Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Polština pro odbornou a profesní komunikaci

Studijní program
Polská filologie
Fakulta
Filozofická fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
kombinované
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Studijní program v kostce

Chcete dobře mluvit polsky? Chcete si dobře poradit v různých komunikačních situacích, např. podnikání v Polsku nebo s Poláky? Chcete lépe poznat naše severní sousedy? Zajímá vás polská literatura, dějiny, kultura a reálie? Jsme jedna z nejlepších polonistik v ČR s tradicí a inovativním přístupem k výuce!

Cílem tříletého bakalářského studijního programu Polská filologie specializace Polština pro odbornou a profesní komunikaci je vzdělávání odborníků schopných komunikovat polsky v různých komunikačních situacích v odborné sféře, dále rozvíjet a zdokonalovat jazykovou a odbornou kompetenci ve všech základních filologických oblastech (komunikace, lingvistika, literatura, kultura, dějiny, reálie) a také v hospodářské sféře, cestovním ruchu a korespondenci v polštině. Ve všech zmíněných oblastech budete vedeni nejen k přejímání nových poznatků, ale především rozvíjení schopnosti tyto poznatky aplikovat v mluveném a psaném projevu. Studiem vás provedou zkušení pedagogové a vědci z naší katedry, jak rovněž přední polští a zahraniční polonisté, kteří k nám přijíždějí na krátké výukové pobyty.

Zároveň studenti prezenční formy, jak i kombinované, již během bakalářského studia můžou navštěvovat domácí i zahraniční studentské konference. Naše katedra organizuje nebo spoluorganizuje např. konferenci pro mladé slavisty Slavica iuvenum, nebo soutěž Den s překladem. Můžete se rovněž zapojit do mezinárodního programu Erasmus+ a vycestovat na některou z partnerských univerzit především do Polska (např. na univerzity v Krakově, Varšavě, Poznani, Vratislavi, Gdaňsku, Lublinu, Katovicích...), nebo jiného státu (např. Litva, Slovensko, Bulharsko, Slovinsko...). Kromě výuky v tradičních (avšak moderně vybavených učebnách) se můžete těšit na výuku v špičkově vybavené tlumočnické laboratoři s tlumočnickými kabinami.

Státní závěrečná zkouška se zaměřuje především na prověřování míry odborných znalostí a způsobilostí. Vypracování bakalářské práce, její obhajoba a vedení dialogu při státní zkoušce prověřuje také obecné způsobilosti.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Polská filologie

Chcete dobře mluvit polsky? Zajímá vás polská literatura, dějiny, kultura a reálie? Chcete lépe poznat naše severní sousedy? Přijďte studovat k nám! Jsme jedna z nejlepších polonistik v ČR s tradicí a inovativním přístupem k výuce! Více vám o studiu polštiny v Ostravě řekne polonista Jiří Muryc.

Co od vás očekáváme?

Nepožadujeme hlubší znalosti gramatiky polského jazyka, literatury, kultury a dějin Polska. Předpokládá se alespoň minimální jazyková znalost polštiny natolik, aby student byl schopný porozumět běžnému mluvenému slovu.

Vyžadujeme však pozitivní přístup, odhodlání a  chuť poznávat polský jazyk, Polsko, tamější kulturu a nebát se komunikovat.

Co se naučíte?

Jako student programu:

 • porozumíte stylovým specifikům jazykové komunikace
 • dokážete formulovat a stylizovat psané texty, včetně textů odborného stylu
 • dokážete adekvátně využívat všech jazykových prostředků polštiny
 • poznáte lingvistickou terminologii a dokážete analyzovat text
 • získáte znalost jazyka se zaměřením na praxi
 • budete umět analyzovat psaný a mluvený projev za použití základní oborové terminologie
 • budete schopni samostatně získávat odborné informace a prokazovat komunikační a aplikační způsobilosti, včetně schopnosti zasazení analyzovaných jevů do kulturního a společenského kontextu
 • získáte znalost polských dějin, literatury, kultury a reálii
 • budete se orientovat v cestovním ruchu a hospodářské sféře
 • program vytváří předpoklady pro přijetí absolventa do navazujícího magisterského studia

Kde a jak se uplatníte?

Po úspěšném absolvování bakalářských studii se můžete uplatnit v celé řadě pracovních pozicí v soukromých společnostech, veřejných institucích a také založit vlastní podnikání.

Konkrétní pracovní pozice

 • pracovník v nadnárodní společnosti zaměřené na obchod s Polskem
 • pracovník ve státní a veřejné správě (např. školství, úřady, policie), především v pohraničních oblastech
 • pracovník v evropské správě
 • pracovník v kulturních organizacích
 • pracovník v oblasti cestovního ruchu
 • překladatel nebo tlumočník
 • vlastní podnikání

Specifika kombinované/distanční formy studia

Kombinované studium klade důraz především na samostudium. Slučuje prvky prezenčního a distančního (dálkového) studia, skládá se z kontaktní přímé výuky, samostudia, individuálních či skupinových konzultací s vyučujícími a ze samostatné individuální či skupinové práce studujících. Obsah prezenční a kombinované formy studia je totožný, stejně tak nároky na výstupní znalosti a dovednosti studujících.

