Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

General Medicine

Studijní program
Všeobecné lékařství
Fakulta
Lékařská fakulta
Typ studia
magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
6 let
Akademický titul
MUDr.
Přihláška od-do
21. 05. 2024 - 14. 07. 2024

Studijní program v kostce

Detailed information on the admission procedure

Studium na Lékařské fakultě Ostravské univerzity je zaměřeno individuálně na studenta, nikoliv jen na skupinu studentů. Nabízí rodinné přátelské prostředí, moderní výukové prostory držící krok s aktuálními technologiemi ve vzdělávání nebo medicíně. Od AR 2022/2023 nabízející výuku i v rámci současně budovaného simulačního centra.

Hlavním partnerem pro praktickou výuku a praxi je Fakultní nemocnice Ostrava se svým špičkovým vybavením a kvalitním personálním zázemím. Ale není jediným, dalšími partnery ve vzdělávání je Městská nemocnice Ostrava – Fifejdy, Nemocnice AGEL Ostrava - Vítkovice a.s. a další zdravotnická zařízení Moravskoslezského kraje.

Studijní program Všeobecné lékařství připravuje studenty na budoucí povolání lékaře. Je realizován v rámci kreditového systému studia, který je plně kompatibilní s  European Credit Transfer System (ECTS). V prvních dvou letech studia získají teoretické znalosti a dovednosti především oborech - Normální anatomie, Histologie a embryologie, Lékařská biofyzika, Lékařská chemie, Biochemie, Biologie, Fyziologie atd.

Na tyto předměty navazují obory preklinické - Patologie, Mikrobiologie, Patologická fyziologie, Farmakologie atd., a v dalších ročnících již probíhá výuka klinických oborů (Vnitřní lékařství, Chirurgie, Urologie, Ortopedie, Neurochirurgie, Anesteziologie a intenzivní medicína, Gynekologie a porodnictví, Pediatrie, Kožní lékařství, Infekční nemoci, Neurologie, Klinická onkologie, Otorinolaryngologie, Oftalmologie, Psychiatrie, Soudní lékařství atd.).

Během studia se studenti setkají i s předměty veřejného zdravotnictví – Epidemiologie, Sociální lékařství, Medicínské právo, ale i s dalšími jako Klinická genetika a fetální medicína, Lékařská imunologie a Lékařská etika.

Součástí studijního plánu je i podpora dalších dovedností vzhledem k profesi – Lékařská psychologie, jazyková znalost minimálně v anglickém jazyce a samozřejmě i znalost latinské terminologie.

Nedílnou součástí je praktická výuka, praxe v podobě stáží v hlavních klinických oborech (Vnitřní lékařství, Pediatrie, Chirurgie, Gynekologie a porodnictví) a také stáž v ordinaci praktického lékaře.

Nově jsou ve studijním plánu zakomponovány předměty s vědeckovýzkumnou náplní, které budou studenty provázet při studiu již od prvního semestru 1. ročníku až do konce 5. ročníku studia, kde si každý student obhájí svou vlastní práci pod vedením školitele a prokáže tím svou schopnost kritického myšlení, práce s odbornými texty a další.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Studium medicíny na LF OU

Všeobecné lékařství vám představí garant studijního programu prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO, FEAN.

Co od vás očekáváme?

Předchozí znalosti pro samotné studium od Vás nejsou očekávány, ani požadovány. Všechny předměty jsou vyučovány komplexně a zahrnují témata, která jsou probírána s cílem, aby student získal potřebné informace ke studiu daného předmětu. Nedílnou součástí získávání znalostí studované problematiky je schopnost vyhledávání informací v základní a doporučené literatuře a jiných odborných zdrojích. Nicméně pro úspěšné přijímací řízení je potřebné mít dostatečné znalosti z přírodovědných oborů – biologie, chemie a fyzika.

Co se naučíte?

