OU

Vendula Gojová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Vendula Gojová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: B 201, budova B
funkce:tajemnice a pedagogická poradkyně bakalářských oborů
obor činnosti:etnické a menšinové skupiny, sociální deviace, sociální podnikání v kontextu sociální práce, práce s odborným textem
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální práce (Fakulta sociálních studií)
telefon, mobil: 553 46 3223
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2004Mgr. Sociální práce se zdravotnickým profilem, ZSF OU
2013Ph.D. Sociální práce, FSS OU

Přehled zaměstnání

2004 - 2005Vzájemné soužití, o.s. - terénní sociální pracovnice
2005občanské sdružení SPOLEČNĚ – JEKHETANE - vedoucí Sekce sociálních služeb a projektová manažerka v oblasti sociálních služeb
2/2006 – 1/2007Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s., pobočka Slovensko - koordinátorka vzdělávacích programů, vedoucí Komunitného centra
2007Bílý nosorožec, o.p.s. - odborná sociální pracovnice
2010 - dosudOstravská univerzita, Fakulta sociálních studií – odborná asistentka

Granty

2012 - 2014ESF, MŠMT – OP VK
„Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě“, garantka předmětu
2010ESF, MPSV - OP RLZ „Lidské zdroje a zaměstnanost“.
„Profesní vzdělávání sociálních kurátorů“, spoluautorka příručky
2008ESF,MPSV – OP RLZ opatření 2.1. - Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí.
„Podpora vytváření systému terénní sociální práce – vytvoření vzdělávacího programu a jeho pilotní ověření“, lektorka
2007ESF,MPSV – OP RLZ opatření 2.1. - Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí.
„Zajištění vzdělávání metodiků a koordinátorů sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené“, lektorka

Působení v zahraničí

2014Studijní cesty za sociálními inovacemi do Rakouska a Velké Británie v rámci projektové spolupráce FSS OU a Centra sociálně orientovaných inovací
25. – 29. 10. 2010Christelijke Hogeschool Ede, Nizozemí
International Week of Social Work – přednášky – Czech Social System, Czech Social Work – Education, Practice

Vědeckovýzkumná činnost

2012Spoluřešitelka – „Sociální práce v kontextu sociálního podnikání“ v rámci Studentské grantové soutěže OU, reg. č. SGS5/FSS/2012
2011-2014Vědecká pracovnice – studentka Ph.D. v rámci projektu „Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity, Fakulty sociálních studií“. Reg.č. CZ.1.07/2.3.00/20.0080

Další vzdělávání (kurzy)

2009Vzdělávací kurz „Respektovat a být respektován“ v rozsahu 36 hodin, lektoři Mgr. T. Kopřivová, PhDr. P. Kopřiva.
2005Fundraising, Vita, o.s., Ostrava, 60 hodin
2004Komunitní práce jako metoda inkluze Romů, Katedra sociální práce, Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzita a Spolu International Foundation, 80 hodin

Odborné zaměření (přednášené předměty)

  • menšinové skupiny
  • sociální deviace
  • vztah sociálního podnikání a sociální práce


Všechny publikace

Gojová, V. a BJELONČÍKOVÁ, M. Vyloučené lokality - města, která nechceme vidět (?): Nezamýšlené důsledky označení "sociálně vyloučená lokalita". In: (Ne)viditelná města: 6. Brněnská konference urbánních studií. Brno. 2017.
Gojová, V. a BJELONČÍKOVÁ, M. Nezamýšlené důsledky označení "sociálně vyloučená lokality". Sociální práce/Sociálna práca. 2016, roč. 2016, č. 2016, s. 76-86. ISSN 1213-6204.
Gojová, V. The potential of civil society - an opportunity for social work. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2016, roč. 16, s. 16-26. ISSN 1213-6204.
Gojová, V. a Oujezdská, I. Vzdělávání sociálních pracovníků v oblasti sociálního podnikání. Sociální práce / Sociálna práca Czech and Slovak Social Work. 2016, roč. 16, s. 7-25. ISSN 1213-6204.
Gojová, V. a BJELONČÍKOVÁ, M. Identifikace a analýza potřeb v oblasti bydlení obyvatel sociálně vyloučených lokalit. 2015.
Gojová, V., BJELONČÍKOVÁ, M., Gojová, A. a Glumbíková, K. Participativní přístupy v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. 150 s. ISBN 978-80-7464-802-1.
BJELONČÍKOVÁ, M. a Gojová, V. Use a participatory approach in research needs in housing - are we ready?. In: Re-visioning social work with individuals, collectives and communities: social work research: Re-visioning social work with individuals, collectives and communities: social work research : program book & book of abstracts 2015-04-22 Ljubljana, Slovinsko. Ljubljana: European Social Work Research Association, 2015. European Social Work Research Association, 2015. s. 234-235. ISBN 978-961-6569-53-8.
BJELONČÍKOVÁ, M. a Gojová, V. Use a participatory approach in research needs in housing - are we ready?. In: Re-visioning social work with individuals, collectives and communities: social work research. Ljubljana. 2015.
Gojová, V. What can social work seek and find in the area of civil society?. In: Cross-sectoral cooperation in order to solve social problems. 1. vyd. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015. s. 76-87. ISBN 978-83-7996-203-7.
Gojová, V. Integrační cíle sociálních podniků - možnosti sociální práce. Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe. 2014, roč. 8, s. 6-19. ISSN 1804-9095.
Gojová, V. Nezaměstnanost mladých: možnosti změny z pohledu sociální práce. In: Jak překonat problém nezaměstnanosti mládeže: dobrá praxe z ČR a Velké Británie. Praha: SCHOLA EMPIRICA, 2014. s. 31-40. ISBN 978-80-905748-0-9.
Gojová, A., Gojová, V., Chytil, O., Lindovská, E., Nedomová, E., Špiláčková, M., Tichá, I., Vondroušová, K. a Papřoková, A. O způsobech zvládání chudoby z perspektivy rodin - podněty pro sociální práci. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 136 s. ISBN 978-80-7464-492-4.
Gojová, A., Gojová, V., Špiláčková, M., Chytil, O., Lindovská, E., Nedomová, E., Papřoková, A., Tichá, I. a Vondroušová, K. On the Ways of Coping with Poverty from the Perspectives of Families - Incentives for Social Work. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 140 s. ISBN 978-80-7464-555-6.
Gojová, V. Univerzita Komenského v Bratislave. 2014.
Gojová, A., Baum, D. H., Gojová, V., Lindovská, E., Loučková, I., Nedomová, E., NYTRA, G., Petrucijová, J., Sýkorová, D., Špiláčková, M., Tichá, I., Vondroušová, K., Znebejánek, F., Kubátová, H., Littlechild, B. a Schneider, A. Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 356 s. ISBN 978-80-7464-390-3.
Gojová, A., Gojová, V., Lindovská, E. a Špiláčková, M. Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou domácnostmi rodin s nezletilými dětmi. In: Závěrečná konference projektu ?VEDTYM - Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu OU, Fakulty sociálních studií?. Ostrava: FSS OU. 2014.
Gojová, A., Gojová, V., Špiláčková, M., Lindovská, E., Nedomová, E., Tichá, I. a Vondroušová, K. Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou domácnostmi rodin s nezletilými dětmi.. In: Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 263-298. ISBN 978-80-7464-390-3.
Gojová, A., Gojová, V., Lindovská, E., Špiláčková, M. a Vondroušová, K. Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou rodinami s nezletilými dětmi. Sociální práce/Sociálna práca. 2014, roč. 14, s. 44-60. ISSN 1213-6204.
Gojová, V. Sociální patologie. 2013.
Gojová, V., Malík Holasová, V., ULČÁKOVÁ, Š., Lindovská, E., WANIOVÁ, A., KABELÁČOVÁ, M. a Mikulec, M. Sociální práce v kontextu sociálního podnikání. 1. vyd. Ostrava: Marionetti Press, 2013. 132 s. ISBN 978-80-260-4462-8.
Gojová, V. Social Work in Social Entrepreneurship Context. In: PROCEEDINGS OF THE SPRING SCHOOL part no. I., April 2012. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. 49-53. ISBN 978-80-7464-154-1.
