Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Studijní program
Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Fakulta
Lékařská fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Studijní program v kostce

Ve zdravotnických zařízeních, nemocnicích, poliklinikách, ordinacích se setkáváme většinou s lékaři a zdravotními sestrami. Nejsou to však jediné profese ve zdravotnictví, které se podílejí na péči o pacienty. Jedna z takových profesí je právě zdravotní laborant, který svou prací péči o pacienty významně ovlivňuje. Provádí vysoce specializované vyšetření biologických vzorků dodaných do laboratoře. Pro některá specializovaná nemocniční oddělení jsou výsledky „laboratoře“ velice důležité pro sledování stavu pacienta, nebo určení správné léčby, ve které i  minuty hrají roli a v té chvíli je osud pacienta v rukou dobrého laboranta.

Pod pojmem laboratoř si mnoho lidí nedovede představit nic konkrétního. Vzorky „přijdou“ do laboratoře, ve které se provede měření, a výsledky se doručí ošetřujícímu lékaři. S novými vědeckými poznatky se laboratorní vyšetřování dostalo na jinou úroveň, nejen počtem nových vyšetřovaných parametrů, ale také zvýšeným počtem laboratorních vyšetření. Na takovém vyhodnocování se podílí mnoho laboratorních a jiných pracovníků, kteří musí mít odborné znalosti nejen přístrojové techniky v laboratoři, ale i znalosti všech vyšetřovaných parametrů, jednotlivých oborů medicíny a jejich vzájemné souvislosti, být schopni komplexního řešení problémů. Zodpovídají za správnost výsledků doručených do rukou ošetřujících lékařů a podílí se velkou měrou na zdraví populace.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Jako absolventi studijního programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví získáte teoretické i praktické zkušenosti všech dílčích oborů laboratorní medicíny. Můžete najít uplatnění v soukromém nebo státním zdravotnickém zařízení.

Co od vás očekáváme?

Předchozí znalosti od Vás nejsou očekávány, ani požadovány. Všechny předměty jsou vyučovány komplexně a zahrnují témata, která jsou probírána s cílem, aby student získal potřebné informace ke studiu daného předmětu. Nedílnou součástí získávání znalostí studované problematiky je schopnost vyhledávání informací v základní a doporučené literatuře a jiných odborných zdrojích.

Co se naučíte?

Baví vás chemie, biologie a jiné přírodovědné obory, touha po poznání, máte důraz na detail, jste pečliví, chcete pomáhat lidem? Bavila by vás práce na vysoce specializovaných pracovištích – v laboratořích ve zdravotnictví? Chcete se neustále vzdělávat?

V průběhu svého studia se budete setkávat s významnými obory, ve kterých se můžete dále v rámci své budoucí práce specializovat.

V alergologii a klinické imunologii se dozvíte, co a jakým způsobem trápí nemocného s alergií, jakým mechanismem se organismus brání před škodlivinami.

V histologii budete speciálně připravovat a sledovat mikroskopické struktury tkání a vzorků, poznávat jejich stavbu ve fyziologickém i patofyziologickém stavu.

V klinické biochemii budete zpracovávat a hodnotit biologické vzorky, orientovat se v různých vyšetřeních a výsledky umět interpretovat.

V klinické genetice půjdete do hloubky až na úroveň nukleových kyselin, dozvíte se vše o dědičnosti.

V klinické hematologii a transfuzní službě se dozvíte o chorobách krve, budete vědět jakým způsobem se léčí a monitoruje průběh takové léčby, poznáte důležitou roli dárcovství krve.

V mikrobiologii například vypěstujete na živné půdě za přísných laboratorních podmínek organismy, které poté diagnostikujete a pomůžete určit vhodnou léčbu nemocného.

Ve vyšetřovacích metodách v ochraně a podpoře veřejného zdraví budete hodnotit fyzikální, chemické i biologické aspekty ovlivňující lidské zdraví a pocházející z prostředí kolem nás.

