 978-80-8083-456-2.
Svobodová, D. Motivace a způsoby tvoření názvů firem a institucí působících v ČR. Čeština doma a ve světě. 2007, roč. 15, č. 3-4, s. 113-119. ISSN 1210-9339.
Svobodová, D. Současná situace a proměny v oblasti cizojazyčných přejímek v českém jazyce se zaměřením na verbální derivace. In: Český jazyk a literatura v evropském kulturním kontextu. PWSZ Racibórz: PWSZ Racibórz. 2007.
Jandová, E., David, J., Hoffmannová, J., Svobodová, D. a Müllerová, O. Čeština na WWW chatu. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2006. 264 s. ISBN 80-7368-253-2.
Gejgušová, I., Höflerová, E., Metelková Svobodová, R., Sekerová, K., Svobodová, D. a Svobodová, J. Didaktika českého jazyka pro střední a vyšší odborné školy. 2006.
Höflerová, E., Kubeczková, O., Metelková Svobodová, R., Sekerová, K., Svobodová, D. a Svobodová, J. Didaktika českého jazyka pro základní školy. 2006.
Svobodová, D. Distanční mluvnice češtiny pro učitele. 2006.
Svobodová, D. Hodnocení spisovnosti lexikálních prvků užívaných v komunikaci na chatu. In: Jezyk i literatura czeska w interakcji. Racibórz (PL): Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Raciborzu, 2006. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Raciborzu, 2006. s. 159-167. ISBN 83-920312-7-X.
Svobodová, D. Průvodce českou slovní zásobou. 2006.
Svobodová, D. Publikace o hybridních kompozitech. Naše řeč. 2006, roč. 89, č. 2, s. 150-152. ISSN 0027-8203.
Svobodová, D. Slovní zásoba na WWW chatu. In: Čeština na WWW chatu. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 2006. s. 101-157. Filozofická fakulta Ostravské univerzity. ISBN 80-7368-253-2.
Gejgušová, I., Höflerová, E., Metelková Svobodová, R., Sekerová, K., Svobodová, D. a Svobodová, J. Trénink v českém jazyce pro střední a vyšší odborné školy. 2006.
Höflerová, E., Kubeczková, O., Metelková Svobodová, R., Sekerová, K., Svobodová, D. a Svobodová, J. Trénink v českém jazyce pro základní školy. 2006.
Svobodová, D. Vliv jazyka počítačů na slovní zásobu žáků na 1. stupni ZŠ. In: Slovo o slove. Prešov (Slovensko): PdF Prešovské univerzity, 2006. PdF Prešovské univerzity, 2006. s. 43-50. ISBN 80-8068-491-X.
Svobodová, D. Cizojazyčné lexémy a jejich současné formy jako prostředky jazykové aktualizace. In: Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích. Ostrava: FF OU, 2005. FF OU, 2005. s. 209-212. ISBN 80-7368-101-3.
Svobodová, D. Juraj Furdík: Slovenská slovotvorba. Slovo a slovesnost. 2005, roč. 66, s. 309-311. ISSN 0037-7031.
Svobodová, D. K některým současným vývojovým trendům v oblasti české slovotvorby.. In: Západoslovanské jazyky v 21. století 2. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. Ostravská univerzita, 2005. s. 129-136. ISBN 80-7368-158-7.
Svobodová, D. Kontextově motivované neologismy v jazyce mladé generace. In: Čeština - jazyk slovanský 2. Ostrava: PdF a FF OU, 2005. PdF a FF OU, 2005. s. 96-102. ISBN 80-7368-122-6.
Svobodová, D. Lexikální prostředky cizího původu v časopisech pro mládež z hlediska postojů cílové skupiny uživatelů. In: Jazyky v kontaktu / jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2005. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2005. ISBN 80-244-1027-3.
Svobodová, D. Návštěva německé bohemistky na Ostravské univerzitě. Listy OU. 2005, č. 10, s. 7-9.
Svobodová, D. Sborník prací Pedagogické fakulty ostravské univerzity, řada U-5, sv. 223. 2005.
