Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Biologie se zaměřením na ekologii a biodiverzitu

Studijní program
Biologie
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Studijní program v kostce

Dvouletý magisterský studijní obor navazující na bakalářské studium Systematické biologie a ekologie. Vědomosti a dovednosti získané v rámci bakalářského studia jsou rozvíjeny v duchu pochopení evolučních souvislostí a integrace nabytých znalostí. Důraz je kladen na znalosti molekulární biologie, evoluční genetiky, genomiky, bioinformatiky a dalších oborů s cílem poskytnout studentům rozhled v současné biologii a jejich výzkumných trendech. Ty jsou předpokladem dobrého uplatnění v badatelské biologii i praktických biologických profesích. Profesní vědomosti, schopnosti a dovednosti jsou formovány aktivní účastí studentů na řešení odborných praktických úkolů v rámci výzkumných projektů katedry a spolupracujících institucí. Široké spektrum specializací pracovníků katedry Biologie a ekologie nabízí výzkumnou seberealizaci v řadě atraktivních, praktických i teoretických, disciplínách v rámci diplomových prací.

Co od vás očekáváme?

Studium je postaveno na rozvíjení teoretických základů a praktických dovedností osvojených v rámci bakalářského studia. Z nikoho nelze udělat biologa proti jeho vůli. Nezbytným předpokladem je proto chuť učit se nové věci, nové přístupy a pro studenty také často nové způsoby myšlení. Současná biologie nebazíruje na vyčerpávajících znalostech, ale na schopnostech pracovat s informacemi tím správným způsobem pomocí správně volených postupů. Touha poznávat je nejdůležitější, všechno ostatní se  poddá...

Co se naučíte?

Uděláme z vás biology. Statické kompendium vědomostí, které jste získali v rámci bakalářského studia, získá nový rozměr osvojením si moderních evolučních přístupů a metod, na kterých stojí soudobá biologie. Na základě nově nabytých znalostí z molekulární biologie, genetiky a bioinformatiky porozumíte procesům, jež jsou základem pro pochopení mechanismů evoluce. Budete připraveni orientovat se v otázkách týkajících se teoretické ekologie s aplikacemi pro management a praktickou ochranu biotopů. Budete umět formulovat výzkumné hypotézy, samostatně provádět výzkumné práce v terénu i laboratoři a aplikovat moderní metody sběru a analýzy dat.

Kde a jak se uplatníte?

Získané znalosti a dovednosti jsou předpokladem pro uplatnění v širokém spektru profesí. Absolvent bude umět aplikovat teoretické znalosti ze systematických a ekologických disciplín a používat moderní metody sběru a analýzy dat i při řešení praktických úkolů napříč systematicko-fylogenetickými a ekologickými disciplínami v terénním i laboratorním prostředí. Uplatnění je nabízeno v praktické ochraně přírody na úrovni úřadů v rámci státních institucí (např. AOPK, správy CHKO, Národní parky, Krajské úřady, Česká inspekce životního prostředí apod.), stejně jako v soukromém sektoru ve firmách zabývajících se posudky dopadů na životní prostředí. Absolventi získají také předpoklady pro práci podnikových ekologů a uplatňují se také jako kurátoři a vědečtí pracovníci v muzeích. Další spektrum nabízených profesí souvisí s uplatněním v biologických laboratořích, od výzkumných, po komerční typy (obvykle biomedicínské). Úspěšným absolventům nabízíme 4-letý doktorský studijní program Biologie, ve kterém mohou navázat na výzkumy zahájené v rámci bakalářského a navazujícího studia.

Konkrétní pracovní pozice

 • úředník státní správy v ochraně přírody;
 • inspektor na České inspekci životního prostředí;
 • podnikový ekolog;
 • kurátor sbírky přírodnin;
 • laborant;
 • vědecký pracovník;

Přijímací řízení

30
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Písemná přijímací zkouška formou písemného testu. Každý uchazeč může získat z přijímací zkoušky nejvýše 100 bodů.

Každý uchazeč, který nedosáhne 50 bodů, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Datum konání přijímací zkoušky bude zveřejněno v elektronické přihlášce uchazeče a na webových stránkách Přírodovědecké fakulty nejpozději 26. dubna 2024. Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně, termín přijímací zkoušky jim bude také zaslán na kontaktní email.

Náhradní termín přijímací zkoušky (dále jen NT PZk) je stanoven na 18. června 2024. NT PZk je udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem státních závěrečných zkoušek, hospitalizace, karanténa apod.). O náhradní termín je nutno písemně požádat děkana fakulty nejpozději do 2 dnů od řádného termínu přijímací zkoušky a důvody doložit příslušným potvrzením. O závažnosti důvodu rozhodne děkan. Formulář s žádostí o náhradní termín přijímací zkoušky je umístěn na webových stránkách PřF OU.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii VŠ diplomu doložit v den zápisu do prvního ročníku studia v období 26. – 28. srpna 2024 nebo po podání žádosti v náhradním termínu do 30. září 2024. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni prostřednictvím informačního systému po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou zveřejněny na webových stránkách PřF OU a zaslány na kontaktní emaily uchazečů.

Podmínkou přijetí ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce je současně prokázání znalosti českého jazyka, schopnosti porozumět psanému a mluvenému projevu v českém jazyce. Znalost českého jazyka lze prokázat v den zápisu (viz předchozí odstavec) takto:

 1. úspěšným složením maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka nebo
 2. státním občanstvím České republiky nebo státním občanstvím Slovenské republiky nebo
 3. složením státní zkoušky základní z českého jazyka na některé jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v České republice nebo
 4. dokladem o vykonání Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince minimálně na úrovni B1 (CCE-B1) Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy nebo
 5. úspěšným absolvováním bakalářského nebo magisterského studijního programu v českém nebo slovenském jazyce.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška bude prominuta uchazeči, který je absolventem nebo studentem posledního ročníku bakalářského studijního programu Biologie nebo programu příbuzného.

O prominutí PZk je nutno požádat děkanku fakulty (prostřednictvím studijního oddělení) nejpozději v pracovní den předcházející dni konání PZk. Součástí žádosti musí být úředně ověřená kopie přílohy diplomu (Diploma supplement) nebo originál výpisu absolvovaných předmětů bakalářského studia (= „Průběh studia“) potvrzený studijním oddělením v dubnu 2024. Absolventi Přírodovědecké fakulty OU po roce 2010 nemusí Průběh studia k žádosti dokládat.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Obecná biologie

 • Základy molekulární a buněčné biologie.
 • Genetika.
 • Obecná mikrobiologie.
 • Základy evoluční biologie.

Biologie rostlin

 • Anatomie rostlin.
 • Fyziologie rostlin.
 • Ekologie rostlin.
 • Systém a fylogeneze rostlin.

Biologie protistů a hub

 • Stavba těla protistů a hub.
 • Rozmnožování a životní cykly protistů a hub.
 • Systém a fylogeneze protistů a hub.

Biologie živočichů

 • Anatomie živočichů.
 • Fyziologie živočichů.
 • Ekologie živočichů.
 • Systém a fylogeneze živočichů.

Ekologie a ochrana přírody

 • Obecná ekologie.
 • Populační ekologie a interakce.
 • Životní historie.
 • Ekologie společenstev a ekosystémů.
 • Ochrana přírody.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani diplom o absolvování bakalářského studijního programu na fakultu uchazeči předem nezasílají. Uchazeči o studium v navazujících magisterských programech doloží úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu v den zápisu do prvního ročníku studia.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email: ;
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.