Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Sociální práce

Studijní program
Sociální práce
Fakulta
Fakulta sociálních studií
Typ studia
doktorské
Forma studia
prezenční
Délka studia
4 roky
Akademický titul
Ph.D.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 31. 05. 2024

Studijní program v kostce

Doktorský studijní program Sociální práce poskytuje postgraduální studium, jehož cílem je připravit špičkové odborníky v oblasti sociální práce, kteří disponují znalostmi současného mezinárodního teoretického diskurzu sociální práce reagujícího na proměny společnosti, umějí vytvářet koncepce a strategie rozvoje sociálních programů, politik a služeb, jejichž součástí je sociální práce. Znají pokročilé metody kvalitativního a kvantitativního výzkumu a dokáží aplikovat vědeckou metodologii a přístupy ve vědách o člověku a společnosti v oblasti sociální práce, dokáží samostatně řešit vědecké úkoly a realizovat evaluace programů a sociálních inovací.

Obsah studia vychází ze soudobého stavu vědeckého poznání a tvůrčí činnosti v oblasti sociální práce a příbuzných oborů a je nastaven tak, aby umožnil dosažení stanoveného profilu absolventa. Studium je čtyřleté, a je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou disertační práce. Témata disertačních prací přednostně korespondují s Hlavním směrem výzkumu (dále jen „HSV“) FSS OU. Pro období 2018–2022 se jedná o HSV názvem Skupiny obyvatel ohrožené sociálním vyloučením.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Doktorské studium sociální práce

Staňte se špičkovými odborníky v oblasti sociální práce, kteří disponují znalostmi současného mezinárodního teoretického diskurzu sociální práce reagujícího na proměny společnosti, umějí vytvářet koncepce a strategie rozvoje sociálních programů, politik a služeb, jejichž součástí je sociální práce. Doktorské studium sociální práce vám představí jedna z největších kapacit v oboru, profesor Oldřich Chytil.

Co od vás očekáváme?

Studium doktorského studijního programu Sociální práce je určen absolventům magisterského stupně vysokoškolského vzdělání v oboru sociální práce, příp. v příbuzném oboru (může-li uchazeč zdůvodnit svou volbu praxí v oboru).

Očekáváme, že se aktivně zapojíte do vědecké práce na fakultě a také do odborné diskuze vědecké komunity (publikování odborných studií, vystoupení na konferencích, participace a řešení studentských i dalších vědeckých grantových projektů apod.).

Co se naučíte?

V průběhu studia jsou studenti systematicky vedeni k samostatné tvůrčí vědecko-výzkumné činnosti tak, aby byli schopni své znalosti v profilových oblastech aplikovat a uplatnit se i jako odborníci v týmech řešících vědecké problémy oblastí příbuzných.

Studenti jsou vedeni k samostatnému a kritickému myšlení, dále pak k samostatnému získávání dalších odborných znalostí a jejich implementaci. Absolventi studia znají pokročilé analytické metody kvantitativního výzkumu v sociální práci, pokročilé přístupy kvalitativního výzkumu, včetně jejich využití a reflexe limitů.

Naučí se projektovat a realizovat základní i aplikovaný výzkum v sociální práci, analyzovat a interpretovat získaná data, koncipovat a zpracovávat rozsáhlý odborný text, orientovat se do hloubky v daném tématu, pracovat s českou, a především s cizojazyčnou odbornou literaturou.

Naučí se psát, podávat a následně řešit vědecké granty a projekty, absolvují také pedagogickou praxi.

Kde a jak se uplatníte?

Absolventi programu naleznou uplatnění především jako vědecko-výzkumní pracovníci v základním i aplikovaném výzkumu, koncepční pracovníci a analytici ve státní správě, samosprávě, v neziskovém sektoru a v institucích zabývajících se sociálními problémy na úrovni lokální, celorepublikové i mezinárodní, pedagogové na vysokých a vyšších odborných školách se sociálním zaměřením.

Přijímací řízení

10
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

 1. Uchazeč/ka má ukončený magisterský stupeň vysokoškolského vzdělání v oboru sociální práce, příp. v příbuzném oboru, může-li uchazeč zdůvodnit svou volbu praxí v oboru.
 2. Uchazeč/ka podal/a e-přihlášku ke studiu do stanoveného termínu.
  Poslední termín pro podání elektronické přihlášky je 31. května 2024 včetně.
 3. Uchazeč/ka doložil/a všechny povinné přílohy k přihlášce ke studiu (viz Přílohy k přihlášce ke studiu do doktorských studijních programů na Fakultě sociálních studií OU) do 7. června 2024 včetně. (V případě, že student koná Státní závěrečnou zkoušku v akademickém roce 2023/2024, může přílohu č. 3 – ověřenou kopii dokladu o řádném ukončení magisterského studia – odevzdat po domluvě s referentem/referentkou oddělení pro vědu a výzkum dodatečně, nejpozději však v den konání zápisu do 1. roku studia.)
 4. Uchazeč/ka úspěšně vykonal/a přijímací zkoušku v ústní a písemné formě.

