Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Ekonomická geografie

Studijní programEkonomická geografie a regionální rozvoj
FakultaPřírodovědecká fakulta
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenční
Délka studia3 roky
Akademický titulBc.
Garant programuMgr. Ondřej Slach, Ph.D.

Studijní program v kostce

Úvodní kurzy jsou zaměřeny na osvojení znalostí a zejména nácvik dovedností používat základní geografické metody v oblasti ekonomické geografie. Využití moderních informačních systémů v oblasti statistických a kartografických metod představuje nezbytnou výbavu pro kvalitní práci každého geografa a tudíž má ve studijním plánu nezastupitelné místo. Této výuce slouží počítačové učebny vybavené moderním softwarem GIS. Významnou součástí jsou také předměty, které Vás seznámí s úlohou a uplatněním geografie v oblasti lokálního a regionálního rozvoje a při hledání řešení problémů v rozvoji obcí, měst či regionů v oblasti společenské i hospodářské a to jak v rovině teoretické tak i praktické. Ekonomická geografie Vás naučí porozumět zákonitostem rozmístění zemědělství, průmyslu a služeb na lokální až globální úrovni a současně zachytit a charakterizovat současné prostorové změny.

Studuj Ekonomickou geografii a regionální rozvoj

Odpověď na otázku, co všechno jde na naší fakultě studovat jsme svěřili našim studentům a vyučujícím. V sérii krátkých "vlogů" vám nabízíme právě jejich pohled na naše obory. Jedním z průvodců je Alexandr Nováček z naší katedry sociální geografie a regionálního rozvoje. Jeho milovaná Ekonomická geografie a regionální rozvoj je pro všechny, kteří chtějí hledat budoucnost ve městech a regionech. Laboratoř najdeš ve světě kolem tebe a je jen na tobě, kam jej zkusíš posunout. S prvními krůčky ti pomůžou naši specialisté, kteří pomáhají městům i krajům posouvat se dál. Ovlivni nejen svou budoucnost a rozvíjej svět kolem sebe.Co od vás očekáváme?

Základní znalosti středoškolského učiva zeměpisu, což znamená rozumět obecným zákonitostem uspořádání prostoru v jeho jednotlivých sférách, pro Vaše studium zejména ve sféře společenské a hospodářské. Pokud jste nestudovali na gymnáziu a hlubšími znalostmi v této oblasti v tuto chvíli nedisponujete, není to v žádném případě překážkou ke studiu, v úvodních semestrech budete schopni toto dohnat. Předpokládáme zájem studenta o dění ve Vaší obci, městě či regionu, jaké problémy je tíží, jak se snaží zlepšovat podmínky pro život a práci lidí. Pro činnost v oblasti lokálního a regionálního rozvoje je důležitý kontakt, komunikace a spolupráce s odborníky, ale také laickou veřejností. Proto ochotu a schopnost komunikovat a současně pracovat na zlepšování komunikačních dovedností v českém, ale také anglickém jazyce považujeme za důležitý předpoklad a zejména výstupní charakteristiku našich absolventů. Také očekáváme zájem seznamovat se s českými, moravskými i evropskými regiony prostřednictvím praktických geografických exkurzí, ale také v rámci zahraničních studijních pobytů či odborných stáží. A v neposlední řadě očekáváme živý zájem o geografii a studium geografie, ochotu učit se novým věcem a aktivní přístup k získání nových dovedností.

Co se naučíte?

V prvé řadě si musíte osvojit základní metody a techniky analytické práce, jak správně získávat, používat, zpracovávat a interpretovat důležité informace a statistická data. Naučíme Vás pracovat s moderními geografickými informačními systémy, vytvářet vhodné grafické a kartografické výstupy. Získáte schopnost „číst“ a rozumět informacím z textu, tabulky, grafu i tematické mapy. Osvojením si praktických dovedností budete následně schopni v dílčích disciplínách ekonomické i regionální geografie zachytit územní specifika a odhalit prostorové zákonitosti rozmístění sociálněekonomických složek v různém měřítku. V oblasti regionálního rozvoje budete schopni se orientovat v jeho teoretických rámcích, různorodosti přístupů a uplatnitelnosti nástrojů, významu jednotlivých aktérů. Budete schopni určit a hodnotit aktuální faktory a procesy, které ovlivňují rozvojové trendy v různých typech regionů Česka. Kvalitní znalost angličtiny je dnes považována za nedílnou součást profilu jakéhokoliv absolventa vysoké školy, a proto je jazykové přípravě věnována velká pozornost. Kromě obecné angličtiny se budete zdokonalovat také prostřednictvím vybraných odborně geografických kurzů, které jsou vyučovány v angličtině. Vylepšíte si také další cizí jazyk, jehož volba je v tomto případě na Vás (němčina, ruština, francouzština, španělština). Další geografické i jazykové vzdělávání Vám poskytne zahraniční studijní pobyt v rámci sítě více než čtyřiceti partnerských univerzit v evropských i mimoevropských zemích. Je našim cílem zvyšovat počty vyjíždějících studentů, jelikož osobní zkušenosti takto získané jsou neocenitelné.