V rámci svého studia se také dozvíte spoustu zajímavých informací i z jiných lékařských oborů, které vám umožní si vytvořit komplexní pohled při hodnocení laboratorních výsledků ve vztahu ke zdraví pacienta.

Praxe

Nedílnou součástí studia tohoto studijního programu bude také praktická výuka a praxe vedena na vysoce specializovaných pracovištích – v laboratořích ve zdravotnictví. Při této praxi si vyzkoušíte práci v různých laboratorních oborech tak, abyste si pak ve své profesi mohli vybrat směr další orientace. Pokud budete úspěšní, již během studia se můžete podílet na vědeckých pracích, publikační činnosti a dostat se tak do společnosti významných osobností medicíny a zdravotnictví.

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi tohoto programu získáte teoretické i praktické zkušenosti všech dílčích oborů laboratorní medicíny. Můžete najít uplatnění v soukromém nebo státním zdravotnickém zařízení. Budete umět pracovat s laboratorní technikou, umět ji v rámci svých kompetencí udržovat, interpretovat získané výsledky jednotlivých hodnocených parametrů a zhodnotit je vzhledem k diagnóze pacienta.

Další vzdělávání

Své vzdělání si můžete zvýšit specializačním vzděláváním, které probíhá dálkově a je ukončeno atestační zkouškou. Moderní laboratorní medicína postupuje neustále dopředu a společně s vývojem nových diagnostických metod se vyvíjí i nová přístrojová technika, práce laboranta se tak nestává nikdy stereotypem. Rovněž i akademické prostředí nabízí prostor dalšího vzdělávání, a to ve formě dvouletého navazujícího magisterského studia.


Slovo absolventa

Proč jste si vybral studium tohoto studijního programu na LF OU?
Líbilo se mi praktické zaměření studia. Líbilo se mi také příjemné prostředí v nově zrekonstruované budově Lékařské fakulty v Ostravě, kde probíhala značná část teoretické výuky. Praktická část studia probíhala na specializovaných pracovištích FNO, které patří mezi špičkové v Moravskoslezském kraji.

Co Vám toto studium přineslo/dalo do Vašeho pracovního života a uplatnění na trhu práce? (které kompetence, znalosti či dovednosti jste získal apod.)
Za největší přínos považuji široký záběr studia napříč obory medicíny, kdy je pak možné začít pracovat v jakékoliv zdravotnické laboratoři. Orientovat se v odborné terminologii, která souvisí jak s laboratoří, tak se zdravotním stavem pacienta, být schopen poradit jak odborníkům, tak laické veřejnosti.

Kde jste v současné době zaměstnán?
Momentálně pracuji v laboratoři ve velké nemocnici. Po nástupu do práce jsem čerpal s teoretických i praktických informací získaných při samotném studiu. Další věci jako práce s laboratorním systémem, práce s některými přístroji byla pro mě novinkou, avšak v přátelském kolektivu mých kolegů byla radostí. Rád se dozvídám nové informace. Na našem pracovišti probíhají také různé výzkumy, do kterých jsem se mohl včlenit a spolupracovat s největšími odborníky u nás v nemocnici.

Popište svoji současnou pracovní pozici a její náplň.
Jsem zaměstnán na pozici Zdravotní laborant, pracovní náplň vychází z nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě. V laboratoři pracuje mnoho zaměstnanců, kteří mají zodpovědnost za určitou fázi při zpracovávání vzorků dodaných do laboratoře. Od příjmu vzorku, přes jeho přípravu, analýzu, vyhodnocení a archivaci, kdy to jsou poměrně složité procesy, vše je ale perfektně nastavené. Při práci na pohotovostní službě je situace jiná tím způsobem, že v určité době pracujete za svou odbornost sami i pro široké okolí nemocnice, kdy vzorky do laboratoře mohou být transportovány sanitkou i z jiného pracoviště nebo města k vám, jeho vyhodnocení je pak akutní a závisí na něm další léčba nemocného.