  I. Ústní zkouška
  Těžištěm ústní zkoušky je prezentace a obhajoba projektu disertační práce, který uchazečka či uchazeč zaslali jako součást povinných příloh v písemné formě ve stanoveném termínu na FSS OU.

  II. Písemná zkouška
  V písemné zkoušce jsou prověřovány:

  • znalosti uchazeče/uchazečky ze soudobé teorie a metod v oblasti sociálních věd na úrovni předepsané literatury (formou testu obsahujícího soubor uzavřených otázek);

   Předepsaná literatura:
   • BAUM, Detlef a GOJOVÁ, Alice. Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. ISBN 978-80-7464-390-3.
   • BAUMAN, Zygmunt. Myslet sociologicky: netradiční uvedení do sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 1996. ISBN 80-85850-14-1.
   • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. Vyd. 3. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0139-7.
   • CHYTIL, Oldřich. a KOWALIKOVÁ, Ivana. Může být česká a slovenská sociální práce nástrojem podpory sociální změny? Sociální práce/Sociálna práca. 2018, roč. 18, č. 3, s. 112-125. ISSN 1213-6204.
   • JANEBOVÁ, Radka. Vybrané principy kritické sociální práce v kontextu kontroly nedobrovolných klientů. Sociální práce/Sociálna práca. 2018, roč. 18, č. 3, s. 5-21. ISSN 1213-6204.
   • KELLER, Jan. Teorie modernizace. Studie. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2007. ISBN 978-80-86429-66-3.
   • KELLER, Jan. Tři sociální světy: sociální struktura postindustriální společnosti. Studie. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010. ISBN 978-80-7419-031-5.
   • KELLER, Jan. Posvícení bezdomovců: úvod do sociologie domova. Sociologické aktuality. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. ISBN 978-80-7419-155-8.
   • KODYMOVÁ, Pavla. Historie české sociální práce v letech 1918-1948. V Praze: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2256-9.
   • GÖPPNER, Hans-Jürgen a HÄMÄLÄINEN, Juha. Rozprava o vede o sociálnej práci: hľadanie prvkov pre programatiku. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, c2008. ISBN 978-80-89271-33-7.
   • LORENZ, W. Teorie a metody soc. práce v Evropě-profesní profil sociálních pracovníků. Sociální práce/Sociálna práca. 2007, roč. 07, č.1, s. 62-71. ISSN 1213-6204.
   • THOMPSON, Neil. Anti-discriminatory practice. 3rd ed. Practical social work. Basingstoke: Palgrave, 2001. ISBN 0-333-96391-1.
   • JANEBOVÁ, Radka. Kritická sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-413-7.
   • GLUMBÍKOVÁ, Kateřina. Non-normative Use of Reflexivity in Social Work with Families in the Czech Republic. The British Journal of Social Work. 2021, vol. 51, no. 2, s. 583-599. ISSN 0045-3102.
   • CUNNINGHAM, Jo. a CUNNINGHAM, Steve. Sociology and social work. 2nd edition. Los Angeles: SAGE, Learning Matters, 2014. ISBN 978-1-4462-6667-0.
   • CRESWELL, John W. Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing among Five Approaches 4th Ed. Thousand Oaks, CA: SAGE, 2014. Chapters 4&5.
  • porozumění odbornému textu v anglickém jazyce.

 5. Uchazeč/ka se umístil/a do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů podle pořadí od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně.

  Způsob ověření splnění podmínek pro přijetí

  1. Ukončení magisterského stupně VŠ vzdělání je ověřeno oddělením pro vědu a výzkum formou evidence ověřené kopie diplomu uchazeče navrženého k přijetí.
  2. Podání e-přihlášky ve stanoveném termínu je ověřeno oddělením pro vědu a výzkum v IS STAG.
  3. Doložení povinných příloh ve stanoveném termínu a obsahová relevance příloh je ověřena oddělením pro vědu a výzkum formou evidence příloh v kartě uchazeče.
  4. Vykonání přijímací zkoušky je ověřeno formou Protokolu o přijímací zkoušce, který na místě konání zkoušky vyhotovuje komise pro přijímací řízení.
  5. Umístění uchazeče/uchazečky do stanoveného počtu přijímaných studentů podle pořadí od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně je ověřeno podle tabulky, kde jsou uchazeči seřazeni podle počtu dosažených bodů.


  Kritéria hodnocení přijímací zkoušky:

  V přijímací zkoušce lze získat nejvýše 100 bodů, přičemž nejnižší požadovaný počet bodů nutný pro to, aby uchazeč/ka vyhověl/a, je 75. Jednotlivé části přijímací zkoušky jsou bodově ohodnoceny takto:

  • projekt disertační práce (prezentace, obhajoba): max. 60 bodů;
  • orientace v oboru – znalosti ze soudobé teorie a metod v oblasti sociálních věd na úrovni předepsané literatury (písemný test): max. 30 bodů;
  • jazykové kompetence (písemný test z anglického jazyka): max. 10 bodů.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

