Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Klavír

Studijní programInstrumentální hra
FakultaFakulta umění
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenční
Délka studia2 roky
Akademický titulMgA.
Garant programuprof. Dušan Foltýn
Garant specializaceMgr. Lukáš Michel, ArtD.

Studijní program v kostce

Navazující magisterský obor Hra na klavír je zaštiťován renomovanými pedagogy s bohatou koncertní činností. Vzdělávání je provázáno se získáváním praktických zkušeností. Na výuku hry na nástroj jsou úzce navázány další aktivity, které vám pomohou získat zkušenosti a znalosti v oboru. Výuka je doplněna o hudebně teoretické předměty, které Vám umožní lépe se orientovat v současných trendech interpretace hudby různých období. Samozřejmostí je možnost být součástí komorního souboru vedeného zkušeným pedagogem a aktivní účast na koncertech a jiných produkcích pořádaných naší fakultou.

Výuka hudebně teoretických disciplín poskytuje studentům podrobný vhled do problematiky autentické interpretace děl různých období. Součástí studia jsou workshopy, které naše fakulta pravidelně pořádá, a studenti jsou jejich nedílnou součástí. Tyto workshopy jsou vedeny významnými osobnostmi, které předávají našim studentům své pracovní zkušenosti.

Fakulta umění dlouhodobě spolupracuje s Janáčkovou filharmonií Ostrava, Národní divadlem moravskoslezským a mnoha dalšími institucemi. Vybraní absolventi se  pravidelně prezentují jako sólisté koncertů Janáčkovy Filharmonie Ostrava, či dalších orchestrů.

Co od vás očekáváme?

Podmínkou je úspěšně ukončené bakalářské studium a vykonání přijímací zkoušky s repertoárem určeným pro daný studijní obor. Samozřejmostí je pak zájem o studium hudby a schopnost osvojit si nové poznatky z oblasti hudební praxe i teorie.

Co se naučíte?

Jako absolvent studijního programu:

 • Budete ovládat hru na nástroj na profesionální úrovni
 • Budete umět pracovat v komorních formacích a vzájemně se inspirovat a podílet se na vedení těchto souborů
 • Budete schopen pracovat s hudebním materiálem správně ho interpretovat v praxi
 • Budete znát hudebně teoretické zákonitosti a orientovat se v  problematice stylové interpretace
 • Budete umět pracovat v organizačních týmech při realizaci hudebních projektů

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolvent navazujícího magisterského studijního programu najdete široké uplatnění jako sólista, hráč v orchestrech, či různých komorních seskupeních s širokou škálou možností zaměření od staré hudby až po hudbu moderní. Pracovní možnosti najdete i v hudebním školství, na různých typech škol vyučujících hudební obory.

Konkrétní pracovní pozice

 • Sólový hráč
 • Člen komorního souboru
 • Učitel
 • Projektový manažer pro hudební produkce

Přijímací řízení

e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský). Dokladem prokazujícím splnění podmínky je vysokoškolský diplom. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii diplomu. Tento doklad předávají uchazeči u zápisu do studia. O konkrétním termínu zápisu do studia budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni písemně po skončení přijímacích zkoušek.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Obsah talentové zkoušky – hra na nástroj

V připraveném programu o rozsahu cca 70 minut musí být jedna z těchto povinných skladeb:

 • L. van Beethoven: Sonáta C dur op. 53
 • L. van Beethoven: Sonáta f moll op. 57
 • L. van Beethoven: Sonáta As dur op. 110
 • F. Schubert: Sonáta B dur D. 960
 • R. Schumann: Sonáta fis moll op. 11
 • R. Schumann: Sonáta g moll op. 22
 • R. Schumann: Karneval
 • R. Schumann: Symfonické etudy
 • R. Schumann: Fantazie C dur op. 17
 • F. Chopin: Sonáta h moll v
 • F. Chopin: Sonáta b moll
 • F. Liszt: Dante-Sonáta
 • F. Liszt: Sonáta h moll
 • J. Brahms: Sonáta fis moll op. 2
 • J. Brahms: Sonáta f moll op. 5
 • S. V. Rachmaninov: Sonáta b moll
 • M. Ravel: Kašpar noci
 • M. P. Musorgskij: Obrázky z výstavy
 • Další repertoár dle vlastní volby uchazeče, ovšem ze dvou odlišných slohových období, než je povinná skladba.

Zkušební komise posoudí také dramaturgický výběr dalších skladeb.

Hra zpaměti je podmínkou.

Okruhy k ústní zkoušce – pohovor

 • všeobecný kulturně-společenský přehled
 • vynikající znalost oboru.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani diplom na fakultu uchazeči nezasílají.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce MgA. Michal Bárta, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email:
  telefon: +420 553 46 1234
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.