Baví vás chemie, biologie a jiné přírodovědné obory, touha po poznání, máte důraz na detail, jste pečliví, chcete pomáhat lidem? Bavila by vás práce na vysoce specializovaných pracovištích ve zdravotnictví? Chcete se neustále vzdělávat?

V průběhu svého studia se budete setkávat s významnými obory, ve kterých se můžete dále v rámci své budoucí práce specializovat.

Absolvent si osvojuje poznatky z oblastí biomedicínských disciplín, má hlubokou znalost struktury a funkce jednotlivých orgánů lidského těla, znalost diagnostických a preventivních postupů, má schopnost stanovit racionální plán léčby chorobných procesů a samostatně jej realizovat.

Prokazuje hlubokou znalost biomedicínských základů oboru, má osvojeny široké znalosti příčin a podstaty onemocnění jednotlivých orgánových systémů a nejdůležitějších systémových onemocnění, disponuje znalostmi zásad asepse a antisepse, organizace a systému poskytování léčebné a preventivní péče v oboru, rovněž i zásad lékařské etiky a právních norem se vztahem k profesi lékaře. Prokazuje znalosti účelné farmakoterapie, znalosti zásad lékařské první pomoci při náhlých systémových selháních, disponuje hlubokou znalostí chorobných procesů, zejména na infekčním a zánětlivém podkladě, rovněž znalostí poruch imunitního systému, diagnostiky a léčby novotvarů a geneticky podmíněných onemocnění.

Absolvent umí samostatně provádět, indikovat a interpretovat výsledky vyšetření nezbytných pro řádné stanovení diagnózy. V rámci své profese dokáže samostatně provádět širokou škálu ošetření pacientů dětského a dospělého věku, má znalost jak správně komunikovat s pacienty nebo jejich doprovodem a spolupracovat s odborníky dalších lékařských profesí. Umí využívat metody elektronické komunikace a moderních informačních systémů a komunikovat nejméně v jednom světovém jazyce.

Umí samostatně a odpovědně vyhodnotit anamnestická data poskytnutá nemocným a provést fyzikální vyšetření celkového klinického stavu. Umí indikovat a interpretovat paraklinická vyšetření, která jsou nezbytná pro stanovení diagnózy za pomoci využití nejnovějších poznatků moderních technologií a jejich reálného zavedení do lékařské praxe. Rovněž umí vhodným způsobem určit směr vyšetřování a určit diferenciálně diagnostickou rozvahu patologického stavu.

Je schopen s využitím moderních komunikačních prostředků získávat nové informace se vztahem ke své profesi a získané poznatky tvůrčím způsobem uplatňovat v praxi a výsledky své práce verbálně i písemně prezentovat na odborných fórech.

Praxe

Součástí Vašeho studia bude také praktická výuka, praxe a stáže na vysoce specializovaných pracovištích. Při této praxi si vyzkoušíte práci v různých oborech, a tím si i vyberete ten, který je pro vás ten nejvhodnější. Pokud budete úspěšní, již za studia se můžete podílet na vědeckých pracech, publikační činnosti a dostat se tak do společnosti významných osobností medicíny až na světové úrovni.

Kde a jak se uplatníte?

Absolventi magisterského studijního programu budou plně připraveni na výkon povolání lékaře ve zdravotnických zařízeních všech typů, s možností dalšího profesního specializačního vzdělávání se v kterémkoliv vybraném lékařském oboru. Absolventům se nabízí i další možnosti uplatnění, a to mimo zdravotnická zařízení (teoretické lékařské obory, výzkum, farmaceutický průmysl apod.). Absolventi mají také možnost pokračovat studiem v doktorských studijních programech.