Gojová, V. Social Work in Social Entrepreneurship?s Context Research proposal of dissertation theses. In: Spring School of Social Work. Ostrava: Ostravská univerzita. 2012.
Gojová, V., ULČÁKOVÁ, Š. a KABELÁČOVÁ, M. Social workers in social enterprises and their cooperation with other professionals within social enterprise. In: Constructing European Social Welfare and Social Work in the Midst of Diverse Traditions, Policies and Practices. Kuopio. 2012.
Gojová, V., KABELÁČOVÁ, M. a ULČÁKOVÁ, Š. Social workers in social entreprises and their cooperation with other professionals within social entreprise. In: Constructing European Social Welfare and Social Work in the Midst of Diverse Traditions, Policies and Practices. Book of Abstracts. Kuopio: ERIS, 2012. ERIS, 2012. s. 53-53. ISBN 978-80-7464-164-0.
Gojová, V., KABELÁČOVÁ, M., ULČÁKOVÁ, Š. a WANIOVÁ, A. SOCIÁLNÍ PRÁCE V KONTEXTU SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ - studentský výzkum. In: Evropské dny handicapu. 0strava. 2012.
Gojová, V. a KABELÁČOVÁ, M. Sociální pracovnice a pracovníci v sociálních podnicích a jejich spolupráce s ostatními profesionály v rámci sociálního podniku. In: JANEBOVÁ, R., ed. Spolupráce v sociální práci: sborník z konference XI. Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. Gaudeamus, 2012. s. 158-166. ISBN 978-80-7435-259-1.
Gojová, V. a KABELÁČOVÁ, M. Sociální pracovnice a pracovníci v sociálních podnicích a jejich spolupráce s ostatními profesionály v rámci sociálního podniku. In: IX. Hradec Days of Social Work. Hradec Králové. 2012.
Gojová, V., ULČÁKOVÁ, Š. a WANIOVÁ, A. The Reaction of Social Work to Social Risks Associated with Society Modernisation. In: Social Work & Society - Between Private, Public and the State. Bucharesti: TISSA. 2012.
Gojová, V. Vedecko-výskumné a vzdelávacie pracovisko Spišská Nová Ves, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra. 2012.
Gojová, V. Závěrečná zpráva projektu Sociální práce v kontextu sociálního podnikání. 2012.
Gojová, V. Komunitní práce. In: Sociální práce ve zdravotnictví. 1. vyd. Praha: Grada publishing, a.s., 2011. s. 87-92. Zdravotně sociální pracovník. ISBN 978-80-247-3676-1.
Gojová, V. Role komunitního rozvoje v kontextu sociální ekonomiky. In: SOCIÁLNÍ EKONOMIKA ? FINANCOVÁNÍ A MĚŘENÍ PŘIDANÝCH HODNOT. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2011. s. 32-39. Acta Universitatis Purkynianae ? Studia Oeconomica. ISBN 978-80-7414-412-7.
Gojová, V. Social enterpreneurship - one of possible goals of social work?. In: Conference: Transnational Convergence, Diffusion and Transfer in Social Policy and Social Work. Eichstaett: ERIS. 2011.
Gojová, V. Social Work in Social Entrepreneurship?s Context Research proposal of dissertation theses. In: Conference: Transnational Convergence, Diffusion and Transfer in Social Policy and Social Work. Eichstaett: ERIS. 2011.
Gojová, V. Sociální podnikání klientů jako cíl intervence sociální práce. In: Mezinárodní vědecká konference. Katedra sociálnej práce, PdF, UK Bratislava. 2011.
Gojová, V. Sociální podnikání klientů jako cíl intervence sociální práce. In: Realita a vízia sociálnej práce. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti 20. výročia založenia prvej katedry sociálnej práce na Slovensku v dňoch 10. - 11.2.2011. Bratislava: Katedra sociálnej práce, Pedagogická faklulta UK v Bratislave, 2011. Katedra sociálnej práce, Pedagogická faklulta UK v Bratislave, 2011. s. 232-241. ISBN 978-80-223-3075-6.
Gojová, V. Sociální práce s etnickými skupinami. In: Sociální práce ve zdravotnictví. 1. vyd. Praha: Grada publishing a.s., 2011. s. 149-155. Zdravotně sociální pracovník. ISBN 978-80-247-3676-1.
Gojová, V. Academy for Social Studies, Christelijke Hogeschool Ede. 2010.
Gojová, A., Gojová, V., Kvasnička, R., Pěnkava, P., Polák, A., Sejbal, J., Giampaoli, K., Antoni, P. a Tkadlečková, T. Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence. 2010.
Gojová, V. Role komunitního rozvoje v kontextu sociální ekonomiky. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Financování sociálního podniku a měření sociální a veřejné přidané hodnoty. Ústí nad Labem: Fakulta sociálně ekonomická, 2010. Fakulta sociálně ekonomická, 2010. s. 69-74. ISBN 978-80-7414-310-6.
Gojová, A. a Gojová, V. Community Social Work. 2008.
Gojová, V. Contemporary Czech and Slovak Practice of Community Work. In: Spring School of Social Work. Ostrava: Katedra sociální práce, Zdravotně sociální fakulta, Ostravská univerzita. 2008.
Gojová, V. Základní činnosti terénního pracovníka. In: Profesní dovednosti terénních pracovníků. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 327-352. ISBN 978-80-7368-503-4.


