Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Knižní design a animace

Studijní programIntermediální umění
FakultaFakulta umění
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenční
Délka studia2 roky
Akademický titulMgA.
Garant programudoc. Mgr. Jiří Surůvka

Studijní program v kostce

Specializace Knižní design a animace rozvíjí intermediální prostor pro hledání společných styčných témat a možností tvorby, tj. všeho, co směřuje k celku suverénního, profesionálního výstupu. Nabízí syntézu kresby, fotografie, animace, ilustrace, autorské knihy, počítačové 2D a 3D vizualizace, typografie, digitální grafiky, vizuálních efektů, postprodukce atd.

Co od vás očekáváme?

Koncepci vlastního autorského projektu, zaměřeného na volnou nebo užitou tvorbu z oblasti knižního designu nebo animované tvorby, eventuálně propojení těchto oborů v jeden projekt. Teoretické znalosti z oblasti výtvarného umění s aspektem na vybranou specializaci. Znalosti a dovednosti v programech Adobe a v programech, zaměřených na základy animace.

Co se naučíte?

Pochopení obsahu a rozdílů mezi jednotlivými uměleckými žánry - autorská kniha, Paper-Art, knižní instalace, světelná expozice, animovaný film, interaktivní dílo a jejich možnost koncepčního propojení. Získáte pokročilé znalosti z oblasti typografie a práce s písmem, podložené softwarem pro tvorbu tištěných médií a pro tvorbu filmových titulků. Principy dramaturgie v rozdílných narativních formách (animovaný film, komiks, autorská kniha, interaktivní hra, videomaping). Koncept ve výtvarném umění, zaměřený na autorské knihy, Paper-Art a videomaping. Filmový experiment a jeho tvůrčí možnosti.

Kde a jak se uplatníte?

V oblasti volného i užitého umění, zaměřeného na tvorbu tradičních knižních médií a současně médií digitálních. Jako umělec se svobodným povoláním. V kulturních a kreativních odvětvích institucí státní správy. V reklamních a marketingových agenturách, grafických a designérských studiích, webdesignérských firmách, v návrhářských studiích, firemních marketingových a PR odděleních, ve vydavatelských centrech. V galerijnictví a muzejnictví, v uměleckých agenturách.

Konkrétní pracovní pozice

 • grafický designér
 • 2D a 3D grafik
 • webdesignér
 • animátor
 • režisér
 • ilustrátor
 • typograf
 • nakladatel
 • odborný pracovník ve školství (umělecké obory)

Specifika kombinované/distanční formy studia

 

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email:
telefon: +420 553 46 1234
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.


Přijímací řízení

21
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský). Dokladem prokazujícím splnění podmínky je vysokoškolský diplom. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii diplomu. Tento doklad předávají uchazeči u zápisu do studia v září 2020. O konkrétním termínu zápisu do studia budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni písemně po skončení přijímacích zkoušek.

U přijímací zkoušky je posuzována kvalita navrhovaného osobního projektu magisterského studia, dosavadní tvůrčí činnost, účast a výsledky na workshopech, stážích a přednáškách spojených s oborem, schopnost analýzy vybraného tématu (rešerše – teze – zdůvodnění).

Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí:

 1. talentová – dokumentace dosavadní tvůrčí činnosti (portfolio)
 2. ústní – všeobecný přehled v oboru a v dějinách umění a rozprava nad osobním projektem magisterského studia

Talentová zkouška (ad a)
V talentové části přijímací zkoušky zkušební komise z nejméně tří akademických pracovníků fakulty hodnotí předložené portfolio, případně další dokumentaci dosavadní tvůrčí činnosti uchazeče. Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 20 bodů.

Ústní zkouška (ad b)
Ústní část přijímací zkoušky má podobu pohovoru před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty. Obsahem zkoušky je pohovor, který prověří znalosti uchazeče z oboru a rozprava nad nastíněným projektem magisterského studia. Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 20 bodů.

Každý uchazeč, který získá méně než 30 bodů z obou částí přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně.
Termín konání: 16. dubna 2020
Místo konání: Podlahova 3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Při prezenci dne 16. dubna 2020 od 8.30 do 9.00 hod. předloží uchazeč občanský průkaz nebo pas.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

U přijímací zkoušky je posuzována kvalita navrhovaného osobního projektu magisterského studia, dosavadní tvůrčí činnost, účast a výsledky na workshopech, stážích a přednáškách, spojených s oborem, schopnost analýzy vybraného tématu (rešerše - teze - zdůvodnění).

Obsah talentové zkoušky

 • uchazeč předloží vlastní portfolio v tištěné podobě, obsahující dokumentaci dosavadní tvůrčí činnosti, zaměřené na vybraný ateliér
 • v digitální podobě ukázky tvůrčí práce s pohyblivým obrazem
 • znalost a orientace v programech Adobe, znalost základů či pokročilejších znalostí v oblasti animace
 • doporučujeme přinést s sebou také osobní skicáky

Okruhy k ústní zkoušce – pohovor

 • osobní projekt magisterského studia.
 • všeobecný přehled v oboru a v dějinách umění

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani diplom na fakultu uchazeči nezasílají.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. Michal Kalhous, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.