Posuzování zahraničního středoškolského a zahraničního vysokoškolského vzdělání pro účely přijímacího řízení na Ostravské univerzitě

Ostravská univerzita (dále také „OU“) obdržela institucionální akreditaci v několika oblastech vzdělávání, je proto nyní oprávněna posuzovat sekundární (středoškolské) a terciární (univerzitní) vzdělání v rámci přijímacího řízení jednodušším způsobem, tzv. Posouzením zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení.

Toto posouzení provádí přímo OU a je zpoplatněno. OU při posuzování zahraničního vzdělání postupuje v souladu s § 48 odst. 4 až 6 zákona o vysokých školách a Opatření rektora č. 69/2019.

Pozn.: Posouzení vzdělání pro účely přijímacího řízení na OU není uznáním vzdělání obecně platným v České republice ani na jiných vysokých školách v České republice či v zahraničí (obecná nostrifikace). Posuzování platí pouze pro přijímací řízení do studijních programů OU. Pokud žadatel potřebuje uznání zahraničního vzdělání pro jiné účely, je nutná obecná nostrifikace.

Pokyny pro uchazeče:

Uchazeč vyplní formulář žádosti a spolu s úředně ověřenými kopiemi (viz formy ověření) níže uvedených dokladů je zašle v listinné podobě poštou na adresu fakulty, na kterou se hlásí ke studiu.

Podklady, které nejsou v originále vydány v českém, anglickém nebo slovenském jazyce, musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka soudním překladatelem. Listy s překlady musí být s kopií dokladu spojeny takovým způsobem, který znemožňuje dodatečnou výměnu nebo záměnu listů. Pokud jsou dokumenty vydány bilingvně a jedním z jazyků je angličtina, není nutné dokumenty překládat.

Ověření vzdělání na základě zahraničních dokladů o vzdělání pro všechny studijní programy zajišťuje úsek prorektora pro studium a celoživotní vzdělávání.

Výsledek posouzení bude zaslán fakultě, na které je uskutečňován studijní program, do nějž se uchazeč hlásí. Výsledek posouzení platí pro přijímací řízení do všech studijních programů všech fakult OU, do kterých podal uchazeč přihlášku ke studiu v daném akademickém roce.

Požádat o posouzení vzdělání doporučujeme co nejdříve, aby měl následně uchazeč dostatečný časový prostor pro vyřizování dalších záležitostí spojených se studiem v České republice (víza aj.).

Požadované doklady

 1. Pro uchazeče o studium do bakalářských studijních programů a magisterských studijních programů, které nenavazují na bakalářský studijní program:
  • Úředně ověřená kopie vysvědčení nebo obdobného dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící podle právních předpisů cizího státu,
  • Úředně ověřená kopie dokladu o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole – přehled předmětů s hodinovou dotací za jednotlivé roky celého studia.

  V případě potřeby může být uchazeč dále vyzván k doložení:

  • Doplňující informace o obsahu a rozsahu zahraničního středoškolského studia,
  • Doplňující informaci o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vzdělání srovnatelné se středoškolským vzděláním podle školského zákona,
  • Potvrzení příslušné zahraniční střední školy nebo jiného příslušného zahraničního orgánu (např. Ministerstva školství) o tom, že absolvent studia ve středoškolském vzdělávacím programu dané zahraniční střední školy je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program.

 2. Pro uchazeče o studium do magisterských studijních programů, které navazují na bakalářský studijní program, a doktorských studijních programů:
  • Úředně ověřená kopie diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu (například osvědčení o absolvování studia) vydaného zahraniční vysokou školou,
  • Úředně ověřená kopie dodatku k diplomu nebo výpisu vykonaných zkoušek (tzv. Diploma Supplement / Transkript).

  V případě potřeby může být uchazeč dále vyzván k doložení:

  • Doplňující informace o obsahu a rozsahu zahraničního vysokoškolského studia
  • Potvrzení příslušného zahraničního orgánu o tom, že daná zahraniční vysoká škola je v uvedeném cizím státě oprávněna poskytovat vysokoškolské vzdělání (potvrzení o akreditaci)

Další podklady:

Pokud to situace uchazeče vyžaduje, doloží rovněž následující podklady:

 • Plná moc, pokud je uchazeč pro doložení splnění podmínky přijetí dle § 48 odst. 4 a 5 zákona o vysokých školách zastoupen zmocněncem,
 • V případě změny jména uchazeče úředně ověřenou kopii dokladu, který toto prokazuje (např. oddací list),
 • Úředně ověřená kopie rozhodnutí o udělení mezinárodní ochrany, žádá-li o posouzení osoba uvedená v § 90 odst. 4 zákona o vysokých školách a chce-li tato osoba využít možnosti nahrazení některého z podkladů čestným prohlášením.

