Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Sociální pedagogika

Studijní program
Sociální pedagogika
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
kombinované
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Studijní program v kostce

Máte zájem se aktivně zapojit do řešení sociálních problémů a zjistit, jakým způsobem lze vytvářet příznivější životní podmínky pro ty, kteří to potřebují? Pokud ano, pak vás Katedra sociální pedagogiky PdF OU přijme s otevřenou náručí, neboť přispívat k rozvoji společnosti i každého jednotlivce je i našim cílem.

Magisterské studium Sociální pedagogiky se zaměřuje především na resocializaci a reedukaci dětí, mládeže a dospělých. Náš pedagogický tým připravuje absolventy prostřednictvím zážitkového učení k tomu, aby byli schopni vést k pozitivnímu rozvoji především tzv. rizikové jedince a skupiny, kde je primárně zdrojem rizika nevhodné sociální prostředí.

Studijní obor Sociální pedagogika v podmínkách Pedagogické fakulty Ostravské univerzity má více než dvacetiletou tradici v přípravě neohrožených a schopných sociálních pedagogů. V průběhu studia budete mít možnost získat nejen odborné znalosti, ale především budete v neustálém kontaktu s praxí. Klademe totiž důraz jak na teoretické vědomosti, tak i na praktické dovednosti v oblasti pedagogického působení našich absolventů.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Sociální pedagogika

Program se zaměřuje především na oblast výchovy jako nástroje primární, sekundární i terciární prevence rizikového chování a rozvoje prosociálního chování dětí, mládeže a dospělých.

Co od vás očekáváme?

Pokud si pro své navazující studium zvolíte náš obor, očekáváme od vás, že k nám přijdete nejen dobře naladěni, ale i poučeni o sociální a (nebo) pedagogické problematice z předešlého studia bakalářského. Abychom měli o čem diskutovat a co rozvíjet. Velmi důležitým předpokladem pro profesní přípravu sociálního pedagoga je také vaše nadšení získávat nové informace a zkušenosti a skutečný zájem o problematiku ohrožených dětí a dospělých.

Co se naučíte?

 • Proniknete do tajů sociálních a psychických aspektů, jež na jedince působí v průběhu jeho vývoje.
 • Budete rozumět projevům dětí a mládeže ze sociálně znevýhodňujícího prostředí, které ostatní lidi přivádí k šílenství.
 • Osvojíte si metody a postupy řešení pedagogických situací, vyplývajících ze speciálních potřeb dětí a mládeže.
 • A v neposlední řadě se naučíte, že k tomu, abyste porozuměli motivům a projevům druhých lidí a mohli na ně adekvátně reagovat, je potřeba dobře poznat sám sebe a neustále pracovat na vlastním seberozvoji.

Kde a jak se uplatníte?

Absolventi se mohou uplatnit v praxi především jako pedagogičtí pracovníci (zejména vychovatelé) ve výchovných ústavech, dětských domovech se školou, střediscích výchovné péče, dětských domovech, školních družinách, střediscích volného času, krizových centrech, poradenských zařízeních, nízkoprahových zařízeních nebo také ve věznicích apod.

Naši absolventi nachází uplatnění i v terapeutických komunitách pro drogově závislé v probační a mediační službě nebo u policie. K okruhům uplatnění absolventů řadíme profese, které mají v náplni práce např.

 • životní pomoci v rodinách na sociální periferii ohrožených násilím v rodině, nízkým materiálním zabezpečením atd.,
 • řešení negativních jevů ve škole (porušování dětských práv a práv učitelů), záškoláctví, šikana atd.,
 • životní pomoc v souvislosti s náhradní rodinnou a institucionální výchovou (socializace po ukončení pobytu v ústavní péči, pomoc opuštěným dětem atd.),
 • pomoc při řešení problémů s minoritami, „dětmi ulice“, drogové závislosti atd.

Konkrétní pracovní pozice

Vychovatel
Probační a mediační úředník
Sociální pedagog

Specifika kombinované/distanční formy studia

Pokud již pracujete a máte zájem studovat studijní program Sociální pedagogika, nabízíme blokovou výuku v pátky jednou za čtrnáct dní. Kombinované studium klade důraz nejen na prezenční účast v páteční výuce, ale také na samostudium. Obsah prezenční a kombinované formy studia je totožný, stejně tak nároky na výstupní znalosti a dovednosti studujících. Pro komunikaci s vyučujícími jsou prioritní pravidelné (předem vypsané) či individuálně dohodnuté konzultační hodiny. Budeme se  těšit na vzájemné diskuse k tématům sociální pedagogiky.

Přijímací řízení

25
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

 • ukončené studium alespoň bakalářského studijního programu Sociální pedagogika nebo jiný příbuzný studijní program
 • úspěšné vykonání přijímacích zkoušek

Podmínky přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě OU soubor pdf 0,47 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušku nelze prominout a musejí ji vykonat všichni uchazeči o studium.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

 1. Předmět pedagogiky
 2. Předmět sociální pedagogiky
 3. Sociální pedagogika ve vztahu k speciální pedagogice a sociální práci
 4. Biologická determinace člověka
 5. Procesy socializace a výchovy
 6. Výchova v rodině
 7. Týrané a zneužívané děti
 8. Pedagogické přístupy k převýchově (resocializace)

Přijímací zkouška probíhá formou Testu odborných znalostí v rozsahu výuky bakalářského programu Sociální pedagogika realizovaného Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity. Test je realizován elektronickou formou na počítačích, obsahuje 100 otázek.

V případech, kdy si uchazeči podají přihlášky do obou forem studia, budou konat test odborných znalostí jen jednou. Dosažený výsledek se jim započítá k oběma podaným přihláškám.

Minimum bodů pro vyhovění z testu: 40

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

SEKERA, Julius. Sociální pedagogika I. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2013. soubor pdf 0,48 MB
SEKERA, Julius. Sociální pedagogika II. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2014.ISBN 978-80-7464-677-5. soubor pdf 1,19 MB
BENDL, S. a kol. (2016). Žák s problémovým chováním: cesta institucionální pomoci. Praha: Stanislav Juhaňák – Triton.
HAMER, D. a P.COPELAND. (2003). Geny a osobnost. Biologické základy psychiky člověka. Praha: Portál.
HANUŠ, R. a L. CHYTILOVÁ. (2009). Zážitkově pedagogické učení. Praha: Grada, 2009. Pedagogika.
JEDLIČKA, R. (2011). Výchovné problémy s žáky z pohledu hlubinné psychologie. Praha: Portál.
KRAUS, B. Základy sociální pedagogiky. Praha: Portál, 2014.
MACHKOVÁ, E. (2018). Úvod do studia dramatické výchovy (3., aktualizované vydání). Národní informační a poradenské středisko pro kulturu.
MATOUŠEK, O. a A. Matoušková. (2012). Mládež a delikvence. Praha: Portál.
SATIR, V. (2006). Kniha o rodině. Praha: Práh.
VÁGNEROVÁ, M. (2014). Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234, +420 553 46 1235,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.