Absolvování oboru Všeobecné lékařství má zajistit odbornou způsobilost k výkonu povolání lékaře (činnost preventivní, diagnostická, léčebná, rehabilitační a dispenzární péče pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí). Absolvent je připraven dále se vzdělávat a získat specializovanou způsobilost lékaře. Absolvent magisterského studijního programu „Všeobecné lékařství“ musí mít široké akademické a medicínské vzdělání, které mu umožňuje pracovat ve všech lékařských podoborech, být řádně teoreticky připraven pro výkon povolání, být schopen spolupráce s dalšími specialisty zdravotní péče; musí mít dobrou schopnost komunikace, být připraven k celoživotnímu odbornému vzdělávání a kontinuálnímu odbornému růstu, být schopen řešit odborné profesní problémy ve vzájemných souvislostech s využitím hlubokých teoretických znalostí a praktických dovedností.

Konkrétní pracovní pozice

Absolventi mohou působit ve zdravotnických zařízeních státního i soukromého sektoru:

 • po úspěšném absolvování specializačního vzdělávání ve všech specializacích medicíny,
 • jako praktičtí lékaři pro děti a dorost a praktičtí lékaři,
 • jako odborní pracovníci ve vědě a výzkumu,
 • jako odborní asistenti na vysokých školách lékařského, případně jiného zaměření.

Další vzdělávání

Své vzdělání by jste si pak měli dále zvýšit postgraduálním specializačním vzděláváním ve vybraném oboru. V případě, že Vás baví i vědeckovýzkumná činnost, pak je možnost studovat doktorské studium, a to v současnosti na Lékařské fakultě OU lze v Klinických neurovědách, nebo v programu Hygiena, epidemiologie a preventivní lékařství, nebo v programu Chirurgické obory, nebo v programu Experimentální a klinická medicína v hematologii a onkologii nebo v programu Vnitřní nemoci.

Slovo absolventa

Proč jste si vybral studium Všeobecné lékařství na LF OU? Co Vám toto studium přineslo/dalo do Vašeho pracovního života a uplatnění na trhu práce? (které kompetence, znalosti či dovednosti jste získal apod.)

 1. Studium na lékařské fakultě mi hodně dalo i vzalo. Byla to dlouhá léta nekonečného učení, stážování, stresu a zkoušek, které byly ale proloženy spoustou kreativní práce v medické neziskové organizaci, obohacením o nové zkušenosti a dovednosti a samozřejmě dobrou zábavou. Dostala jsem příležitost vyjet na zahraniční stáž, na kterou ráda vzpomínám dosud. Myslím si, že se fakulta snaží jít "s dobou", svým studentům nabídnout to nejlepší, co jde. Předává potřebné znalosti a poskytuje dobrý start do profesního života.
  MUDr. Petra Tomečková (pediatrie)
 2. Ve zkratce se nedají vyjádřit všechny důvody, proč si vybrat zrovna LF OU. Je to kombinace více faktorů. Nové zázemí a vybavení LF, relativně malý počet studentů v ročníku, vstřícnost lektorů a vedení, spolupodílení studentů na vývoji fakulty, výuce a také na výzkumech na LF či FNO, studentské organizace a samotní studenti to je jen malá část důvodů, proč zrovna tato LF. Já své volby nelituji.
  MUDr. Michaela Trlicová (anesteziologie)
 3. Studium na lékařské fakultě v Ostravě můj život obohatilo o vzdělání, přátele, schopnosti a poskytlo mi do dalšího života mnoho příležitostí. Prostředí je na ostravské lékařské fakultě nezaměnitelné, přístup pedagogů je velmi individuální a kontakt s pacientem byl vždy úzký. Lékařská fakulta mi poskytla perfektní podmínky pro roční zahraniční stáž v Dánsku. Zkušenosti, které jsem nabyl jak na této stáži, tak také během stážování v ostravských nemocnicích velmi oceňuji v běžném profesním životě. Lékařská fakulta mne připravila na mou profesní cestu velmi dobře a svou volbu, jít právě zde, bych neměnil.
  MUDr. Jakub Vysocký (praktické lékařství)

Přijímací řízení

50
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

1.1. Dosažení středoškolského vzdělání

1.1.1. Dosažení středoškolského vzdělání v České republice

[1] Podmínka pro bakalářské studijní programy a nenavazující magisterské studijní programy mimo oblast umění: Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou.