Kde a jak se uplatníte?

Naše studenty se snažíme připravovat tak, aby byli schopni pokračovat v navazujícím studiu Ekonomické geografie a regionálního rozvoje na naší fakultě, ale také na jiných domácích i zahraničních univerzitách. V případě, že absolvent bakalářského studia hodlá odejít přímo do praxe, nalezne určitě širší spektrum profesního uplatnění. V institucích státní správy a samosprávy můžete pracovat jako analytici, členové týmů v oblasti tvorby strategických plánů rozvoje obcí a měst, řídící pracovníci či řadoví zaměstnanci na jednotlivých odborech městských i krajských úřadů. Další významnou oblastí je projektové řízení, kde můžete působit v oblastech přípravy, realizace či managementu projektů např. na úrovni mikroregionů, místních akčních skupin, ale také u komerčních subjektů. Schopnost pracovat s prostorově vázanými daty s využitím GIS nalezne dobré uplatnění mimo jiné např. na Českém statistickém úřadu, Katastrálním úřadu či Úřadu práce.

Přijímací řízení

70
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce doložit v den zápisu do prvního ročníku studia v období od 23. do 25. srpna 2021 nebo v náhradním termínu v září. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni poštou po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou rovněž zveřejněny na webových stránkách PřF OU.

Bez přijímací zkoušky. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště se bude konat písemná přijímací zkouška formou písemného testu. Každý uchazeč může získat z přijímací zkoušky nejvýše 100 bodů.

Každý uchazeč, který nedosáhne 51 bodů, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Konkrétní datum konání přijímací zkoušky bude zveřejněno na webových stránkách Přírodovědecké fakulty nejpozději do 31. března 2021. Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně.

Náhradní termín přijímací zkoušky (dále jen NT PZk) je na Přírodovědecké fakultě stanoven na 16. června 2021. NT PZk je udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem maturitních resp. státních závěrečných zkoušek, hospitalizace apod.). O náhradní termín je nutno písemně požádat děkana fakulty nejpozději do 2 dnů od řádného termínu přijímací zkoušky a důvody doložit příslušným potvrzením. O závažnosti důvodu rozhodne děkan. Formulář s žádostí o náhradní termín přijímací zkoušky je umístěn na webových stránkách PřF.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky. V případě počtu uchazečů přesahujích kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat písemnou přijímací zkoušku - viz podmínky k přijetí.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

 1. Regionální geografie ČR (40 %)
  charakteristika polohy ČR, fyzicko geografická charakteristika ČR, historický a geopolitický vývoj území ČR, socioekonomický vývoj ČR, charakteristika zemědělství a lesnictví ČR, přírodní zdroje ČR, těžba a vliv na krajinu, charakteristika průmyslu ČR, charakteristika služeb v ČR /terciární sektor/, charakteristika kvartérního sektoru v ČR, územní členění ČR, regionálně geografická charakteristika jednotlivých krajů ČR. Znalost fyzickogeografické i sociálněekonomické mapy ČR.
 2. Regionální geografie světa - obecný přehled o politickém a ekonomickém dění ve světě (30 %)
  metoda regionalizace a makroregionalizace světa, charakteristika jádrových regionů světa a hlavní ekonomická centra, charakteristika periferních regionů světa, jejich poloha a spádovost k jádrům, charakteristiky významných integračních uskupení, politickogeografický vývoj jednotlivých států Evropy, USA, Japonska, Ruska a Číny (aspekty historické, politické, regionální a socioekonomické). Znalost fyzickogeografické, politické i sociálněekonomické mapy světa.
 3. Obecná sociálněekonomické geografie (30 %)
  Přírodní, společenské a ekonomické faktory determinující rozmístění obyvatelstva. Základní demografické ukazatele. Prostorová dynamika obyvatel - migrace a její příčiny. Význam, funkce zemědělské výroby a její typologie. Ekonomicko-geografické faktory ovlivňující prostorové uspořádání a strukturální změny průmyslu. Hlavní průmyslové regiony světa a jejich specifikace. Definice a klasifikace služeb, jejich význam ve světové ekonomice. Druhy dopravy a typologie světových dopravních systémů. Lokalizační předpoklady, druhy a formy cestovního ruchu. Typologie sídel, urbanizační procesy.

Poznámky:

 • přijímací zkouška se koná písemně formou testu bez možnosti nahlédnutí do map nebo atlasů
 • z výše uvedených tématických okruhů budou vycházet konkrétní otázky v testu
 • v závorkách jsou určeny podíly jednotlivých okruhů v testu
 • požadované znalosti v rozsahu výše uvedených tematických okruhů vycházejí z předmětu zeměpis na gymnáziu

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani maturitní vysvědčení na fakultu uchazeči předem nezasílají. Uchazeči o studium v bakalářských programech předloží úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce v den zápisu do prvního ročníku studia.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email: ;
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.