Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Sochařství - volná tvorba

Studijní program
Sochařství - volná tvorba
Fakulta
Fakulta umění
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
BcA.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Studijní program v kostce

STUDIUM JE ZALOŽENO NA POZNÁVÁNÍ SOCHAŘSKÝCH PRINCIPŮ, POUŽÍVANÝCH OD NEPAMĚTI. OSVOJENÍ TĚCHTO NÁVYKŮ A PRAVIDEL PŘINÁŠÍ STUDENTOVI POTŘEBNOU JISTOTU A UMOŽŇUJE MU BÝT V BUDOUCNU ZCELA SVOBODNÝ V JEHO VLASTNÍ TVORBĚ.
Studium sochařství je zde postaveno na klasických základech, vycházejících převážně z evropských tradic. Zprvu studenti pracují s odlitky starších děl, studují portrét a figuru podle živého modelu, ať lidského či zvířecího. Snaží se takto pochopit hmotu, prostor, vnitřní stavbu a celkovou architekturu sochy. Učí se nejen pozorovat, ale i myslet geometricky, abstraktně. Nahlížet pod povrch věcí, chápat podstatu, nejen slepě opisovat. Studenti se takto dostávají i teoreticky do dějinných souvislostí formou přednášek a zadaných referátů z oblasti dějin a teorie sochařství. Střídavě se studiemi přicházejí s vlastními náměty, nebo jsou jim zadávány úkoly tak, aby dokázali reflektovat sebe i současnou dobu vlastními výrazovými prostředky. Učí se pochopit a účelně využít základní sochařské metody a postupy v práci s hmotou a prostorem a zacházet s všemožnými sochařskými materiály (hlína, sádra, dřevo, kov, beton, kámen, umělé pryskyřice). Pracují na hledání svého vlastního Já.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Sochařství - volná tvorba

Chcete se inzenzivně věnovat sochařskému umění? Studium v ateliéru sochařství vám představí doc. Mgr. Jaroslav Koléšek, ArtD.

Co od vás očekáváme?

Očekáváme od Vás především touhu po odkrývání podstaty věcí. Důležitá je odvaha na sobě poctivě, trpělivě a důsledně pracovat. Nespokojit se pouze se schopnostmi se učit a přijímat, ale také přicházet s vlastními řešeními a cestami. Se zarputilostí a energií se pouštět do nových úkolů a nenechávat se odrazovat velkou zátěží, omyly a zdáním relativnosti všeho. Předpokladem je také schopnost naplno vnímat svoje okolí a uvědomovat si svoji pozici v něm.

Co se naučíte?

 • dokážete samostatně pracovat na své vlastní sochařské tvorbě a tvůrčím způsobem řešit problémy s ní spojené;
 • dokážete tvůrčím způsobem pracovat na zadaných úkolech z oblasti volného i užitého sochařství;
 • budete prakticky i teoreticky ovládat celý postup řešení zadaného sochařského úkolu ve všech jeho fázích - od prvotního návrhu ke konečné prezentaci;
 • budete vybaven dovednostmi v oblasti studijního modelování podle živé i neživé přírody a stavěním hmoty zevnitř napovrch, čímž se stanete svobodným ve schopnosti vytváření zamýšleného tvaru;
 • budete znát historii sochařství v rámci kompletní vývojové posloupnosti od jeho počátků po současnost;
 • budete rozumět jednotlivým technologiím, pracovním postupům a metodám, které se dnes v sochařství používají;
 • budete znát tradiční i nové materiály používané v sochařství a budete rozumět jejich vlastnostem.

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolvent bakalářského studijního programu se uplatníte v oblasti umělecké činnosti v rámci svobodného povolání nebo ve spolupráci s profesionálními sochařskými týmy a odborníky, jako jsou například restaurátorské dílny nebo umělecké slévárny. Dále se můžete uplatnit v uměleckém školství nebo v rámci institucí spojených s uměleckým provozem – muzeích, galeriích, výstavních prostorách. Další uplatnění se nabízí v kreativních oblastech, jako jsou například televize, film, divadlo. V neposlední řadě se lze uplatnit v soukromé výstavní či kurátorské sféře.