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.



AutorNázev práceTypRok
Polehla RomanHra a zábava v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež jako nástroj k práci ve prospěch uživatelediplomová  
Hahnová NicolaProjektová výuka v Dětském domově Na Vizinědiplomová 2018 
Jankurová NikolaŠikana u dětí a mládeže ve výchovných ústavech - role multidisciplinárního týmudiplomová 2017 
Mokrošová ZuzanaSociální zodpověděnost bankovních institucídiplomová 2017 
Spišiaková JanaChudoba - příčina nebo následek bezdomovectví?diplomová 2017 
Špundová TerezaKomunikační bariéry mezi lidmi bez domova a veřejnostídiplomová 2017 
Urbanec JakubMigrační politika České republiky pohledem sociálních pracovníků se zaměřením na muslimydiplomová 2017 
Vašková KateřinaOd opraváře k facilitátorovidiplomová 2017 
Galuszková TáňaJak sociální pracovníci vnímají klienty?diplomová 2016 
Platošová EliškaPotřeby v oblasti bydlenídiplomová 2016 
Svobodová PavlaSt Mungo´s Recovery Collegediplomová 2016 
Bernadyová MichaelaEfektivnost sociálního podnikání v České republicediplomová 2015 
Komárek AlešSociální nepokoje v České republice - trend dnešní dobydiplomová 2015 
Oujezdská IzabelaVzdělávání sociálních pracovníků v oblasti sociálního podnikánídiplomová 2015 
Recmanová AdélaNetolismus: patologické hraní online herdiplomová 2015 
Gniadková PetraMotivace Romů ke vzdělání - etnická nebo sociokulturní podmíněnost?diplomová 2014 
Hučíková RadanaEtnická identita dětí z etnicky smíšených svazkůdiplomová 2014 
Kubíková MarieSociální podnikánídiplomová 2014 
Kupčíková KateřinaSociální podnikání ve strategických dokumentechdiplomová 2014 
Chlebusová KláraSociální zodpovědnost velkých podniků, rozvedeno na příkladu ArcelorMittal Ostrava a.s.diplomová 2013 
Hejduková VeronikaSociální ekonomika jako nástroj sociální inkluzediplomová 2013 
Kabeláčová MarcelaSociální ekonomika a sociální prácediplomová 2013 
Ulčáková ŠárkaSociální podnikání jako produkt modernizace společnostidiplomová 2013 
Waniová AnnaSociální integrace prostřednictvím sociálních podniků (zejm. typu WISE)diplomová 2013 
Weineltová KristýnaPostupy a metody využívané při sociální práci s příslušníky etnických skupindiplomová 2013 
Doleželová MarkétaSociální firma - sociálno nebo byznys?diplomová 2012 
Hojčušová NikolaSociální podnikání jako jedna z cest neziskového sektorudiplomová 2012 
Červená PavlínaMožnosti a limity spolupráce neziskových organizací a místní samosprávydiplomová 2011 
Najmanová RadkaPrevence syndromu vyhoření u sociálních pracovníků z pohledu managementu organizacediplomová 2011 
Szczygielová KateřinaVliv rodinného prostředí na vznik závislosti na nealkoholových drogách u nezletilýchdiplomová 2011 
Buršová IrenaRomské ženy a zodpovědné rodičovstvídiplomová 2010 
Jetmarová MonikaVládní dokumenty týkající se romské integrace - teorie a praxediplomová 2010 
Pavláková EvaMožnosti terénní sociální práce s uživateli drog na Slovenskudiplomová 2010 
Kučerová MartinaSoučasné formy komunitních center na Ostravsku.diplomová 2009 
Amsler JiříPrevence šíření xenofobních a extremistických postojů ve společnosti - úkoly sociální prácebakalářská 2018 
Baďurová MichaelaNárodnostní menšiny a jejich integrace v České republicebakalářská 2018 
Dvorníková RenataFaktory ovlivňující proces adaptace klientů domova pro seniory v Holešověbakalářská 2018 
Pluhařová AnetaZpůsoby práce uplatnitelné při práci s obyvateli sociálně vyloučených lokalitbakalářská 2018 
Tichá NikolMezigenerační solidarita - co znamená pro studující obor Sociální práce?bakalářská 2018 
Kabeláčová GabrielaSociální práce a homoparentalitabakalářská 2017 
Kovalová VeronikaSociální práce při práci s Romy - marginalizovanou skupinou obyvatelbakalářská 2017 
Sáblíková DenisaNázory na současnou imigrační vlnubakalářská 2017 
Urbanová AlexandraDrogy a rodina jako záchranná síťbakalářská 2017 
Vejmolová PavlaRozvoj komunit v českých sociálně vyloučených lokalitáchbakalářská 2017 
Bartoňová LudmilaSociální služby cizincům ze třetích zemí jako nástroj integracebakalářská 2016 
Hoňková MartinaProblematika zadlužování a jeho prevence.bakalářská 2016 
Hrdinová MonikaAgentura pro sociální začleňování - názory sociálních pracovnicbakalářská 2016 
Mertanová DenisaZpůsoby sdílení informací sociálními pracovníky- využití Internetubakalářská 2016 
Tesarczyková DanušeBezdomovectví z pohledu literatury a očima lidí bez domovabakalářská 2016 
Dopitová ZuzanaKrizová intervence při terénní práci s uživateli nealkoholových drogbakalářská 2015 
Feller Stanieková PetraVietnamská komunita v České republice očima majoritybakalářská 2015 
