Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Kartografie a geoinformatika

Studijní program
Environmentální geografie
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
23. 04. 2024 - 17. 07. 2024

Studijní program v kostce

MAPY to je to pravé! Pokud se zajímáte o mapy, poskytne Vám specializace kartografie a geoinformatika všechny potřebné znalosti a vědomosti pro jejich studování i vytváření. Studium pokrývá všechny činnosti od moderních metod terénního mapování, přes pokročilé metody zpracování dat, vytváření map v počítači až k jejich publikaci. Součástí je i studium starých map, jako významných zdrojů informací o krajině.

Specializace kartografie a geoinformatika je součástí programu Environmentální geografie, což je moderní disciplína zabývající se krajinou z širokého geografického pohledu. V rámci studia se tedy také seznámíte se všemi složkami krajiny a jejich vzájemnými vazbami a stanete se tak odborníky na krajinu zaměřenými na metody zpracování a zobrazovaní dat o krajině. Studium na našem pracovišti je moderní nejen názvem programu, ale i způsoby výuky a technickým vybavením. Projektová výuka umožňuje zapojit se do řešení konkrétních praktických úkolů, řada terénních praxí a exkurzí přenáší výuku z učeben do reálné krajiny. Nejmodernější přístroje pro sběr dat (totální stanice, družicové navigace, drony, sonary) i nejmodernější software pro jejich zpracování Vás připraví pro praxi i pro případné další studium.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Studuj Kartografii a geoinformatiku

Odpověď na otázku, co všechno jde na naší fakultě studovat jsme svěřili našim studentům a vyučujícím. V sérii krátkých "vlogů" vám nabízíme právě jejich pohled na naše obory. Jedním z průvodců je Radek Dušek z naší katedry fyzické geografie a geoekologie, který se nezalekl ani úplně nové role "vlogera". Jeho milovaná Kartografie a geoinformatika je pro všechny, které fascinuje příroda a nebojí se techniky. Naučíte se principy fungování geografických informačních systémů, navigací i vytváření map. Neztratíte se v terénu ani za klávesnicí počítače. Uplatníte se všude, kde je zapotřebí schopností ke zpracování geografických dat – a že je těch zaměstnavatelů požehnaně.

Co od vás očekáváme?

Mimo středoškolských znalostí potřebných ke složení případné přijímací zkoušky (viz podmínky přijímacího řízení) neočekáváme žádné speciální znalosti či dovednosti. Není nutná ani maturita z geografie. Předpokládáme zájem a nadšení pro obor a ochotu pracovat v terénu.

Co se naučíte?

Jako absolvent specializace budete:

 • se orientovat v terminologii a cílech environmentální geografie
 • chápat hlavní koncepty a přístupy v environmentální geografii
 • umět získávat a hodnotit prostorová data
 • umět vybrat vhodné metody pro zpracování konkrétních dat
 • ovládat pokročilejší nástroje, operace a funkce GIS
 • umět tvořit mapy
 • schopni analyzovat historická data vč. map
 • schopni naplánovat a realizovat projekty menšího rozsahu

Kde a jak se uplatníte?

Výhodou našich absolventů je schopnost komplexního pohledu na krajinu a znalost nejnovějších technologií. Možnosti uplatnění jsou ve všech oblastech, kde dochází ke zpracování geografických dat. Jedná se zejména o státní správu a samosprávu, soukromé firmy a další subjekty zabývající se: životním prostředím, územním a krajinným plánováním, zemědělstvím, lesnictvím, katastrem nemovitostí, mapováním, kartografií, správou a analýzou geografických dat a dalšími. Samozřejmostí je možnost pokračovat v magisterském stupni studia v zaměření geografie, kartografe, geoinformatika nebo příbuzném.

Konkrétní pracovní pozice

 • geoinformatik – správce dat
 • správce geografických informačních systémů
 • GIS programátor
 • kartograf
 • analytik (geografických dat)
 • odborný referent (se specializací na krajinu, GIS...)

Přijímací řízení

50
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Podmínky a termíny dodatečného přijímacího řízení jsou uvedeny v dokumentu Informace o dodatečném přijímacím řízení.

Přijímací zkouška formou motivačního pohovoru proběhne v jazyce českém, a to v délce maximálně 15 minut. Cílem je zjistit motivaci a zájem studenta ke studiu vybraného studijního programu na Katedře fyzické geografie PřF OU. Smyslem motivačního pohovoru není ověřování znalostí. Uchazeč je povinen se dostavit na stanovený termín přijímací zkoušky formou motivačního pohovoru osobně..

Datum konání přijímací zkoušky bude zveřejněno v elektronické přihlášce uchazeče a na webových stránkách Přírodovědecké fakulty nejpozději 26. dubna 2024. Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně, termín přijímací zkoušky jim bude také zaslán na kontaktní email.

Náhradní termín přijímací zkoušky (dále jen NT PZk) je stanoven na 18. června 2024. NT PZk je udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem maturitních zkoušek, hospitalizace, karanténa apod.). O náhradní termín je nutno písemně požádat děkana fakulty nejpozději do 2 dnů od řádného termínu přijímací zkoušky a důvody doložit příslušným potvrzením. O závažnosti důvodu rozhodne děkan. Formulář s žádostí o náhradní termín přijímací zkoušky je umístěn na webových stránkách PřF OU.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce doložit v den zápisu do prvního ročníku studia v období 26. – 28. srpna 2024 nebo po podání žádosti v náhradním termínu do 30. září 2024. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni prostřednictvím informačního systému po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou zveřejněny na webových stránkách PřF OU a zaslány na kontaktní emaily uchazečů.

Podmínkou přijetí ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce je současně prokázání znalosti českého jazyka, schopnosti porozumět psanému a mluvenému projevu v českém jazyce. Znalost českého jazyka lze prokázat v den zápisu (viz předchozí odstavec) takto:

 1. úspěšným složením maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka nebo
 2. státním občanstvím České republiky nebo státním občanstvím Slovenské republiky nebo
 3. složením státní zkoušky základní z českého jazyka na některé jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v České republice nebo
 4. dokladem o vykonání Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince minimálně na úrovni B1 (CCE-B1) - Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy nebo
 5. úspěšným absolvováním bakalářského nebo magisterského studijního programu v českém nebo slovenském jazyce.

Certifikáty z jazykových škol mimo bodu d) nebudou akceptovány.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nelze prominout.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Nejsou stanoveny.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani maturitní vysvědčení na fakultu uchazeči předem nezasílají. Uchazeči o studium v bakalářských programech předloží úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce v den zápisu do prvního ročníku studia.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email: ;
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.