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysvědčení o maturitní zkoušce.

[2] Podmínka pro bakalářské studijní programy a nenavazující magisterské studijní programy pouze pro oblast umění: Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou, nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři, nebo (výjimečně) nemusí vůbec dosáhnout středního vzdělání, nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři.

[2.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[2.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysvědčení o maturitní zkoušce, nebo vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři, nebo diplom absolventa konzervatoře.

1.1.2. Dosažení středoškolského vzdělání mimo Českou republiku

[1] Podmínka pro bakalářské studijní programy a nenavazující magisterské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání: Každý uchazeč musí dosáhnout střední vzdělání s maturitní zkouškou.

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Způsob splnění podmínky: Absolvování studia ve středoškolském studijním programu.

[1.3] Místo (instituce) splnění podmínky: zahraniční střední škola, mezinárodní střední škola, evropská škola, škola s povolením MŠMT pro plnění povinné školní docházky.

[1.4] Doklad prokazující splnění podmínky: Rozhodnutí Krajského úřadu o rovnocennosti zahraničního středoškolského vzdělání, doklad o udělení Evropského bakalaureátu, zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání.

[1.5] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky: Každá vysoká škola s institucionální akreditací je povinna ověřovat splnění podmínky vlastním posuzováním výlučně pro účely přijímacího řízení do studijních programů uskutečňovaných jí samotnou, či uskutečňovaných kteroukoliv její fakultou.

[1.6] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky na Ostravské univerzitě: Postup ověřování splnění podmínky je vymezen (definován) v interním řídicím aktu Ostravské univerzity, kterým je Opatření rektora č. 118/2020 s účinností od 12. listopadu 2020. Za úkony spojené s posouzením získaného vzdělání bude stanoven poplatek rektorem OU, přičemž maximální výše poplatku činí nejvýše 20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona.

General Medicine – prezenční forma

[1] Písemná část přijímací zkoušky má podobu písemného testu v listinné podobě (v případě možnosti znalostního elektronického testu v online prostředí vyplňovaného uchazeči na počítačích umístěných v prostorách spolupracující organizace v zahrabničí nebo fakulty/univerzity (v případě konání přijímací zkoušky v ČR)) s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku.

[2] Obsah písemných testů: biologie, fyzika, chemie v rozsahu středoškolského učiva. Každý písemný test bude mít 30 otázek. Za každou správnou odpověď bude přidělen 1 bod.

[3] Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 90 bodů.

[4] Každý uchazeč, který získá méně než 45 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu, přičemž jsou stanoveny dílčí limity jednotlivých písemných testů, jež je nutné rovněž splnit – biologie (minimum = 10 bodů), fyzika (minimum = 8 bodů), chemie (minimum = 8 bodů).

[5] Pořadí u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky.

[6] Seznam okruhů, doporučené literatury pro písemnou část přijímací zkoušky je tento:

[6.1] Okruhy pro přijímací zkoušku General Medicine.

[6.2] Doporučená literatura pro přijímací zkoušku General Medicine.

[6.3] Ukázka vzorového testu pro přijímací zkoušku General Medicine.

[7] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, včetně dalších podrobných informačních pokynů, jež bude odeslána v aplikaci e-přihlášky a termíny budou zavěšeny i na webu pod jedinečným oborovým číslem každého uchazeče a rovněž na email uchazeče. Pozvánku v tištěné podobě univerzita nezasílá. Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným a neměnným.

