Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Systematická biologie a ekologie

Studijní program
Biologie
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Studijní program v kostce

Zajímá vás biologie? Fascinuje vás rozmanitost života na Zemi a chtěli byste porozumět světu živé přírody od jednotlivých genů po složité struktury ekosystémů? Naučíme vás vnímat svět kolem sebe očima biologa. Našim cílem je předat vám odborné teoretické vědomosti a naučit základní praktické dovednosti z jednotlivých kmenových biologických disciplín, zejména z problematiky biodiverzity a fylogeneze organismů, ekologie, buněčné a molekulární biologie, fyziologie, genetiky, mikrobiologie a evoluční biologie, a dále speciální znalosti z oborů zabývajících se biomonitoringem prostředí a ochranou přírody a krajiny.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Studuj Systematickou biologii a ekologii

Odpověď na otázku, co všechno jde na naší fakultě studovat jsme svěřili našim studentům a vyučujícím. V sérii krátkých "vlogů" vám nabízíme právě jejich pohled na naše obory. Jedním z průvodců je Denisa Višňovská z naší katedry biologie a ekologie. Její milovaná Systematická biologie a ekologie se může líbit všem, kteří mají rádi živou přírodu. V terénu i laboratoři můžete zkoumat život a řešit nejžhavější témata současné vědy. Po studiích tak můžete třeba přispět svým dílem k lidskému poznání nebo třeba pomáhat chránit přírodu.

Co od vás očekáváme?

Kromě znalostí středoškolské biologie na úrovni gymnázia, očekáváme od svých studentů především zájem a zodpovědný přístup ke studiu. Maturita z biologie není podmínkou.

Co se naučíte?

Studiem oboru Systematické biologie a ekologie získáte široké znalosti z jednotlivých biologických disciplín (např. Botanika, Zoologie, Evoluční biologie, Genetika, Genomika, Antropologie, Ekologie). Porozumíte systému a fylogenetickému vývoji živých organizmů, vztahům mezi organizmy, vzájemné propojenosti živé a neživé přírody a interakcím ovlivňujícím výskyt a hojnost organizmů na Zemi. V rámci studia se naučíte nejenom aplikovat získané znalosti při řešení praktických úkolů, ale budete schopni formulovat výzkumné hypotézy a závěry své odborné práce. Dokážete se zapojit do základního výzkumu v terénu i laboratoři a aplikovat moderní výzkumné metody.

Naučíte se formulovat vědecké hypotézy. Během studia můžete získat v rámci programů Evropské unie stipendium a část studia nebo odbornou stáž absolvovat na vybraném zahraničním biologickém pracovišti některé z partnerských univerzit. Kromě získání cenných zkušeností si tak zdokonalíte i své jazykové schopnosti. Navštěvování přednášek a praktických cvičení si můžete obohatit o zkušenosti z terénních exkurzí nabízených katedrou. Pokud vás baví popularizovat biologické vědy a organizovat akce pro veřejnost, můžete se zapojit do činnosti studentské organizace SOVA (vložit interaktivní link).

Ve studiu máte možnost pokračovat v navazujícím studijním programu ve specializaci Biologie se zaměřením na ekologii a biodiverzitu, a případně dále pak v doktorském studijním programu Biologie.

Kde a jak se uplatníte?

V rámci bakalářské studia získáte odborné znalosti a praktické zkušenosti z biologie. Vaše kvalifikace bude dostatečná pro některé pracovní pozice ve státní správě nebo státních či komerčních laboratořích, kde uplatníte získané praktické dovednosti. Ve vědeckých institucích můžete vykonávat vybrané vědeckovýzkumné práce.

Konkrétní pracovní pozice

 • odborný pracovník ve státní správě (Agentura ochrany přírody a krajiny, Česká inspekce životního prostředí, Povodí Odry, aj.)
 • zoolog, botanik na správách CHKO, NP nebo muzeích
 • laborant ve zdravotnických zařízeních a výzkumných ústavech

Přijímací řízení

100
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Bez přijímací zkoušky, přijímací zkouška se bude konat pouze v případě, že bude více než 500 uchazečů v rámci celého studijního programu Biologie.

