Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Německá filologie

Studijní programNěmecká filologie
FakultaFilozofická fakulta
Typ studiadoktorské
Forma studiakombinované
Délka studia4 roky
Akademický titulPh.D.
Garant programuprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.

Studijní program v kostce

Studium německého jazyka Vás zaujalo natolik, že byste v něm chtěli pokračovat i po absolvování magisterského programu? Chcete se podílet na tom, že se vědění v oblasti germanistické lingvistiky posune zase o kus dál? Zároveň však nechcete opustit svou stávající práci? Pak si zvolte studium doktorského programu Německá filologie (kombinovaná forma).

V průběhu studia si prohloubíte své teoretické znalosti germanistiky, a to dle zaměření své dizertační práce buď v oblasti německé jazykovědy, nebo v oblasti německy psané literatury. Seznámíte se s různými metodologickými přístupy v těchto oblastech, budete rozvíjet schopnost vědecké práce, kritického myšlení a argumentace. Posílíte své prezentační a komunikační dovednosti tak, abyste uměli představit výsledky své výzkumné činnosti a obhájit je ve vědecké diskuzi.

Pokud si vyberete lingvisticky zaměřené studium, stanou se z Vás vysoce kvalifikovaní znalci německého jazyka, kteří budou schopni samostatně řešit metodologické a praktické problémy z oblasti synchronní a diachronní lingvistiky a budou obeznámeni se současnými tendencemi a směry v oblasti jazykovědného bádání.

Pokud zvolíte literárněvědně orientované studium, stanete se odborníky, kteří disponují hlubokým vhledem do německy psané literatury, jsou schopni ji posoudit v kulturněhistorických kontextech a jsou schopni obohatit svým původním výzkumem tuto oblast bádání o nové poznatky. Znalost dalšího cizího jazyka (odborného a akademického) Vám umožní sledovat výzkumné trendy ve filologické oblasti a zařadit vlastní výzkum do mezinárodního kontextu.

To vše si osvojíte nejen ve školních lavicích. V rámci studia můžete také absolvovat stipendijní pobyt na zahraniční univerzitě (min. 30 dní), kde se budete intenzivně zabývat Vaší dizertační prací. Dílčí výsledky své práce můžete prezentovat na vědeckých konferencích nebo se můžete i zapojit do výzkumných projektů katedry, což dále rozvine Vaše schopnosti a připraví Vás na budoucí samostatnou vědeckou práci.

Co od vás očekáváme?

Toto studium je určeno vynikajícím absolventům magisterského studia programu Německá filologie a programů příbuzných.

Během přijímací zkoušky musí zájemce o studium prokázat předpoklady pro přijímání hlubších teoretických poznatků a pro samostatnou tvůrčí činnost.

Zájemci o studium, jejichž práce bude jazykovědně orientovaná, musí prokázat teoretickou i praktickou znalost německé gramatiky a základní orientaci v lingvistických směrech a metodách.

Zájemci o studium, jejichž dizertační práce bude literárněvědně zaměřená, musí prokázat orientaci v dějinách německy psané literatury od prvních písemných zmínek v německém jazyce až po současné dominantní tendence ve vývoji literatury německy mluvících zemí, vhled do kulturních a historických souvislostí vývoje německy psané literatury a znalost postupů a kategorií uplatňovaných při analýze a interpretaci literárních textů.

Příklad zkoušených oblastí jazykovědy: Pražský lingvistický kroužek a jeho význam, Ferdinand de Saussure a strukturalismus, objektivní a subjektivní modalita a její prostředky, vývojové tendence v užívání německého jazyka apod.

Příklad zkoušených oblastí z literatury: německá literatura pozdního středověku, německy psaná literatura Slezska v 18. a 19. století, pražská německy psaná literatura, švýcarská literatura po roce 1945 apod.

Uchazeč také představí svou odbornou a publikační činnost a předloží vstupní projekt, v němž odůvodní volbu tématu, východiska zkoumání, předpokládané výzkumné metody a cíle své dizertační práce.

