Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Knižní design a animace

Studijní programIntermediální umění
FakultaFakulta umění
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenční
Délka studia2 roky
Akademický titulMgA.
Garant programudoc. Mgr. Jiří Surůvka
Garant specializacedoc. PhDr. Eliška Čabalová
Mgr. Denisa Jánská

Studijní program v kostce

Specializace Knižní design a animace rozvíjí intermediální prostor pro hledání společných styčných témat a možností tvorby, tj. všeho, co směřuje k celku suverénního, profesionálního výstupu. Nabízí syntézu kresby, fotografie, animace, ilustrace, autorské knihy, počítačové 2D a 3D vizualizace, typografie, digitální grafiky, vizuálních efektů, postprodukce atd.

Co od vás očekáváme?

Koncepci vlastního autorského projektu, zaměřeného na volnou nebo užitou tvorbu z oblasti knižního designu nebo animované tvorby, eventuálně propojení těchto oborů v jeden projekt. Teoretické znalosti z oblasti výtvarného umění s aspektem na vybranou specializaci. Znalosti a dovednosti v programech Adobe a v programech, zaměřených na základy animace.

Co se naučíte?

Pochopení obsahu a rozdílů mezi jednotlivými uměleckými žánry - autorská kniha, Paper-Art, knižní instalace, světelná expozice, animovaný film, interaktivní dílo a jejich možnost koncepčního propojení. Získáte pokročilé znalosti z oblasti typografie a práce s písmem, podložené softwarem pro tvorbu tištěných médií a pro tvorbu filmových titulků. Principy dramaturgie v rozdílných narativních formách (animovaný film, komiks, autorská kniha, interaktivní hra, videomaping). Koncept ve výtvarném umění, zaměřený na autorské knihy, Paper-Art a videomaping. Filmový experiment a jeho tvůrčí možnosti.

Kde a jak se uplatníte?

V oblasti volného i užitého umění, zaměřeného na tvorbu tradičních knižních médií a současně médií digitálních. Jako umělec se svobodným povoláním. V kulturních a kreativních odvětvích institucí státní správy. V reklamních a marketingových agenturách, grafických a designérských studiích, webdesignérských firmách, v návrhářských studiích, firemních marketingových a PR odděleních, ve vydavatelských centrech. V galerijnictví a muzejnictví, v uměleckých agenturách.

Konkrétní pracovní pozice

 • grafický designér
 • 2D a 3D grafik
 • webdesignér
 • animátor
 • režisér
 • ilustrátor
 • typograf
 • nakladatel
 • odborný pracovník ve školství (umělecké obory)

Specifika kombinované/distanční formy studia

 

Přijímací řízení

e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský). Dokladem prokazujícím splnění podmínky je vysokoškolský diplom. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii diplomu. Tento doklad předávají uchazeči u zápisu do studia. O konkrétním termínu zápisu do studia budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni písemně po skončení přijímacích zkoušek.

U přijímací zkoušky je posuzována kvalita navrhovaného osobního projektu magisterského studia, dosavadní tvůrčí činnost, účast a výsledky na workshopech, stážích a přednáškách spojených s oborem, schopnost analýzy vybraného tématu (rešerše – teze – zdůvodnění).

Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí:

 1. talentová – dokumentace dosavadní tvůrčí činnosti (portfolio)
 2. ústní – všeobecný přehled v oboru a v dějinách umění a rozprava nad osobním projektem magisterského studia

Talentová zkouška (ad a)
V talentové části přijímací zkoušky zkušební komise z nejméně tří akademických pracovníků fakulty hodnotí předložené portfolio, případně další dokumentaci dosavadní tvůrčí činnosti uchazeče. Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 20 bodů.

Ústní zkouška (ad b)
Ústní část přijímací zkoušky má podobu pohovoru před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty. Obsahem zkoušky je pohovor, který prověří znalosti uchazeče z oboru a rozprava nad nastíněným projektem magisterského studia. Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 20 bodů.

Každý uchazeč, který získá méně než 30 bodů z obou částí přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

U přijímací zkoušky je posuzována kvalita navrhovaného osobního projektu magisterského studia, dosavadní tvůrčí činnost, účast a výsledky na workshopech, stážích a přednáškách, spojených s oborem, schopnost analýzy vybraného tématu (rešerše - teze - zdůvodnění).

Obsah talentové zkoušky

 • uchazeč předloží vlastní portfolio v tištěné podobě, obsahující dokumentaci dosavadní tvůrčí činnosti, zaměřené na vybraný ateliér
 • v digitální podobě ukázky tvůrčí práce s pohyblivým obrazem
 • znalost a orientace v programech Adobe, znalost základů či pokročilejších znalostí v oblasti animace
 • doporučujeme přinést s sebou také osobní skicáky

Okruhy k ústní zkoušce – pohovor

 • osobní projekt magisterského studia.
 • všeobecný přehled v oboru a v dějinách umění

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani diplom na fakultu uchazeči nezasílají.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. Michal Kalhous, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email:
  telefon: +420 553 46 1234
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.