V případě počtu uchazečů přesahující 500 v rámci celého studijního programu Biologie se bude konat písemná přijímací zkouška. Informace o (ne)konání přijímací zkoušky bude zveřejněna na webových stránkách Přírodovědecké fakulty OU do 30. března 2024, uchazečům bude rovněž odeslán email na kontaktní emailovou adresu uvedenou v elektronické přihlášce ke studiu.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce doložit v den zápisu do prvního ročníku studia v období 26. – 28. srpna 2024 nebo po podání žádosti v náhradním termínu do 15. září 2024. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni prostřednictvím informačního systému po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou zveřejněny na webových stránkách PřF OU a zaslány na kontaktní emaily uchazečů.

Podmínkou přijetí ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce je současně prokázání znalosti českého jazyka, schopnosti porozumět psanému a mluvenému projevu v českém jazyce. Znalost českého jazyka lze prokázat v den zápisu (viz předchozí odstavec) takto:

 1. úspěšným složením maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka nebo
 2. státním občanstvím České republiky nebo státním občanstvím Slovenské republiky nebo
 3. složením státní zkoušky základní z českého jazyka na některé jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v České republice nebo
 4. dokladem o vykonání Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince minimálně na úrovni B1 (CCE-B1) - Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy nebo
 5. úspěšným absolvováním bakalářského nebo magisterského studijního programu v českém nebo slovenském jazyce.

Certifikáty z jazykových škol mimo bodu d) nebudou akceptovány.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška může být prominuta při doložení vysoce kvalitních výsledků v olympiádách přírodovědných oborů (umístění na prvních třech místech krajských kol, úspěšný řešitel celostátního kola) nebo na základě doložení vysoce kvalitních výsledků středoškolské odborné činnosti (umístění na prvních třech místech krajských, či celostátních kol). V případě konání přijímací zkoušky pošlete žádost o prominutí přijímací zkoušky (včetně potvrzení o umístění) zašlete emailem na adresu nejpozději do 30. dubna 2024.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Biologie rostlin

 • Anatomická stavba rostlin: Rostlinná buňka, pletiva, vegetativní a generativní orgány.
 • Fyziologie rostlin: Fotosyntéza, příjem, metabolizmus (příjem, transport a výdej látek), pohyby, řízení (hormony).
 • Ontogeneze rostlin: Rozmnožování, růst a vývin, životní cykly.
 • Ekologie rostlin: Ekologický význam, ochrana rostlin.
 • Systém a fylogeneze rostlin: Stavba, rozmnožování (životní cykly), význam, systém a zástupci mechorostů, rostlin plavuňových, přesličkových, kapraďorostů, nahosemenných a krytosemenných.

Biologie protistů a hub

 • Protista: Stavba, rozmnožování, ekologie, systém a zástupci jednotlivých skupin jednobuněčných a jednoduchých mnohobuněčných eukaryotických organizmů (řasy, prvoci).
 • Houby: Stavba, rozmnožování, ekologie, systém a zástupci jednotlivých skupin hub a lišejníků.

Biologie živočichů

 • Anatomická stavba živočichů: Živočišná buňka, tkáně, orgány a orgánové soustavy.
 • Fyziologie živočichů: Principy funkce jednotlivých orgánových systémů.
 • Ekologie živočichů: Ekologický význam, ochrana živočichů.
 • Systém a fylogeneze živočichů: Stavba, rozmnožování, význam, systém a zástupci (zejména se zaměřením na faunu ČR) houbovců (Porifera), žahavců (Cnidaria), ploštěnců (Platyhelminthes), hlístic (Nematoda), vířníků (Rotifera), měkkýšů (Mollusca), kroužkovců (Annelida), členovců (Arthropoda), ostnokožců (Echinodermata) a strunatců (Chordata).