Jakou radu či doporučení byste vzkázala budoucím studentům oboru POV na IVP ČZU?
Pokud chcete studovat v přátelském kolektivu LF OU spolu se získáním kvalitního vzdělání od vyučujících – specialistů z oboru, chcete mít práci, která je o zodpovědnosti, má váhu a chcete pomáhat lidem, studujte na LF OU tento studijní program.

(absolvent oboru Filip, biochemie)

Konkrétní pracovní pozice

Zdravotní laborant - hlavním místem uplatnění absolventů bakalářského studia budou všechny typy medicínských laboratorních pracovišť ve státním i privátním sektoru, výzkumných i školských ústavech, jakož i v laboratořích ochrany veřejného zdraví. Široké uplatnění umožňuje pojetí a náplň studijního oboru, které reagují na současný stav používaných analytických technologií a jejich průnik napříč obory laboratorní medicíny.

Přijímací řízení

35
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

1.1. Dosažení středoškolského vzdělání

1.1.1. Dosažení středoškolského vzdělání v České republice

[1] Podmínka pro bakalářské studijní programy a nenavazující magisterské studijní programy mimo oblast umění: Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou.

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysvědčení o maturitní zkoušce.

[2] Podmínka pro bakalářské studijní programy a nenavazující magisterské studijní programy pouze pro oblast umění: Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou, nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři, nebo (výjimečně) nemusí vůbec dosáhnout středního vzdělání, nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři.

[2.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[2.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysvědčení o maturitní zkoušce, nebo vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři, nebo diplom absolventa konzervatoře.

1.1.2. Dosažení středoškolského vzdělání mimo Českou republiku

[1] Podmínka pro bakalářské studijní programy a nenavazující magisterské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání: Každý uchazeč musí dosáhnout střední vzdělání s maturitní zkouškou.

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Způsob splnění podmínky: Absolvování studia ve středoškolském studijním programu.

[1.3] Místo (instituce) splnění podmínky: zahraniční střední škola, mezinárodní střední škola, evropská škola, škola s povolením MŠMT pro plnění povinné školní docházky.

[1.4] Doklad prokazující splnění podmínky: Rozhodnutí Krajského úřadu o rovnocennosti zahraničního středoškolského vzdělání, doklad o udělení Evropského bakalaureátu, zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání.

[1.5] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky: Každá vysoká škola s institucionální akreditací je povinna ověřovat splnění podmínky vlastním posuzováním výlučně pro účely přijímacího řízení do studijních programů uskutečňovaných jí samotnou, či uskutečňovaných kteroukoliv její fakultou.

[1.6] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky na Ostravské univerzitě: Postup ověřování splnění podmínky je vymezen (definován) v interním řídicím aktu Ostravské univerzity, kterým je Opatření rektora č. 118/2020 s účinností od 12. listopadu 2020. Za úkony spojené s posouzením získaného vzdělání bude stanoven poplatek rektorem OU, přičemž maximální výše poplatku činí nejvýše 20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona.


Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – prezenční forma

[1] Písemná část přijímací zkoušky má podobu písemného znalostního elektronického testu vyplňovaného uchazeči na počítačích umístěných v prostorách fakulty/univerzity s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Pouze ve výjimečném případě lze konat přijímací zkoušku mimo sídlo fakulty/univerzity a to pouze na základě schválené žádosti podané děkanu fakulty o náhradní termín přijímací zkoušky a pouze na základě vážných a řádně doložených důvodů. Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku.

[2] Obsah písemného testu: biologie, chemie, fyzika v rozsahu středoškolského učiva. Písemný test bude mít 30 otázek. Za každou správnou odpověď bude přidělen 1 bod.

[3] Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 90 bodů.

[4] Každý uchazeč, který získá méně než 27 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu, přičemž jsou stanoveny dílčí limity jednotlivých písemných testů, jež je nutné rovněž splnit – biologie (minimum = 10 bodů), chemie (minimum = 12 bodů), fyzika (minimum = 5 bodů).

