Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Malba I

Studijní program
Malba
Fakulta
Fakulta umění
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
MgA.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 09. 04. 2024

Studijní program v kostce

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ PROGRAM SE SPECIALIZACI MALBA 1 NABÍZÍ KOMPLEXNÍ A ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ V OBLASTI UMĚNÍ, KONKRÉTNĚ MALÍŘSTVÍ. SPECIALIZACE JE ZAMĚŘENÁ NA ZKOUMÁNÍ FENOMÉNU MALBY S DŮRAZEM NA MALÍŘSKÉ GESTO VE FIGURÁLNÍ MALBĚ, VYJÁDŘENÍ NARACE A PSYCHOLOGII MÝTU A JEHO TYPOLOGII.

Specializace Malba 1 je koncipován jako ateliér ke studiu jak tradičních malířských technik, tak i jejich přesahům do nových, netradičních, či digitálních podob. Výuka je zaměřená na určování a přehodnocování tvůrčích uměleckých strategií a reflexi jejich vývoje. Je sledován vývoj malířského umění od minulosti po současnost a poznatky jsou uplatněny pro tvůrčí činnost studenta. Ten se učí pracovat nejen s obrazovou plochou a formou vyjádření tématu, ale také s celkovým vyzněním instalace či pochopením dopadu uměleckého projevu na diváka. Je sledován vývoj malířských forem konkretizujících, figurativních nebo abstraktních a jejich přehodnocení pro použití na současné umělecké scéně. Zájem je soustředěn na nové techniky a materiály v malbě a ovlivnění či využití digitálních technologií pro tvorbu obrazu. V magisterském studiu je dbáno na velký důraz tvorby v konceptuálním rozmezí, od překlenutí myšlenky uměleckého díla do formálního zpracování až po samotnou realizaci díla v galerijním prostředí. Program zahrnuje zkoušky, případové studie a osobní konzultace v rozsahu úměrném studentskému zájmu o problematiku. Je naplňován kvantitativní plán studia s přihlédnutím ke kvalitativnímu rozvoji tvůrčí osobnosti studenta.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Malba I

Malba I je specializace zaměřená na zkoumání fenoménu malby s důrazem na malířské gesto ve figurální malbě, vyjádření narace a psychologii mýtu a jeho typologii.

Co od vás očekáváme?

Předpokladem pro studium je ovládání malířských technik a kresebných prostředků. Pro specializaci je určující znalost dějin umění a orientace v důležitých uměleckých dílech minulosti s akcentem na médium malby. Předpokladem je také ovládání malířských metod se zaměřením na jednotlivou formu vyjádření tématu zájemce a zpracování a reflexe vlastní tvorby v portfoliu.

Co se naučíte?

Jako student programu se naučíte: vytvořit obraz jako kvalitní uměleckou realizaci, vytvořit obrazovou sérii nebo jinou uměleckou realizaci a obhájit ji před uměleckou kritikou, ovládat tradiční i netradiční malířské metody pro tvorbu obrazu či jiné umělecké realizace, ovládat základní digitální technologie pro tvorbu obrazu, připravit samostatnou výstavu nebo projekt, hluboké znalosti a porozumění oboru malby v kontextu soudobého výtvarného diskurzu, efektivně využívat základní terminologii oboru, orientovat se v českém a světovém výtvarném umění po r. 1945, elementární znalostí moderních interpretačních strategií, od ikonografické a ikonologické metody přes formalisticko-estetické, strukturalistické a sémiologické metody až po psychologické, fenomenologické či sociologické přístupy, schopnosti samostatně se vymezit a tvůrčím způsobem řešit teoretický nebo praktický problém v uměleckém provozu, schopnosti nasměřovat své úsilí na profesní život a uplatnění v současném výtvarném uměleckém provozu jako nezávislý autor/autorka/umělec, schopnosti narušovat zavedené umělecké standardy, schopnosti aplikovat oborové i mezioborové znalosti do vlastní umělecké praxe, orientovat se v posloupnostech starého, moderního i současného umění s akcentem na médium malby, orientovat se v primární i sekundární literatuře týkající se oboru, vytvořit prezentaci vlastní tvorby ve formě portfolia, katalogu nebo digitálního výstupu.

Kde a jak se uplatníte?

Absolventi navazujícího magisterského programu se specializací malba 1 mají uplatnění jako kvalifikování umělci, malíři, na poli uměleckého provozu nejen v českém prostředí, ale i v zahraničí.

Přijímací řízeníPodmínky k přijetí
+

Obecná podmínka

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský). Dokladem prokazujícím splnění podmínky je vysokoškolský diplom. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii diplomu. Tento doklad předávají uchazeči u zápisu do studia, který se bude konat v září. O konkrétním termínu zápisu do studia budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni po skončení přijímacích zkoušek.

Přílohy k přihlášce: Žádné přílohy ani doklad o předchozím vzdělání uchazeči na fakultu nezasílají.

Další podmínka

Úspěšné vykonání přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška sestává ze dvou částí:

V talentové části přijímací zkoušky zkušební komise sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty hodnotí předložené portfolio, případně další dokumentaci tvůrčí činnosti. Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 20 bodů.

Ústní část přijímací zkoušky probíhá před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty. Obsahem zkoušky je pohovor, který prověří znalosti uchazeče z oboru a rozprava nad nastíněným projektem magisterského studia. Každý uchazeč může v této části přijímací zkoušky získat nejvýše 20 bodů.

Každý uchazeč může získat nejvýše 40 bodů z obou částí přijímací zkoušky. Každý uchazeč, který získá méně než 30 bodů z obou částí přijímací zkoušky, nesplnil podmínku úspěšného vykonání přijímací zkoušky a nebude přijat ke studiu.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Obsah talentové zkoušky

 • Uchazeč představí a obhájí své dosavadní práce.
 • Představí svou tvorbu, a to pomocí přesně definovaných verbalizovaných postupů, které uplatňoval v dosavadním studiu.

Okruhy k ústní zkoušce – pohovor

 • Uchazeč představí svůj koncept a nastíní zásadní téma pro magisterskou práci. Toto téma se bude snažit obhájit v kritické polemice.
 • Teoretický diskurz z dějin umění, filozofie, estetiky, dějin umění a současného umění, v němž bude zřetelné studentovo ukotvení.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani diplom na fakultu uchazeči nezasílají.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email:
  telefon: +420 553 46 1234
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.