Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Grafika

Studijní program
Grafika a kresba
Fakulta
Fakulta umění
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
BcA.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Studijní program v kostce

BAKALÁŘSKÝ PROGRAM GRAFIKA A KRESBA JE ZAMĚŘEN NA ROZVOJ MYŠLENÍ, VNÍMÁNÍ A UTVÁŘENÍ SI NÁZORU V REFLEXI NA SOUČASNOU SPOLEČNOST A UMĚLECKÝ PROVOZ SKRZE VOLNOU TVORBU.

Studenti rozvíjejí svou vlastní uměleckou osobnost. Studium podporuje tento vývoj nejen tím, že předepisuje normativní obsah, ale je zároveň fórem pro diskusi s učiteli a spolužáky, formuje individualitu studentů v procesu umělecké tvorby s respektem k jejich umělecké svobodě a osobnosti. Studiem v rámci specializace Grafika získáte umělecké vzdělání a odbornou kvalifikaci, čímž se rozumí tvůrčí redefinice a reinterpretace média grafiky s důrazem na intermedialitu a otevřenost média, budete tvůrčím způsobem pracovat v oblasti profesionální grafiky, na základě vlastní autentické výtvarné práce dokážete posoudit a uvědomit si vlastní pozici v prostoru uměleckého provozu a vymezit si zde vlastní pole působnosti.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Grafika a kresba

Studiem grafiky a kresby na Fakultě umění Ostravské univerzit vás provedou doc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.MgA. Andrea Uváčiková, Ph.D.

Co od vás očekáváme?

Základní dovednosti v kresbě, základní znalosti klasických grafických technik a také základní orientaci v digitálních médiích, zejména v grafickém softwaru. Základní znalosti v dějinách umění obecně a také se zaměřením na oblast grafiky.

Co se naučíte?

Naučíte se pracovat jak s klasickými grafickými technikami (tisk z výšky, tisk z hloubky), tak s novými grafickými technikami (serigrafie, ofset, digitální technologie), experimentální formy tisku a rozmnožovacích technik. Budete umět pracovat se softwarem a s fotografií s aspektem ke grafice. Získáte široký přehled o možnosti využití grafických technik a technologií s jejími přesahy do jiných médií (objekt, animace, atd.) Budete ovládat hlavní principy volné a užité grafiky a jejího praktického uplatnění, hlavní tvůrčí a technologické zákonitosti a principy grafiky, 2D a 3D zobrazování a projektování, virtuální a rozšířené reality (AR), a to včetně základů grafického designu. Budete se orientovat ve stěžejních uměleckých dílech oboru, v dějinách a principech českého, evropského i světového umění. Získáte povědomí o sociopolitických, ideologických, filozofických a hospodářských předpokladech vzniku klíčových děl ve výtvarném umění. Získáte schopnost stavět svou uměleckou činnost na kulturně-historických znalostech, aplikovat získané znalosti a dovednosti v oblasti výtvarných umění i mimo konkrétní studovaný obor. Budete schopni srozumitelně a přesvědčivě interpretovat výsledky své umělecké práce odborné i laické veřejnosti.

Kde a jak se uplatníte?

 • v současném výtvarném nebo jiném uměleckém provozu jako nezávislý autor - grafik, vizuální umělec
 • na pracovištích zaměřených na tvorbu vizuálních výstupů – grafiky, animace, multimédií
 • ve vedení výtvarných dílen zaměřených od tradičních technologií po digitální tisk
 • v rámci pracovišť zaměřených na tvorbu vizuálních výstupů - grafiky, animace, multimédií
 • v uměleckém provozu - galerie, muzea, výstavní prostory atd.
 • v privátní sféře výstavní, kurátorské, organizační i osvětové

Přijímací řízeníPodmínky k přijetí
+

Obecná podmínka

Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou, nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři, nebo (výjimečně) nemusí vůbec dosáhnout středního vzdělání, nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři. Uchazeč doloží ověřenou kopii vysvědčení o maturitní zkoušce nebo vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři, nebo diplomu absolventa konzervatoře. Tento doklad předávají uchazeči u zápisu do studia. O konkrétním termínu zápisu do studia budou přijatí uchazeči informováni po skončení přijímacích zkoušek.