Biologie člověka

 • Tkáně: Přehled a základní rozdělení tkání lidského těla a jejich stavba a funkce (krycí a výstelkové tkáně, opěrné a pojivové tkáně, svalové tkáně, nervová tkáň).
 • Kosterní soustava: Obecná část (stavba kostí, typy kostí, kostní spoje) a systematický popis – osová kostra (lebka, páteř, hrudník), kostra horní končetiny, kostra dolní končetiny.
 • Svalová soustava: Obecná část (stavba svalů, funkce svalů) a přehled svalových skupin lidského těla (hlavní funkce a příklady svalů).
 • Trávicí soustava: Funkce a anatomický přehled (ústní dutina, trávicí trubice, velké žlázy). Metabolizmus – příjem, zpracování a výdej látek a energií.
 • Dýchací soustava: Funkce (typy dýchání, transport dýchacích plynů, mechanika dýchání) a anatomický přehled (horní cesty dýchací, dolní cesty dýchací, plíce).
 • Vylučovací soustava: Funkce a anatomický přehled – ledviny (stavba a funkce nefronu, principy tvorby moči), močové cesty (močovody, močový měchýř, močová trubice).
 • Kůže: Funkce kůže, stavba kůže, kožní deriváty (rohové deriváty, kožní žlázy).
 • Pohlavní soustava: Funkce, principy tvorby pohlavních buněk (gametogeneze). Funkce a anatomický přehled mužského pohlavního systému. Funkce a anatomický přehled ženského pohlavního systému (menstruační a ovariální cyklus, oplození, těhotenství).
 • Endokrinní systém: Principy látkového řízení ve srovnání s řízením nervovým, přehled endokrinních žláz a jejich funkcí.
 • Cévní soustava: Tělní tekutiny. Stavba a funkce krve, krevní skupiny. Funkce a anatomický přehled cévního systému (srdce, krevní cévy, malý krevní oběh, velký krevní oběh).
 • Mízní soustava: Funkce a anatomický přehled (mízní cévy, brzlík, slezina). Imunita.
 • Nervová soustava: Principy funkce nervové soustavy (reflex, reflexní oblouk, stres), anatomický popis (centrální nervový systém a periferní nervový systém).
 • Smyslové orgány: Funkce a anatomický přehled (čichové, chuťové, zrakové a sluchové ústrojí).
 • Ontogeneze člověka: Prenatální ontogeneze (embryonální a fetální fáze). Postnatální ontogeneze (přehled a základní charakteristika jednotlivých etap).
 • Fylogeneze člověka a jeho předků: Základní rozdíly mezi lidoopy a člověkem. Stručný přehled evolučního vývoje člověka a jeho předků (australopitékové, ardipitékové).

Obecná biologie

 • Molekulární základy dědičnosti: Struktura a funkce nukleových kyselin, genetický kód, gen, replikace, transkripce, translace, exprese genetické informace, regulace genové exprese.
 • Genetika buňky: Genetická informace prokaryotické a eukaryotické buňky, meióza a mitóza.
 • Genetika mnohobuněčného organismu: Mendelovy zákony, genové interakce, Morganovy zákony, vazba genů, typy chromozového určení pohlaví, dědičnost znaků vázaných na pohlaví.
 • Genetická proměnlivost: Faktory podmiňující proměnlivost organismů, typy mutací, příčiny vzniku a následků mutací.
 • Genetika populací: Genetické zákonitosti v autogamické a panmiktické populaci, Hardyho-Weinbergův zákon, příbuzenské křížení.
 • Genetika člověka: Metody výzkumu genetiky člověka, dědičné choroby, lékařská genetika.

Ekologie a ochrana přírody

 • Základní ekologické pojmy.
 • Vzájemné ekologické vztahy mezi organismy.
 • Ekologické vztahy mezi organismy a prostředím.
 • Ochrana přírody.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani maturitní vysvědčení na fakultu uchazeči předem nezasílají. Uchazeči o studium v bakalářských programech předloží úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce v den zápisu do prvního ročníku studia.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email: ;
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.