Svobodová, D. Současné vývojové trendy v oblasti cizojazyčných lexikálních přejímek. In: Západoslovanské jazyky v 21. storočí 1. Banská Bystrica: UMB, 2005. UMB, 2005. s. 184-191. ISBN 80-8083-154-8.
Svobodová, D. Specifické lexikální prostředky užívané v komunikaci na chatu.. In: Komunikace - styl - text. Sborník z mezinárodní lingvistické konference, České Budějovice 20.-22. 9. 2005. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2005. Jihočeská univerzita, 2005. s. 49-53. ISBN 80-7040-819-7.
Svobodová, D. Západoslovanské jazyky v 21. století. 2005.
Svobodová, D. Západoslovanské jazyky ve 21. století 2. 2005.
Svobodová, D. Jazyk počítačových her z hlediska postojů uživatelů. In: Vztah langua a parole v perspektivě. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2004. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2004. s. 209-213. ISBN 80-244-0838-4.
Svobodová, D. Lexikální prostředky v textech určených pro mládež a jejich proměny. In: Konstanty a proměny v českém jazyce a literatuře XX. století. Walbrzych: Wydawnictwo, 2004. Wydawnictwo, 2004. s. 237-245. ISBN 83-911312-6-2.
Svobodová, D. Lexikální přejímky z cizích jazyků na okraji a v jádru české slovní zásoby. In: Okraj a střed v jazyce a literatuře: Okraj a střed v jazyce a literatuře 2002-09-03 Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: PdF UJEP, 2003. PdF UJEP, 2003. s. 53-59. ISBN 80-7044-479-7.
Svobodová, D. Management and evaluation of the course. 2003.
Svobodová, D. Monitoring studentů Erasmus. 2003.
Svobodová, D. Plánování, řízení a vyhodnocení kurzu Vzdělávání dospělých. 2003.
Svobodová, D. Slova cizího původu ve výuce mateřského jazyka na základních školách. In: Horyzonty edukacji jezykowej, literackiej i kulturowej: Horyzonty edukacji jezykowej, literackiej i kuturowej Cieszyn. Cieszyn: US Katowice, 2003. US Katowice, 2003. s. 107-112. ISBN 83-88410-20-2.
Kuldanová, P., Novák, R., Svobodová, D., Svobodová, J. a Rosová, M. Čeština po síti. 2002.
Svobodová, D. Učitelská mobilita Erasmus. 2002.
Svobodová, D. Učitelská mobilita Erasmus. 2002.
Svobodová, D. Anglicismy v českých slanzích. In: Čeština - univerzália a specifika: Čeština - univerzália a specifika 3/2001 2000-11-22 Brno. Brno: FF MU, 2001. FF MU, 2001. s. 75-79. ISBN 80-210-2532-8.
Svobodová, D. Anglické názvy profesí a firem v češtině. In: Region - služby - cestovní ruch: Region - služby - cestovní ruch 2001-04-09 Ostrava. Ostrava: FF OU, 2001. FF OU, 2001. s. 24-27. ISBN 80-7042-580-6.
Svobodová, D. Cizí slova ve vyučování mateřskému jazyku na základních školách. In: Szkola - szanse i zagrozenia w dobie globalizacji. Cieszyn Ustroń: Slezská univerzita v Katovicích, PL. 2001.
Svobodová, D. Derivační prostředky v současném jazyce mladých lidí. In: Sborník prací PdF MU. Brno: Masarykova univerzita, 2001. Masarykova univerzita, 2001. s. 161-165.
Svobodová, D. Lexikální prvky cizího původu v současné české slovní zásobě. In: Konec a začátek v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem: PdF UJEP, 2001. PdF UJEP, 2001. s. 232-235. ISBN 80-7044-370-7.
Svobodová, D. Problém formální adaptace lexikálních prvků cizího původu v české slovní zásobě. Jazykovědné aktuality. 2001, roč. 38, č. 3, s. 70-75. ISSN 1212-5326.