Studium v programu „Polština pro odbornou a profesní komunikaci“ je organizováno formou blokové výuky ve čtvrtky odpoledne (zpravidla mezi 12:30-19:05 hod.) v zimním semestru (říjen-prosinec) a letním semestru (únor-květen). Tyto výukové dny přímé výuky nazýváme „tutoriály“. Tutoriály nemusí nutně být jen běžnou přednáškou nebo seminářem, zahrnují také konzultace, diskuse k problémovým aspektům výuky, procvičení nastudované látky, dále slouží k rozboru hodnocení samostatných prací a k průběžné kontrole studia. Počet tutoriálů za semestr se liší podle studovaného ročníku, v prvním ročníku je potřeba počítat s 13 tutoriály v každém semestru, ve vyšších ročnících se jejich počet snižuje na 10 čtvrtečních odpoledních tutoriálů za semestr. Studující jsou o termínech tutoriálů informováni před každým semestrem neprodleně po finálním sestavení rozvrhů – na zimní semestr, která začíná zpravidla poslední týden v září, jsou finální rozvrhy k dispozici zpravidla koncem srpna, na letní semestr, který začíná zpravidla druhý týden v únoru, zpravidla koncem ledna. Výuka probíhá budově Filozofické fakulty OU na ul. Reální v centru Ostravy. Rozsah povinné účasti na jednotlivých tutoriálech vyplývá z popisu předmětu (tzv. sylabus předmětu).

Samostudium je v každém předmětu studijního programu „Polština pro odbornou a profesní komunikaci“ podpořeno studijními oporami a dalšími studijními materiály, které ulehčí studujícím přípravu na jednotlivé předměty a jejich úspěšné ukončení.

Pro komunikaci s vyučujícími jsou prioritní pravidelné (předem vypsané) či individuálně dohodnuté konzultační hodiny. Konzultovat lze osobně, telefonicky, e-mailem i virtuálně. Pro dálkovou komunikaci mezi studujícími navzájem i mezi studujícími a vyučujícími využíváme prioritně platformu MS Teams, případně jinou dle dohody.

Přijímací řízení

35
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

 1. úspěšné vykonání ústní přijímací zkoušky
 2. dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou

Oficiální podmínky pro přijetí soubor pdf 0,86 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušku nelze prominout a musejí ji vykonat všichni uchazeči o studium. Certifikáty o dosažených jazykových zkouškách, průměr známek ze střední školy a jiné podobné skutečnosti nebudou zohledněny ani bodově bonifikovány.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Přijímací pohovor probíhá v českém, resp. polském jazyce. Uchazeč prokáže svůj vztah a motivaci ke studiu ve zvolené variantě studijního programu Polská filologie a zájem o polskou kulturu a reálie. Při ústním pohovoru prokáže schopnost souvislého projevu na běžná konverzační témata, popř. schopnost zapojit se do dialogu vedeného v polštině a porozumět psané a mluvené polštině. U uchazečů se předpokládá zájem o daný obor, podpořený znalostmi polských reálií a přehledem o polské kultuře a literatuře.

Ústní pohovor bude zaměřen mj. na tyto oblasti: historie a současnost polštiny, současná polská literatura, známí polští spisovatelé a jejich tvorba, česko-polské kulturní, literární, jazykové a společensko-ekonomické vztahy, nejvýznamnější okamžiky z historie Polska, zeměpisné reálie, významné památky, administrativní uspořádání, politická situace, symboly a znaky polské státnosti.

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Předmětem hodnocení je motivace uchazeče ke studiu, schopnost porozumět projevu v polštině, resp. schopnost reagovat v polském jazyce na běžná konverzační témata, všeobecná znalost základů polského jazyka (gramatiky a běžné slovní zásoby), orientace v polských reáliích a kultuře (literatura, historie, geografie) a znalost česko-polských kulturních vztahů v minulosti i současnosti v rozsahu uvedené doporučené literatury.

Maximální počet bodů, který uchazeč může u přijímací zkoušky získat, je 100. Minimem pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 50 bodů.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Štěpán, L. (Red.): Slovník polských spisovatelů. Praha 2000. (zde mj.: „Úvodní studie – Tisíc let polského písemnictví“)
Krejčí, K.: Dějiny polské literatury. Praha 1953.
Topolski, J.: Historia Polski. Poznań 2015.
Řezník, M.: Polsko (Stručná historie států). Praha 2002.
Jurek, T., Wihoda, M., Friedl, J., Řezník, M.: Dějiny Polska. Praha 2017.
Kadłubiec, K. (Red.): Polská národní menšina na Těšínsku v České republice. Ostrava 1997.
Siatkowski, J., Basaj, M.: Słownik czesko-polski. Warszawa 2018.
Oliva, K. (Red.): Polsko-český slovník. Praha 2012.
Kowalska, M.: Polština nejen pro samouky. Praha 2017.
Małolepsza, M., Szymkiewicz, A.: Hurra!!! Po polsku 1. Kraków 2010.
Nowiński, K.: Polska. Opowieść o ludziach, zabytkach i przyrodzie. Warszawa 2008.
Periodika: Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Przekrój, Polityka, Wprost, Newsweek Polska, Tygodnik Powszechny, Zeszyty Literackie aj. Lze použít také informační materiály a jazykové příručky dostupné na internetu, např. poland.pl, polski.info, www.popolskupopolsce.edu.pl aj.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .