Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Rozvoj a řízení v sociální práci

Studijní program
Sociální práce
Fakulta
Fakulta sociálních studií
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
kombinované
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 30. 04. 2024

Studijní program v kostce

Zájemci o navazující magisterské studium Sociální práce na Ostravské univerzitě si mohou vybrat ze tří specializací:

 1. Sociální práce s rodinou,
 2. Rozvoj a řízení v sociální práci,
 3. Sociální práce a kriminologie.

Mezi hlavní přínosy studia Sociální práce na Fakultě sociálních studií patří zapojení zahraničních expertů do výuky, možnosti studijních výjezdů a stáží v zahraničí. Fakulta spolupracuje s více než padesáti zahraničními univerzitami. Je členem mezinárodní sítě Social Work and Social Economy (SOWOSEC) a zakládajícím členem Evropského výzkumného institutu pro sociální práci (ERIS). ERIS je zároveň spoluvydavatelem odborného časopisu Sociální práce / Sociálná práce / Czech and Slovak Social Work.

Další významným přínosem je důraz kladený na odbornou praxi a spolupráce se subjekty z praxe sociální práce. K nim patří i sbor konzultantů se zkušeností s využíváním sociální práce. Konzultanti se podílejí na výuce prostřednictvím metody zvané „storytelling“. Pro aktivnější studenty a studentky se otevírá celá řada dalších aktivit. Působí zde například otevřený studentský kolektiv Zebra, který různými akcemi přibližuje veřejnosti sociální práci, organizuje odborné diskuse, interaktivní workshopy, besedy, benefiční akce a během zkouškového období pořádá svépomocná studijní fóra.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Rozvoj a řízení v sociální práci

Rozvoj a řízení v sociální práci je jednou ze specializací Sociální práce v navazujícím magisterském studiu na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity.

Co od vás očekáváme?

Očekáváme od Vás ukončené vysokoškolské bakalářské vzdělání v programu Sociální politika a sociální práce nebo v příbuzném sociálně-vědním programu. Dále uvítáme nadšení pro studium sociální práce, schopnost nahlížet na problémy z více různých perspektiv, sebereflexi a ztotožnění s hodnotami oboru.

Co se naučíte?

Jako absolventka nebo absolvent specializace Rozvoj a řízení v sociální práci:

 • budete schopni řídit organizaci služeb sociální práce a prokázat kritické chápání významu kvality a řízení kvality v sociální práci a sociálních službách s ohledem na rozsah dilemat a problémů v oblasti sociální práce a sociálních služeb,
 • budete znát koncept sociálního podnikání a požadavky na přípravu projektu na podporu sociálního podnikání v organizaci sociální práce,
 • získáte znalosti projektového managementu a specifik přípravy projektových žádostí,
 • dozvíte se o způsobech a zdrojích financování služeb sociální práce,
 • budete se orientovat ve financování veřejného sektoru a rozumět problematice tvorby koncepčních materiálů utvářejících sociální politiku v daném regionu a její provázanosti s dalšími oblastmi veřejné správy,
 • získáte znalosti z oblasti evaluace a plánování služeb sociální práce a zapojování jednotlivých aktérů do tohoto procesu,
 • dozvíte se o metodách zapojení se do sociálních a politických akcí, jejichž cílem je ovlivnit sociální politiku, životní situace klientů i výkon sociální práce,
 • získáte znalosti a dovednosti pro samostatnou metodickou a řídící práci,
 • dokážete připravit a řídit sociálně inovační proces v oblasti služeb sociální práce,
 • uplatníte poznatky z oblasti právní úpravy sociální práce, sociálních služeb a neziskového sektoru,
 • naučíte se identifikovat orgány a subjekty veřejné správy, orientovat se v jejich stěžejních kompetencích a porozumět problematice tvorby koncepčních materiálů utvářejících sociální politiku v daném regionu a její provázanosti s dalšími oblastmi veřejné správy.

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi nebo absolventky magisterského navazujícího studia Sociální práce se specializací „Rozvoj a řízení v sociální práci“ se uplatníte jako specializovaní sociální pracovníci a pracovnice v rámci koncepční a metodické práce v organizacích sociální práce, jako experti a expertky v oblasti tvorby a realizace politik sociálních služeb, jako vedoucí pracovnice a pracovníci sociálních služeb nebo jako výzkumní pracovníci a pracovnice. Jako absolventky a absolventi magisterského navazujícího studia sociální práce můžete na Fakultě sociálních studií pokračovat v doktorském studiu programu Sociální práce.

Konkrétní pracovní pozice

Budete se moci uplatnit např. na těchto konkrétních pracovních pozicích:

 • Vedoucí pracovník/pracovnice sociální služby,
 • Evaluátor/evaluátorka sociálních služeb,
 • Metodik/metodička v sociální službě,
 • Inspektor/inspektorka kvality sociálních služeb.

