Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Sociální práce s rodinou

Studijní program
Sociální práce
Fakulta
Fakulta sociálních studií
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
kombinované
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 30. 04. 2024

Studijní program v kostce

Zájemci o navazující magisterské studium Sociální práce na Ostravské univerzitě si mohou vybrat ze tří specializací:

 1. Sociální práce s rodinou,
 2. Rozvoj a řízení v sociální práci,
 3. Sociální práce a kriminologie.

Mezi hlavní přínosy studia Sociální práce na Fakultě sociálních studií patří zapojení zahraničních expertů do výuky, možnosti studijních výjezdů a stáží v zahraničí. Fakulta spolupracuje s více než padesáti zahraničními univerzitami. Je členem mezinárodní sítě Social Work and Social Economy (SOWOSEC) a zakládajícím členem Evropského výzkumného institutu pro sociální práci (ERIS). ERIS je zároveň spoluvydavatelem odborného časopisu Sociální práce / Sociálná práce / Czech and Slovak Social Work.

Další významným přínosem je důraz kladený na odbornou praxi a spolupráce se subjekty z praxe sociální práce. K nim patří i sbor konzultantů se  zkušeností s využíváním sociální práce. Konzultanti se podílejí na výuce prostřednictvím metody zvané „storytelling“. Pro aktivnější studenty a studentky se otevírá celá řada dalších aktivit. Působí zde například otevřený studentský kolektiv Zebra, který různými akcemi přibližuje veřejnosti sociální práci, organizuje odborné diskuse, interaktivní workshopy, besedy, benefiční akce a během zkouškového období pořádá svépomocná studijní fóra.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Sociální práce s rodinou

Sociální práce s rodinou je jednou ze specializací Sociální práce v navazujícím magisterském studiu na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity.

Co od vás očekáváme?

Očekáváme od Vás ukončené vysokoškolské bakalářské vzdělání v programu Sociální politika a sociální práce nebo v příbuzném sociálně-vědním programu. Dále uvítáme nadšení pro studium sociální práce, schopnost nahlížet na problémy z více různých perspektiv, sebereflexi a ztotožnění s hodnotami oboru.

Co se naučíte?

Jako absolventka nebo absolvent specializace Sociální práce s rodinou:

 • budete umět reflektovat a vyhodnocovat dopady společenských procesů a sociálně politických opatření na rodinu a na základě jejich analýzy navrhovat a realizovat řešení,
 • budete znát teoretická východiska, legislativu a terminologii v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, včetně jejího institucionálního zajištění a mezinárodního srovnání,
 • budete znát postupy mapování a vyhodnocování životní situace a potřeb rodin a dětí,
 • budete se orientovat v pojmech a principech rodinného práva i v jeho procesních aspektech,
 • získáte znalost postupů supervize a reflexe práce s rodinami a dětmi, včetně postupů rozhodování v dilematických situacích,
 • získáte schopnost mapovat životní situace a potřeby rodin a dětí a společně s nimi plánovat, provádět a realizovat postupy vedoucí k řešení či zmírnění jejich problémů s využitím metod sociální práce,
 • budete umět vyhodnotit nejlepší zájem dítěte a zpracovat a realizovat individuální plán ochrany dítěte,
 • dokážete podporovat rodiny tak, aby uměly využívat svých kompetencí a zdrojů k řešení svých problémů a zvyšovaly tím kvalitu svého života,
 • budete uplatňovat kritickou reflexivitu a genderově senzitivní přístupy v sociální práci,
 • využijete mezioborové spolupráce k zajištění komplexní podpory rodin s dětmi a budete schopni pracovat v rámci multidisciplinárního týmu,
 • získáte znalosti a dovednosti pro samostatnou metodickou a řídící práci,
 • budete schopni reflektovat postupy a výsledky sociální práce s rodinami a dětmi, rozhodovat se v dilematických situacích a jednat eticky.

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi nebo absolventky magisterského navazujícího studia sociální práce se specializací „Sociální práce s rodinou“ se uplatníte jako specializovaní sociální pracovníci a pracovnice při práci s rodinou a dětmi, jako experti a expertky v oblasti tvorby a realizace rodinné politiky a politiky sociálních služeb pro rodiny s dětmi, jako koordinátoři a koordinátorky sociálních služeb pro rodiny s dětmi nebo jako výzkumní pracovníci a pracovnice. Jako absolventky a absolventi magisterského navazujícího studia sociální práce můžete na Fakultě sociálních studií pokračovat v doktorském studiu programu Sociální práce.

Konkrétní pracovní pozice

Budete se moci uplatnit např. na těchto konkrétních pracovních pozicích:

 • Sociální pracovnice/pracovník sociálně-právní ochrany dětí,
 • Sociální pracovnice/pracovník v sociálních službách pro rodiny s dětmi,
 • Kurátorka/kurátor pro děti a mládež,
 • Vedoucí sociální pracovnice/pracovník v sociálních službách pro rodiny s dětmi.

Specifika kombinované/distanční formy studia

Kombinovaná forma studia se od prezenční formy studia liší pouze organizačně. Obsah studia i nároky kladené na studenty a studentky obou forem jsou shodné. Výuka v kombinované formě studia probíhá formou tzv. tutoriálů (zpravidla „celodenní soustředění“) v pátek zpravidla 6x za semestr (tj. 6 dnů v semestru zimním a 6 dnů v semestru letním). Rozsah povinné účasti na jednotlivých tutoriálech vyplývá z popisu předmětu (tzv. sylabus předmětu). Tutoriály nejsou běžnou přednáškou, zahrnují konzultaci, procvičení nastudované látky, dále slouží k vyhodnocování samostatných prací a průběžné kontrole studia. Kombinovaná forma studia spojuje kontaktní přímou výuku, samostudium a samostatnou práci studentů a studentek. Přičemž důraz je kladen především na samostudium. Do kontaktních hodin studia patří tutoriály, osobní konzultace, zápočty a zkoušky. Kontaktní výuka probíhá zpravidla v budově B (Fakulta sociálních studií, Českobratrská 16, Ostrava). K samostudiu studenti a studentky využívají povinnou/základní a doporučenou literaturu a e-learningové materiály (Informační systém MOODLE). Pro komunikaci s vyučujícími jsou prioritní pravidelné (předem vypsané) či individuálně dohodnuté konzultační hodiny. Konzultovat lze dle domluvy např. osobně i distančně (e-mailem, virtuálně on-line, event. telefonicky). Pro dálkovou komunikaci mezi studujícími navzájem a mezi studujícími a vyučujícími využíváme např. platformu MS Teams, Zoom apod.

Studenti a studentky navazujícího magisterského studijního programu Sociální práce, specializace Sociální práce s rodinou, v průběhu studia vykonávají 1 odbornou praxi průběžnou o délce 104 hodin za semestr (konkrétně se  jedná o zimní semestr 2. ročníku). Praxe ve všem formách studia jsou reflektovány prostřednictvím seminářů k odborným praxím a supervizí.

Přijímací řízení

30
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Absolutorium vysokoškolského bakalářského vzdělání v programu Sociální politika a sociální práce nebo v příbuzném sociálně-vědním programu.

Uchazeč/ka úspěšně vykonal/a přijímací zkoušku a umístil/a se do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů podle pořadí od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně.

Písemný znalostní test realizovaný na PC:

Společná část přijímací zkoušky – písemný test na PC, obsah testu je odvozen z Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 60 bodů.

Specializační část přijímací zkoušky:
orientace v předepsané literatuře z oblasti sociální práce s rodinou, písemný test na PC, 20 bodů.

Uchazeč/ka může získat maximálně 80 bodů. Hranice pro „vyhověl/a–nevyhověl/a u přijímací zkoušky“ je stanovena na 40 bodů.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

 1. Minimální standard vzdělávání v sociální práci Asociace vzdělavatelů v sociální práci (www.asvsp.org).
 2. Předepsaná literatura pro specializační část přijímací zkoušky - pro přípravu k přijímací zkoušce doporučujeme vycházet zejména z následující literatury:
  BECHYŇOVÁ, V., KONVIČKOVÁ, M., 2011. Sanace rodiny. Sociální práce s dysfunkčními rodinami. Praha: Portál.
  GJURIČOVÁ, Š., KUBIČKA, J., 2009. Rodinná terapie: Systemické a narativní přístupy. 2. doplněné a přepracované vydání. Praha: Grada. Část druhá, kapitoly 4., 5.; Část třetí, kapitola 9.
  MATOUŠEK, O., KODYMOVÁ, P., KOLÁČKOVÁ, J. (eds.), 2010. Sociální práce v praxi. Specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Praha: Portál. Str. 27-87; 267-280;
  MATOUŠEK, O. PAZLAROVÁ, H., 2014. Podpora rodiny manuál pro pomáhající profese. Praha: Portál.
  ZÁKON č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. §1-47.
  ZUKLÍNOVÁ, M., DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., a kolektiv, 2016. Občanské právo hmotné 2, Díl druhý: Rodinné právo. Wolters Kluwer.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Při podání přihlášky do bakalářskýchnavazujících magisterských programů Sociální práce a navazujícího magisterského programu Sociální práce a sociální podnikání neposílejte žádné přílohy.

Úředně ověřenou kopii dokladu o ukončeném středoškolském (maturitní vysvědčení) nebo vysokoškolském vzdělání (diplom minimálně bakalářského stupně) podle jednotlivých programů dokládá uchazeč/uchazečka, který/á

 1. byl/a navržen/a k přijetí (a byl/a k tomu vyzván/a), a to zpravidla v den určený pro převzetí rozhodnutí a zápis do prvního roku studia – tento termín je považován pro doložení příslušného dokladu považován za nejzazší;
 2. podal/a odvolání, přičemž požadovaný doklad o vzdělání musí být přílohou tohoto jeho odvolání.

Pokud uchazeč/ka absolvoval/a předchozí vzdělání v zahraničí, musí zpravidla1 doložit také nostrifikační doložku nebo osvědčení o rovnocennosti zahraničního vzdělání.

1 Pokud uchazeč předchozí vzdělání získal na území státu, s nímž má Česká republika uzavřenu smlouvu o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladu o vzdělání, pak se na něj povinnost doložit nostrifikační doložku nebo osvědčení o rovnocennosti zahraničního vzdělání nevztahuje.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.

  Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  e-mail: ,
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušné studijní oddělení.