Svobodová, D. Proměny v českých sociolektech. In: Český jazyk a literatura na sklonku XX. století: Český jazyk a literatura na sklonku XX. století 2001-04-25 Walbrzych. Walbrzych: PWSZ, 2001. PWSZ, 2001. s. 233-240. ISBN 83-88425-50-1.
Svobodová, D. Proměny v českých sociolektech. In: Český jazyk a literatura na sklonku 20. století. PWSZ Walbrzych - Polsko: PSWZ Walbrzych, FF OU. 2001.
Svobodová, D. Současné tendence ve vývoji české slovní zásoby. In: Čeština - jazyk slovanský. Ostrava: PdF OU, 2001. PdF OU, 2001. s. 108-113. ISBN 80-7042-194-0.
Svobodová, D. Anglicismy přejímané do češtiny v původní plurálové formě. Naše řeč. 2000, roč. 83, č. 2, s. 55-55. ISSN 0027-8203.
Svobodová, D. O slangu writerů. Čeština doma a ve světě. 2000, roč. 8, č. 2, s. 157-160.
Svobodová, D. Přejatá slova v češtině z pohledu uživatelů jazyka. Český jazyk a literatura. 2000, roč. 51, č. 1, s. 170-178.
Svobodová, D. Anglicismy v českých publicistických textech - důvody a způsoby jejich užívání. In: Jinakost, cizost v jazyce a v literatuře: Jinakost, cizost v jazyce a v literatuře 1998 Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: PdF UJEP, 1999. PdF UJEP, 1999. s. 50-57. ISBN 80-7044-240-9.
Svobodová, D. Anglická a hybridní kompozita v současné češtině a jejich adaptace. Naše řeč. 1999, roč. 82, č. 2, s. 122-126. ISSN 0027-8203.
Svobodová, D. Derivované anglicismy v české slovní zásobě. In: Jazykověda - Linguistica 3. Ostrava: FF OU, 1999. FF OU, 1999. s. 203-209. ISBN 80-7042-526-1.
Svobodová, D. O jazyce autorů graffiti. Naše řeč. 1999, roč. 82, č. 5, s. 20-24. ISSN 0027-8203.
Svobodová, D. English loanwords in Czech journalistic texts (Anglické lexikální výpůjčky v českých publicistických textech). 1998.
Svobodová, D. Prefixace a kompozice u anglicismů užívaných v českých publicistických textech. In: Sborník příspěvků z odb. semináře Prefixace a kompozice v slovotvorné soustavě češtiny: Slovo, č.4 1996-04-17 Masarykova univerzita v Brně. Brno: PdF MU, 1997. PdF MU, 1997. s. 72-76.
Svobodová, D. Prefixálně tvořené anglicismy v české publicistice. In: sborník "Prefixace a kompozice v slovotvorné soustavě češtiny": SLOVO, č. 4 . Brno: katedra bohemistiky PdF Masarykovy univerzity, 1997. katedra bohemistiky PdF Masarykovy univerzity, 1997. s. 40-43. ISBN nemá ISBN.
Svobodová, D. Anglické výrazy v českém publicistickém stylu. Naše řeč. 1996, roč. 79, č. 2, s. 99-102. ISSN 0027-8203.
Svobodová, D. English loanwords in contemporary Czech journalistic texts. In: 5th Conference of English, American and Canadian Studies: 5th Conference of English, American and Canadian Studies 1996-08-27 Masarykova univerzita v Brně. Brno: FF MU, 1996. FF MU, 1996. s. 29-31.
Svobodová, D. Jsou anglické názvy lepší reklamou?. Češtinář (Zpravodaj katedry českého jazyka a literatury VŠP v Hradci Králové). 1996, roč. 6, č. 4, s. 137-139. ISSN 1211-6874.


