Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Politická a ekonomická geografie

Studijní program
Politická a ekonomická geografie
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
doktorské
Forma studia
prezenční
Délka studia
4 roky
Akademický titul
Ph.D.
Přihláška od-do
19. 12. 2023 - 31. 05. 2024

Studijní program v kostce

Interdisciplinárně orientovaný studijní program je určen nejen pro absolventy magisterského studia sociálněgeografických oborů, především politické a kulturní geografie, ekonomické geografie, regionální geografie a regionálního rozvoje, ale také příbuzných společenskovědních oborů jako jsou rozvojová studia, ekonomie, politologie, veřejná správa, mezinárodní vztahy, teritoriální studia, sociologie, sociální a kulturní antropologie, etnologie apod. Obecně je program určen těm, kteří si chtějí prohloubit znalosti zejména v oblasti teoretické a metodologické a připravit se na dráhu vědeckého či výzkumného pracovníka. Studium může probíhat v denní i kombinované formě. Studenti v prezenční formě pobírají během čtyřletého studia pravidelné měsíční stipendium.

Studijní plán je individuální a sestavíte si jej ve spolupráci se školitelem, který vám bude přidělen v závislosti na tématu disertační práce. V prvním a druhém roce studia budete hodně číst, abyste získali náležité teoretické základy a projdete několika metodologickými kurzy dle vašeho výzkumného zaměření. Pokud nemáte diplom z politické nebo ekonomické geografie, absolvujete také příslušné vyrovnávací předměty. Od druhého roku studia se budete postupně více věnovat výzkumu, a to ve spolupráci se školitelem nebo v rámci výzkumných týmů na katedře. Výsledky vědeckého výzkumu budete také prezentovat ve formě odborných článků a prezentací na konferencích. Během studia byste také měli vyjet na zahraniční studijní nebo výzkumný pobyt.

Více o doktorském studiu programu Politická a ekonomická geografie se můžete dozvědět také v sekci webu věnované doktorskému studiu.

Co od vás očekáváme?

 • magisterský diplom z některého z výše uvedených
 • znalost anglického jazyka alespoň na úrovni B2;
 • návrh tématu disertační práce, který bude spadat do některé z výzkumných oblastí katedry. Návrh tématu doporučujeme projednat s garantem studijního programu nebo přímo s některým z potenciálních školitelů – viz manuál pro doktorandy.

Co se naučíte?

Jako absolvent programu politická a ekonomická geografie:

 • budete umět naplánovat a zrealizovat vlastní výzkumný záměr;
 • naučíte se výsledky výzkumu prezentovat – a to jak ve formě odborného, tak popularizačního článku – v češtině i angličtině;
 • rozvinete své prezentační a komunikační dovednosti;
 • naučíte se, jak řídit projekty a jak napsat grantovou žádost;
 • budete mít zkušenosti s výukou vysokoškolských studentů;
 • budete mít zkušenosti ze zahraničních výzkumných nebo studijních pobytů.

Kde a jak se uplatníte?

Titul Ph.D. je nezbytnou podmínkou k ucházení se o místo odborného asistenta nebo postdoktorského výzkumníka na univerzitách a vysokých školách. Naši absolventi však nacházejí uplatnění v celé řadě pracovních pozic, které vyžadují schopnost samostatné tvůrčí práce. Mezi zaměstnavatele našich absolventů patří výzkumné organizace a think-tanky orientované na problematiku urbánního a regionálního rozvoje, mezinárodní politiky, globálních studií (např. Ústav mezinárodních vztahů, Glopolis, Asociace pro mezinárodní otázky), neziskové organizace zaměřené na rozvojovou spolupráci, humanitární pomoc, menšiny, migraci nebo lidská práva. Řada absolventů též nalezla uplatnění na řídicích a referentských odborných pozicích v ústředních orgánech státní správy jako jsou Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Absolventi se mohou též uplatnit na odborech regionálního rozvoje a územního plánování krajských úřadů či obcí s rozšířenou působností, v regionálních rozvojových agenturách, v mezinárodních institucích jako OSN, EU, OECD, OBSE aj. V soukromém sektoru se může absolvent uplatnit jako konzultant či analytik se zaměřením na mezinárodní obchod, v poradenských firmách zaměřených na projekty urbánního a regionálního rozvoje, v developerských firmách, bankách či investičních společnostech.

Přijímací řízení

5
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské a kariérní centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.