Specifika kombinované/distanční formy studia

Kombinovaná forma studia se od prezenční formy studia liší pouze organizačně. Obsah studia i nároky kladené na studenty a studentky obou forem jsou shodné. Výuka v kombinované formě studia probíhá formou tzv. tutoriálů (zpravidla „celodenní soustředění“) v pátek zpravidla 6x za semestr (tj. 6 dnů v semestru zimním a 6 dnů v semestru letním). Rozsah povinné účasti na jednotlivých tutoriálech vyplývá z popisu předmětu (tzv. sylabus předmětu). Tutoriály nejsou běžnou přednáškou, zahrnují konzultaci, procvičení nastudované látky, dále slouží k vyhodnocování samostatných prací a průběžné kontrole studia. Kombinovaná forma studia spojuje kontaktní přímou výuku, samostudium a samostatnou práci studentů a studentek. Přičemž důraz je kladen především na samostudium. Do kontaktních hodin studia patří tutoriály, osobní konzultace, zápočty a zkoušky. Kontaktní výuka probíhá zpravidla v budově B (Fakulta sociálních studií, Českobratrská 16, Ostrava). K samostudiu studenti a studentky využívají povinnou/základní a doporučenou literaturu a e-learningové materiály (Informační systém MOODLE). Pro komunikaci s vyučujícími jsou prioritní pravidelné (předem vypsané) či individuálně dohodnuté konzultační hodiny. Konzultovat lze dle domluvy např. osobně i distančně (e-mailem, virtuálně on-line, event. telefonicky). Pro dálkovou komunikaci mezi studujícími navzájem a mezi studujícími a vyučujícími využíváme např. platformu MS Teams, Zoom apod

.

Studenti a studentky navazujícího magisterského studijního programu Sociální práce, specializace Řízení a rozvoj v sociální práci, v průběhu studia vykonávají 2 odborné souvislé praxe ve formě projektové výuky v projektových týmech (v maximálním početním složení týmu 4 osoby) v rozsahu 160 hodin za studium. Praxe ve všem formách studia jsou reflektovány prostřednictvím seminářů k odborným praxím a supervizí.

Přijímací řízení

30
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Absolutorium vysokoškolského bakalářského vzdělání v programu Sociální politika a sociální práce nebo v příbuzném sociálně-vědním programu.

Uchazeč/ka úspěšně vykonal/a přijímací zkoušku a umístil/a se do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů podle pořadí od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně.

Písemný znalostní test realizovaný na PC:

Společná část přijímací zkoušky – písemný test na PC, obsah testu je odvozen z Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 60 bodů.

Specializační část přijímací zkoušky:
orientace v předepsané literatuře z oblasti rozvoje a řízení v sociální práci, písemný test na PC, 20 bodů.

Uchazeč/ka může získat maximálně 80 bodů. Hranice pro „vyhověl/a–nevyhověl/a u přijímací zkoušky“ je stanovena na 40 bodů.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

 1. Minimální standard vzdělávání v sociální práci Asociace vzdělavatelů v sociální práci (www.asvsp.org).
 2. Předepsaná literatura pro specializační část přijímací zkoušky - pro přípravu k přijímací zkoušce doporučujeme vycházet zejména z následující literatury:
  BAUM, D., GOJOVÁ, A. Eds. 2014. Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií. Str. 21-128.
  DOŘIČÁKOVÁ, Š., PASTRŇÁK, R., 2017. Aktuální otázky sociálního podnikání v České republice. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita. Str. 24-38.
  MALÍK HOLASOVÁ, V., 2014. Kvalita v sociální práci a sociálních službách. Praha: Grada.
  MATOUŠEK, A KOL., 2012. Metody a řízení sociální práce. (e-kniha) Praha: Portál. Str. 289-364.
  PŘÍLOHA č. 2 (Obsah standardů kvality sociálních služeb) k vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provějí některá ustanovení zákona o sociálních službách v platném znění.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Při podání přihlášky do bakalářskýchnavazujících magisterských programů Sociální práce a navazujícího magisterského programu Sociální práce a sociální podnikání neposílejte žádné přílohy.

Úředně ověřenou kopii dokladu o ukončeném středoškolském (maturitní vysvědčení) nebo vysokoškolském vzdělání (diplom minimálně bakalářského stupně) podle jednotlivých programů dokládá uchazeč/uchazečka, který/á

 1. byl/a navržen/a k přijetí (a byl/a k tomu vyzván/a), a to zpravidla v den určený pro převzetí rozhodnutí a zápis do prvního roku studia – tento termín je považován pro doložení příslušného dokladu považován za nejzazší;
 2. podal/a odvolání, přičemž požadovaný doklad o vzdělání musí být přílohou tohoto jeho odvolání.

Pokud uchazeč/ka absolvoval/a předchozí vzdělání v zahraničí, musí zpravidla1 doložit také nostrifikační doložku nebo osvědčení o rovnocennosti zahraničního vzdělání.

1 Pokud uchazeč předchozí vzdělání získal na území státu, s nímž má Česká republika uzavřenu smlouvu o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladu o vzdělání, pak se na něj povinnost doložit nostrifikační doložku nebo osvědčení o rovnocennosti zahraničního vzdělání nevztahuje.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.

  Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  e-mail: ,
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušné studijní oddělení.