ZkratkaNázev předmětu
5DD1Didaktika angličtiny 1
5DD2Didaktika angličtiny 2
5FFAFonetika a fonologie angličtiny
55DD1Didaktika angličtiny 1
55DD2Didaktika angličtiny 2
55FFAFonetika a fonologie angličtiny
8DDA1Didaktika angličtiny 1
8DDA2Didaktika angličtiny 2
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8FFAJFonetika a fonologie angličtiny
8OBHJObhajoba diplomové práce
88BHJObhajoba diplomové práce
88DA1Didaktika angličtiny 1
88DA2Didaktika angličtiny 2
88FAJFonetika a fonologie angličtiny
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
BLOKBlokace místnosti
AGRAČtenářská gramotnost - cesta ke vzděl.
ANPNaslouch. s poroz. - cesta ke čtenář. gr
ASPISpisovná česká výslovnost prakticky
C2EFLForeign lexical borrowings in the Czech
C2ESLCzech word-formation and vocabulary
C3CFRČeská frazeologie
C3JSBJazykový seminář k bakalářské zkoušce
C3KOJZáklady jazykovědy
C3LTSČeská lexikologie a tvoření slov
C3UKLÚvod do korpusové lingvistiky
C3USJÚvod do studia českého jazyka
DMPLPomezní lingvistické disciplíny a škola
DPAJCizí jazyk - angličtina
DPUB1Publikační činnost 1
DPUB2Publikační činnost 2
DPUB3Publikační činnost 3
DRVK1Aktivní účast na vědecké konferenci
E-CZLChapt.from Czech lang.,liter.for child.
E-FLBForeign lexical borrowings in the Czech
E-SLECzech word-formation and vocabulary
MODSCMóda a módnost v současné češtině
NNPNaslouch. s poroz. - cesta ke čtenář. gr
NOTRENové trendy v současné jazyk. komunikaci
NSPISpisovná česká výslovnost prakticky
SJPZUSpecific. jazyk. prostředky v žurnal.
SZZDRSZZ doktorská zkouška
TSLXTvoření slov a lexikologie
ZJAZZáklady jazykovědy
2KOVPKorpusová lingvistika v praxi
2OJKUAktuální otázky jazykové kultury
2PVCJNové prvky ve výuce českého jazyka
22JKUAktuální otázky jazykové kultury
22TRESoučasné trendy v mluv. a psané komunik.
3RBZKJazykový seminář k bakalářské zkoušce
3REJZSeminář k základům jazykovědy
3RJAZOtázky obecné lingvistiky
3RKOLÚvod do korpusové lingvistiky
3RKSLSeminář ke korpusové lingvistice
3RLEXTvoření slov a česká slovní zásoba
3RLTXSeminář k tvoření slov a lexikologii
3ROCJZáklady bohemistiky a korpusové lingvist
33AROČeské tvarosloví
33JAZZáklady jazykovědy
33KOLÚvod do korpusové lingvistiky
33LEXTvoření slov a česká lexikologie
33OCJÚvod do studia českého jazyka
33RAZOtázky obecné lingvistiky
33RCJZáklady bohemistiky a korpusové lingvist
33REXTvoření slov a česká slovní zásoba
33RKLSeminář ke korpusové lingvistice
33ROLÚvod do korpusové lingvistiky
33RROZáklady českého tvarosloví
33RZKJazykový seminář k bakalářské zkoušce
33SZJSeminář k základům jazykovědy
33UCJZvuková stránka českého jazyka
5EM1Seminář z českého jazyka k SZZ
5JAZ1Mateřský jazyk 1 - úvod
5JAZ2Mateřský jazyk 2 - kultura řeči
5JAZ3Mateřský jazyk 3 - morfologie
5JAZ4Mateřský jazyk 4 - syntax
5JAZ5Mateřský jazyk 5 - stylistika
5SZZČeský jazyk s didaktikou
5ULTJazykové vzdělávání v multikult. podm.