[8] Náhradní termín pro všechny části přijímací zkoušky, kromě talentové zkoušky: není stanoven.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Biology
 • General characteristics of living systems (General characteristics of organisms. Material composition of living systems. Characteristics of unicellular and multicellular organisms. Non-cellular organisms. Hierarchy of organisms by level of complexity.
 • Overview of living organisms (Systematic categories of organisms. Biological species. Bacteria. Cyanobacteria. Protozoa. Moulds. Yeasts and higher fungi. Overview and characteristics of plants. Overview and characteristics of animals. Worms and arthropods. Chordates. Vertebrates. Mammals.)
 • Cells (Characteristics of prokaryotic and eukaryotic cells. Biomembranes. The cytoskeleton. Cell organelles. Chemical composition – nucleic acids, proteins, saccharides. Cell metabolism. Energy conversion. Cell division. Chromosomes. Cell reproduction.)
 • Vital functions of higher plants, animals (Photosynthesis, anaerobic glycolysis, oxidative phosphorylation, ATP cycle. Plant reproduction and movement. Animal temperature. Respiratory systems of animals. Cardiovascular systems of animals. Bodily fluids of animals. Excretory systems of animals. Nervous systems of animals. Hormonal regulation. Homeostasis. Sensory functions. Locomotive functions. Reproduction of animals. Ontogenetic development and ageing of animals.)
 • Genetics (Heredity and variation. Sexual and asexual reproduction. Basic concepts in genetics. Genetic information and the genetic code. Genes and their expression. Storage of genes in chromosomes. Prokaryotic chromosomes. Eukaryotic chromosomes. Karyotypes. Diploid and haploid chromosome number. Meiosis. Segregation and combination of chromosomes. Determination of sex by chromosomes. Crossbreeding. Dominance and recessivity. Mendel's laws. Autosomal inheritance. Gonosomal inheritance. Mutation. Mutagenic factors in the human environment. Genetic structure of the population. The medical importance of genetics. Examples from genetics: molecular basis of heredity, cells and heredity, heredity in multicellular organisms, genetic variation. Examples from human genetics. Heredity of blood groups, eye colour, left-handedness, disorders of finger development, hemophilia, colourblindness. Heredity in organism populations.)
 • Evolution (Basic notions of the origins of life. Geological development of the Earth and the development of life. The oldest forms of life. Darwin's theory of evolution. Basic paleoanthropological discoveries. The line of development of humans.)
 • Human biology (The skeletal and locomotive systems. The internal environment of the organism. Blood. Defence reactions of the organism. Blood groups. Blood transfusion. The circulatory system and its functions. Lymph and the lymphatic system. The respiratory system and its functions. The digestive system and its functions. The excretory system. Conversion of substances and energy in the human organism. The functions of the liver. Body temperature and its maintenance. Hormonal control of organism activity. Control of internal organ activity. The nervous system. Nervous control of organism activity. Sensory systems. Higher nervous activity. Male and female reproductive systems. Ontogenesis and intrauterine development of humans. Pregnancy. Hereditary diseases. Genetic consultancy.)
 • Ecology (Basic concepts in ecology. Relationships between organisms and the environment. Abiotic and biotic elements of the environment. Solar radiation, the atmosphere, the hydrosphere, life. Population. Mutual relations among populations. Parasitism, predation. Positive relations in populations. Communities of organisms. The ecosystem and its changes. The biosphere. The human population and the environment. The population explosion.)