Fialová NelaRole sociální pracovnice v humanitární a rozvojové pomocibakalářská 2015 
Konečná VeronikaSituace ostravských Romů v oblasti bydlení - pohled neromské mládežebakalářská 2015 
Kozubjaková MichaelaŽivot v hospicibakalářská 2015 
Krayzlová NicoleZdravotně sociální pomoc rodinám pečujícím o dítě s dětskou mozkovou obrnoubakalářská 2015 
Kreuzerová MartinaZávislostní chování dětí a mladistvých a sociální prácebakalářská 2015 
Kroutilová LenkaKomplexní pomoc obětem sexuálního zneužívání dětí v rodiněbakalářská 2015 
Linhartová EvaObčanské poradenství v České republicebakalářská 2015 
Plíhalová LenkaDomov Přístav 2 a jeho očekávané přínosy v problematice bezdomovectvíbakalářská 2015 
Poláchová TerezaDomácí násilí a jeho dopadybakalářská 2015 
Slížová NikolaXenofobie - jak s ní preventivně pracovatbakalářská 2015 
Urbančíková BarboraCíle sociálních pracovnic při práci s dětmi v dětských domovechbakalářská 2015 
Bártová LenkaPravicový extremismus a možnosti prevence v České republicebakalářská 2014 
Bončková ZuzanaZměny v životě zaměstnanců vybraného sociálního podnikubakalářská 2014 
Franková KarolínaZačleňování osob opouštějících výkon trestu do společnostibakalářská 2014 
Matušková KateřinaAktivizace seniorů v sociálních službáchbakalářská 2014 
Mikolášová PetraOtázky legalizace prostituce v České republicebakalářská 2014 
Bernadyová MichaelaEthnic friendly zaměstnavatelbakalářská 2013 
Bernatíková AdrianaProblematika gamblingu v ČR a Itáliibakalářská 2013 
Ciroková PetraŽivot muslimů v Moravskoslezském kraji - očekávání a realitabakalářská 2013 
Hazuchová SilvieProvázanost sociálních služeb a adiktologického systému.bakalářská 2013 
Hladká KarolinaPřipravenost absolventů/absolventek studijního oboru sociální práce k jednání s menšinovými skupinami v praxibakalářská 2013 
Holubová IrenaSociální práce s uživateli drog v léčebném procesu v okrese Opavabakalářská 2013 
Hyklová TerezaRodiny s dětmi s dětskou mozkovou obrnoubakalářská 2013 
Kolářová SilvieCíle sociálních pracovníků při práci s osobami bez přístřešíbakalářská 2013 
Kozlová MartinaPředsudky a stereotypy vůči Romůmbakalářská 2013 
Krausová LuciaSociálně patologické jevy u mladistvých a jejich prevencebakalářská 2013 
Malíková IvaPředsudky a stereotypy české společnosti vůči domácímu násilí.bakalářská 2013 
Plečková DanielaSociální práce orgánů sociálně-právní ochrany dětí s romskými rodinami a dětmibakalářská 2013 
Recmanová AdélaSociální služby v městském obvodu Ostrava - Vítkovicebakalářská 2013 
Spišiaková JanaSociální práce s uživateli "nových" drogbakalářská 2013 
Szturcová MonikaNásilí páchané na seniorech v rodiněbakalářská 2013 
Blisa JaroslavŘešení romské problematiky v sociální oblasti strážníky městské policie Ostrava.bakalářská 2012 
Chudová DoubravkaAnalýza potřebnosti terénního programu pro děti a mládež v Kopřivnicibakalářská 2012 
Chybiorzová LenkaDůsledky užívání internetových sociálních sítíbakalářská 2012 
Dostálek VladimírNázory dospívající mládeže na domácí péči o tělesně či mentálně handicapované dítěbakalářská 2012 
Glettová JanaPrevence kriminality dětí a mládeže spočívající ve smysluplném využití volného času.bakalářská 2012 
Hegerová AlenaPohled sociálních pracovníků na svěření dítětě do péče registrovaným párůmbakalářská 2012 
Hurtuk ErikSportovní vyžití uživatelů domovů pro seniorybakalářská 2012 
Kostková HelenaHumanitární pomocbakalářská 2012 
Mozdřeňová PavlaChráněná dílna versus sociální firmabakalářská 2012 
Remiáš RadimPřístup (českého) státu k problematice sociálně vyloučených lokalitbakalářská 2012 
Rongeová AndreaAntidiskrimační zákon - integrace zdravotně postižených osob na trh práce.bakalářská 2012 
Rossmannová BeátaKontaktní práce v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládežbakalářská 2012 
Sehnalová EvaKomunitní plán rozvoje sociálních služeb Oderska a Fulnecka pro Romy sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohroženébakalářská 2012 
Seitlerová PavlaNezaměstnanost na Jesenicku a možnosti jejího řešeníbakalářská 2012 
Stavárková MagdalenaVýznam předškolního vzdělávání v oblasti integrace romských dětíbakalářská 2012 
Střelcová HelenaPolicejní buňky v Ostravěbakalářská 2012 
Ščurková AdélaEtnická skupina Vietnamcůbakalářská 2012 
Tomeš MartinMůže být sociální práce trendy?bakalářská 2012 
Venglařová LenkaPředsudky vůči etnickým menšinámbakalářská 2012 
Gebauerová KateřinaDomácí násilí, jeho projevy a odborná pomoc obětem v opavském regionubakalářská 2011 
Kaniová KateřinaFenomén bezdomovectví v regionu Hlučínskobakalářská 2011 