55AZ1Mateřský jazyk 1 - úvod
55AZ2Mateřský jazyk 2 - kultura řeči
55AZ3Mateřský jazyk 3 - morfologie
55AZ4Mateřský jazyk 4 - syntax
55AZ5Mateřský jazyk 5 - stylistika
55EMISeminář z českého jazyka k SZZ
55ULTJazykové vzdělávání v multikult. podm.2
55ZZČeský jazyk s didaktikou
6BCJ1Součas. český jazyk a jeho vývoj. tenden
6CSLZČeská slovní zásoba v jazykové výchově
6KORLKorpusová lingvistika ve školní praxi
6OBHJObhajoba bakalářské práce
6SZZSZZ - Český jazyk a literatura
6ZBOHZáklady bohemistiky pro školní praxi
66BHJObhajoba bakalářské práce
66BOHZáklady bohemistiky pro školní praxi
66CJ1Součas. český jazyk a jeho vývoj. tenden
66ORLKorpusová lingvistika ve školní praxi
66SLZČeská slovní zásoba v jazykové výchově
66SZZSZZ - Český jazyk a literatura
7ASPISpisovná česká výslovnost prakticky
7DIALDialektologie a její uplat. ve škol. pr.
7SZZSZZ - Český jazyk a lit. s didaktikou
77IALDialektologie a její uplat. ve škol. pr.
77SPISpisovná česká výslovnost prakticky
77SZZSZZ - Český jazyk a lit. s didaktikou
8JAZ2Mateřský jazyk 2 - morfologie
8JAZ3Mateřský jazyk 3 - syntax
8OBHJObhajoba diplomové práce
8SZZSZZ - Český jazyk s didaktikou
88AZ2Mateřský jazyk 2 - morfologie
88AZ3Mateřský jazyk 3 - syntax
88BHJObhajoba diplomové práce
88SZZSZZ - Český jazyk s didaktikou
9DMPLPomezní lingvi. disciplíny a škola
9DPAJCizí jazyk - angličtina
9DPAOAktuální otázky obecné a bohem. lingvist
9AVTAktuální vývojové tendence
9CIJACizí (neslovanský) jazyk
ANTXAnalýza textu
CESKSkladba
CESTStylistika
CTVRČeské tvarosloví
DICJDidak. ČJ s akcentem na kom.-kogn.pojetí
DILVDidaktika literární výchovy
JASPJazyk a společnost
JPSPJazykové poradenství a školní praxe
KVCL1Kapit. z vývoje č. liter. 1 - 19. stol.
KVCL2Kapit. z vývoje č. liter. 2 - 20. stol.
KVCL3Kapit. z vývoje č. liter. 3 - 20. stol.
KVSCKapitoly z výv. č. liter. - starší č. l.
LPDM1Literatura pro děti a mládež 1
LPDM2Literatura pro děti a mládež 2
RCTGRozvíjení čtenář. gramotn. ve výuce ČJL
SEZPSeminář k závěrečné práci
SVLTSvětová literatura
SZZRZávěrečná zkouška z č. jazyka a liter.
TSLXTvoření slov a lexikologie
USCJÚvod do studia českého jazyka
USCL1Úvod do studia literatury 1
USCL2Úvod do studia literatury 2
VYCJVývoj českého jazyka
ZJAZZáklady jazykovědy
ZVCJZvuková stránka českého jazyka


AutorNázev práceTypRok
Prokopová MichaelaVýskyt anglicismů na sociálních sítích a v komunikaci žáků 2. stupně ZŠdiplomová 2019 
Adámek MichalSlang ve sportovní oblastidiplomová 2017 
Talacek RobinČeské překlady názvů zahraničních filmůdiplomová 2017 
Kaniová JanaProblematika výuky českého jazyka u žáků pocházejících z bilingvních rodin na 1. stupni ZŠdiplomová 2016 
Milotová ZuzanaHodnocení jazykových prostředků v komunikaci dětí preprimárního věkudiplomová 2016 
Chocholová IvanaSpecifika jazyka užívaného v oblasti Jesenicka po r. 1945diplomová 2015 
Habrnalová BronislavaKomparace užívání a znalosti nářečí u žáků ZŠ v Jistebníku a Polance nad Odroudiplomová 2014 
Hamplová MagdalenaPrvky regionálního původu v jazykových projevech žákůdiplomová 2014 
Halamíčková HanaJazyková specifika elektronické komunikacediplomová 2013 