Chemistry
 • General chemistry and inorganic chemistry (Basic characteristics of substances – mass and relative mass of atoms and molecules, amount of substance, the Avogadro constant, molar mass, normal molar volume of gases. Names and chemical formulas of inorganic compounds. Calculations from chemical formulas. Chemical equations. Calculations of mass, amount of substance. Atomic structure. Valence electrons. The periodic system of elements; s-block, pblock, d-block elements. Electronegativity of elements. Ionic and covalent chemical bonds, bond polarity. Covalent bonds. Coordinate bonds. Directionality of bonds, hybridization of atomic orbitals, molecule polarity. Intermolecular bond forces. Solutions – expressing the composition of a solution via mass fraction, mass concentration and molar concentration, calculations. Equivalent amount of substance in neutralization reactions (neutralization titration). Nonelectrolytes and electrolytes, electrolytic dissociation, strong and weak electrolytes. Ionic concentration in strong electrolyte solutions. Types of chemical reactions. Protolytic reactions. Strong acids and bases, dissociation constant of weak acids and bases. Autoprotolysis of water and ionic product of water. Concentration of hydrogen ions and pH. Solutions of strong acids and bases – calculations. Hydrolysis of salts. Oxidation-reduction reactions, agents, numbers of exchanged electrons and coefficients in chemical equations. Thermochemical equations and reaction energy equilibrium, reaction heat. Influence of reaction conditions on the speed of chemical reactions. Chemical equilibrium and the equilibrium constant, factors causing non-equilibrium states. Groups of elements in the periodic table (main group elements, transition elements, distribution of metals and nonmetals). Hydrogen and oxygen, covalent hybrids, ionic and covalent oxides, acidic oxides, basic oxides, amphoteric oxides. Water.)
 • Organic chemistry (Molecular bonds in organic compounds. Properties of organic compounds, basic types of reactions. Terminology – principles. Isomerism. Hydrocarbons (names of hydrocarbon radicals, unsaturated hydrocarbons, arenes. Haloalkanes, nitro compounds, amines – various types). Alcohols and phenols, quinones, ethers. Aldehydes and ketones. Carboxylic acids. Overview of names and structures of biologically important acids (mono- and dicarboxylic unsubstituted saturated and unsaturated, substitution derivatives – hydroxy acids and keto acids). Optical isomerism. Urine. Heterocyclic compounds. Uric acid.)
 • Biochemistry (Saccharides – classification, importance, structure of the most important monosaccharides (acyclic forms, derivation of hemiacetal cyclic forms, anomerism), sucrose esters, formation of glycosidic bonds. Reducing and non-reducing disaccharides, polysaccharides. Lipids – fatty acids bound in lipids, acylglycerols, hydrolysis of fats and oils, soaps, rancidification, main components of phospholipids. Steroids – structure of sterane, biologically important steroids. Purine and pyrimidine bases of nucleic acids, structure and names of nucleosides and nucleotides, basic structural features of nucleic acids, their types and functions in the transcription and translation processes. Amino acids and proteins: names and structures of all 20 standard amino acids, polarity of side chains, ionization. Peptide bond formation, peptide name formation. Protein structure – primary/quaternary structure, stabilization of secondary, tertiary and quaternary structure. Denaturing of proteins. Basic types of proteins. Functions of enzymes, main classes of enzymes. Important enzymes in the digestive system. Functions of vitamins, chemical names. Anabolic and catabolic character of metabolic pathways, importance of oxidation reactions, macroergic compounds and metabolism energy effect. The role of the citrate cycle and the respiratory chain. End products of aerobic and anaerobic glucose breakdown, beta-oxidation of higher carboxylic acids and nitrous substances. Hormones – basic characteristics and functions.)