[5] Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky.

[6] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, včetně dalších podrobných informačních pokynů, jež bude odeslána v aplikaci e-přihlášky a termíny budou zavěšeny i na webu pod jedinečným oborovým číslem každého uchazeče. Pozvánku v tištěné podobě univerzita nezasílá. Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným a neměnným.

[7] Náhradní termín pro všechny části přijímací zkoušky, kromě talentové zkoušky: není stanoven.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Biologie

Obecná charakteristika živých soustav (Obecné vlastnosti organismů. Látkové složení živých soustav. Charakteristika jednobuněčných a mnohobuněčných organismů. Nebuněčné organismy. Hierarchie organismů podle složitosti.

Přehled živých organismů (Systematické kategorie organismů. Biologický druh. Baktérie. Sinice. Prvoci. Plísně).

Buňka (Charakteristika prokaryotické a eukaryotické buňky. Biomembrány. Cytoskelet. Buněčné organely. Chemické složení – nukleové kyseliny, bílkoviny, sacharidy. Buněčný metablismus. Přeměny energií. Dělení buněk. Chromozómy. Buněčné dělení. Rozmnožování.)

Genetika (Dědičnost a proměnlivost. Rozmnožování pohlavní a nepohlavní. Základní genetické pojmy. Genetická informace a genetický kód. Gen a jeho exprese. Uložení genů v chromosomu. Prokaryontní chromosom. Eukaryontní chromosom. Karyotyp. Diploidní a haploidní počet chromosomů. Meióza. Segregace a kombinace chromosomů. Chromosomové určení pohlaví. Křížení. Dominance a recesivita. Mendelovy zákony. Autosomální dědičnost. Gonosomální dědičnost. Mutace. Mutagenní faktory v životním prostředí člověka. Genetická struktura populace. Lékařský význam genetiky. Genetické příklady: molekulární základy dědičnosti, buňka a dědičnost, dědičnost mnohobuněčného organismu, genetická proměnlivost. Příklady z genetiky člověka. Dědičnost krevních skupin, barvy očí, leváctví, vývojových vad prstů, hemofílie, daltonismu. Dědičnost v  populaci organismů.)

Evoluce (Základní představy o vzniku života. Geologický vývoj Země a vývoj života. Nejstarší formy života. Darwinova evoluční teorie. Základní paleoantropologické nálezy. Vývojová linie člověka.)

Biologie člověka (Opěrná a pohybová soustava. Vnitřní prostředí organismu. Krev. Obranné reakce organismu. Krevní skupiny. Krevní převod. Oběhová soustava a její funkce. Míza a mízní oběh. Dýchací soustava a její funkce. Trávící soustava a její funkce. Vylučovací soustava. Přeměna látek a energií v lidském organismu. Funkce jater. Tělesná teplota a její udržování. Hormonální řízení činnosti organismu. Řízení činnosti vnitřních orgánů. Nervová soustava. Nervové řízení činnosti organismu. Čidla. Vyšší nervová činnost. Rozmnožovací soustava ženy a muže. Ontogeneze a nitroděložní vývoj člověka. Těhotenství. Dědičné choroby. Genetické poradenství.)