Chalupová ZuzanaLexikální protředky v jazyce reklamydiplomová 2012 
Konečná MarkétaHodnocení úrovně vývoje slovní zásoby žáků 1. stupně ZŠdiplomová 2012 
Valová VeronikaJazyková specifika elektronické komunikace neformálního charakterudiplomová 2012 
Chodakovská Sýkorová LucieÚroveň znalostí v oblasti slovní zásoby u žáků 2. stupně ZŠdiplomová 2011 
Cyroňová PetraSlovotvorná a lexikální specifika jazyka současné mládežediplomová 2011 
Stolá JanaÚroveň slovní zásoby u romských dětí a dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do 1.třídy ZŠdiplomová 2011 
Červenková MartinaPrvky regionálního původu v mluveném projevu žákůdiplomová 2010 
Faltýnková RadkaSrovnání úrovně lexikálních znalostí žáků 2. stupně ZŠ v městském a venkovském prostředídiplomová 2010 
Gálová MichaelaPrvky jazykové ekonomie v současné české slovotvorbědiplomová 2010 
Vitásková MichaelaProjevy jazykové tvořivosti ve slovní zásobě žáků 2. stupně ZŠdiplomová 2010 
Dostálová PavlínaSlovotvorná a lexikální specifika jazyka současné mládežediplomová 2009 
Gremlicová XenieSpecifika písemného projevu dnešní mládežediplomová 2009 
Maleňáková MarcelaVliv médií na vývoj slovní zásoby žáků 1. stupně ZŠdiplomová 2009 
Neumannová JanaSlovní zásoba žáků 2. stupně ZŠdiplomová 2009 
Solilová BarbaraVliv výpočetní techniky na slovní zásobu žáků ZŠdiplomová 2009 
Tvrdá MartinaVýzkum slovní zásoby žáků 1. stupně ZŠdiplomová 2009 
Szostková AndreaProjevy jazykové tvořivosti ve slovní zásobě žáků 1. st. ZŠdiplomová 2008 
Kiššová PetraCizojazyčné a hybridní názvy institucí a firem působících na území ČRdiplomová 2005 
Moravcová SylvieJazyk českých hromadných sdělovacích prostředků (se zaměřením na oblast slovní zásoby)diplomová 2005 
Pechová MilušeVliv počítačů na rozvoj slovní zásoby žáků mladšího školního věkudiplomová 2005 
Sýkorová MarkétaJazyk českých webů určených dětemdiplomová 2005 
Žídková EvaVliv počítačů na rozvoj jazykových dovedností žáků mladšího školního věku (se zaměřením na výukové programy)diplomová 2005 
Bryjová MartinaAnglicismy napříč generacemibakalářská 2018 
Homola JakubGermanismy v češtiněbakalářská 2018 
Koláčková KateřinaÚroveň pravopisu žáků sedmých tříd základních škol ve vybraných městech v rámci základního dělení nářečních skupin v České republicebakalářská 2018 
Losová LucieSoučasný lékařský slangbakalářská 2018 
Polášková TerezaJazyk překladů Shakespearova dramatu Measure for measurebakalářská 2018 
Svrčina JiříZnalosti vybraných pravopisných jevů u žáků 6. a 9. třídy ZŠbakalářská 2018 
Večerková ŽanetaDialektické prostředky v jazyce obyvatel obce Štěpánkovice a jejího okolíbakalářská 2018 
Bartková LucieSpisovná čeština u žáků základní školybakalářská 2017 
Harenzová DenisaJazykové prostředky v časopisech pro mládežbakalářská 2017 
Konvičková PetraJazyk neformálních internetových diskuzíbakalářská 2017 
Růžičková Jana IsabellaMluva (slang) hráčů deskových herbakalářská 2017 
Sajová KarolinaAnglicismy ve vybraných módních časopisechbakalářská 2017 
Štefek JanPohled na vývoj železničářského slangu v minulosti a v současnostibakalářská 2017 
