Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Politická a kulturní geografie

Studijní program
Politická a kulturní geografie
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
23. 04. 2024 - 17. 07. 2024

Studijní program v kostce

Pokud chcete porozumět tomu, co se aktuálně ve světě děje, a být přitom široce uplatnitelní na trhu práce, studijní program politická a kulturní geografie je přesně pro vás. Základem tohoto studijního programu jsou tyto dvě úzce provázané geografické disciplíny, nicméně svým založením je to program interdisciplinární. V rámci politické geografie se budete zabývat např. geopolitikou, geoekonomikou, separatismem a státními i nestátními politickými aktéry, v rámci kulturní geografie pak národy a nacionalismem, světovými náboženstvími, migrací, či vztahem člověka a krajiny. Interdisciplinární charakter programu pak doplňují předměty z oblasti mezinárodních vztahů, diplomacie a rozvojových nebo teritoriálních studií. Na výuce v tomto programu se podílejí pracovníci Ministerstva zahraničí a lidé se zkušenostmi z diplomacie, program je tedy vhodný pro i pro studenty s ambicemi stát se zástupcem Česka v zahraničí. Zejména v rámci anglicky vyučovaných předmětů se pak můžete specializovat na vybrané světové makroregiony, zejména postsovětský prostor a východní a jihovýchodní Asii. Budete mít i možnost rozšířit si své jazykové znalosti – to abyste mohli naplno využít širokou nabídku domácích i zahraničních stáží, terénních exkurzí a studijních mobilit v rámci programu Erasmus+ i mimo něj. Součástí studijního programu je pravidelná nabídka zahraničních exkurzí a široké možnosti studia v zahraničí.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Studuj Politickou a kulturní geografii

Odpověď na otázku, co všechno jde na naší fakultě studovat jsme svěřili našim studentům a vyučujícím. V sérii krátkých vlogů vám nabízíme právě jejich pohled na naše obory. Jedním z průvodců je Adam Kočí z naší katedry sociální geografie a regionálního rozvoje. Ten vám dokáže, že naše výuka nekončí jen v Ostravě. Syrový "vlog", který spontánně natočil s tím, co zrovna bylo po ruce, je z hodně exkluzivního místa. Jeho milovaná Politická a kulturní geografie je pro všechny milovníky jazyků, cestování i zarputilé objevitele souvislostí v Česku i zahraničí. Staňte se tím, kdo svět objevuje nejen pro sebe.

Co od vás očekáváme?

Budete potřebovat bakalářský diplom z politické a kulturní geografie nebo některého z příbuzných oborů, jako jsou mezinárodní vztahy, politologie, rozvojová, teritoriální či bezpečnostní studia, ekonomická či sociální geografie apod. Protože je u nás část výuky v angličtině, předpokládáme, že se domluvíte anglicky a jste schopni čerpat z anglicky psané literatury. A protože jsme geografové, očekáváme, že budete mít základní faktografický přehled o světě na úrovni bakalářského studia politické a kulturní geografie, takže pokud přicházíte z jiného oboru, neuškodí vám, když před přijímacími zkouškami strávíte aspoň chvíli s atlasem světa. Tím nejpodstatnějším předpokladem je ovšem aktivní zájem o světové i domácí dění. Pokud jej máte a zajímají vás příčiny a následky aktuálních událostí, budeme se s vámi při studiu rádi setkávat a případné nedostatky z geografie vám pomůžeme dohnat.

Co se naučíte?

Jako absolventi programu Politická a kulturní geografie:

 • budete chápat význam politických aktérů a procesů v Česku a zahraničí;
 • budete mít rozvinuté analytické a kritické myšlení;
 • budete umět kriticky myslet – což samozřejmě nejde dělat bez základních faktografických znalostí, ale zatímco každá faktografie časem zastará, schopnost vyhledat informace, analyzovat je a kriticky zhodnotit zdroje informací, ta nezastará nikdy;
 • budete umět dívat se na problémy současného světa interdisciplinárně - vychováváme studenty s širokým rozhledem a schopností kreativně používat to, co se naučili;
 • budete umět koncipovat vlastní výzkumný záměr a používat základní metody a techniky společenskovědního výzkumu a naučíte se, jak výsledky vašeho výzkumu prezentovat – jak česky, tak i anglicky.

Kde a jak se uplatníte?

Uplatnění naleznete zejména ve veřejné správě, diplomacii, mezinárodním obchodě, mezinárodních organizacích, nevládních organizacích, médiích, aparátech politických stran, v public relations, ale třeba i v cestovním ruchu apod. Mezi zaměstnavatele našich absolventů tak patří např. Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Organizace spojených národů, mediální domy jako Česká televize či CNN, Česká rozvojová agentura, Člověk v tísni či řada českých a slovenských univerzit. Některá jména najdete v galerii absolventů na našem webu.

Jaké předměty budete studovat?
+

Přijímací řízení

30
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Podmínky a termíny dodatečného přijímacího řízení jsou uvedeny v dokumentu Informace o dodatečném přijímacím řízení.

Přijímací zkouška formou motivačního pohovoru proběhne v jazyce českém, a to v délce maximálně 15 minut. Cílem je zjistit motivaci a zájem studenta ke studiu vybraného geografického studijního programu na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF OU. Smyslem motivačního pohovoru není ověřování znalostí. Uchazeč je povinen se dostavit na stanovený termín přijímací zkoušky formou motivačního pohovoru osobně.

Datum konání přijímací zkoušky bude zveřejněno v elektronické přihlášce uchazeče a na webových stránkách Přírodovědecké fakulty nejpozději 26. dubna 2024. Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně, termín přijímací zkoušky jim bude také zaslán na kontaktní email.

Náhradní termín přijímací zkoušky (dále jen NT PZk) je stanoven na 18. června 2024. NT PZk je udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem státních závěrečných zkoušek, hospitalizace, karanténa apod.). O náhradní termín je nutno písemně požádat děkana fakulty nejpozději do 2 dnů od řádného termínu přijímací zkoušky a důvody doložit příslušným potvrzením. O závažnosti důvodu rozhodne děkan. Formulář s žádostí o náhradní termín přijímací zkoušky je umístěn na webových stránkách PřF OU.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii VŠ diplomu doložit v den zápisu do prvního ročníku studia v období 26. – 28. srpna 2024 nebo po podání žádosti v náhradním termínu do 30. září 2024. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni prostřednictvím informačního systému po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou zveřejněny na webových stránkách PřF OU a zaslány na kontaktní emaily uchazečů.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii VŠ diplomu doložit v den zápisu do prvního ročníku studia v období 26. – 28. srpna 2024 nebo po podání žádosti v náhradním termínu do 30. září 2024. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni prostřednictvím informačního systému po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou zveřejněny na webových stránkách PřF OU a zaslány na kontaktní emaily uchazečů.

Podmínkou přijetí ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce je současně prokázání znalosti českého jazyka, schopnosti porozumět psanému a mluvenému projevu v českém jazyce. Znalost českého jazyka lze prokázat v den zápisu (viz předchozí odstavec) takto:

 1. úspěšným složením maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka nebo
 2. státním občanstvím České republiky nebo státním občanstvím Slovenské republiky nebo
 3. složením státní zkoušky základní z českého jazyka na některé jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v České republice nebo
 4. dokladem o vykonání Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince minimálně na úrovni B1 (CCE-B1) - Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy nebo
 5. úspěšným absolvováním bakalářského nebo magisterského studijního programu v českém nebo slovenském jazyce.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušku nelze prominout.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Nejsou stanoveny.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské a kariérní centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.