Chemie

Obecná chemie (Základní charakteristika látek – hmotnost a relativní hmotnost atomů a molekul, látkové množství, Avogadrova konstanta, molární hmotnost, normální molární objem plynů. Stavba atomu, modely atomu, stavba elektronového obalu, valenční elektrony. Periodická soustava prvků, s, p, d a f prvky. Elektronegativita prvku. Chemická vazba (kovalentní, polární, iontová, kovová, koordinační). Směrová orientace vazeb, hybridizace atomových orbitalů, polarita molekuly. Mezimolekulové vazebné síly. Disperzní soustavy, roztoky – vyjadřování složení roztoků hmotnostním zlomkem, hmotnostní koncentrací a látkovou koncentrací, výpočty. Chemické reakce a chemické rovnice. Reakční kinetika (rychlost chemické reakce, teorie reakční kinetiky, faktory ovlivňující reakční rychlost). Termochemie (reakční teplo, termochemické zákony). Chemická rovnováha (rovnovážná konstanta, ovlivňování rovnovážného složení soustavy) Neelektrolyty a elektrolyty, elektrolytická disociace, elektrolyty silné a slabé. Koncentrace iontů v roztocích silných elektrolytů. Typy chemických reakcí. Protolytické reakce. Silné kyseliny a zásady, disociační konstanta slabých kyselin a zásad. Autoprotolýza vody a iontový součin vody. Koncentrace vodíkových iontů a pH. Roztoky silných kyselin a zásad – výpočty. Hydrolýza solí. Oxidačně redukční reakce, činidla, počty vyměněných elektronů a koeficienty v chemických rovnicích.)

Anorganická chemie (Názvosloví anorganických sloučenin, periodická soustava prvků (prvky hlavních skupin, prvky přechodné, prvky vnitřně přechodné, rozložení kovů a nekovů). Vodík a kyslík, vzácné plyny, halogeny, chalkogeny, prvky p3 (dusík, fosfor) prvky p2 (uhlík, křemík, cín, olovo) prvky p1 (bor, hliník) prvky s (alkalické kovy, prvky alkalických zemin), přechodné prvky (prvky skupiny železa, prvky skupiny mědi, prvky skupiny zinku) vnitřně přechodné prvky (lantanoidy, aktinoidy), základní a významné anorganické sloučeniny jednotlivých prvků, jejich reaktivita a použití.)

Organická chemie (Vazby v molekulách organických sloučenin. Struktura organických sloučenin (izomerie). Názvosloví organických sloučenin. Klasifikace organických reakcí. Organické sloučeniny: Uhlovodíky (názvy uhlovodíkových zbytků, nenasycené uhlovodíky, areny). Halogenderiváty uhlovodíků, dusíkaté deriváty uhlovodíků (nitrosloučeniny, aminy – různé typy). Alkoholy, fenoly, chinony, ethery. Karbonylové sloučeniny (aldehydy a ketony). Karboxylové kyseliny. Přehled názvů a struktur biologicky významných kyselin (mono- a dikarboxylových nesubstituovaných nasycených a nenasycených, substitučních derivátů – hydroxykyselin a ketokyselin). Močovina. Heterocyklické sloučeniny. Močová kyselina. Organokovové sloučeniny. Syntetické makromolekulární látky.)

Biochemie (Chemické složení živých soustav: Sacharidy – rozdělení, význam, struktura nejdůležitějších monosacharidů (acyklické formy, odvození poloacetalových cyklických forem, anomerie), estery cukrů, vznik glykosidové vazby. Redukující a neredukující disacharidy, polysacharidy.). Lipidy – mastné kyseliny vázané v lipidech, acylglyceroly, hydrolýza tuků a olejů, mýdla, žluknutí, hlavní součásti fosfolipidů. Steroidy – struktura steranu, biologicky významné steroidy.). Aminokyseliny a bílkoviny: Názvy a struktury všech dvaceti standardních aminokyselin, polarita jejich postranních řetězců, ionizace, vznik peptidové vazby, tvorba názvu peptidu. Struktura bílkovin – primární až kvartérní struktura, stabilizace sekundární, terciární a kvartérní struktury. Denaturace bílkovin. Základní typy bílkovin. (Funkce enzymů, hlavní třídy. Významné enzymy trávicí soustavy. Funkce vitaminů, chemické názvy. Anabolický a katabolický charakter metabolických drah, význam oxidačních reakcí, makroergní sloučeniny a energetický efekt metabolismu. Úloha citrátového cyklu a koncového dýchacího řetězce. Konečné produkty aerobního a anaerobního odbourání glukosy, beta-oxidace vyšších karboxylových kyselin a dusíkatých látek. Nukleové kyseliny: Purinové a pyrimidinové báze nukleových kyselin, struktura a názvy nukleosidů a nukleotidů, základní rysy struktury nukleových kyselin, jejich druhy a funkce v průběhu transkripce a translace.)


