Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Animovaná tvorba

Studijní programIntermediální umění
FakultaFakulta umění
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenční
Délka studia3 roky
Akademický titulBcA.
Garant programudoc. Mgr. Jiří Surůvka
Garant specializaceMgr. Denisa Jánská

Studijní program v kostce

VÝUKA V ATELIÉRU ANIMOVANÁ TVORBA JE ZAMĚŘENÁ NA TEORETICKOU I PRAKTICKOU PŘÍPRAVU STUDENTŮ V OBLASTI MOTION DESIGNU, KRESBY, MALBY, FOTOGRAFIE, FILMU A VIDEA, VIDEOARTU, INTERAKTIVNÍ DIGITÁLNÍ KNIHY, KOMIKSU, SVĚTELNÝCH PROJEKCÍ, VIDEOMAPPINGU, KLASICKÉ I DIGITÁLNÍ ANIMACE A INTERMEDIÁLNÍHO PROLÍNÁNÍ TĚCHTO DISCIPLÍN.

Klademe důraz na individuální talent každého studenta. Student své dovednosti a znalosti získává během tříletého bakalářského studia výukového plánu, během něhož si osvojuje schopnosti pro samostatnou tvůrčí práci, schopnost analyzovat, dramaturgicky i scenáristicky zpracovat téma a dovést je nejvhodnější cestou k realizaci s ohledem na věrohodnou analýzu a sebereflexi vlastní tvorby.

Co od vás očekáváme?

Předpokladem pro studium je ovládání základních kresebných dovedností zejména na motivech portrétu a figurální kresby. Základní znalost dějin umění a orientace v důležitých uměleckých dílech minulosti s akcentem na médium filmu především filmu animovaného. Zaujetí a vlastní invence při tvorbě je přínosem, uchazeči o studium by ji měli uplatnit při uchopení narativu v různých formách jeho zpracování.

Co se naučíte?

Studium ve specializaci Animovaná tvorba připravuje tvůrce vybavené znalostmi a dovednostmi z oblasti grafického designu, tvorby multimedií, specialisty na vizualizace, motion design umělce, animátory a specialisty filmových efektů. Studenti si osvojují znalosti pro produkční a manažerskou přípravu projektu. Získají schopnost samostatné tvůrčí práce s informacemi, schopnost dramaturgicky i scenáristicky zpracovat téma vlastní tvorby, věrohodně analyzovat tvorbu studovaného oboru. Dokáží tvůrčím způsobem pracovat s tématem na různých platformách médií (kniha, film, internetové aplikace, VR, světelná projekce atd.). Získají znalosti historie české a světové animované tvorby, stěžejních děl světové filmové tvorby. Dokáží pochopit kinematografii jako informační systém, teoreticky analyzovat kinematografický obraz, skladebné a výrazové postupy filmového díla.

Kde a jak se uplatníte?

Absolvent jako tvůrčí osobnost se uplatní v oblasti grafického designu, motion designu, jako specialista na vizualizace, 2D a 3D animátor a specialista filmových efektů nebo ‚key' animátor, jako samostatný filmový tvůrce, specialista na grafický design, webdesign a design počítačových her v grafických studiích či agenturách.

Přijímací řízeníPodmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou, nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři, nebo (výjimečně) nemusí vůbec dosáhnout středního vzdělání, nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři. Uchazeč doloží ověřenou kopii vysvědčení o maturitní zkoušce nebo vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři, nebo diplomu absolventa konzervatoře. Tento doklad předávají uchazeči u zápisu do studia. O konkrétním termínu zápisu do studia budou přijatí uchazeči informováni po skončení přijímacích zkoušek.

V případě, že se uchazeč rozhodne podat přihlášku na více specializací, musí počítat s náročností přijímací zkoušky a jejím průběhem, který je konstantní termínem a rozsahem dní pro všechny specializace.

Přijímací zkouška je dvoukolová. Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně.

1. kolo přijímací zkoušky – talentová. Hodnotí se domácí práce uchazečů.

 • Uchazeči zasílají své domácí práce elektronickou cestou.
 • Uchazeč své portfolio vybírá tak, aby vytvářelo co nejširší informaci o jeho uměleckém rozsahu.
 • Soubory ve formátu JPEG nebo PDF ukládají uchazeči komprimované v jeden soubor ve formátu ZIP (max. 100 MB) na úložiště, které je součástí jejich e-přihlášky.
 • Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 10 bodů.
 • Každý uchazeč, který získá méně než 10 bodů v 1. kole přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.
 • Každý uchazeč, který získá 10 bodů, automaticky postupuje do 2. kola přijímací zkoušky.

2. kolo přijímací zkoušky

 • 2. kolo přijímací zkoušky sestává ze dvou částí
  • talentová – zadané úkoly podle zvolené specializace
   • Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 60 bodů.
  • ústní – rozprava nad domácími pracemi a pohovor zaměřený na všeobecný rozhled, týkající se dějin umění a výtvarných umění
 • Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 30 bodů.
 • Body z 1. a 2. kola se sčítají. Každý uchazeč může získat nejvýše 100 bodů.
 • Každý uchazeč, který získá méně než 75 bodů z přijímací zkoušky celkem, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Obsah talentové zkoušky

1. kolo – domácí práce – portfolio uchazeče v rozsahu cca 25 prací

 • fotodokumentaci vlastních studií (portrét, figura, ruce, aj.)
 • fotodokumentaci vlastní tvůrčí práce
 • uchazeč vybírá své portfolio tak, aby vytvářelo co nejširší informaci o jeho uměleckém rozsahu se zaměřením na zvolený ateliér

2. kolo přijímací zkoušky

 • uchazečům budou zadány úkoly přijímací zkoušky zaměřené na zvolený ateliér
 • uchazeči si donesou tyto pomůcky:
  min. 5 ks papírů vyšší gramáže cca 250 g/m2, formátu A3 nebo větší + vlastní výtvarné potřeby dle uvážení, akvarelové barvy, pastely, tužky, pravítka a mnoho dalšího najdete i v našem ateliéru. Doporučujeme přinést s sebou také osobní skicáky.

Okruhy k ústní zkoušce – pohovor

 • rozprava nad domácími pracemi
 • pohovor zaměřený na dějiny umění, literaturu, architekturu, film, animovaný film, hudbu, divadlo, současné umění, výstavy
 • všeobecný rozhled týkající se dějin umění a výtvarných umění i animované tvorby

Pohovory budou probíhat v den přijímacího řízení v pořadí uchazečů, které určí zkušební komise. Fotodokumentaci nebo jinou digitalizaci vypracování zadaných úkolů uchazeč zašle do tří dnů přes internetové úložiště na adresu .

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

 • Domácí práce komprimované v jeden soubor ve formátu ZIP (max. 100 MB).

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. Michal Kalhous, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email:
  telefon: +420 553 46 1234
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.