Poplatek za posouzení zahraničního SŠ/VŠ vzdělání:

Za úkony spojené s posouzením zahraničního vzdělání je uchazeč povinen uhradit poplatek ve výši 800 Kč, a to bez ohledu na to, zda je výsledek posouzení pozitivní či negativní (viz Opatření rektora č. 92/2020 Poplatek za úkony spojené s posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu). Poplatek lze uhradit kartou prostřednictvím e-přihlášky (o instrukcích k platbě kartou bude uchazeč informován po odeslání žádosti příslušné fakultě), případně bankovním převodem na účet OU:

Banka: Česká národní banka, pobočka Ostrava, Nádražní 4, 701 01 Ostrava 1
Číslo účtu: 931761/0710
Měna: CZK
IBAN: CZ65 0710 0000 0000 0093 1761
SWIFT: CNBACZPP
VS: 901027
SS: oborové číslo uchazeče
Informace: jméno uchazeče

Kontakty:

V případě nejasností kontaktujte OU prostřednictvím emailové adresy .

Kontaktní osoba:
Ing. Martina Teperová
Úsek pro studium a celoživotní vzdělávání
e-mail:

Formy ověření:

Veškeré podklady, které uchazeč dokládá na fakultu, musí být řádně ověřeny, a to v souladu příslušnými mezinárodními smlouvami:

 1. Státy, které s Českou republikou uzavřely smlouvu o právní pomoci
  Originální doklady platí na území smluvních států bez dalšího vyššího ověření. V případě, že uchazeč předkládá kopie takových dokladů, musí to být úředně ověřené kopie vyhotovené českým nebo zahraničním notářem, na českém zastupitelském úřadu v zahraničí nebo vyhotovené prostřednictvím služby Czech Point.

  Seznam států, které s Českou republikou uzavřely smlouvu o právní pomoci: Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Francie, Gruzie, Jemen, Chorvatsko, Korea (KLDR), Kuba, Kypr, Kyrgyzstán, Maďarsko, Makedonie/FYROM, Moldavsko, Mongolsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Ruská federace, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina, Uzbekistán, Vietnam.

 2. Státy, které jsou signatáři mnohostranné úmluvy o zjednodušení ověřování cizích veřejných listin – Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (Haag, 5.10.1961, publikované pod č. 45/1999 Sb. m. s.), dále jen „Haagská úmluva“.

  Pro tyto státy je stanovena jednotná forma ověření pravosti dokladů, tzv. Apostila, kterou vystavuje pověřený orgán státu, v němž byl diplom vydán (tzv. apostilní úřad). Seznam států, které jsou členy Haagské úmluvy je k dispozici na webových stránkách Haagské konference, včetně adres apostilních úřadů.

  U dokladů ze zemí Evropské unie, Norska, Velké Británie, Spojených států amerických, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu je možné nahradit Apostilu (v případě Kanady superlegalizaci) úředně ověřenou kopií dokladů (obdobně jako při variantě č. 1), pokud bude současně splněna některá z následujících podmínek:
  1. zahraniční střední nebo vysoká škola na žádost, kterou jí zašle uchazeč, potvrdí prostřednictvím elektronické pošty, že je uchazeč absolventem této zahraniční střední nebo vysoké školy,
  2. zahraniční střední nebo vysoká škola zašle na fakultu potvrzení o ukončení středoškolského vzdělání/transkript nebo dodatek k diplomu uchazeče, a to v zapečetěné obálce, nebo pokud uchazeč předloží transkript v zapečetěné obálce jako součást podkladů,
  3. oficiální internetové stránky zahraniční střední nebo vysoké školy umožňují ověřit, že je uchazeč jejím absolventem (např. možnost stáhnout po zadání hesla transkript uchazeče z oficiálního webu zahraniční střední nebo vysoké školy).
 3. Ostatní státy
  Tyto doklady o ukončení studia musí být superlegalizovány. V rámci superlegalizace je pravost podpisů a otisků razítek na originálech dokladů ověřena:
  • ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo střední nebo vysoká škola, která doklad vydala, nebo příslušným cizozemským orgánem,
  • a dále příslušným zastupitelským úřadem České republiky.

Požadované ověření podkladů dle států, v nichž bylo vzdělání získáno a doklad vydán soubor pdf 0,19 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 01. 2024