Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Komorní hra

Studijní program
Komorní hra
Fakulta
Fakulta umění
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
MgA.
Přihláška od-do
07. 05. 2024 - 07. 06. 2024

Studijní program v kostce

Chcete se intenzivně věnovat hře v komorním souboru a studovat repertoár, který vás zajímá a to pod vedením špičkových pedagogů?

Dvouletý magisterský studijní program, vám pomůže ponořit se do hlubin bohatého světa komorní hudby a nasměruje vás na získání nejvyšší mistrovské úrovně interpretace. Otevřeme vám prostor pro samostatné svobodné hledání tvůrčí cesty a s tím spojené budování repertoáru komorního seskupení již během studia.

Přijímací řízení je otevřeno jak pro již fungující komorní soubory, tak i pro jednotlivce. Z přijatých uchazečů budou následně tvořena komorní seskupení. Uchazeč má možnost vykonat talentovou zkoušku jako jednotlivec podle podmínek uvedených v sekci pro nástroj, na který uchazeč hraje. Pokud mají o studium zájem všichni členové již existujícího komorního seskupení, mohou vykonat zkoušku společně s programem složeným ze skladeb pro daný komorní soubor.

Studium ukončíte státní zkouškou, po jejímž úspěšném vykonání získáte titul MgA. – Magistr umění.

Komorní hra
Komorní hra
Komorní hra

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Komorní hra

Chcete se intenzivně věnovat hře v komorním souboru a studovat repertoár, který vás zajímá a to pod vedením špičkových pedagogů? Tento studijní program vám představí jeho garant prof. Mgr. Igor Františák, Ph.D.

Co od vás očekáváme?

Kromě úspěšně ukončeného bakalářského vzdělání, očekáváme především zájem o komorní hudbu. Pokud již působíte ve fungujícím komorním seskupení a máte zkušenosti s realizací komorní hudby v praxi, bude to jen vítáno. Důležitá je schopnost spolupráce s dalšími členy komorního tělesa, kterého budete součástí po celou dobu studia.

Co se naučíte?

Budete mít možnost být součástí komorního souboru, se kterým budete po dobu studia spolupracovat, čímž si osvojíte metody spolupráce vedoucí k efektivnímu nastudování zvoleného díla. Budete pracovat pod vedením zkušených pedagogů, kteří zároveň dlouhodobě působí či působili v prestižních komorních souborech.

Získáte pódiové zkušenosti z koncertů pořádaných Fakultou umění, z veřejných akcí Ostravské univerzity a také z koncertů konaných v rámci spolupráce s kulturními organizacemi a hudebními festivaly působícími v regionu.

Budete se fundovaně orientovat v repertoáru komorních skladeb a budete schopni vést interpretační a mistrovské kurzy, přednášky zaměřené na oblast komorní hudby.

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolvent magisterského studijního programu najdete široké uplatnění jako hráč v různých komorních seskupeních, hráč v orchestrech, ale i jako sólista se širokou škálou možností zaměření od staré hudby až po hudbu soudobou. Pracovní příležitosti se vám naskytnou i v hudebním školství, na různých typech škol vyučujících hudební obory.

Konkrétní pracovní pozice

Sólista a člen komorních souborů
Hráč v orchestru, komorním orchestru
Sólový hráč
Učitel
Projektový manažer pro hudební produkce

Přijímací řízeníPodmínky k přijetí
+

Obecná podmínka

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský). Dokladem prokazujícím splnění podmínky je vysokoškolský diplom. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii diplomu. Tento doklad předávají uchazeči u zápisu do studia, který se bude konat v září. O konkrétním termínu zápisu do studia budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni po skončení přijímacích zkoušek.

Přílohy k přihlášce: Žádné přílohy ani doklad o předchozím vzdělání uchazeči na fakultu nezasílají.

Další podmínka

Úspěšné vykonání přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška se skládá ze dvou dílčích částí:

Talentová část přijímací zkoušky má podobu hry na hudební nástroj před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty. Každý uchazeč si zajistí svého korepetitora na vlastní náklady. Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 70 bodů. Každý uchazeč, který získá méně než 50 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Ústní část přijímací zkoušky má podobu pohovoru před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty. Obsahem zkoušky je znalost hudebně – teoretických pojmů a přehled v kulturně hudebních disciplínách. Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 15 bodů. Každý uchazeč, který získá méně než 5 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

 1. Uchazeč může vykonat přijímací zkoušku jako jednotlivec s tím, že komorní soubor, v němž bude působit, bude sestaven dle aktuálních možností doplněním z ostatních přijatých uchazečů, kteří se hlásili rovněž individuálně. V tom případě se řídí požadavky obsahem a okruhy pro daný nástroj.
 2. V případě, že se ke studiu hlásí členové již existujícího komorního souboru, každý z nich má svou vlastní přihlášku, ale talentovou zkoušku budou absolvovat společně jako komorní soubor.

Obsah talentové zkoušky – hra na nástroj

Program v délce cca 50 minut.

 • Skladby 2 různých slohových období
 • Výběr programu je ponechán na uchazeči.

Zkušební komise posoudí i vhodnost zvoleného repertoáru.

Okruhy k ústní zkoušce – pohovor

 • všeobecný kulturní přehled
 • dějiny hudby

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani diplom na fakultu uchazeči nezasílají.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email:
  telefon: +420 553 46 1234
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.