Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Biofyzika a fyzika nanostruktur

Studijní program
Biofyzika a fyzika nanostruktur
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
doktorské
Forma studia
prezenční
Délka studia
4 roky
Akademický titul
Ph.D.
Přihláška od-do
20. 06. 2022 - 15. 08. 2022

Studijní program v kostce

Zájem o doktorský studijní program o Vás napovídá, že toužíte dříve nabyté znalosti i nadále rozvíjet a inklinujete s největší pravděpodobností k vědecké dráze. Nabízený studijní program Biofyzika a fyzika nanostruktur Vám může pomoci splnit obojí a to ať už si vyberete experimentálně zaměřenou oblast biofyziky a ekofyziologie fotosyntézy, nebo teoretičtější fyziku nanostruktur a chemickou fyziku. V obou případech se budete zabývat perspektivními interdisciplinárními vědními obory se značnými možnostmi využití v dalších oblastech základního i aplikovaného výzkumu. V první profilaci se pokusíte pomocí biofyzikálních a biochemických metod, i přístupů molekulární biologie, přispět ke komplexnímu pochopení procesů, které určují odolnost organizmů (především vyšších rostlin) vůči oxidativnímu stresu, a které souvisí se schopností ekonomicky i ekologicky významných druhů rostlin přizpůsobit se aktuální klimatické změně. Ve druhém případě se pak zaměříte zejména na výpočetně orientované studium struktury a fyzikálně-chemických vlastností nanomateriálů, které je základem pro využití těchto materiálů v nanotechnologických aplikacích napříč obory, popř. budete navrhovat materiály nízkodimenzionální s výjimečnými vlastnostmi nebo budete vyvíjet odpovídající výpočetní metody. Pro Vaše budoucí školitele a vyučující jsou zmíněné obory hlavními směry jejich vědecké práce, jsou v nich publikačně aktivní a patří mezi úspěšné řešitele vědeckých projektů. Během studia i Vám umožníme zapojení do těchto projektů v rámci řešení dizertační práce a stát se platným členem našeho vědeckého týmu.

Co od vás očekáváme?

Od uchazečů o studium očekáváme:

 • ukončené studium navazujícího magisterského studijního programu Aplikovaná fyzika na PřF OU nebo příbuzného fyzikálního, případně biologického či chemického studijního programu v ČR nebo zahraničí
 • zájem o vědeckou práci

Co se naučíte?

Ph.D. student programu Biofyzika a fyzika nanostruktur:

 • si výrazně rozšíří znalosti teoretické i experimentální fyziky a chemicky či biologicky orientovaných disciplín podle zaměření dizertační práce
 • bude-li experimentálně zaměřen, zvládne širší spektrum biofyzikálních a biochemických metod včetně unikátních spektroskopických (např. metody kinetické absorpční a fluorescenční spektroskopie, 31P-NMR spektroskopie, SAXS, SANS atd.).
 • bude-li profilován teoretičtěji, získá hluboké znalosti simulačních metod a elektronové struktury molekulárních komplexů, nanostruktur a materiálů, bude umět využívat matematické metody a nástroje superpočítání v nanomateriálové a chemické fyzice
 • získané znalosti bude umět tvůrčím způsobem rozvíjet, interpretovat a aplikovat při řešení problémů základního výzkumu i v praxi
 • bude schopen samostatně prezentovat výsledky na mezinárodních konferencích, vést vědecké semináře a publikovat ve vědeckých časopisech
 • získá zkušenost s působením v mezinárodních vědeckých týmech
 • bude umět podávat a řešit vědecké projekty

Kde a jak se uplatníte?

Absolvent studijního programu Biofyzika a fyzika nanostruktur může najít uplatnění v:

 • akademické sféře, v ústavech AV ČR a institucích zabývajících se základním či aplikovaným výzkumem v oblasti biofyziky, fyziologie, fyziky nanostruktur, chemické fyziky, materiálových věd a příbuzných oborech v ČR i v zahraničí.
 • domácích či zahraničních "high-tech" společnostech zaměřených na výzkum a vývoj nových materiálů, biomedicínské aplikace a biotechnologie.

Konkrétní pracovní pozice

 • vedoucí pracovník vědecko-výzkumných týmů
 • vědecko-výzkumný pracovník v ústavech AV ČR nebo na univerzitách
 • odborný asistent nebo vědecký pracovník na vysokých školách

Přijímací řízení

2
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Absolvování přijímací zkoušky, která proběhne formou ústního pohovoru před komisí jmenovanou děkanem PřF OU. Rozsah požadovaných znalostí uchazeče vychází rámcově z okruhů státní závěrečné zkoušky navazujícího studijního programu Aplikovaná fyzika na PřF OU, důraz je kladen především na oblasti související s navrhovaným tématem dizertační práce. Součástí pohovoru je rovněž ověření schopnosti odborně komunikovat v anglickém jazyce (část pohovoru tedy probíhá i v anglickém jazyce).

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.