Physics
 • Physical quantities, units (SI system of units. Fractional or multiple units. Scalar and vector quantities. Conversion of units).
 • Mechanics (Kinematics of a material point (types and configurations of movements, velocity and acceleration, even and uneven movements, circular movement of a material point, centripetal acceleration). Dynamics of a material point (mutual effects of bodies, Newton's laws of motion, momentum of bodies and impulse of force, law of conservation of momentum, centripetal and centrifugal force). Energy of a material point (work, power, mechanical energy, kinetic energy, potential energy, laws of conservation of energy in mechanics). Mechanics of solid bodies (solid bodies, moment of force, centre of gravity, couple moment, displacement and rotary movement of solid bodies, efficiency of machines). Mechanics of liquids and gases (pressure in liquids and gases, hydrostatic pressure, Pascal's law, Archimedes' principle, atmospheric pressure, constant flow of ideal liquids, continuity equations, the Bernoulli equation, flow of real liquids). Gravitational fields (law of gravity, the Earth's gravitational field, movement of bodies in the Earth's homogeneous and radial gravitational field).
 • Thermodynamics and molecular physics (Kinetic theory of the structure of substances, unordered movement of particles in substances, state-structure models, thermodynamic temperature). Internal energy, work and heat (changes in the internal energy of a body during heat exchange, heat, specific heat capacity, calorimetry, first law of thermodynamics). Structure and properties of gases (classification of gas molecules according to velocity, equation of state for an ideal gas, isothermic, isobaric and adiabatic processes in ideal gases, the cyclic process, second law of thermodynamics). Structure and properties of solids (crystalline and amorphous solids, ideal crystal lattices, main bond types, deformation of solid bodies, thermal expansion of solids). Structure and properties of liquids (surface layer of liquids, surface tension, solid/liquid state boundary phenomena, capillarity, liquid volume thermal expansion). Changes of state (melting, solidification, sublimation, evaporation and boiling, condensation, phase diagram, steam in the atmosphere).
 • Acoustics (Oscillation (harmonic oscillation, phases, oscillator energy, eigen oscillation, forced oscillation, resonance). Waves (classification of wave types, reflection and refraction, interference, standing waves, spatial propagation of waves, Huygens principle). Sound waves (sound and its properties, volume of sound, intensity and velocity of sound, ultrasound, infrasound).
 • Electricity and magnetism (Electrical fields (electric current, force effects, Coulomb's law, electrical field intensity, voltage, conductor and condenser capacity, conductors and insulators in an electrical field, electrical power source). Electric current in metals (electron conductivity, Ohm's law, electrical resistance. Kirchoff's laws, work, power). Electric current in semiconductors (diodes and transistors, the thermoelectric effect). Electric current in electrolytes (electrolytic dissociation, Faraday's laws, electrolysis, galvanic cells). Electric current in gases, vacuums (gas ionization, cathode radiation, electron thermal emissions). Magnetic fields (origin, magnetic fields and force effects of conductors with current, force effects, magnetic induction, magnetic properties of substances, production and measurement of alternating voltage and current, inductance, capacitance, impedance, Thomson formula, electromagnetic induction).
 • Optics (Electromagnetic radiation and its energy (basic concepts, basic radiometric quantities, thermal radiation). Light speed, total reflection, light reflection and refraction, refraction index, separation of light through a prism, spectroscopy, light interference, light bending, light polarization. Optical systems – lenses, the eye, microscopes, telescopes).
 • Atomic physics (The photoelectric effect, the Compton effect, particle and wave properties of photons, spontaneous and stimulated radiation emission – lasers, wave properties of particles. Electron shells of atoms (atomic spectra, quantum energy, quantum mechanical model of a hydrogen atom, quantum numbers). Structure of the atomic nucleus (nuclear reactions, natural radioactivity, law of radioactive transformation, nuclear fission and fusion, production and use of radionuclides, detection of nuclear radiation).

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Biologie:
Biology textbooks covering the secondary school curriculum
Chiras, D.D.: Human Biology. Jones and Bartlett Publishers, Sudburry, USA, 2002, ISBN 0-7637-1880-7
Mader S. S.: Human Biology. McGraw-Hill Publishing Company, New York, 2010. ISBN10: 0077280113

Chemie:
Chemistry textbooks covering the secondary school curriculum

Fyzika:
Physics textbooks covering the secondary school curriculum - Physics for Secondary Schools Years I – IV.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu / oboru není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů / oborů, obraťte se na kontaktní osobu Centra Pyramida pro Lékařkou fakultu OU. V dotazu primárně specifikujte vaše zdravotní postižení a studijní obor, kterého se váš dotaz týká.
email: ;
telefon: +420 553 46 1746.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení Lékařské fakulty OU.