 • BAUM, Detlef a GOJOVÁ, Alice. Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. ISBN 978-80-7464-390-3.
 • BAUMAN, Zygmunt. Myslet sociologicky: netradiční uvedení do sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 1996. ISBN 80-85850-14-1.
 • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. Vyd. 3. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0139-7.
 • CHYTIL, Oldřich. a KOWALIKOVÁ, Ivana. Může být česká a slovenská sociální práce nástrojem podpory sociální změny? Sociální práce/Sociálna práca. 2018, roč. 18, č. 3, s. 112-125. ISSN 1213-6204.
 • JANEBOVÁ, Radka. Vybrané principy kritické sociální práce v kontextu kontroly nedobrovolných klientů. Sociální práce/Sociálna práca. 2018, roč. 18, č. 3, s. 5-21. ISSN 1213-6204.
 • KELLER, Jan. Teorie modernizace. Studie. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2007. ISBN 978-80-86429-66-3.
 • KELLER, Jan. Tři sociální světy: sociální struktura postindustriální společnosti. Studie. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010. ISBN 978-80-7419-031-5.
 • KELLER, Jan. Posvícení bezdomovců: úvod do sociologie domova. Sociologické aktuality. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. ISBN 978-80-7419-155-8.
 • KODYMOVÁ, Pavla. Historie české sociální práce v letech 1918-1948. V Praze: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2256-9.
 • GÖPPNER, Hans-Jürgen a HÄMÄLÄINEN, Juha. Rozprava o vede o sociálnej práci: hľadanie prvkov pre programatiku. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, c2008. ISBN 978-80-89271-33-7.
 • LORENZ, W. Teorie a metody soc. práce v Evropě-profesní profil sociálních pracovníků. Sociální práce/Sociálna práca. 2007, roč. 07, č.1, s. 62-71. ISSN 1213-6204.
 • THOMPSON, Neil. Anti-discriminatory practice. 3rd ed. Practical social work. Basingstoke: Palgrave, 2001. ISBN 0-333-96391-1.
 • JANEBOVÁ, Radka. Kritická sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-413-7.
 • GLUMBÍKOVÁ, Kateřina. Non-normative Use of Reflexivity in Social Work with Families in the Czech Republic. The British Journal of Social Work. 2021, vol. 51, no. 2, s. 583-599. ISSN 0045-3102.
 • CUNNINGHAM, Jo. a CUNNINGHAM, Steve. Sociology and social work. 2nd edition. Los Angeles: SAGE, Learning Matters, 2014. ISBN 978-1-4462-6667-0.
 • CRESWELL, John W. Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing among Five Approaches 4th Ed. Thousand Oaks, CA: SAGE, 2014. Chapters 4&5.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Přílohy k přihlášce ke studiu do doktorských studijních programů na Fakultě sociálních studií OU.

Povinnými přílohami k přihlášce jsou:

 1. Projekt disertační práce v požadované struktuře (4–10 stran), který musí obsahovat:
  • pracovní název disertační práce,
  • stručná teoretická východiska,
  • hlavní výzkumnou otázku či otázky, cíle výzkumu,
  • úvahu o možných výzkumných přístupech, metodě, výzkumném souboru a organizaci výzkumu,
  • přehled základní literatury, z níž bude práce vycházet, s důrazem na literaturu cizojazyčnou.

  Téma disertační práce musí korespondovat s Hlavním směrem výzkumu FSS OU Skupiny obyvatel ohrožené sociálním vyloučením.

  V rámci hlavního směru se zaměřujeme na výzkum a rozvoj teoretických koncepcí sociální exkluze, kterou chápeme jako ohrožení sociální integrity a koheze společnosti, jako mechanismus sociální, materiální a kulturní izolace a omezování participace na aktivitách společnosti. Sociální exkluzi pro účely výzkumu konceptualizujeme jako multidimenzionální fenomén, který vyžaduje multidisciplinární výzkumný přístup. Ohrožení sociální exkluzí se dotýká jednotlivců i skupin obyvatel, přičemž na specifické skupiny zaměřujeme dílčí oblasti výzkumu. Ve vztahu k jejich specifikům jsou v rámci základního a aplikovaného výzkumu v praxi sociální práce zkoumány vhodné přístupy a metody zaměřené na předcházení sociálnímu vylučování, příp. na podporu sociální inkluze za využití participativních přístupů.

  V rámci hlavního směru výzkumu jsou rozvíjeny následující dílčí oblasti:
  • Spoluvytváření jako zdroj vědění a jednání v sociální práci
  • Sociální inovace a nové technologie v sociální práci
  • Reflexivní přístupy v sociální práci
  • Historie sociální práce
  • Služba a péče ve 21. století
 2. Strukturovaný životopis s údaji o dosavadním studiu a odborné praxi.
 3. Ověřenou kopii dokladu o řádném ukončení magisterského studia.

Povinné přílohy se zasílají poštou na adresu:

Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity
Oddělení pro vědu a výzkum
Českobratrská 16
702 00 Ostrava

Obálku viditelně označte textem: Přijímací řízení – DSP.

Povinné přílohy je možné doručit také osobně na Fakultu sociálních studií, na oddělení pro vědu a výzkum (budova B - ul. Českobratrská 16, Ostrava, kancelář B 103).

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.

  Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  e-mail: ,
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušné studijní oddělení.