Konkrétní pracovní pozice

 • sochař;
 • cizelér;
 • učitel;
 • odborný asistent;
 • kurátor sbírek;
 • restaurátor;
 • modelér.

Specifika kombinované/distanční formy studia

 

Přijímací řízeníPodmínky k přijetí
+

Obecná podmínka

Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou, nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři, nebo (výjimečně) nemusí vůbec dosáhnout středního vzdělání, nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři. Uchazeč doloží ověřenou kopii vysvědčení o maturitní zkoušce nebo vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři, nebo diplomu absolventa konzervatoře. Tento doklad předávají uchazeči u zápisu do studia. O konkrétním termínu zápisu do studia budou přijatí uchazeči informováni po skončení přijímacích zkoušek.

Přílohy k přihlášce: portfolio domácích prací. Žádné další přílohy ani maturitní vysvědčení uchazeči na fakultu nezasílají.

Další podmínka

Úspěšné vykonání přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška je dvoukolová, v 1. kole se hodnotí domácí práce uchazeče.

 • Uchazeč své portfolio vybírá tak, aby vytvářelo co nejširší informaci o jeho uměleckém rozsahu se zaměřením na zvolený ateliér
 • Soubory ve formátu JPEG nebo PDF vkládá uchazeč komprimované v jeden soubor ve formátu ZIP (max. 100 MB) jako přílohu k e-přihlášce.

Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 10 bodů. Každý uchazeč, který získá méně než 10 bodů, nesplnil podmínku úspěšného vykonání přijímací zkoušky, nepostupuje do 2. kola přijímací zkoušky a nebude přijat ke studiu. Každý uchazeč, který získá 10 bodů v této části přijímací zkoušky, automaticky postupuje do 2. kola přijímací zkoušky.

V případě, že se uchazeč rozhodne podat přihlášku na více specializací a postoupí do 2. kola přijímací zkoušky, musí počítat s náročností přijímací zkoušky a jejím průběhem, který je konstantní termínem a rozsahem dní pro všechny specializace.

2. kolo přijímací zkoušky sestává ze dvou částí:

 • talentová - praktická: uchazeč plní zadané úkoly dle zvolené specializace. Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 60 bodů.
 • ústní část přijímací zkoušky má podobu rozpravy nad domácími pracemi a pohovoru zaměřeného na všeobecný rozhled v oblasti dějin umění a výtvarných umění před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty. Každý uchazeč může v této části přijímací zkoušky získat nejvýše 30 bodů.

Body z 1. a 2. kola se sčítají. Každý uchazeč může získat nejvýše 100 bodů. Každý uchazeč, který získá méně než 75 bodů z přijímací zkoušky celkem, nesplnil podmínku úspěšného vykonání přijímací zkoušky a nebude přijat ke studiu.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Obsah talentové zkoušky

1. kolo – domácí práce – portfolio uchazeče v rozsahu cca 25 prací

 • fotodokumentaci vlastních studií (portrét, figura, ruce, aj.)
 • fotodokumentaci vlastní tvůrčí práce
 • uchazeč vybírá své portfolio tak, aby vytvářelo co nejširší informaci o jeho uměleckém rozsahu se zaměřením na zvolený ateliér

2. kolo přijímací zkoušky

 • modelování hlavy v životní velikosti podle živého modelu
 • na zadané téma vytvoření 3 až 5 malých skic
 • na zadané téma vymodelování plastiky na základně 40x40 cm - zdůvodnění, proč danou sochu vytvořili, v jakém materiálu ji provedli, v jaké velikosti, zakreslení do prostoru atd.
 • Pro přijímací zkoušku si uchazeči donesou tyto pomůcky:
  Nástroje na modelování (špachtle, příborový nůž, keramická oka apod.), igelity na zabalení hlíny, náčrtník A4 pro nutné poznámky, kreslící potřeby.

Okruhy k ústní zkoušce – pohovor

 • rozprava nad domácími pracemi
 • orientace ve zvoleném oboru
 • všeobecný přehled uchazeče
 • znalosti z dějin výtvarné kultury
 • osobní postoje uchazeče

Pohovory budou probíhat průběžně.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

 • Domácí práce komprimované v jeden soubor ve formátu ZIP (max. 100 MB).

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email:
  telefon: +420 553 46 1234
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.