Přílohy k přihlášce: portfolio domácích prací. Žádné další přílohy ani maturitní vysvědčení uchazeči na fakultu nezasílají.

Další podmínka

Úspěšné vykonání přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška je dvoukolová, v 1. kole se hodnotí domácí práce uchazeče.

 • Uchazeč své portfolio vybírá tak, aby vytvářelo co nejširší informaci o jeho uměleckém rozsahu se zaměřením na zvolený ateliér
 • Portfolio ve formátu PDF (jako jeden soubor) vkládá uchazeč komprimované metodou ZIP (max. 100 MB) jako přílohu k e-přihlášce.

Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 10 bodů. Každý uchazeč, který získá méně než 10 bodů, nesplnil podmínku úspěšného vykonání přijímací zkoušky, nepostupuje do 2. kola přijímací zkoušky a nebude přijat ke studiu. Každý uchazeč, který získá 10 bodů v této části přijímací zkoušky, automaticky postupuje do 2. kola přijímací zkoušky.

V případě, že se uchazeč rozhodne podat přihlášku na více specializací a postoupí do 2. kola přijímací zkoušky, musí počítat s náročností přijímací zkoušky a jejím průběhem, který je konstantní termínem a rozsahem dní pro všechny specializace.

2. kolo přijímací zkoušky sestává ze dvou částí:

 • talentová - praktická: uchazeč plní zadané úkoly dle zvolené specializace. Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 60 bodů.
 • ústní část přijímací zkoušky má podobu rozpravy nad domácími pracemi a pohovoru zaměřeného na všeobecný rozhled v oblasti dějin umění a výtvarných umění před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty. Domácí práce přinese uchazeč v originální podobě (malby, tisky, kresby apod.). Každý uchazeč může v této části přijímací zkoušky získat nejvýše 30 bodů.

Body z 1. a 2. kola se sčítají. Každý uchazeč může získat nejvýše 100 bodů. Každý uchazeč, který získá méně než 75 bodů z přijímací zkoušky celkem, nesplnil podmínku úspěšného vykonání přijímací zkoušky a nebude přijat ke studiu.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Obsah talentové zkoušky

1. kolo – portfolio domácích prací uchazeče v rozsahu cca 25 prací

 • kresby, studie (portrét, figura, ruce...)
 • vlastní práce úzce se dotýkající zvoleného ateliéru
 • uchazeč vybírá své portfolio tak, aby vytvářelo co nejširší informaci o jeho uměleckém rozsahu

2. kolo přijímací zkoušky

 • Uchazečům budou postupně během tří dnů přijímací zkoušky zadány tři praktické úkoly.
 • Pro přijímací zkoušku si uchazeči donesou tyto pomůcky:
  Min. 5 ks papírů vyšší gramáže cca 250 g/m2, formátu A2 + různé jiné papíry dle uvážení a potřeb adepta, skicák, tužky, tuš, pravítka, kružítka, křivítka, nůžky, řezák, lepidlo, štětce ploché a kulaté, nádobku na vodu, různé barvy (pastely, tempery...) atd.

Okruhy k ústní zkoušce – pohovor

 • rozprava nad domácími pracemi, které uchazeč předloží v originální podobě
 • pohovor zaměřený na dějiny umění, literaturu, architekturu, film, hudbu, divadlo, současné umění, výstavy
 • všeobecný rozhled týkající se dějin umění a výtvarných umění

Pohovory budou probíhat průběžně.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

 • Domácí práce komprimované v jeden soubor ve formátu ZIP (max. 100 MB).

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email:
  telefon: +420 553 46 1234
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.