Navazující akční výzkum zapojení osob ze sociálně vyloučených a dalších rizikových lokalit včetně možnosti participativních metod práce
Hlavní řešitelMgr. Vendula Gojová, Ph.D.
Období3/2018 - 12/2018
PoskytovatelVýzkumná činnost
Stavřešený
Akční výzkum zapojení osob ze sociálně vyloučených a dalších rizikových lokalit do činnosti Multidisciplinárních týmů včetně možnosti participativních metod práce
Hlavní řešitelMgr. Vendula Gojová, Ph.D.
Období4/2017 - 12/2017
PoskytovatelVýzkumná činnost
Stavukončený
Identifikace a analýza potřeb v oblasti bydlení obyvatel sociálně vyloučených lokalit
Hlavní řešitelMgr. Vendula Gojová, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Inovace pojetí výuky předmětů zabývajících se problematikou etnických a menšinových skupin na bakalářské a navazující magisterské úrovni
Hlavní řešitelMgr. Vendula Gojová, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Divadlo utlačovaných jako inovativní způsob sociální práce s cílovými skupinami sociálně vyloučenými a sociálním vyloučením ohroženými
Hlavní řešitelMgr. Vendula Gojová, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Inovace obsahu a způsobu výuky předmětu KAM/4SOPO pomocí přenosu know-how ze zahraničí
Hlavní řešitelMgr. Vendula Gojová, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub