Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Flétna

Studijní programInstrumentální hra
FakultaFakulta umění
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenční
Délka studia3 roky
Akademický titulBcA.
Garant programudoc. MgA. Eliška Novotná
Garant specializaceJan Ostrý

Studijní program v kostce

Bakalářský obor Hra na flétnu je určen absolventům konzervatoří a jiných odborných škol, kde se hra na tento nástroj vyučuje, stejně tak jako talentovaným hudebníkům se zájmem o profesionální interpretaci. Kromě praktických individuálních hodin s pedagogem hry na nástroj budete mít možnost stát se členem různých souborů složených ze studentů naší fakulty. Budete tvořit komorní seskupení a podílet se na koncertech a dalších hudebních produkcích. Samozřejmě je výuka doplněna o hudebně teoretické předměty, které Vám umožní lépe se orientovat v současných trendech interpretace hudby různých období.

Součástí studia jsou workshopy, které naše fakulta pravidelně pořádá, a studenti jsou jejich nedílnou součástí. Tyto workshopy jsou vedeny významnými osobnostmi, které předávají našim studentům své pracovní zkušenosti. Vy se můžete těchto akcí účastnit jako pasivní posluchač, nebo jako aktivní hráč. Zároveň každoročně pořádáme orchestrální a operní projekty, do kterých se aktivně zapojíte.

Fakulta umění dlouhodobě spolupracuje s Janáčkovou filharmonií Ostrava, Národní divadlem moravskoslezským a mnoha dalšími institucemi. V rámci praxe se i Vy budete moci stát hráči profesionálního orchestru a vyzkoušet si roli profesionálního hudebníka.

Instrumentální hra

Zdokonalte svou hru na hudební nástroj a staňte se profesionály v instrumentální hře. Studiem vás provede garantka studiijního programu doc. MgA. Eliška Novotná.Co od vás očekáváme?

Před přijetím na naši fakultu je nutné vykonat talentovou zkoušku. Při ní je třeba prokázat schopnost ovládat nástroj v rozsahu běžném pro absolventa konzervatoře, nebo jiné střední školy s hudebním zaměřením. Součástí přijímacího řízení je zkouška ze základů hudební teorie. Samozřejmostí je pak zájem o studium hudby a schopnost osvojit si nové poznatky z oblasti hudební praxe i teorie.

Co se naučíte?

Jako absolvent studijního programu:

 • Budete profesionálně ovládat hru na nástroj po stránce technické i z pohledu hudebního výrazu
 • Budete umět pracovat v komorních formacích a vzájemně se inspirovat
 • Budete schopen pracovat s hudebním materiálem správně ho interpretovat v praxi
 • Budete znát hudebně teoretické zákonitosti a uplatňovat je v praxi při vlastní interpretaci díla
 • Budete umět pracovat v organizačních týmech při realizaci hudebních projektů

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolvent bakalářského studijního programu najdete široké uplatnění jako sólista, hráč v orchestrech, či různých komorních seskupeních s širokou škálou možností zaměření od staré hudby až po hudbu moderní. Pracovní možnosti najdete i v hudebním školství, na různých typech škol vyučujících hudební obory.

Konkrétní pracovní pozice

 • Sólový hráč
 • Hráč v orchestru, komorním orchestru
 • Člen komorního souboru
 • Učitel
 • Projektový manažer pro hudební produkce

Přijímací řízeníPodmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou, nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři, nebo (výjimečně) nemusí vůbec dosáhnout středního vzdělání, nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři. Uchazeč doloží ověřenou kopii vysvědčení o maturitní zkoušce nebo vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři, nebo diplomu absolventa konzervatoře. Tento doklad předávají uchazeči u zápisu do studia. O konkrétním termínu zápisu do studia budou přijatí uchazeči informováni po skončení přijímacích zkoušek.

Přijímací zkouška se skládá ze tří dílčích částí:

 1. talentová – hra na nástroj
 2. písemná – rozbor skladby
 3. ústní – hudebně kulturní přehled

Talentová zkouška (ad a)
Talentová část přijímací zkoušky má podobu hry na hudební nástroj před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty. Každý uchazeč si zajistí svého korepetitora na vlastní náklady. Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 70 bodů. Každý uchazeč, který získá méně než 50 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Písemná zkouška (ad b)
Písemná část přijímací zkoušky má podobu písemného testu z hudební teorie. Test proběhne v prostorách fakulty a je na něj vyhrazeno 60 minut. Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 15 bodů. Každý uchazeč, který získá méně než 5 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Ústní zkouška (ad c)
Ústní část přijímací zkoušky má podobu pohovoru před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty. Obsahem zkoušky je přehled v kulturně hudebních disciplínách. Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 15 bodů. Každý uchazeč, který získá méně než 5 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Obsah písemné zkoušky – rozbor skladby

 • detailní analýza tonálního, resp. modálního průběhu s pomocí přesného harmonicko-funkčního značení, vč. tvarů akordů (např. T5, D67, DS2 apod.), nebo s pomocí přesného určení modálního prostoru;
 • formový typ a vnitřní členění formy (tektonika skladby);
 • charakteristika dalších složek významných pro předloženou skladbu (kinetické a agogické prvky skladby)
 • poznámky ke skladbě a jejímu autorovi

Obsah talentové zkoušky – hra na nástroj

 • J. Feld – Quatre Pieces pour Flute seule: I. Méditation, II. Caprice
 • N. Paganini – Capriccio č. 20
 • Koncert z období klasicismu – zpaměti (2 věty)
 • Libovolná skladba pro flétnu sólo nebo pro flétnu a klavír z 20. stol. (u sonát či cyklických skladeb 2 kontrastní věty)
 • Kandidátům doporučujeme hrát z notového materiálu typu urtext.

Okruhy k ústní zkoušce – pohovor

 • vývoj flétny od baroka do 2. poloviny 19. století
 • flétna v díle J. S. Bacha a W. A. Mozarta
 • orientace v hudební tvorbě od baroka po současnost s důrazem na využití flétny
 • přehled o kulturních událostech v posledním období

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani maturitní vysvědčení na fakultu uchazeči nezasílají.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce MgA. Michal Bárta, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email:
  telefon: +420 553 46 1234
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.