Fyzika:

Fyzikální veličiny, jednotky (Soustava jednotek SI. Dílčí a násobné jednotky. Skalární a vektorové fyzikální veličiny. Převody jednotek).

Mechanika (Kinematika hmotného bodu (druhy pohybů, skládání pohybů, rychlost a zrychlení, rovnoměrné a nerovnoměrné pohyby, pohyb hmotného bodu po kružnici, dostředivé zrychlení). Dynamika hmotného bodu (vzájemné působení těles, Newtonovy zákony, hybnost těles a impuls síly, zákon zachování hybnosti, dostředivá a odstředivá síla). Energie hmotných bodů (práce, výkon, mechanická energie, kinetická energie, potenciální energie, zákony zachování energie v mechanice). Mechanika tuhého tělesa (tuhé těleso, moment síly, těžiště tělesa, moment dvojice sil, účinnost stroje). Mechanika kapalin a plynů (tlak v kapalinách a plynech, hydrostatický tlak, Pascalův zákon, Archimedův zákon, atmosferický tlak, ustálené proudění ideální kapaliny, rovnice spojitosti, Bernoulliova rovnice, proudění skutečné kapaliny). Gravitační pole (gravitační zákon, gravitační pole Země).

Termodynamika a molekulová fyzika (Kinetická teorie stavby látek, neuspořádaný pohyb částic v látkách, modely struktur skupenství, termodynamická teplota). Vnitřní energie, práce a teplo (změna vnitřní energie tělesa při tepelné výměně, teplo, měrná tepelná kapacita, I. termodynamický zákon). Struktura a vlastnosti plynného skupenství látek (rozdělení molekul plynu dle rychlostí, stavová rovnice pro ideální plyn, izotermický, izobarický a adiabatický děj ideálního plynu, kruhový děj, II.termodynamický zákon). Struktura a vlastnosti pevných látek (krystalické a amorfní látky, ideální krystalická mřížka, hlavní typy vazeb, teplotní roztažnost pevných látek). Struktura a vlastnosti kapalin (povrchová vrstva kapalin, povrchové napětí, jevy na rozhraní tuhého tělesa a kapaliny, kapilarita, teplotní objemová roztažnost kapalin). Změny skupenství látek (tání, tuhnutí, sublimace, vypařování a var, kapalnění, fázový diagram, vodní pára v atmosféře).

Akustika (Kmitavý pohyb (harmonický kmitavý pohyb, fáze, energie oscilátoru, kmity vlastní, nucené, rezonance). Vlnění (klasifikace vlnění, odraz a lom, interference, stojaté vlnění, šíření vlnění v prostoru, Huygensův princip). Zvukové vlnění (zvuk a jeho vlastnosti, hlasitost, intenzita a rychlost zvuku, ultrazvuk a infrazvuk).

Elektřina a magnetismus (Elektrické pole (elektrický náboj, silové působení, Coulombův zákon, intenzita elektrického pole, napětí, kapacita vodiče a kondenzátory, vodič a izolant v elektrickém poli, elektrické zdroje). Elektrický proud v kovech (elektronová vodivost, Ohmův zákon, elektrický odpor, Kirchhoffovy zákony). Elektrický proud v polovodičích (diody a tranzistory, termoelektrický jev). Elektrický proud v elektrolytech (elektrolytická disociace, Faradayovy zákony, elektrolýza). Elektrický proud v plynech, vakuu (ionizace plynů, katodové záření, termoemise elektronů). Magnetické pole (vznik, magnetické pole a silové působení vodičů s proudem, silové působení, magnetická indukce, magnetické vlastnosti látek, vznik a měření střídavého napětí a proudu, induktance, kapacitance, impedance, Thomsonův vztah, elektromagnetická indukce).