Tomaszková VeronikaSpecifika přejatých slov a jejich domácích ekvivalentů v české slovní zásoběbakalářská 2017 
Prusková KláraJazykové prostředky v komunikaci romských žákůbakalářská 2016 
Rumíšková MarkétaSrovnání vybraných typů jazykových prostředků v češtině a černohorštiněbakalářská 2016 
Adámek MichalCizojazyčné přejímky v současné komunikacibakalářská 2015 
Hrčkuláková DenisaVznik a vývoj písmabakalářská 2015 
Stolarzová ReginaAnglicismy v současné češtiněbakalářská 2015 
Talacek RobinAnglicismy v současné češtiněbakalářská 2015 
Žaludová VeronikaČeština v elektronické komunikacibakalářská 2015 
Fabianová PetraVývoj komunikačních dovedností u dětí preprimárního věkubakalářská 2014 
Jurczyková AnnaO přechylování příjmení aneb Je to žena, či muž?bakalářská 2014 
Matochová MarkétaJazyk internetové komunikacebakalářská 2014 
Prokopová MichaelaAnglicismy ve slovní zásobě žáků 2. stupně ZŠbakalářská 2014 
Špaňhelová MichaelaRozvíjení komunikačních a stylizačních dovedností dětí preprimárního věkubakalářská 2014 
Cviklová TerezaPrvky regionálního původu v jazykových projevech uživatelů jazykabakalářská 2013 
Dostálová NikolaJazyková specifika komunikace na internetubakalářská 2013 
Hajná MarkétaProjevy purismu v české jazykověděbakalářská 2013 
Jonášová PavlaNeologické prostředky v českém lexikubakalářská 2013 
Mikulová KateřinaFloskule v dnešní češtiněbakalářská 2013 
Mück DavidZvláštnosti elektronické komunikacebakalářská 2013 
Pleva LiborNeologické prostředky v českém lexikubakalářská 2013 
Pufflerová VeronikaUžívání anglicizmů žáky druhého stupně ZŠbakalářská 2013 
Habrnalová BronislavaNářečí v oblasti Polanky nad Odroubakalářská 2012 
Karásková AndreaHodnocení vybraných typů aktuálně užívaných jazykových prostředků (morfologické jevy)bakalářská 2012 
Koždoňová HanaLexikální specifika slangu užívaného v oblasti moderní hudbybakalářská 2012 
Kučerová EvaUžívání anglicizmů žáky druhého stupně ZŠbakalářská 2012 
Šimšová KateřinaHodnocení vybraných typů aktuálně užívaných cizojazyčných prostředkůbakalářská 2012 
Chocholová IvanaHodnocení vybraných typů aktuálně užívaných jazykových prostředků v oblasti Jesenickabakalářská 2011 
Halamíčková HanaJazyk elektronické komunikacebakalářská 2011 
Adamčíková JanaLexikální specifika vybraného místního dialektubakalářská 2010 
Chalupová ZuzanaJazyk reklamybakalářská 2010 
Sucháčková ZuzanaLexikální specifika fotbalového slangubakalářská 2010 
Valová VeronikaJazyková specifika elektronické komunikacebakalářská 2010 
Milotová ZuzanaVývoj řeči u dětí preprimárního věku se zaměřením na slovotvorbubakalářská 2009 
Rybková MiroslavaPrevence poruch řeči u dětí předškolního věkubakalářská 2009 
Kurková TerezaVývoj řeči u dětí preprimárního věku se zaměřením na slovotvorbubakalářská 2008 
Šumberová MonikaSlovní zásoba dětí v mateřských školách. Srovnání vesnického a městského prostředíbakalářská 2008 


Adaptace, percepce a recepce cizích slov v polském a českém jazyce
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.
Období1/2011 - 5/2016
Poskytovatel
Stavukončený
Tvorba morfologického klíče pro Islandsko-český studijní slovník
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub