Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Grafický design a vizuální komunikace

Studijní program
Grafický design a vizuální komunikace
Fakulta
Fakulta umění
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
MgA.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 09. 04. 2024

Studijní program v kostce

Grafický design a vizuální komunikaci vnímáme v širokém záběru. Kromě obrazu a textu, nás zajímá pohyblivý obraz, práce s prostorem nebo performativní umění. Studentům poskytujeme podporu a prostor pro práci na ateliérovém zadání. Pomáháme studentům rozvíjet znalosti a zkušenosti směrem k originální a svébytné tvorbě. Výstupem v našem ateliéru může být např. knižní layout, hudební videoklip nebo architektura výstavy.

Ke své práci využíváme jak analogové, tak digitální nástroje. Součástí katedry jsou kromě standardního digitálního vybavení, také sítotisková dílna, 3D tiskárna nebo kamera Black Magic. V rámci semestrálních úkolů spolupracujeme s různými externisty a institucemi. Náš ateliér v minulých letech realizoval například prostorovou instalaci pro galerii PLATO, knižní sborník Oáza ve spolupráci s hudebními publicisty Jiřím Špičákem a Milošem Hrochem nebo knihu francouzského kolektivu Tiqqun ve spolupráci s galerií Display a filozofem Václavem Janoščíkem.

Pokud máte zájem u nás studovat, nejlepší způsob je osobní nebo distanční konzultace. Můžete nám poslat portfolio a my vám rádi dáme zpětnou vazbu. Více se o našem ateliéru dozvíte na Facebooku nebo Instagramu, kde najdete i naše aktuální práce.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Text, forma, funkce

Ateliér grafického designu Text, forma, funkce je místem setkávání studentů, umělců, architektů a designérů. Místem pro dialog, umělecké vyjádření i výzkum. Staň se i ty jeho součástí.

Co od vás očekáváme?

Kromě úspěšně ukončeného bakalářského vzdělání je potřeba, abyste měli představu o vlastním designérském nebo uměleckém směřování. Váš individuální program potom plynule přechází do tématu vaší diplomové práce.

Co se naučíte?

Jako absolvent studijního programu:

  • Získáte mezioborové znalosti, které budete schopni modelovat podle osobních potřeb směrem k originální a svébytné činnost
  • Prohloubíte své konceptuální uvažování, estetické cítění a schopnost kritické reflexe
  • Budete výborně ovládat dějiny a teorii vizuální komunikace s důrazem na vzájemné souvislosti
  • Prokážete přesvědčivou orientaci v uměleckých žánrech, formách a jejich historickém vývoji
  • Získáte znalost historických kontextů a současných vývojových tendencí vizuální komunikace
  • Budete ovládat grafický design na vysoké úrovni, která vám umožní samostatný vstup do této profese

Kde a jak se uplatníte?

Naše absolventy motivujeme k založení vlastního grafického studia, na jehož profilování a založení se připravují během celého studia. Po absolvování magisterského studijního programu budete připraveni se stát součástí vedení týmu grafického studia, nebo se uplatnit na vedoucí tvůrčí pozici v rámci kulturní nebo vzdělávací organizace, mediální agentury, knižního nakladatelství, divadla, televize, rozhlasu atd.

Grafický design a vizuální komunikace
Grafický design a vizuální komunikace
Grafický design a vizuální komunikace

Přijímací řízeníPodmínky k přijetí
+

Obecná podmínka

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský). Dokladem prokazujícím splnění podmínky je vysokoškolský diplom. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii diplomu. Tento doklad předávají uchazeči u zápisu do studia, který se bude konat v září. O konkrétním termínu zápisu do studia budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni po skončení přijímacích zkoušek.

Přílohy k přihlášce: Žádné přílohy ani doklad o předchozím vzdělání uchazeči na fakultu nezasílají.

Další podmínka

Úspěšné vykonání přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška sestává ze dvou částí:

V talentové části přijímací zkoušky zkušební komise sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty hodnotí předložené portfolio, případně další dokumentaci tvůrčí činnosti. Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 20 bodů.

Ústní část přijímací zkoušky probíhá před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty. Obsahem zkoušky je pohovor, který prověří znalosti uchazeče z oboru a rozprava nad nastíněným projektem magisterského studia. Každý uchazeč může v této části přijímací zkoušky získat nejvýše 20 bodů.

Každý uchazeč může získat nejvýše 40 bodů z obou částí přijímací zkoušky. Každý uchazeč, který získá méně než 30 bodů z obou částí přijímací zkoušky, nesplnil podmínku úspěšného vykonání přijímací zkoušky a nebude přijat ke studiu.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

U přijímací zkoušky je posuzována kvalita navrhovaného osobního projektu magisterského studia, dosavadní tvůrčí činnost, účast a výsledky na workshopech, stážích a přednáškách spojených s oborem, schopnost analýzy vybraného tématu (rešerše - teze - zdůvodnění).

Obsah talentové zkoušky

  • dokumentace dosavadní tvůrčí činnosti

Okruhy k ústní zkoušce – pohovor

  • teoretické znalosti z oboru
  • praxe v oboru a její výsledky
  • bibliografie a osobní projekt magisterského studia

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email:
telefon: +420 553 46 1234
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.