Uchazeč musí při ústní přijímací zkoušce získat min. 80 bodů.

Doporučená literatura vychází z obsahu magisterského studia Německé filologie, popř. příbuzných studijních programů.

Co se naučíte?

Prohloubíte si, doplníte a rozvinete Vaše teoretického poznání, myšlení a vědomosti získané v předcházejícím magisterském studiu. Budete se orientovat v základních otázkách filozofie s přihlédnutím k oboru, který je Vaším předmětem studia. Dobré znalosti dalšího cizího jazyka Vám umožní sledovat odbornou lingvistickou literaturu publikovanou v tomto cizím jazyce.

Budete schopni interpretovat fakta získaná studiem a aplikovat je ve své samostatné vědecké a publikační činnosti. Dokážete srozumitelně zprostředkovat výsledky svého zkoumání jak akademické, tak širší veřejnosti. Budete umět pracovat samostatně i v týmu. Dokážete vytvořit rozsáhlejší dílo, které vlastním výzkumem přispívá k rozšíření hranic poznání, publikovat ho, příp. veřejně prezentovat a výsledky svého výzkumu obhájit v diskuzi.

Stanete se vysoce kvalifikovanými odbornými pracovníky v oblasti německé filologie, kteří ovládají metody vědecké práce v daném zaměření a jsou obeznámeni s nejnovějšími poznatky ve zvoleném oboru. Při řešení problémů budete schopni aplikovat kritické myšlení a zároveň mít na zřeteli pravidla vědecké etiky.

Kde a jak se uplatníte?

Díky zkušenostem z vědecké činnosti a z pedagogického působení na akademické půdě i z organizace vědeckého života (konference, workshopy atd.) budete schopni se uplatnit na katedrách germanistiky v České republice i v zahraničí, příp. na jazykových katedrách nefilologických vysokých škol. Uplatnění můžete nalézt rovněž ve výzkumných ústavech, vědeckých knihovnách, v archivech a nakladatelstvích, v odborných institucích a organizacích v České republice i v zahraničí, případně na středních školách.

Konkrétní pracovní pozice

  • odborný asistent na jazykově zaměřených fakultách univerzit
  • odborný asistent na jazykových katedrách nefilologických vysokých škol
  • vědecký pracovník ve výzkumných ústavech a odborných institucích
  • učitel na všech typech středních škol včetně bilingvních gymnázií

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .


Přijímací řízení

5
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu doložit zpravidla v den konání přijímací zkoušky nebo nejpozději do data konání zápisu do studia (zpravidla 1. října 2020).

Pokud uchazeči nebyl do data zápisu do studia vydán vysokoškolský diplom, dodá uchazeč hodnověrné potvrzení o úspěšném ukončení vysokoškolského vzdělání. Ověřenou kopii diplomu dodá následně ihned po jeho obdržení.

Uchazeči konají ústní přijímací zkoušku formou pohovoru. Během přijímací zkoušky musí zájemce o studium prokázat předpoklady pro přijímání hlubších teoretických poznatků a pro samostatnou tvůrčí činnost. Zájemci o studium, jejichž disertační práce bude literárněvědně zaměřená, musí prokázat orientaci v dějinách německy psané literatury od prvních písemných zmínek v německém jazyce až po současné dominantní tendence ve vývoji literatury německy mluvících zemí, vhled do kulturních a historických souvislostí vývoje německy psané literatury a znalost postupů a kategorií uplatňovaných při analýze a interpretaci literárních textů. Zájemci o studium, jejichž práce bude jazykovědně orientovaná, musí prokázat teoretickou i praktickou znalost německé gramatiky a základní orientaci v lingvistických směrech a metodách. Uchazeč představí svou odbornou a publikační činnost a předloží vstupní projekt, v němž odůvodní volbu tématu, východiska zkoumání, předpokládané výzkumné metody a cíle své disertační práce.

Uchazeč musí při ústní přijímací zkoušce získat min. 80 bodů.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.