Optika (Elektromagnetické záření a jeho energie (základní pojmy, základní radiometrické veličiny, tepelné záření). Rychlost světla, úplný odraz, odraz a lom světla, index lomu, rozklad světla hranolem, spektroskop, interference světla, ohyb světla, polarizace světla. Optické soustavy - čočky, oko, lupa, mikroskop, dalekohled).

Atomová fyzika (Fotoelektrický jev, Comptonův jev, částicové i vlnové vlastnosti fotonů, spontánní a stimulovaná emise záření - laser, vlnové vlastnosti částic. Elektronový obal atomu (atomová spektra, kvantová energie, kvantově mechanický model atomu vodíku, kvantová čísla). Struktura atomového jádra (jaderné reakce, přirozená radioaktivita, zákon radioaktivní přeměny, štěpení a slučování jader, výroba a užití radionuklidů, detekce jaderného záření).

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Biologie
Učebnice biologie v rozsahu učiva na gymnáziu.
Zicháček, Vl.: Biologie pro gymnázia, Olomouc, 2021.
Snustad, D. P., Simmons, M. J.: Genetika, 2. aktualizované vydání MU Brno (překlad), 2018.
Jelínek, J., Zicháček, Vl.: Biologie pro gymnázia 2014.
Benešová, M. a kol: Odmaturuj! z biologie. Didaktis, 2013
Šmarda, J.: Genetika pro gymnázia. Fortuna, Praha, 2010.
Rosypal, S. a kol.: Přehled biologie. Scientia, Praha, 2003.

Chemie
Vacík et al.: Přehled středoškolské chemie, SPN, Praha (od roku 1999).
Benešová, M., Pfeiferová, E., Satrapová H.: Odmaturuj! z chemie. Didaktis, Brno, druhé přepracované vydání (2014)
Multimediální učebnice chemie pro gymnázia: www.e-chembook.eu
Táborská E., Sláma, J. a kolektiv: Lékařská chemie I – Obecná a anorganická chemie, Brno 2010.
Matouš, B. et al.: Základy lékařské chemie a biochemie, Galén 2010.
Prokeš J. a kolektiv: Základy toxikologie I. – Obecná toxikologie a ekotoxikologie, Praha 1997.

Fyzika
Lepil, O. a kol: Fyzika pro střední školy, nakl. Prometheus, ISBN 978-80-7196-428-5
Tarábek, P.: Odmaturuj! z fyziky, nakl. Didaktis, ISBN: 80-7358-058-6
Vondra, M.: Fyzika v kostce pro střední školy, ISBN 978-80-253-0228-6
Lepil, O. a kol: Fyzika, Sbírka úloh pro střední školy, nakl. Prométheus, ISBN 80-7196-266-X
500 testových úloh z fyziky pro studenty středních škola a uchazeče o studium na vysokých školách, SPN, ISBN 80-04-26316-X

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Uchazeč k podané přihlášce na všechny studijní programy / obory na LF OU s výjimkou doktorských studijních programů / oborů připojí přílohu – Potvrzení příslušného praktického lékaře, že uchazeč je schopen studia a výkonu povolání v uvedeném programu / oboru! V potvrzení musí být uveden konkrétní studijní program/obor, pro který je vydáno. Na jednu přihlášku je možné uvést pouze jeden ze zvolených studijních programů/oborů, tzn. při zájmu o dva programy/obory podává uchazeč dvě elektronické přihlášky a dodá dvě lékařská potvrzení – vždy pro konkrétní zvolený program/obor.

Žádné jiné přílohy na fakultu předem nezasílejte, není-li u konkrétního studijního programu/oboru stanoveno jinak - pokud to bude nutné, budete o jejich doručení vždy požádáni.

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu / oboru není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů / oborů, obraťte se na kontaktní osobu Centra Pyramida pro Lékařkou fakultu OU. V dotazu primárně specifikujte vaše zdravotní postižení a studijní obor, kterého se váš dotaz týká.
email: ;
telefon: +420 553 46 1746.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení Lékařské fakulty OU.