Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Polský jazyk

Studijní program
Polský jazyk
Fakulta
Filozofická fakulta
Typ studia
doktorské
Forma studia
prezenční
Délka studia
4 roky
Akademický titul
Ph.D.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 07. 2024

Studijní program v kostce

Chcete rozvíjet svou kariéru ve světě vědy a jazykovědy? Rádi studujete, prohlubujete své znalosti a chcete něco dokázat? Pak je doktorské studium u nás to pravé! Cílem doktorského studia je umožnit nadaným studentům navazujícího magisterského studia se zaměřením na polskou (slovanskou) jazykovědnou filologii prohloubit své znalosti z oboru a získat příslušné odborné kompetence, které jim umožní uplatnit se na domácích a zahraničních pracovištích jako kvalifikovaní, samostatní vědecko-výzkumní pracovníci nebo specialisté. Této kvalifikace dosáhnou studenti díky systematické přípravě, která zahrnuje i publikační činnost a další aktivity spojené s prezentací výsledků badatelské práce a vytvářením příslušného vědeckého paradigmatu. Studiem vás provedou zkušení pedagogové a vědci z naší katedry, jak rovněž přední polští a zahraniční polonisté, kteří k nám přijíždějí na krátké výukové pobyty. Studenti doktorského studia rovněž začínají s vlastní přednáškovou činností.

Jako studenti doktorského studijního programu budete navštěvovat domácí i zahraniční konference. Naše katedra organizuje nebo spoluorganizuje např. konferenci pro mladé slavisty Slavica iuvenum. Můžete se zapojit se do studentských grantových soutěží (a získat stipendium), které jistě budou přínosem na startu vaší vědecké kariéry. Můžete se rovněž zapojit do mezinárodního programu Erasmus+ a vycestovat na některou z partnerských univerzit především do Polska (např. na univerzity v Krakově, Varšavě, Poznani, Vratislavi, Gdaňsku, Lublinu, Katovicích...), nebo jiného státu (např. Litva, Slovensko, Bulharsko, Slovinsko...).

Co od vás očekáváme?

Očekáváme znalosti gramatiky polského jazyka, literatury, kultury a dějin Polska na úrovni magisterského studia.

Vyžadujeme pozitivní přístup, badatelské nadšení, odhodlání a chuť prohlubovat znalosti o polském jazyce nebo dalších slovanských jazycích.

Co se naučíte?

Jako student programu:

 • prokážete znalost výzkumných metod a technik
 • budete schopni definovat relevantní typologické rozdíly mezi polštinou a češtinou
 • prohloubíte vlastní teoretické vědomosti týkající se lingvistických škol a směrů
 • osvojíte si metodologii, terminologii, základní teze disciplín na pomezí jazykovědy a sociologie, politiky, etnografie, antropologie apod.
 • získáte speciální odborné znalosti z oblasti jazykové komunikace a kulturní kompetence
 • budete se orientovat v základních otázkách filozofie s přihlédnutím ke studovanému programu
 • rozšíříte si jazykové kompetence v jednom cizím jazyce a blíže poznáte jeden nemateřský a dosud neabsolvovaný slovanský jazyk
 • budete schopni pod vedením odborníka připravit a provést základní výzkum, zpracovat a interpretovat data a sdělit výsledky bádání širší odborné veřejnosti
 • budete schopni participovat na badatelském úkolu
 • budete schopni zvolit, prostudovat příslušnou odbornou literaturu, podat její syntézu a vytvořit původní autorské dílo v rozsahu dílčí studie
 • budete umět samostatně hledat, třídit a zpracovávat informace týkající se Vašeho zaměření, psát a posuzovat odborné texty
 • budete ovládat metody vědecké práce v dané disciplíně a budete mít přehled o odborné literatuře v daném oboru

Kde a jak se uplatníte?

Po úspěšném absolvování doktorského studia se stáváte vysoce kvalifikovaným specialistou a můžete uplatnit v celé řadě pracovních pozicí na specializovaných pracovištích nebo soukromých společnostech, veřejných institucích.

Konkrétní pracovní pozice

 • vědecký pracovník (na univerzitě, ve vědeckém ústavu)
 • vysokoškolský pedagog, středoškolský pedagog
 • pracovník v nadnárodní společnosti zaměřené na obchod s Polskem
 • pracovník v evropské správě
 • pracovník ve státní a veřejné správě (např. školství, úřady, policie), především v pohraničních oblastech
 • pracovník v kulturních organizacích
 • pracovník v oblasti cestovního ruchu
 • překladatel nebo tlumočník

Přijímací řízení

7
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

 1. řádné ukončení studia v magisterském studijním programu;
 2. doložení projektu disertační práce a úspěšné vykonání přijímací zkoušky;
 3. projekt musí odpovídat vědecko-výzkumnému zaměření pracoviště a musí být k dispozici odpovídající školitel.

O studium se mohou ucházet pouze absolventi magisterských filologických programů se zaměřením na polskou filologii nebo programů příbuzných (realizovaných v ČR i v zahraničí). Projekt (a případně další dokumenty) disertační práce moou být napsaný v češtině nebo polštině. V těchto jazycích také bude probíhat přijímací pohovor. O finálním názvu a obsahu disertační práce, jakož i o jazyku disertační práce rozhodne oborová rada s ohledem na badatelské zaměření a jazykové způsobilosti budoucího školitele.

Oficiální podmínky pro přijetí soubor pdf 0,86 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Zkouška se nepromíjí.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Přijímací pohovor má formu diskuse nad projektem disertační práce, který uchazeč ve formátu pdf nahrává jako přílohu e-přihlášky ke studiu. V projektu uchazeč vymezí téma a cíl práce, prokáže teoreticko-metodologickou připravenost pro studium v doktorském studijním programu a znalost relevantní sekundární literatury k navrženému tématu. Uchazeč rovněž vymezí specifičnost projektu a jeho přínos jakož i strukturu zamýšlené disertační práce. Přijímací zkouška probíhá formou odborné rozpravy nad předloženým projektem disertační práce, během níž jsou prověřovány a hodnoceny předpoklady uchazeče pro vědeckou práci, jeho orientace v daném oboru, znalost odborné literatury a schopnost samostatného vědeckého myšlení. V rámci pohovoru se ověřuje také motivace uchazeče ke studiu a jeho jazykové znalosti.


Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Hodnocení přijímacích zkoušek je založeno na bodovém principu. Maximální ohodnocení, které může uchazeč získat, je 100 bodů. Minimální počet bodů pro úspěšné složení zkoušky je 50.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské a kariérní centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .